5

Các lễ chuộc tội khác

1Nếu một nhân chứng đã tuyên thệ, nhưng không chịu khai những điều mình thấy và biết, thì nhân chứng mắc tội.
2Nếu ai đụng phải một vật không sạch như thây của thú vật không sạch (thú rừng hay gia súc) hoặc thây của một loại sâu bọ, dù không biết là mình đã đụng, cũng mắc tội vì người ấy đã trở nên không sạch. 3Nếu người ấy đụng phải vật không sạch của loài người, bất kỳ dưới hình thức nào, khi biết ra, người ấy sẽ mắc tội.
4Nếu ai thề thốt - dù để làm một việc tốt hay xấu - mà không suy nghĩ trước, khi biết được lời thề của mình là dại dột, người ấy sẽ mắc tội.
5Người mắc tội trong các trường hợp kể trên phải xưng tội mình, 6và đem một con cừu hoặc dê cái dâng cho Chúa làm sinh tế chuộc tội; thầy tế lễ sẽ làm lễ chuộc tội cho người ấy. 7Nhưng nếu người ấy không đủ sức dâng một con cừu thì có thể dâng một cặp chim cu đất hay bồ câu con, một con làm tế lễ chuộc tội, một con làm tế lễ thiêu. 8Thầy tế lễ sẽ nhận chim, dâng con thứ nhất làm lễ chuộc tội, vặn cổ chim nhưng không cho đứt lìa, 9lấy một phần huyết rảy trên một cạnh của bàn thờ chuộc tội, phần còn lại đổ dưới chân bàn thờ. Đó là lễ chuộc tội. 10Thầy tế lễ dâng con chim thứ hai làm tế lễ thiêu, theo đúng thủ tục đã ấn định; như vậy khi thầy tế lễ làm lễ chuộc tội cho người ấy, lỗi người sẽ được tha.
11 Nếu người không đủ sức dâng một cặp chim làm sinh tế chuộc tội, thì có thể dâng một phần mười giạ bột mịn, nhưng đừng đổ dầu vào, cũng không được rắc nhũ hương lên, vì đây là một lễ vật chuộc tội.
12Người ấy sẽ đem bột đến cho thầy tế lễ, thầy tế lễ sẽ bốc bột đầy một nắm tay, tượng trưng cho toàn số bột, đem đốt trên bàn thờ cũng như đốt các lễ thiêu khác, dâng lên cho Chúa. Đó là lễ chuộc tội. 13Khi các thầy tế lễ làm lễ chuộc tội cho người đã phạm một trong các trường hợp kể trên, lỗi người sẽ được tha. Phần bột còn lại sẽ thuộc về thầy tế lễ, giống như trường hợp dâng ngũ cốc.

Tế lễ chuộc lầm lỗi.

14Chúa Hằng Hữu lại bảo Mai-sen: 15Nếu có ai mắc tội vì lỡ lầm xúc phạm đến một vật thánh của Chúa, người ấy phải dâng một con cừu đực không tì vết, giá trị con cừu được định theo tiêu chuẩn tiền tệ Nơi thánh.
Đây là lễ chuộc lỗi.
16Người ấy cũng phải sửa vật thánh lại đứng như tình trạng cũ, trả thêm một phần năm giá trị của vật thánh ấy và giao số tiền này cho thầy tế lễ. Thầy tế lễ sẽ nhận con cừu làm lễ chuộc lỗi cho người ấy, người sẽ được tha.
17Nếu có ai phạm luật Chúa Hằng Hữu đã ban hành mà không biết, người ấy vẫn có lỗi. 18Người ấy phải đem đến cho thầy tế lễ một con cừu đực không tì vết, giá trị con cừu bằng giá định sẵn. Khi thầy tế lễ làm lễ chuộc lỗi cho người ấy, người sẽ được tha. 19Đó là lễ chuộc lỗi, vì người đã có lỗi với Chúa.