6

1Yawmsaub hais rau Mauxe tias, 2“Yog leejtwg ua txhaum ua tsis ncaj rau Yawmsaub, yog nws dag kwvtij zej zog txog tej uas luag muab rau nws cia lossis tej uas luag muab rau nws qhwv, lossis ua tub sab lossis quab yuam kwvtij zej zog li qhov txhia chaw lawm, 3lossis khaws tau luag tej qhov txhia chaw uas ploj los kuj tsis lees li, tseem twv ntuj twv teb dag, lossis ua txhaum li lwm leej lwm tus ua, 4mas thaum leejtwg tau ua txhaum li no thiab muaj txim lawm, mas nws yuav tsum thim tej uas nws nyiag los lossis tej uas nws qaum tau los lossis tej uas luag muab rau nws cia, lossis tej uas luag li ploj nws khaws tau, 5thiab tej uas nws twv ntuj twv teb dag. Nws yuav tsum thim kom txwm nkaus li qub thiab ntxiv ib feem hauv tsib feem rau, muab kiag rau tus tswv rau hnub uas nws muab tsiaj xyeem ua kevcai ntxuav kev txaug kev txhaum. 6Tus ntawd yuav tsum coj ib tug txiv yaj uas tsis muaj chaw thuam li tuaj rau tus pov thawj muab xyeem rau Yawmsaub ua kevcai ntxuav kev txaug kev txhaum, thiab koj yuav ntaus nqe raws li ntaus nqe rau tus tsiaj uas xyeem ua kevcai ntxuav kev txaug kev txhaum. 7Mas tus pov thawj thiaj ntxuav tau tus ntawd tej kev txhaum rau ntawm Yawmsaub xubntiag thiaj zam tau txhua yam uas nws tau ua txhaum muaj txim lawd.”

Kevcai hlawv huvsi xyeem

8Yawmsaub hais rau Mauxe tias, 9“Koj cia li hais rau Aloo thiab nws cov tub tias, ‘No yog tej kab ke uas ua kevcai hlawv huvsi xyeem. Tej uas muab hlawv huvsi xyeem ntawd mas cia nyob saum cub tawg saum lub thaj ib hmo kaj ntug, thiab yuav tsum cia cov taws saum lub thaj cig tsis tuag li. 10Tus pov thawj yuav tsum hnav lub tsho ntaub mag thiab hnav lub ris ntaub mag mus yawm cov tshauv uas ua kevcai hlawv huvsi xyeem ntawd saum lub thaj los tso rau ntawm lub thaj ib sab. 11Nws yuav muab lub tsho ntawd hle rov hnav dua ib lub tsho mam li coj cov tshauv ntawd tawm mus sab nraum ntug zos rau lub chaw uas dawb huv. 12Yuav tsum kho taws saum lub thaj kom cig mus li tsis txhob cia hluavtaws tuag li. Tus pov thawj yuav niaj tagkis rauv taws rau saud thiab muab tej qhov txhia chaw uas ua kevcai hlawv huvsi xyeem ua tib zoo tso rau saud thiab muab cov hlab hluas roj ua kevcai xyeem sib raug zoo hlawv rau saud. 13Yuav tsum kho taws saum lub thaj kom cig mus li tsis txhob cia hluavtaws tuag li.

