8

Nau Prăp An Y-Arôn Jêh Ri Phung Kon Bu Klâu Păng

1Yêhôva lah ma Y-Môis: 2"Sŏk Y-Arôn jêh ri phung kon bu klâu păng ndrel ma păng, bok ao, dak ƀâu kah prăp tŏ ndrôk nkuăng nhhơr ma nau tih, bar mlâm biăp nkuăng jêh ri bĭ dơ piăng let mâu geh ndrui, 3Jêh ri tâm rƀŭn lĕ rngôch phung ƀon lan ta mpông ngih bon nau tâm rƀŭn." 4Y-Môis ƀư tĭng nâm nau Yêhôva ntăm jêh ma păng; jêh ri phung ƀon lan tâm rƀŭn jêh ta mpông ngih bok nau tâm rƀŭn.
5Y-Yakôb lah ma phung tâm rƀŭn: "Aơ jêng nau Yêhôva ntăm jêh đă ƀư." 6Y-Môis njŭn Y-Arôn jêh ri phung kon bu klâu păng jêh ri sâm ŭm khân păng ma dak. 7Păng sâm nsoh ma ao mbâl, rêt ma rse vân bŭt, sâm nsoh ao jâr, rêt ma rse vân bŭt, sâm nsoh ao jâr, jêh ri sâm soh ao êphôt, rêt ma rse vân bŭt êphôt ma păng. 8Păng dơm bok văn ntang ntơh jêh ri ta bok văn ntang ntơh păng dơm Urim jêh ri Thumim. 9Păng sâm ndô môk kưn ta bôk jêh ri ta năp kưn păng dơm rlat jê̆ mah, jêng đon hđăch kloh ueh, tĭng nâm Yêhôva ntăm jêh ma Y-Môis.
10Jêh ri Y-Môis sŏk dak ƀâu kah prăp tŏ, jêh ri tŏ ngih bok jêh ri lĕ rngôch ndơ tâm păng, jêh ri prăp ăn khân păng. 11Păng djrah dak ƀâu kah nây pơh tơ̆ ta kalơ nơng, jêh ri tŏ nơng jêh ri lĕ rngôch ndơ dŏng ma păng jêh ri thŭng dak nđâp jâng păng, gay prăp an khân păng. 12Păng kêt gay tŏ dak ƀâu kah ta bôk Y-Arôn gay prăp an păng. 13Y-Môis njŭn phung kon bu klâu Y-Arôn, sâm nsoh khân păng ma ao jâr, rêt an rse vân bŭt ma khân păng, jêh ri sâm ndô an môk kưn ma khân păng tĭng nâm Yêhôva ntăm jêh ma Y-Môis.
14Jêh ri păng têk ndrôk nkuăng nhhơr ma nau tih; Y-Arôn jêh ri phung kon bu klâu păng pah ti ta bôk ndrôk nkuăng nhhơr ma nau tih. 15Y-Môis sreh păng sŏk mham jêh ri nglau ti păng mhĭng ta nke nơng jŭm rvăch jêh ri ƀư kloh nơng, jêh ri nkhŭt mham ta jâng nơng jêh ri prăp an păng, gay ƀư nau kloh ma nơng. 16păng sŏk lĕ ngi ndâr nsrom proch khŭng dŭng play măt ta klơm, jêh ri bar mlâm leh ndrel ma ngi khân păng jêh ri Y-Môis gŭch ta kalơ nơng. 17Ƀiălah păng gŭch ndrôk nkuăng ma ŭnh pa dih nkual, ntâu păng, nglay păng, jêh ri ek păng, tĭng nâm Yêhôva ntăm jêh ma Y-Môis.
