7

Kevcai ntxuav kev txaug kev txhaum

1“ ‘No yog tej kab ke uas ua kevcai ntxuav kev txaug kev txhaum, yog yam uas dawb huv kawg nkaus. 2Yuav tsum muab tus tsiaj uas ua kevcai ntxuav kev txaug kev txhaum tua ntawm tib lub chaw uas tua tsiaj ua kevcai hlawv huvsi xyeem, thiab muab cov ntshav nchos rau saum lub thaj puag ncig lub thaj. 3Yuav muab cov hlab hluas roj huvsi xyeem thiab muab tus kotw rog rog thiab cov hlab hluas roj uas lo plab hnyuv 4thiab ob lub raum thiab cov hlab hluas roj ntawm lub duav thiab cov hlab hluas roj uas lo cov siab uas yuav muab kaus kiag nrog lub raum los. 5Tus pov thawj yuav muab tej no hlawv saum lub thaj yog yam uas muab hlawv kub hnyiab xyeem rau Yawmsaub. Qhov no yog ua kevcai ntxuav kev txaug kev txhaum. 6Txhua tus txivneej uas ua pov thawj noj tau cov nqaij ntawd, tiamsis yuav tsum noj ntawm lub chaw uas dawb huv, yog yam uas dawb huv kawg nkaus.
7“ ‘Tej kab ke uas ua kevcai ntxuav kev txaug kev txhaum thiab ua kevcai xyeem daws txim, kuj ua zoo ib yam nkaus. Tus pov thawj uas ua kevcai ntxuav kev txhaum txim ntawd yuav tau cov nqaij ntawd. 8Tus pov thawj twg uas muab leejtwg tus tsiaj ua kevcai hlawv huvsi xyeem, mas nws yeej tau tus tsiaj uas hlawv huvsi xyeem ntawd daim tawv ua nws tug. 9Txhua yam uas muab los ua kevcai xyeem qoob loo tsis hais ncuav cub ncuav kib ncuav ci saum ntxaij hlau los puavleej yog tus pov thawj uas ua kevcai xyeem ntawd li feem. 10Txhua yam uas muab los ua kevcai xyeem qoob loo uas muab ntse roj thiab tsis ntse los puavleej yog Aloo cov tub sawvdaws li feem sib npaug zos.

