4

Kevcai xyeem daws txim

1Yawmsaub hais rau Mauxe tias, 2“Cia li hais rau cov Yixayee tias, ‘Yog leejtwg ua txhaum ib yam dabtsi uas Yawmsaub twb hais tias tsis txhob ua tiamsis tsis yog nws txhob txwm ua, mas yuav ua li no.
3“ ‘Yog tus uas raug muab roj hliv ywg tsa ua pov thawj hlob ua txhaum thiaj coj lub txim los puas tsuas cov pejxeem, vim yog nws ua txhaum mas nws yuav tsum muab ib tug thav txiv nyuj uas tsis muaj chaw thuam li xyeem rau Yawmsaub ua kevcai xyeem daws txim. 4Nws yuav tsum coj tus nyuj ntawd tuaj ntawm qhov rooj tsev ntaub sib ntsib rau ntawm Yawmsaub xubntiag, thiab nws yuav muab tes npuab rau saum tus nyuj ntawd taubhau thiab muab tua kiag rau ntawm Yawmsaub xubntiag. 5Tus uas raug tsa ua pov thawj hlob yuav muab cov ntshav nyuj ntawd ib qho coj los rau hauv lub tsev ntaub sib ntsib, 6mas nws yuav muab nws ntiv tes raus cov ntshav thiab nchos xya zaus ntawm Yawmsaub lub xubntiag rau ntawm daim ntaub uas thaiv chav dawb huv kawg nkaus chav nraum no. 7Tus pov thawj yuav muab cov ntshav ib qho los pleev cov kub saum lub thaj uas hlawv hmoov tshuaj tsw qab hauv lub tsev ntaub sib ntsib rau ntawm Yawmsaub xubntiag, thiab nws yuav muab cov ntshav nyuj uas tseem tshuav ntawd hliv rau ntawm taw thaj hlawv xyeem uas nyob ncaj ntawm qhov rooj tsev ntaub sib ntsib.
8“ ‘Nws yuav muab cov hlab hluas roj ntawm tus nyuj uas ua kevcai xyeem daws txim ntawd kaus huvsi, uas yog cov hlab hluas roj hauv nrog cev thiab cov hlab hluas roj uas lo plab hnyuv huvsi, 9thiab ob lub raum thiab cov hlab hluas roj ntawm lub duav, thiab cov hlab hluas roj uas lo cov siab uas yuav muab kaus kiag nrog lub raum los, 10(ib yam nkaus li nws muab cov hlab hluas roj kaus hauv tus nyuj uas tua xyeem ua kevcai xyeem sib raug zoo). Tus pov thawj yuav muab tej no hlawv saum lub thaj uas hlawv xyeem. 11Tiamsis daim tawv nyuj thiab cov nqaij thiab lub taubhau tej ceg tej plab hnyuv thiab tej quav, 12tag nrho tus nyuj huvsi mas yuav coj tawm rau sab nraum ntug zos txog lub chaw dawb huv, uas yog lub chaw nchuav cov tshauv, mas yuav rauv taws rau saum cov tshauv ntawd muab tus tsiaj ntawd hlawv pov tseg huvsi rau qhov ntawd.
13“ ‘Yog ib tsoom pejxeem Yixayee sawvdaws tau ua tej yam txhaum tiamsis tsis yog lawv txhob txwm ua, lawv yeej tsis paub tias yog kev txhaum thiab lawv ua tej yam uas Yawmsaub twb hais tias tsis txhob ua, mas puavleej yog lawv ua txhaum muaj txim lawm. 14Thaum lawv paub tseeb tias tej uas lawv ua ntawd yog txhaum lawm mas lawv sawvdaws yuav muab ib tug thav txiv nyuj tuaj ua kevcai xyeem daws txim thiab coj tuaj rau ntawm lub tsev ntaub sib ntsib. 15Cov kev txwj laus yuav muab tes npuab saum tus nyuj ntawd taubhau rau ntawm Yawmsaub xubntiag, mas muab tus nyuj ntawd tua rau ntawm Yawmsaub xubntiag. 16Tus uas raug tsa ua pov thawj hlob yuav muab cov ntshav nyuj ntawd ib qho coj los rau hauv lub tsev ntaub sib ntsib, 17mas nws yuav muab nws ntiv tes raus cov ntshav thiab nchos xya zaus rau ntawm Yawmsaub xubntiag rau ntawm daim ntaub uas thaiv. 18Tus pov thawj yuav muab mentsis ntshav pleev cov kub saum lub thaj uas nyob hauv lub tsev ntaub sib ntsib rau ntawm Yawmsaub xubntiag, thiab nws yuav muab cov ntshav nyuj uas tseem tshuav ntawd hliv rau ntawm taw thaj hlawv xyeem uas nyob ncaj ntawm qhov rooj tsev ntaub sib ntsib. 19Thiab nws yuav muab cov hlab hluas roj kaus huvsi coj mus hlawv rau saum lub thaj. 20Nws yuav muab tus txiv nyuj no ua ib yam nkaus li uas nws twb muab tus txiv nyuj ua kevcai xyeem daws txim. Mas tus pov thawj yuav ua li no thiaj ntxuav tau tej pejxeem tej kev txhaum thiaj zam tau lawv lub txim. 21Mas tus pov thawj yuav coj tus nyuj tawm mus rau sab nraum ntug zos thiab muab hlawv huvsi yam li hlawv tus uas ua ntej lawd. Qhov no yog ua kevcai xyeem daws txim rau ib tsoom pejxeem.
