6

1Ziouv Gorngv Mbuox Mose, 2“Se gorngv maaih mienh baamz zuiz, maiv ziepc zuoqv nyei zoux bun Ziouv, se ninh nduov juangc laangz nyei gorx-youz yiem mienh nyei dingc-zinh, fai mienh juix bun ninh siou nyei ga'naaiv, fai ninh nimc mienh nyei ga'naaiv, fai zoux bun mienh zuqc kuei, 3fai zuotc duqv ga'naaiv yaac maiv nyiemc, fai gorngv jaav waac ndouv zioux, fai zoux haaix nyungc mienh haih zoux dorngc nyei zuiz, 4wuov dauh ziouc zoux dorngc, maaih zuiz aqv. Ninh oix zuqc tuix nzuonx ninh nimc nyei, fai bun mienh zuqc kuei nyei, fai mienh juix bun ninh nyei ga'naaiv, fai zuotc daaih nyei ga'naaiv, 5fai ninh weic haaix nyungc ga'naaiv ndouv zioux jaav nyei. Dorh ga'naaiv mingh ziec weic zoux dorngc zuiz wuov hnoi, ninh oix zuqc tuix nzengc aengx buih biaa gouv nyei yietc gouv bun wuov deix ga'naaiv nyei ziouv. 6Ninh oix zuqc weic ninh zoux dorngc nyei zuiz dorh dauh maiv waaic fangx nyei ba'gi yungh gouv taux sai mienh wuov bun Ziouv. Meih ganh oix zuqc funx ba'gi yungh nyei jaax-zinh puix horpc weic zoux dorngc zuiz ziec nyei ga'naaiv. 7Sai mienh ziouc yiem Ziouv nyei nza'hmien tengx ninh fiqv zuiz. Hnangv naaic, maiv gunv ninh zoux haaix nyungc dorngc zuiz, ninh duqv guangc mi'aqv.”

Buov Ziec Nyei Leiz

8Ziouv gorngv mbuox Mose, 9“Oix zuqc hnangv naaiv nor paaiv Aalon caux ninh nyei dorn mbuo, ‘Buov ziec nyei leiz-nyeic se hnangv naaiv. Buov ziec nyei ga'naaiv oix zuqc yiem ziec-dorngh gu'nguaaic ziangh muonz buov taux lungh njang. Ziec-dorngh nyei douz yaac oix zuqc zanc-zanc zieqc jienv. 10Sai mienh oix zuqc zuqv la'maah ndie nyei lui-ndaauv caux la'maah ndie nyei houx, zorqv yiem ziec-dorngh buov liuz ziec nyei ga'naaiv nyei saaiv, an jienv ziec-dorngh ga'hlen. 11Nqa'haav oix zuqc yienc nqoi lui-houx aengx zuqv ganh deix, ziouc dorh saaiv cuotv ga'nyiec ziqc ndopv-liuh ciangv taux norm maiv maaih uix nyei dorngx. 12Yiem ziec-dorngh nyei douz oix zuqc zanc-zanc zieqc jienv, maiv dungx bun daic. Sai mienh ndorm-ndorm oix zuqc jaa zaangh aengx zorqv buov ziec nyei ga'naaiv zueih yietv zueih nyeic nyei an douz gu'nguaaic. Aengx zorqv ziec weic jiu tong nyei saeng-kuv hmei jaa gu'nguaaic. 13Ziec-dorngh nyei douz oix zuqc zanc-zanc zieqc jienv. Cin-maanc maiv dungx bun daic.

