4

Khul Gơnam Pơyơr Yuakơ Tơlơi Soh Djơ̆

1Yahweh pơhiăp hăng Môseh, 2“Pơhiăp bĕ hăng ƀing Israel, ‘Anai yơh jing tơlơi tơdah sa čô ƀu pơrơ̆ng ngă soh ôh laih anŭn ngă tơlơi Yahweh khă amăng khul tơlơi juăt.
3“ ‘Tơdah khua ngă yang arăng trôč ia klôñ laih samơ̆ ngă soh djơ̆ laih anŭn pơsoh hĭ ƀing ană plei, ñu anŭn khŏm ba rai kơ Yahweh sa drơi rơmô tơno hadơi ƀu hơmâo rơnam rơka ôh kar hăng sa gơnam pơyơr yuakơ tơlơi soh ñu hơmâo ngă laih yơh. 4Ñu či pơyơr rơmô anŭn ƀơi bah amăng mŭt nao pơ Sang Khăn Pơjơnum ƀơi anăp Yahweh. Ñu či ăh tơngan ñu ƀơi akŏ gơ̆ hăng pơdjai hĭ ƀơi anăp Yahweh. 5Giŏng anŭn, pô khua ngă yang anŭn či mă ƀiă drah rơmô anŭn hăng ba nao mŭt amăng Sang Khăn Pơjơnum. 6Ñu či añrŭ čơđe̱ng ñu amăng drah hăng añăh tơjuh wơ̆t ƀơi anăp Yahweh, gah anăp kơ khăn păng sang yang. 7Giŏng anŭn, pô khua ngă yang anŭn pik ƀiă drah ƀơi khul tơki kơnưl kơƀa̱ng gơnam ƀâo mơngưi jing gah anăp Yahweh amăng Sang Khăn Pơjơnum. Drah rơmô dŏ glaĭ, ñu či tuh ƀơi jơ̆ng atur kơnưl gơnam pơyơr čuh ƀơi bah amăng nao pơ Sang Khăn Pơjơnum. 8Ñu či mă pơđuaĭ abih bang rơmuă mơ̆ng rơmô anŭn kơ gơnam pơyơr yuakơ tơlơi soh djơ̆, jing rơmuă go̱m khul črăn gah lăm ƀôdah go̱m khul proaĭ, 9dua boh ƀlĕh hăng rơmuă ƀơi gơñu jĕ khơ̱ng, laih anŭn añăm rơmuă go̱m ƀơi hơtai boh jing gơnam ñu či mă pơđuaĭ hĭ hăng khul boh ƀlĕh, 10kar hăng rơmuă hơmâo mă tơbiă laih mơ̆ng rơmô tơno ngă yang kơ gơnam pơyơr tơlơi pơgop pơlir. Giŏng anŭn, khua ngă yang anŭn či čuh hĭ mơnơ̆ng anŭn ƀơi kơnưl jing gơnam pơyơr čuh. 11Samơ̆ klĭ rơmô hăng abih bang čơđeh asar ñu wơ̆t hăng akŏ laih anŭn khul tơkai, khul črăn gah lăm laih anŭn gơnam djăh, 12anŭn jing abih čơđeh dŏ glaĭ ƀơi rơmô anŭn, ñu khŏm ba tơbiă gah rơngiao kơ anih jưh truh kơ anih kŏm rơgoh, jing anih arăng tuh hơbâo tơpur, laih anŭn čuh hĭ ñu ƀơi djŭh apui amăng anih hơbâo.
13“ ‘Tơdah abih bang ƀing Israel ngă soh hăng tơlơi ƀu kơñăm laih anŭn ngă tơlơi arăng hơmâo khă amăng tơlơi juăt Yahweh, wơ̆t tơdah ană plei ƀu pơmĭn kơ tơlơi anŭn ôh, sĭt yơh ƀing gơñu ngă soh laih. 14Tơdang ƀing gơñu pơmĭn mưn kơ tơlơi soh gơñu ngă laih, ană plei khŏm ba rai sa drơi rơmô tơno hadơi jing sa gơnam pơyơr yuakơ tơlơi soh hăng pơyơr ñu ƀơi anăp Sang Khăn Pơjơnum. 15Ƀing kŏng tha amăng ană plei či ăh tơngan gơñu ƀơi akŏ rơmô tơno anŭn laih anŭn či pơdjai hĭ rơmô anŭn ƀơi anăp Yahweh. 16Giŏng anŭn, pô khua ngă yang phŭn arăng trôč laih ia klôñ, či mă ƀiă drah rơmô anŭn ba mŭt amăng Sang Khăn Pơjơnum. 17Ñu či añrŭ čơđe̱ng ñu amăng drah hăng añăh ƀơi anăp Yahweh tơjuh wơ̆t ƀơi gah anăp khăn păng. 18Ñu či pik ƀiă drah ƀơi khul tơki kơnưl jing ƀơi anăp Yahweh amăng Sang Khăn Pơjơnum. Ñu či tuh drah dŏ glaĭ ƀơi jơ̆ng atur kơnưl pơyơr gơnam čuh ƀơi bah amăng mŭt nao amăng Sang Khăn Pơjơnum. 19Ñu či mă pơđuaĭ abih bang rơmuă mơ̆ng rơmô anŭn hăng čuh hĭ ƀơi kơnưl, 20laih anŭn ngă kơ rơmô tơno anai kar hăng ngă kơ rơmô tơno arăng pioh kơ gơnam pơyơr yuakơ tơlơi soh djơ̆. Amăng hơdră anai yơh, khua ngă yang anŭn či pơkra tơlơi pap brơi kơ ƀing gơñu, laih anŭn Ơi Adai či pap brơi kơ ƀing gơñu yơh. 21Giŏng anŭn, ñu či mă rơmô anŭn ba nao gah rơngiao kơ anih jưh hăng čuh hĭ kar hăng ñu čuh laih rơmô tơno tal sa anŭn. Anai jing gơnam pơyơr yuakơ tơlơi soh hơmâo pơkra brơi laih kơ ƀing ană plei.