Kevcai xyeem sib raug zoo

11“ ‘No yog tej kab ke uas yuav ua rau thaum leejtwg tua tsiaj xyeem rau Yawmsaub ua kevcai xyeem sib raug zoo. 12Yog nws muab tej no ua kevcai ua Yawmsaub tsaug nws yuav tsum coj cov ncuav tsis xyaw keeb uas ntse roj thiab cov ncuav nyias nyias tsis xyaw keeb uas pleev roj thiab cov ncuav uas muab cov hmoov mog uas zoo zoo ntse roj tov ua, nrog tus tsiaj uas ua kevcai xyeem ua tsaug tuaj ua ke tuaj. 13Nws yuav tsum coj cov ncuav uas xyaw keeb nrog tus tsiaj uas tua ua kevcai xyeem sib raug zoo thiab xyeem ua Yawmsaub tsaug ua ke tuaj xyeem. 14Nws yuav muab tej ncuav ib yam ib lub xyeem pub rau Yawmsaub. Mas tej no yog tus pov thawj li feem, yog tus pov thawj uas muab cov ntshav uas ua kevcai xyeem sib raug zoo nchos rau lub thaj. 15Tus tsiaj uas tua ua kevcai xyeem sib raug zoo thiab xyeem ua Yawmsaub tsaug cov nqaij mas yuav tsum noj kom tag rau hnub uas muab xyeem ntawd tsis txhob tseg ib qho txog kaj ntug. 16Yog nws muab ib tug tsiaj xyeem ua kevcai pauj tej uas nws fiv cia lawd lossis nws cia li zoo siab muab xyeem pub xwb, mas noj tau rau hnub uas muab xyeem ntawd, thiab hnub tom qab lawv tseem noj tau tej nqaij uas tshuav thiab. 17Tus tsiaj uas muab tua xyeem ntawd mas cov nqaij uas tseem tshuav txog hnub peb mas cia li muab hlawv huvsi tseg. 18Yog leejtwg noj tej nqaij uas tua ua kevcai xyeem sib raug zoo rau hnub peb mas Yawmsaub tsis txais yuav tus uas xyeem ntawd lawm, thiab tej uas nws ua kevcai xyeem ntawd tsis muaj qabhau rau tus tswv tsiaj lawm, tej ntawd kuj qias vuab tsuab lawm thiab. Tus uas noj tej nqaij ntawd yuav ris nws lub txim.
19“ ‘Cov nqaij uas nphav tej yam qias tsis huv mas tsis txhob noj, cia li muab hlawv huvsi tseg. Cov nqaij uas tseem huv mas txhua tus uas huv noj tau. 20Tiamsis yog leejtwg uas tseem qias tsis huv noj tej nqaij uas muab tua xyeem rau Yawmsaub ua kevcai sib raug zoo mas nws yuav raug muab txiav tawm hauv nws haiv neeg mus. 21Yog leejtwg mus kov raug tej yam uas qias tsis huv tsis hais yog neeg li los yog tsiaj txhu li lossis ib yam dabtsi uas qias vuab tsuab nws tseem los noj tej nqaij uas muab tua xyeem rau Yawmsaub ua kevcai sib raug zoo, mas tus ntawd yuav raug muab txiav tawm hauv nws haiv neeg mus.’ ”
22Yawmsaub hais rau Mauxe tias, 23“Koj cia li hais rau cov Yixayee tias, ‘Nej tsis txhob noj nyuj thiab yaj thiab tshis tej hlab hluas roj. 24Tej tsiaj uas cia li tuag thiab tej tsiaj uas tsiaj qus muab tom tuag tej hlab hluas roj mas coj mus siv ua lwm yam kuj tau tiamsis nej tsis txhob noj kiag li. 25Yog leejtwg noj tej tsiaj uas yuav muab hlawv kub hnyiab xyeem rau Yawmsaub tej hlab hluas roj mas nws yuav raug muab txiav tawm hauv nws haiv neeg mus. 26Thiab tsis txhob noj ntshav tsis hais ntshav noog ntshav tsiaj txhu dabtsi, nej txawm mus nyob qhovtwg los tsis txhob noj li. 27Yog leejtwg noj ntshav mas nws yuav raug muab txiav tawm hauv nws haiv neeg mus.’ ”
28Yawmsaub hais rau Mauxe tias, 29“Cia li hais rau cov Yixayee tias, ‘Yog leejtwg yuav muab tsiaj tua xyeem rau Yawmsaub ua kevcai xyeem sib raug zoo mas tus ntawd yuav tsum muab ib qho rho ntawm tus tsiaj uas tua ua kevcai xyeem sib raug zoo ntawd pub xyeem rau Yawmsaub. 30Mas nws yuav tsum coj ntawm nws txhais tes ib qho uas yuav muab hlawv kub hnyiab xyeem rau Yawmsaub. Nws yuav coj lub hauv nrob thiab cov hlab hluas roj ntawm lub hauv nrob tuaj pub ua kevcai cev xyeem rau Yawmsaub. 31Mas tus pov thawj yuav muab cov hlab hluas roj hlawv saum lub thaj tiamsis lub hauv nrob yuav ua Aloo thiab nws cov tub li feem. 32Tus tsiaj uas tua ua kevcai xyeem sib raug zoo ntawd mas sab ceg xis yuav rho rau tus pov thawj ua nws li feem. 33Aloo tus tub uas muab tus tsiaj uas ua kevcai xyeem sib raug zoo cov ntshav thiab cov hlab hluas roj xyeem ntawd, mas nws yuav tau sab ceg xis ua nws li feem. 34Rau qhov lub hauv nrob uas cev xyeem thiab sab ceg xis uas pub xyeem kuv twb muab rho ntawm cov Yixayee, yog rho ntawm tej uas lawv muab ua kevcai xyeem sib raug zoo lawd, mas kuv muab pub rau Aloo thiab nws cov tub. Lawv yuav tau tej no ntawm cov Yixayee mus ib txhis li.’ ”
35Tej no yog Aloo thiab nws cov tub li feem uas rho ntawm tej uas muab hlawv kub hnyiab xyeem rau Yawmsaub, yog muab pub rau lawv ua lawv tug rau hnub uas lawv raug tsa ua pov thawj ua Yawmsaub tes haujlwm. 36Hnub uas Aloo lawv raug hliv roj tsa ua pov thawj mas Yawmsaub kom cov Yixayee muab tej no rau Aloo lawv ua lawv li feem ib tiam dhau ib tiam mus ib txhis li.
37Tej no huvsi yog tej kab ke uas ua kevcai hlawv huvsi xyeem thiab ua kevcai xyeem qoob loo thiab ua kevcai xyeem daws txim thiab ua kevcai ntxuav kev txaug kev txhaum thiab ua kevcai tsa ua pov thawj thiab ua kevcai xyeem sib raug zoo. 38Tej no yog Yawmsaub hais rau Mauxe saum lub roob Xinai rau hnub uas Yawmsaub hais kom cov Yixayee coj qhov txhia chaw tuaj xyeem rau Yawmsaub hauv tebchaws moj sab qhua Xinai.