8

Kevcai tsa Aloo thiab nws cov tub ua pov thawj

(Kh.D. 29:1-37)

1Yawmsaub hais rau Mauxe tias, 2“Coj Aloo thiab nws cov tub tuaj thiab tej tsoos meej mom thiab cov roj uas siv ua kevcai tsa thiab tus txiv nyuj uas ua kevcai xyeem daws txim thiab ob tug txiv yaj thiab lub tawb ncuav uas tsis xyaw keeb, 3thiab hu tag nrho ib tsoom pejxeem tuaj ua ke rau ntawm lub qhov rooj tsev ntaub sib ntsib.” 4Mauxe kuj ua raws li Yawmsaub hais rau nws, ib tsoom pejxeem thiaj tuaj ua ke ntawm lub qhov rooj tsev ntaub sib ntsib.
5Mauxe hais rau cov pejxeem tias, “No yog tej uas Yawmsaub hais tias yuav tsum ua.” 6Mauxe txawm coj Aloo thiab nws cov tub tuaj mas muab dej ntxuav lawv. 7Nws muab lub tsho rau Aloo hnav, muab siv rau sia thiab muab lub tsho ntev rau hnav thiab muab lub tsho efauj rau hnav. Nws muab txoj siv sia uas ntos zoo zoo sia lub tsho efauj rau ntawm duav, thiaj khi tau lub tsho efauj. 8Mauxe muab lub awv rau Aloo coj thiab muab Uli thiab Thumi tso rau hauv lub awv. 9Thiab nws muab phuam rau Aloo ntoo thiab muab pluaj kub uas dawb huv los sia txoj phuam ntawm hauv pliaj, raws li Yawmsaub hais rau Mauxe lawd.
10Mauxe muab cov roj uas siv ua kevcai tsa los hliv ywg Yawmsaub lub tsev ntaub sib ntsib thiab txhua yam uas nyob hauv lub tsev thiaj ua tau kevcai tu kom dawb huv rau Yawmsaub. 11Thiab nws muab cov roj ib qho nchos rau saum lub thaj xya zaus, muab hliv ywg lub thaj thiab tej twj uas siv ntawm lub thaj huvsi thiab lub phaj thiab lub chaw uas txawb lub phaj thiaj ua tau kevcai tu kom dawb huv rau Yawmsaub. 12Nws muab cov roj uas siv ua kevcai tsa ib qho hliv ywg rau saum Aloo taubhau ua kevcai tsa tau nws thiab tu kom nws dawb huv rau Yawmsaub. 13Mauxe txawm coj Aloo cov tub los mas muab tej tsho rau lawv hnav, muab txoj siv rau lawv sia thiab muab phuam rau lawv ntoo, raws li Yawmsaub hais rau Mauxe lawd.
14Mauxe txawm coj tus txiv nyuj uas ua kevcai xyeem daws txim tuaj mas Aloo thiab nws cov tub muab tes npuab rau saum tus nyuj uas ua kevcai xyeem daws txim taubhau. 15Mauxe muab tus nyuj ntawd tua kiag thiab muab ntiv tes raus hauv cov ntshav ib qho los pleev cov kub thaj ua kevcai ntxuav lub thaj kom dawb huv thiab hliv cov ntshav uas tshuav rau lub taw thaj, mas thiaj tu kom dawb huv rau Yawmsaub thiab ua kevcai ntxuav lub thaj kev txhaum. 16Nws kuj muab cov hlab hluas roj uas lo plab hnyuv huvsi thiab cov hlab hluas roj uas lo cov siab thiab cov hlab hluas roj uas lo ob lub raum thiab ob lub raum huvsi los mas Mauxe muab hlawv rau saum lub thaj. 17Tiamsis tus nyuj thiab daim tawv thiab cov nqaij thiab tej quav nws muab hlawv huvsi rau sab nraum ntug zos, raws li Yawmsaub hais rau Mauxe lawd.