22“ ‘Tơdah sa čô khua djă̱ akŏ ngă soh amăng tơlơi soh djơ̆ laih anŭn soh hăng khul tơlơi juăt Yahweh Ơi Adai ñu, ñu anŭn jing soh yơh. 23Tơdang ñu thâo krăn tơlơi soh ñu hơmâo ngă anŭn, ñu khŏm ba rai gơnam pơyơr ñu yơh jing sa drơi bơbe ƀu hơmâo rơnam rơka ôh. 24Ñu či ăh tơngan ñu ƀơi akŏ bơbe anŭn hăng pơdjai hĭ bơbe anŭn ƀơi anih hơmâo pơdjai laih hlô mơnơ̆ng kơ gơnam pơyơr čuh ƀơi anăp Yahweh. Anŭn yơh jing sa gơnam pơyơr yuakơ tơlơi soh. 25Giŏng anŭn, khua ngă yang či añrŭ čơđe̱ng ñu amăng drah mơ̆ng gơnam pơyơr yuakơ tơlơi soh laih anŭn pik ƀơi khul tơki kơnưl pioh kơ gơnam pơyơr čuh; giŏng anŭn tuh drah dŏ glaĭ ƀơi jơ̆ng atur kơnưl. 26Ñu či čuh abih bang rơmuă ƀơi kơnưl kar hăng ñu čuh rơmuă pioh kơ gơnam pơyơr tơlơi pơgop pơlir. Amăng hơdră anai khua ngă yang či pơkra tơlơi pap brơi kơ tơlơi soh pô khua anai, laih anŭn Ơi Adai či pap brơi kơ ñu yơh.
27“ ‘Tơdah sa čô amăng ană plei ngă soh hăng tơlơi ƀu kơñăm laih anŭn soh hăng tơlơi juăt Yahweh, ñu anŭn jing soh laih. 28Tơdang ñu thâo krăn tơlơi soh ñu hơmâo ngă laih, ñu khŏm ba rai gơnam pơyơr ñu kơ tơlơi soh ñu hơmâo ngă laih jing sa drơi bơbe ania ƀu hơmâo rơnam rơka ôh. 29Ñu či ăh tơngan ñu ƀơi akŏ hlô pơyơr kơ tơlơi soh anŭn hăng pơdjai hĭ gơ̆ ƀơi anih pioh kơ gơnam pơyơr čuh. 30Giŏng anŭn, khua ngă yang či añrŭ ƀiă drah hăng čơđe̱ng ñu laih anŭn pik ƀơi khul tơki kơnưl pơyơr gơnam čuh, laih anŭn tuh drah dŏ glaĭ ƀơi jơ̆ng atur kơnưl anai. 31Ñu či mă pơđuaĭ hĭ abih rơmuă, hrup hăng tơlơi mă pơđuaĭ hĭ rơmuă mơ̆ng gơnam pơyơr pơgop pơlir, laih anŭn khua ngă yang či čuh hĭ ñu ƀơi kơnưl kar hăng sa mơnâo ƀâo mơngưi pơmơak kơ Yahweh yơh. Amăng hơdră anai yơh, khua ngă yang či pơkra tơlơi pap brơi kơ pô ngă soh anŭn, laih anŭn ñu hơmâo tơlơi pap brơi yơh.
32“ ‘Tơdah ñu ba rai sa drơi ană triu jing gơnam pơyơr yuakơ tơlơi soh, ñu či ba rai sa drơi triu ania yơh jing triu ƀu hơmâo rơnam rơka ôh. 33Ñu či ăh tơngan ñu ƀơi akŏ triu anai hăng pơdjai hĭ, jing sa gơnam pơyơr yuakơ tơlơi soh ƀơi anih hơmâo pơdjai laih gơnam pơyơr čuh anŭn. 34Giŏng anŭn, khua ngă yang či añrŭ ƀiă drah mơ̆ng gơnam pơyơr yuakơ tơlơi soh hăng čơđe̱ng ñu hăng pik ƀơi khul tơki kơnưl pơyơr gơnam čuh laih anŭn tuh hĭ drah dŏ glaĭ ƀơi jơ̆ng atur kơnưl anŭn. 35Ñu či mă pơđuaĭ hĭ abih bang rơmuă hrup hăng ñu hơmâo mă pơđuaĭ laih rơmuă mơ̆ng ană triu kơ gơnam pơyơr tơlơi pơgop pơlir, laih anŭn khua ngă yang či čuh hĭ ƀơi kơnưl gah ngŏ kơ khul gơnam pơyơr čuh hăng apui pơyơr kơ Yahweh. Amăng hơdră anai yơh khua ngă yang či pơkra tơlơi pap brơi kơ pô ngă soh anŭn kơ tơlơi soh gơ̆ hơmâo ngă laih, tui anŭn ñu či hơmâo tơlơi pap brơi yơh.