18Jêh ri păng nhhơr biăp nkuăng mpa nhhơr gŭch; Y-Arôn jêh ri phung kon bu klâu păng pah ti khân păng ta bôk biăp nkuăng. 19Y-Môis sreh păng, jêh ri nkhŭt mham păng ta kalơ jŭm rvăch; 20jêh ri tơ lah bu koh ăn rngơl be nkuăng, Y-Môis gŭch bôk, rngơl êng êng, jêh ri ngi. 21Tơ lah jêh bu rao proch khŭng jêh ri jâng ma dak, Y-Môis gŭch lĕ biăp nkuăng nây ta kalơ nơng, jêng mpa nhhơr gŭch, ndơ ƀâu kah, mpa nhhơr ăn ŭnh sa ma Yêhôva tĭng nâm Yêhôva ntăm jêh ma Y-Môis. 22Jêh ri păng nhhơr biăp nkuăng êng, biăp nkuăng ma nau prăp an; Y-Arôn jêh ri phung kon bu klâu păng pah ti khân păng ta bôk biăp nkuăng. 23Y-Môis sreh păng sŏk ntang ntơh mham jêh ri mhĭng ta n'ha tôr ma Y-Arôn jêh ri ta nglau ti me ti ma păng, jêh ri ta nglau me jâng me păng. 24Bu njŭn leo phung kon bu klâu Y-Arôn jêh ri Y-Môis mhĭng ƀaƀă mham ta n'ha tôr ma khân păng ta nglau me ti ma, jêh ri nglau me jâng ma khân păng; jêh ri nkhŭt mham jŭm rvăch nơng. 25Păng sŏk ngi jêh ri ngi tơm chiăng le ngi nsrom proch khŭng, dŭng play măt ta klơm bar mlâm leh ndrel ngi khân păng jêh ri nglik ma. 26Păng sŏk đŏng bơh bĭ piăng let mâu geh ndrui, du mlâm ƀănh mon đah dak play Ôlive jêh ri du mlâm ƀănh n'hơ, jêh ri dơm păng ta kalơ ngi jêh ri ta kalơ nglik ma. 27Păng dơm lĕ ndơ nây tâm ti Y-Arôn jêh ri tâm ti phung kon bu klâu păng, jêh ri ryai khân păng jêng du ndơ nhhơr ryai ta năp Yêhôva. 28Jêh ri Y-Môis sŏk lơi bơh ti khân păng jêh ri gŭch ta kalơ nơng ndrel ma mpa nhhơr gŭch, jêng mpa nhhơr ma nau prăp an mpa ƀâu kah, mpa nhhơr ăn ŭnh sa ma Yêhôva. 29Y-Môis sŏk rngơl ntang ntơh jêh ri ryai păng jêng mpa nhhơr ryai ta năp Yêhôva păng jêng rngơl ma Y-Môis, tĭng nâm Yêhôva ntăm jêh ma Y-Môis.
30Jêh ri Y-Môis sŏk ƀaƀă dak ƀâu kah prăp tŏ jêh ri mham ta kalơ nơng, jêh ri djrah păng ta kalơ Y-Arôn jêh ri ta bok ao păng, tâm ban lĕ ta kalơ phung kon Y-Arôn jêh ri ta bok ao khân păng ndrel ma păng.
31Y-Môis lah ma Y-Arôn jêh ri ma phung kon bu klâu păng: "Gâm hom nglay iăm ta mpông ngih bok nau tâm rƀŭn, sa păng ta nây jêh ri sa piăng let tâm bĭ ndơ nhhơr ma nau prăp an, tĭng nâm gâp hŏ ntăm jêh lah: "Y-Arôn jêh ri phung kon bu klâu păng mra sa." 32Ăn khân may gŭch ma ŭnh iăm nglay jêh ri piăng let hôm. 33Jêh ri lơi du luh ôh bơh ngih bok nau tâm rƀŭn dôl pơh nar, kŏ nar nau prăp an khân may lôch jêh, yorlah mra dŏng pơh nar ma nau prăp an khân may. 34Tâm ban ma nau ƀư jêh nar aơ, Yêhôva ntăm jêh ăn ƀư nau ƀư kloh nau tih khân may. 35Ăn khân may gŭ ta mpông ngih bok nau tâm rƀŭn nar jêh ri măng dôl pơh nar, ƀư tĭng nâm Yêhôva ntăm jêh, klach lah khân may khĭt, yor nau nây bu ntăm jêh ma gâp." 36Y-Arôn jêh ri phung kon bu klâu păng ƀư lĕ rngôch nau Yêhôva đă Y-Môis ntăm.