8

Tấn phong chức tế lễ cho A-rôn và các con trai ông

1Chúa Hằng Hữu bảo Mai-sen: 2“Đem A- rôn và các con trai người đến trước cửa Đền hội kiến; cũng mang theo các bộ áo lễ, dầu xức thánh, giỏ bánh không men, con bò tơ đực làm sinh tế chuộc tội và hai con cừu đực. 3Đồng thời triệu tập toàn dân họp lại tại đó." 4Mai-sen vâng lời. Toàn dân tập họp tại cửa Đền hội kiến.
5Mai-sen tuyên bố: "Những điều tôi sắp làm đây đều theo lệnh Chúa Hằng Hữu."
6Mai-sen lấy nước rửa cho A-rôn và các con trai người. 7Ông mặc áo, thắt lưng cho A-rôn, lại mặc áo dài, ê-phót với thắt lưng thêu đẹp đẽ. 8Mai sen cũng đeo bảng đeo ngực vào cho A-rôn, đặt U-rim và Thu-mim vào trong bảng đeo ngực, 9đội khăn lên đầu, đeo thẻ vàng trên khăn về phía trước, đó là mão miện thánh, đúng theo điều Chúa dạy Mai-sen.
10Mai-sen lấy dầu xức thánh xức cho Đền và mọi vật bên trong để thánh hóa và hiến dâng cho Chúa. 11Ông rảy dầu bảy lần trên bàn thờ; ông cũng rảy dầu trên các đồ phụ tùng của bàn thờ, bồn nước và chân bồn để thánh hóa và hiến dâng các vật này. 12Mai-sen đổ dầu xức thánh trên đầu A-rôn, như vậy A-rôn hiến thân phục vụ Chúa. 13Mai-sen cũng mặc áo dài cho các con trai A-rôn, thắt lưng, đội mũ cho họ như Chúa đã bảo ông.

Tế lễ chuộc tội và tế lễ thiêu cho thầy tế lễ

14Rồi ông dắt con bò tơ đực dùng làm sinh tế chuộc tội đến, A-rôn và các con trai người đặt tay trên đầu nó. 15Mai-sen giết con bò, dùng ngón tay bôi huyết nó trên các sừng bàn thờ để thánh hóa bàn thờ; huyết còn lại ông đem đổ dưới chân bàn thờ. Vậy, ông làm lễ chuộc tội và thánh hóa bàn thờ. 16Ông lấy tất cả mỡ bọc bộ lòng, túi mật, hai trái thận và mỡ bao quanh thận, đem đốt trên bàn thờ. 17Phần còn lại của con bò gồm da, thịt, phân được ông đem ra bên ngoài trại đốt đi, như Chúa đã bảo. 18Sau đó, Mai-sen dắt con cừu dùng làm sinh tế lễ thiêu đến, A-rôn và các con trai người đặt tay trên đầu nó. 19Mai-sen giết con cừu này, lấy huyết rảy bốn cạnh bàn thờ. 20Ông chặt con cừu ra từng miếng, rồi thiêu cái đầu và mỡ của nó chung với các miếng thịt này. 21Ông đem bộ lòng và chân cừu rửa sạch, đem thiêu trên bàn thờ. Như vậy, cả con cừu được thiêu trên bàn thờ. Đó là tế lễ thiêu, dùng lửa dâng hương thơm lên Chúa, đúng theo điều Ngài đã bảo Mai-sen.

Lễ tấn phong

22Mai-sen dắt con cừu dùng làm sinh tế tấn phong đến, A-rôn và các con trai người đặt tay trên đầu nó. 23Mai-sen giết cừu, lấy huyết bôi trên trái tai bên phải, ngón cái tay phải và ngón cái chân phải của A-rôn. 24Ông cũng bôi huyết trên trái tai bên phải, trên ngón cái tay phải và ngón cái chân phải của các con trai A-rôn. Huyết còn lại, ông đem rảy khắp bốn cạnh bàn thờ. 25Mai-sen lấy mỡ cừu gồm mỡ đuôi, mỡ bọc bộ lòng, với túi mật, hai trái thận và mỡ bao quanh thận, cái đùi phải của con cừu; 26ông cũng lấy từ trong giỏ đựng bánh ở trước mặt Chúa một ổ bánh không men, một ổ bánh có pha dầu và một bánh kẹp, đem để các bánh này bên trên mỡ và cái đùi phải của con cừu. 27Ông đặt tất cả các món trên trong tay A-rôn và các con trai người để họ dâng lên Chúa theo cách đưa qua đưa lại. 28Xong, họ trao các món ấy lại cho Mai-sen để ông đem đốt trên bàn thờ chung với sinh tế lễ thiêu, dùng lửa dâng hương thơm lên Chúa. 29Mai-sen lấy cái ngực con cừu dâng lên Chúa theo cách đưa qua đưa lại. Cái ngực cừu dâng làm lễ tấn phong sẽ thuộc về Mai-sen, như Chúa đã bảo.
30Bấy giờ Mai-sen lấy dầu xức thánh và một ít huyết trên bàn thờ đem rảy trên A-rôn và trên áo ông, cũng rảy trên các con trai A-rôn và trên áo họ. Như vậy A-rôn, các con trai người và các bộ áo lễ được thánh hóa.
31Mai-sen nói với A-rôn và các con trai người: Nấu thịt tại cửa Đền hội kiến để ăn với bánh ở trong giỏ dùng trong lễ tấn phong, như tôi đã dặn trước. 32Thịt và bánh còn thừa phải đem đốt đi. 33Ông cũng dặn họ không được ra khỏi cửa Đền hội kiến suốt trong bảy ngày, cho đến ngày kỳ lễ tấn phong kết thúc, vì lễ này kéo dài bảy ngày. 34,35Ông cho họ biết, tất cả những việc ông làm hôm nay đều do Chúa truyền dạy để chuộc tội cho họ. Vậy họ phải túc trực đêm ngày tại cửa Đền hội kiến trong bảy ngày như lời Chúa dạy, nếu không họ sẽ chết. 36A-rôn và các con trai người vâng theo mọi lời Chúa đã bảo Mai-sen.