22“ ‘Yog ib tug thawj tau ua tej yam txhaum tiamsis tsis yog nws txhob txwm ua thiab nws ua tej yam uas Yawmsaub uas yog nws tus Vajtswv twb hais tias tsis txhob ua, mas kuj yog nws ua txhaum muaj txim. 23Thaum nws paub tseeb tias tej uas nws ua ntawd yog txhaum lawm mas nws yuav tsum coj ib tug txiv tshis uas tsis muaj chaw thuam li tuaj ua kevcai xyeem daws txim. 24Nws yuav muab tes npuab saum tus tshis ntawd taubhau thiab muab tua ntawm qhov chaw uas tua tsiaj ua kevcai hlawv huvsi xyeem rau ntawm Yawmsaub xubntiag. No yog ua kevcai xyeem daws txim.
25“ ‘Tus pov thawj hlob yuav muab ntiv tes raus cov ntshav uas ua kevcai xyeem daws txim ntawd ib qho mus pleev cov kub saum lub thaj uas hlawv xyeem thiab muab cov ntshav uas tseem tshuav ntawd hliv rau ntawm lub taw thaj. 26Nws yuav muab cov hlab hluas roj hlawv huvsi saum lub thaj ib yam nkaus li uas hlawv cov hlab hluas roj ntawm tus tsiaj uas tua ua kevcai xyeem sib raug zoo. Mas tus pov thawj thiaj ntxuav tau tus ntawd tej kev txhaum thiaj zam tau nws lub txim.
27“ ‘Yog cov peejxeem leejtwg tau ua tej yam txhaum tiamsis tsis yog nws txhob txwm ua thiab nws ua tej yam uas Yawmsaub twb hais tias tsis txhob ua, mas kuj yog nws ua txhaum muaj txim. 28Thaum nws paub tseeb tias tej uas nws ua ntawd yog txhaum lawm mas nws yuav tsum coj ib tug maum tshis uas tsis muaj chaw thuam li tuaj xyeem daws lub txim uas nws tau ua ntawd. 29Nws yuav muab tes npuab saum tus tshis uas ua kevcai xyeem daws txim ntawd taubhau thiab muab tua rau ntawm qhov chaw uas tua tsiaj ua kevcai hlawv huvsi xyeem. 30Tus pov thawj yuav muab ntiv tes raus cov ntshav ntawd ib qho mus pleev cov kub saum lub thaj uas hlawv xyeem thiab muab cov ntshav uas tseem tshuav ntawd hliv rau ntawm lub taw thaj. 31Thiab nws yuav muab cov hlab hluas roj kaus huvsi yam nkaus li kaus cov hlab hluas roj ntawm tus tsiaj uas ua kevcai xyeem sib raug zoo, mas tus pov thawj yuav muab hlawv saum lub thaj ua kom muaj pa ncho tsw qab hum Yawmsaub lub siab. Mas tus pov thawj thiaj ntxuav tau tus ntawd tej kev txhaum thiaj zam tau nws lub txim.
32“ ‘Yog nws coj yaj tuaj ua kevcai xyeem daws txim mas nws yuav tsum coj ib tug maum yaj uas tsis muaj chaw thuam li, 33thiab nws yuav muab tes npuab saum tus yaj ntawd taubhau thiab muab tua ua kevcai xyeem daws txim rau ntawm qhov chaw uas tua tsiaj ua kevcai hlawv huvsi xyeem. 34Tus pov thawj yuav muab ntiv tes raus cov ntshav uas ua kevcai xyeem daws txim ntawd ib qho mus pleev cov kub saum lub thaj uas hlawv xyeem thiab muab cov ntshav uas tseem tshuav ntawd hliv rau ntawm lub taw thaj. 35Thiab nws yuav muab cov hlab hluas roj kaus huvsi yam nkaus li kaus cov hlab hluas roj ntawm tus yaj uas muab tua ua kevcai xyeem sib raug zoo. Nws yuav muab tej no hlawv saum lub thaj nrog tej qhov txhia chaw uas muab hlawv kub hnyiab xyeem rau Yawmsaub ua ke. Mas tus pov thawj yuav ua li no thiaj ntxuav tau tej kev txhaum uas tus ntawd tau ua lawd thiaj zam tau nws lub txim.’ ”