Fongc Horc Ziec Nyei Laangh Ziqc

14“ ‘Fongc horc ziec nyei laangh ziqc nyei leiz-nyeic se hnangv naaiv. Aalon nyei dorn mbuo oix zuqc yiem ziec-dorngh nza'hmien zorqv fongc horc nyei laangh ziqc ziec bun Ziouv. 15Sai mienh oix zuqc zorqv yietc nyau mbuonv-muonc zorpc jienv ga'lanv youh, caux hietv jienv laangh ziqc nyei yietc zungv hung, an ziec-dorngh gu'nguaaic buov ziec weic bun Ziouv jangx fongc horc nyei mienh, weih ndaang nyei qiex horpc Ziouv nyei hnyouv. 16Zengc njiec nyei buonc, Aalon caux ninh nyei dorn mbuo nyanc. Maiv dungx an ⟨bingv.⟩ Yaac oix zuqc yiem norm cing-nzengc nyei dorngx, se yiem Wuic Buangh Ndopv-Liuh nyei laatc gu'nyuoz maengx nyanc. 17Maiv dungx an bingv ziqv. Naaiv se longc douz buov ziec fongc horc bun yie nyei ga'naaiv, dongh yie jiu bun sai mienh benx ninh mbuo nyei buonc. Se cing-nzengc jiex nyei, hnangv ziec fiqv zuiz caux zoux dorngc zuiz ziec nyei ga'naaiv cing-nzengc. 18Aalon nyei zeiv-fun, mouz dauh m'jangc dorn, nyanc duqv nyei. Naaiv se longc douz buov fongc horc bun Ziouv, doic jiex doic yietc liuz duqv nyei buonc. Haaix dauh muoqv zuqc naaiv deix ga'naaiv ziouc cing-nzengc.’+”
19Ziouv gorngv mbuox Mose, 20“Naaiv se longc youh orn Aalon caux ninh nyei dorn mbuo zoux sai mienh wuov hnoi oix zuqc fongc horc bun Ziouv. Oix zuqc dorh i morqv mbuonv-muonc weih hnoi-hnoi ziec nyei laangh ziqc. Lungh ndorm fongc horc yietc buonc, lungh hmuangx yietc buonc. 21Zorqv ga'lanv youh dox jienv mbuonv, qouv longx, an caeng naatv. Aengx maeqv daaih fongc horc zoux ziec nyei laangh ziqc, weih ndaang nyei qiex horpc Ziouv nyei hnyouv. 22Longc youh orn Aalon nyei haaix dauh zeiv-fun nzipc jienv zoux sai mienh, oix zuqc zorqv naaiv deix fongc horc nyei laangh ziqc yietc zungv buov nzengc ziec bun Ziouv. Naaiv se yietc liuz oix zuqc gan nyei leiz. 23Da'faanh sai mienh fongc horc ziec nyei laangh ziqc, nzunc-nzunc oix zuqc buov nzengc. Maiv dungx nyanc.”

Ziec Weic Fiqv Zuiz Nyei Leiz

(Beiv mangc Lewi 4:1-35)

24Ziouv gorngv mbuox Mose, 25“Oix zuqc mbuox Aalon caux ninh nyei dorn mbuo, ‘Ziec fiqv zuiz nyei leiz-nyeic se hnangv naaiv. Ziec fiqv zuiz nyei saeng-kuv oix zuqc yiem Ziouv nyei nza'hmien daix, se yiem daix buov ziec nyei saeng-kuv nyei dorngx daix. Naaiv se gauh cing-nzengc jiex nyei ga'naaiv. 26Bun tengx ziec fiqv zuiz wuov dauh sai mienh nyanc naaiv dauh saeng-kuv. Yaac oix zuqc yiem cing-nzengc nyei dorngx, se yiem Wuic Buangh Ndopv-Liuh nyei laatc gu'nyuoz maengx nyanc. 27Da'faanh haaix nyungc muoqv zuqc naaiv deix orv, wuov nyungc ziouc cing-nzengc mi'aqv. Se gorngv wuov dauh saeng-kuv nyei nziaamv guoqv zuqc lui, oix zuqc yiem norm cing-nzengc nyei dorngx nzox nzengc. 28Zouv naaiv deix orv nyei nie-mor oix zuqc mborqv huv. Mv baac se gorngv longc dongh siqv caeng zouv nor, oix zuqc nzaatv, aengx longc wuom nzaaux. 29Da'faanh sai mienh nyei hmuangv doic, m'jangc dorn wuov deix, nyanc duqv nyei. Se cing-nzengc jiex nyei ga'naaiv. 30Mv baac se gorngv sai mienh dorh haaix dauh ziec fiqv zuiz nyei saeng-kuv nziaamv bieqc Wuic Buangh nyei Ndopv-Liuh, yiem Cing-Nzengc wuov Qongx fiqv zuiz, maiv dungx nyanc wuov dauh saeng-kuv nyei orv. Oix zuqc buov nzengc.