Kevcai xyeem qoob loo

14“ ‘No yog tej kab ke uas ua kevcai xyeem qoob loo. Aloo cov tub yuav tsum muab tej uas ua kevcai ntawd xyeem rau ntawm Yawmsaub xubntiag ntawm lub thaj. 15Mas tus pov thawj yuav muab cov hmoov mog uas zoo zoo ntse roj ua kevcai xyeem qoob loo ntawd ib taus tes thiab muab kiag cov roj ntoos tsw qab uas nyob saud huvsi hlawv saum lub thaj ua chaw rau Yawmsaub nco ntsoov ua kom muaj pa ncho tsw qab hum Yawmsaub lub siab. 16Tej uas tseem tshuav mas Aloo thiab nws cov tub yuav noj, yuav noj cov hmoov ntawd tsis xyaw keeb, thiab yuav noj rau lub chaw dawb huv uas yog hauv lub loog tsev ntaub sib ntsib. 17Cov ncuav ci no tsis txhob xyaw keeb. Kuv twb muab tej no rho ntawm tej uas muab hlawv kub hnyiab xyeem rau kuv ua lawv li feem, yog yam uas dawb huv kawg nkaus ib yam li tej uas ua kevcai xyeem daws txim thiab xyeem ua kevcai ntxuav kev txaug kev txhaum. 18Aloo caj ces cov tub txhua tus noj tau tej no, yog lawv li feem ib tiam dhau ib tiam ib txhiab ib txhis mus li, rho ntawm tej uas muab hlawv kub hnyiab xyeem rau Yawmsaub los. Leejtwg kov raug tej no mas nws yuav dawb huv lawm.’ ”
19Yawmsaub hais rau Mauxe tias, 20“No yog tej uas Aloo thiab nws cov tub yuav muab xyeem rau Yawmsaub rau hnub uas muab roj hliv ywg tsa nws ua pov thawj, yog ib feem kaum hauv ib efa hmoov mog uas zoo zoo ua kevcai xyeem qoob loo uas lawv niaj hnub ua, muab ib nrab xyeem thaum tagkis, muab ib nrab xyeem thaum yuav tsaus ntuj. 21Muab roj ntse cov hmoov ntawd tov kom txhua thiab muab ci saum daim ntxais hlau. Muab ntais ua tej dwb daim, mas muab ua kevcai xyeem qoob loo, ua kom muaj pa ncho tsw qab hum Yawmsaub siab. 22Aloo tus tub uas raug tsa ua pov thawj hlob nyob nws chaw yuav muab tej no xyeem rau Yawmsaub mus ib txhis li, yuav muab tej no hlawv huvsi. 23Txhua yam uas tus pov thawj muab ua kevcai xyeem qoob loo mas yuav muab hlawv huvsi, tsis txhob noj li.”

Kevcai xyeem daws txim

24Yawmsaub hais rau Mauxe tias, 25“Cia li hais rau Aloo thiab nws cov tub tias, ‘No yog tej kab ke uas ua kevcai xyeem daws txim. Muab tus tsiaj uas ua kevcai xyeem daws txim tua rau ntawm Yawmsaub xubntiag ntawm tib qhov chaw uas tua tsiaj ua kevcai hlawv huvsi xyeem, no yog yam uas dawb huv kawg nkaus. 26Tus pov thawj uas muab tus tsiaj ntawd ua kevcai xyeem daws txim yuav noj tus tsiaj ntawd cov nqaij. Nws yuav noj rau lub chaw dawb huv uas yog hauv lub loog tsev ntaub sib ntsib. 27Yog yam twg nphav cov nqaij ntawd mas yam ntawd kuj dawb huv thiab. Thaum uas nchos cov ntshav yog cov ntshav lo lub tsho mas yuav muab lub tsho ntawd ntxhua ntawm lub chaw dawb huv. 28Muab lub laujkaub av uas hau cov nqaij ntawd tsoo pov tseg. Yog muab laujkaub tooj liab hau mas yuav muab txhuam thiab muab dej ntxuav kom huv huv. 29Txhua tus txivneej uas ua pov thawj noj tau cov nqaij ntawd, yog yam uas dawb huv kawg nkaus. 30Tus tsiaj uas tua ua kevcai xyeem daws txim uas tus pov thawj coj cov ntshav mus rau hauv lub tsev ntaub sib ntsib ua kevcai ntxuav kev txhaum txim hauv lub chaw uas dawb huv, mas tsis txhob noj cov nqaij ntawd li, yuav tsum muab hlawv huvsi.’ ”