5

1“ ‘Yog leejtwg ua txhum tsua qhov kws thaus muaj plaub nwg ua tau timkhawv vem yog nwg tub pum los nwg tub paub tassws thaus luas hu kuas tuaj has nwg tsw yeem ua timkhawv, mas nwg yuav tau rws lub txem. 2Lossws yog leejtwg phaav tej yaam kws qas tsw huv tsw has tej tsaj qus lub cev tuag tej tsaj nyeg lub cev tuag los tej tsaj miv miv kws nkaag huv aav lub cev tuag, txawm yog nwg tsw paub los nwg kuj qas tsw huv nwg muaj txem lawm. 3Lossws yog nwg phaav ib yaam daabtsw kws qas tsw huv ntawm tuabneeg, xws le yog tej kws ua rua tuabneeg qas tsw huv, txawm yog nwg tsw paub los thaus kws nwg paub tseeb lawm kuj yog nwg muaj txem. 4Lossws yog leejtwg laam cog lug twv tas yuav ua zoo lossws ua phem, nwg laam twv lawv le tuabneeg pheej laam twv tassws nwg tsw paub tseeb tas nwg cog lug twv yuam kev lawm, mas thaus nwg paub tseeb lawm kuj yog nwg muaj txem. 5Thaus leejtwg tau ua tej kev txhum kws has lug nuav lawm ib yaam daabtsw mas nwg yuav tsum leeg tej kev txhum kws nwg tau ua lawd. 6Nwg yuav tsum coj ib tug maum yaaj lossws ib tug maum tshws tuaj ua kevcai ntxuav kev txaug kev txhum rua tej kev txhum kws nwg tau ua lawd xyeem rua Yawmsaub ua kevcai xyeem daws txem. Tug pov thawj yuav ua le nuav txhad ntxuav tau tug hov tej kev txhum.
7“ ‘Yog nwg yuav tsw taug ib tug yaaj mas nwg yuav tsum coj ob tug nquab taug lossws ob tug rhaws nquab nyeg tuaj rua Yawmsaub ua kevcai ntxuav kev txaug kev txhum rua tej kev txhum kws nwg tau ua lawd, ib tug nquab ua kevcai xyeem daws txem, ib tug nquab ua kevcai hlawv huvsw xyeem. 8Nwg yuav coj ob tug nquab nuav tuaj rua tug pov thawj. Tug pov thawj yuav muab ib tug nquab ua kevcai xyeem daws txem. Nwg yuav muab tug nquab hov taubhau ntswj kuas pluam plhuav ntawm txhaa cej daab, 9hab muab tug kws ua kevcai xyeem daws txem hov cov ntshaav ib qho nchus kuas lu lub thaaj ib saab, hab cov ntshaav kws tseed tshuav mas ca nrug rua ntawm taw thaaj. Qhov nuav yog ua kevcai xyeem daws txem. 10Mas nwg yuav muab tug nquab kws ob ua kevcai hlawv huvsw xyeem lawv le txuj kevcai, mas tug pov thawj txhad ntxuav tau tug hov tej kev txhum kws nwg tau ua lawd txhad zaam tau nwg lub txem.
11“ ‘Tassws yog nwg yuav tsw taug ob tug nquab taug lossws ob tug rhaws nquab nyeg, mas nwg yuav tsum coj ib feem kaum huv ib efa moov mog zoo zoo tuaj xyeem daws lub txem kws nwg tau ua lawd, tsw xob rau roj hab tsw xob rau roj ntoos tsw qaab vem yog ua kevcai xyeem daws txem. 12Nwg yuav coj cov moov mog hov tuaj pub rua tug pov thawj mas tug pov thawj yuav tsuab cov moov hov ib taus teg ua lub chaw rua Yawmsaub ncu ntsoov coj moog hlawv sau lub thaaj rua sau tej kws muab hlawv kub nyab xyeem rua Yawmsaub. Qhov nuav yog ua kevcai xyeem daws txem. 13Tug pov thawj txhad ntxuav tau tug ntawd kev txhum tsw has yaam twg kws has taag lug nuav lawd mas txhad zaam tau nwg lub txem. Cov moov kws tseed tshuav hov yuav muab ua tug pov thawj le feem ib yaam le thaus ua kevcai xyeem qoob loos.’ ”

Kevcai ntxuav kev txaug kev txhum

14Yawmsaub has rua Mauxe tas, 15“Yog leejtwg ua tsw ncaaj ua txhum rua tej kws dawb huv rua Yawmsaub, tassws tsw yog nwg txhob txwm ua, mas nwg yuav tsum coj ib tug txwv yaaj kws tsw muaj chaw thuaj le tuaj rua Yawmsaub ua kevcai ntxuav kev txaug kev txhum. Koj yuav tsum ntaus nqe rua tug txwv yaaj hov lawv le cov nyaj sekhee kws swv huv lub chaw pe Vaajtswv, txhad yog ua kevcai ntxuav kev txaug kev txhum. 16Mas tug hov yuav pauj cov kws dawb huv lawd kws nwg muab tsw txwm, hab nwg yuav ntxwv ib feem huv tswb feem rov rua tug pov thawj. Mas tug pov thawj yuav muab tug txwv yaaj kws ua kevcai ntxuav kev txaug kev txhum hov xyeem ua kevcai ntxuav tug ntawd kev txhum txem, txhad zaam tau nwg lub txem.
17“Yog leejtwg ua txhum ua tej yaam kws Yawmsaub tub has tas tsw xob ua, txawm yog nwg tsw paub tas txhum, los yeej yog nwg ua txhum hab nwg yuav tau rws lub txem. 18Mas nwg yuav tsum coj ib tug txwv yaaj kws tsw muaj chaw thuaj le tuaj mas koj yuav ntaus nqe lawv le ntaus nqe rua tug tsaj kws xyeem ua kevcai ntxuav kev txaug kev txhum. Tug pov thawj txhad ntxuav tau tug ntawd tej kev txhum txem kws nwg tsw paub es nwg ua lawd, txhad zaam tau nwg lub txem. 19Nuav yog ua kevcai ntxuav kev txaug kev txhum tsua qhov kws tau ua txhum rua Yawmsaub muaj txem lawm.”