5

1“ ‘Yog leejtwg ua txhaum rau qhov uas thaum muaj plaub nws ua tau timkhawv vim yog nws twb pom los nws twb paub tiamsis thaum luag hu kom tuaj hais nws tsis yeem ua timkhawv, mas nws yuav tau ris lub txim. 2Lossis yog leejtwg nphav tej yam uas qias tsis huv tsis hais tej tsiaj qus lub cev tuag tej tsiaj nyeg lub cev tuag los tej tsiaj me me uas nkag hauv av lub cev tuag, txawm yog nws tsis paub los nws kuj qias tsis huv nws muaj txim lawm. 3Lossis yog nws nphav ib yam dabtsi uas qias tsis huv ntawm neeg, xws li yog tej uas ua rau neeg qias tsis huv, txawm yog nws tsis paub los thaum uas nws paub tseeb lawm kuj yog nws muaj txim. 4Lossis yog leejtwg lam cog lus twv tias yuav ua zoo lossis ua phem, nws lam twv raws li neeg pheej lam twv tiamsis nws tsis paub tseeb tias nws cog lus twv yuam kev lawm, mas thaum nws paub tseeb lawm kuj yog nws muaj txim. 5Thaum leejtwg tau ua tej kev txhaum uas hais los no lawm ib yam dabtsi mas nws yuav tsum lees tej kev txhaum uas nws tau ua lawd. 6Nws yuav tsum coj ib tug maum yaj lossis ib tug maum tshis tuaj ua kevcai ntxuav kev txaug kev txhaum rau tej kev txhaum uas nws tau ua lawd xyeem rau Yawmsaub ua kevcai xyeem daws txim. Tus pov thawj yuav ua li no thiaj ntxuav tau tus ntawd tej kev txhaum.
7“ ‘Yog nws yuav tsis taus ib tug yaj mas nws yuav tsum coj ob tug nquab taug lossis ob tug rhaws nquab nyeg tuaj rau Yawmsaub ua kevcai ntxuav kev txaug kev txhaum rau tej kev txhaum uas nws tau ua lawd, ib tug nquab ua kevcai xyeem daws txim, ib tug nquab ua kevcai hlawv huvsi xyeem. 8Nws yuav coj ob tug nquab no tuaj rau tus pov thawj. Tus pov thawj yuav muab ib tug nquab ua kevcai xyeem daws txim. Nws yuav muab tus nquab ntawd taubhau ntswj kom pluam kiag ntawm txha caj dab, 9thiab muab tus uas ua kevcai xyeem daws txim ntawd cov ntshav ib qho nchos kom lo lub thaj ib sab, thiab cov ntshav uas tseem tshuav mas cia nrog rau ntawm taw thaj. Qhov no yog ua kevcai xyeem daws txim. 10Mas nws yuav muab tus nquab uas ob ua kevcai hlawv huvsi xyeem raws li txoj kevcai, mas tus pov thawj thiaj ntxuav tau tus ntawd tej kev txhaum uas nws tau ua lawd thiaj zam tau nws lub txim.
11“ ‘Tiamsis yog nws yuav tsis taus ob tug nquab taug lossis ob tug rhaws nquab nyeg, mas nws yuav tsum coj ib feem kaum hauv ib efa hmoov mog zoo zoo tuaj xyeem daws lub txim uas nws tau ua lawd, tsis txhob rau roj thiab tsis txhob rau roj ntoos tsw qab vim yog ua kevcai xyeem daws txim. 12Nws yuav coj cov hmoov mog ntawd tuaj pub rau tus pov thawj mas tus pov thawj yuav tsuab cov hmoov ntawd ib taus tes ua lub chaw rau Yawmsaub nco ntsoov coj mus hlawv saum lub thaj rau saum tej uas muab hlawv kub hnyiab xyeem rau Yawmsaub. Qhov no yog ua kevcai xyeem daws txim. 13Tus pov thawj thiaj ntxuav tau tus ntawd kev txhaum tsis hais yam twg uas hais tag los no lawd mas thiaj zam tau nws lub txim. Cov hmoov uas tseem tshuav ntawd yuav muab ua tus pov thawj li feem ib yam li thaum ua kevcai xyeem qoob loo.’ ”

Kevcai ntxuav kev txaug kev txhaum

14Yawmsaub hais rau Mauxe tias, 15“Yog leejtwg ua tsis ncaj ua txhaum rau tej uas dawb huv rau Yawmsaub, tiamsis tsis yog nws txhob txwm ua, mas nws yuav tsum coj ib tug txiv yaj uas tsis muaj chaw thuam li tuaj rau Yawmsaub ua kevcai ntxuav kev txaug kev txhaum. Koj yuav tsum ntaus nqe rau tus txiv yaj ntawd raws li cov nyiaj sekhee uas siv hauv lub chaw pe Vajtswv, thiaj yog ua kevcai ntxuav kev txaug kev txhaum. 16Mas tus ntawd yuav pauj cov uas dawb huv lawd uas nws muab tsis txwm, thiab nws yuav ntxiv ib feem hauv tsib feem rov rau tus pov thawj. Mas tus pov thawj yuav muab tus txiv yaj uas ua kevcai ntxuav kev txaug kev txhaum ntawd xyeem ua kevcai ntxuav tus ntawd kev txhaum txim, thiaj zam tau nws lub txim.
17“Yog leejtwg ua txhaum ua tej yam uas Yawmsaub twb hais tias tsis txhob ua, txawm yog nws tsis paub tias txhaum, los yeej yog nws ua txhaum thiab nws yuav tau ris lub txim. 18Mas nws yuav tsum coj ib tug txiv yaj uas tsis muaj chaw thuam li tuaj mas koj yuav ntaus nqe raws li ntaus nqe rau tus tsiaj uas xyeem ua kevcai ntxuav kev txaug kev txhaum. Tus pov thawj thiaj ntxuav tau tus ntawd tej kev txhaum txim uas nws tsis paub es nws ua lawd, thiaj zam tau nws lub txim. 19No yog ua kevcai ntxuav kev txaug kev txhaum rau qhov uas tau ua txhaum rau Yawmsaub muaj txim lawm.”