18Mauxe txawm coj tus txiv yaj uas ua kevcai hlawv huvsi xyeem tuaj, mas Aloo thiab nws cov tub muab tes npuab rau saum tus yaj ntawd taubhau. 19Mauxe kuj muab tus yaj ntawd tua kiag muab cov ntshav nchos lo puag ncig lub thaj. 20Nws muab tus txiv yaj ntawd txiav ua tej ywb yav thiab nws muab lub taubhau thiab tej ywb yav thiab cov hlab hluas roj hlawv huvsi. 21Thaum nws muab dej ntxuav tej plab hnyuv thiab tej ceg Mauxe kuj muab tus txiv yaj hlawv huvsi rau saum lub thaj ua kevcai hlawv huvsi xyeem ua kom muaj pa ncho tsw qab, yog yam uas muab hlawv kub hnyiab xyeem rau Yawmsaub, raws li Yawmsaub hais rau Mauxe lawd.
22Mauxe coj dua ib tug txiv yaj los yog tus yaj uas siv ua kevcai tsa pov thawj, mas Aloo thiab nws cov tub muab tes npuab rau saum tus txiv yaj ntawd taubhau. 23Mauxe muab tus yaj ntawd tua kiag mas muab cov ntshav ib qho los pleev Aloo sab taub ntsej xis thiab tus taub teg xis thiab tus taub taw xis. 24Mauxe kuj coj Aloo cov tub los mas nws muab cov ntshav ib qho los pleev lawv sab taub ntsej xis thiab tus taub teg xis thiab tus taub taw xis thiab nws muab cov ntshav nchos kom lo puag ncig lub thaj. 25Nws muab cov hlab hluas roj thiab tus kotw uas rog rog thiab cov hlab hluas roj uas lo plab hnyuv huvsi thiab cov hlab hluas roj uas lo cov siab thiab cov hlab hluas roj uas lo ob lub raum thiab ob lub raum, thiab sab ceg xis. 26Nws txawm rho ib lub ncuav uas tsis xyaw keeb thiab ib lub ncuav ntse roj thiab ib lub ncuav nyias nyias hauv lub tawb uas muaj cov ncuav tsis xyaw keeb uas nyob ntawm Yawmsaub xubntiag, tso rau saum cov hlab hluas roj thiab tso rau saum sab ceg xis. 27Nws muab cov no huvsi tso rau hauv Aloo thiab Aloo cov tub txhais tes nqa mus cev ua kevcai cev xyeem rau ntawm Yawmsaub xubntiag. 28Mauxe ho txais tej ntawm Aloo lawv txhais tes muab hlawv rau saum lub thaj ua ke nrog tus yaj uas hlawv huvsi xyeem lawd ua kevcai tsa ua pov thawj, ua kom muaj pa ncho tsw qab, yog yam uas muab hlawv kub hnyiab xyeem rau Yawmsaub. 29Mauxe muab lub hauv nrob ua kevcai cev xyeem rau ntawm Yawmsaub xubntiag. Lub hauv nrob no yog Mauxe li feem rho ntawm tus yaj uas ua kevcai tsa pov thawj los, raws li Yawmsaub hais rau Mauxe lawd.
30Mauxe coj cov roj uas siv ua kevcai tsa ib qho thiab cov ntshav saum lub thaj ib qho los nchos rau Aloo thiab Aloo cev tsoos meej mom thiab nchos rau Aloo cov tub thiab lawv tej tsoos meej mom. Mauxe ua li no thiaj tu tau Aloo thiab nws cev tsoos meej mom thiab Aloo cov tub thiab lawv tej tsoos meej mom kom dawb huv rau Yawmsaub.
31Mauxe hais rau Aloo thiab Aloo cov tub tias, “Muab cov nqaij ntawd hau ntawm lub qhov rooj tsev ntaub sib ntsib thiab noj qhov ntawd ntxuag cov ncuav hauv lub tawb uas xyeem ua kevcai tsa ua pov thawj, raws li kuv hais rau nej lawd tias Aloo thiab nws cov tub yuav tsum noj. 32Tej nqaij thiab tej ncuav uas noj tsis tag mas nej muab hlawv huvsi pov tseg. 33Xya hnub nej tsis txhob tawm ntawm lub qhov rooj tsev ntaub sib ntsib mus qhovtwg li mus txog hnub uas ua kevcai tsa nej ua pov thawj tiav tso. Txoj kevcai tsa nej ua pov thawj yuav ua xya hnub. 34Tej uas ua hnub no yog Yawmsaub hais kom ua los ntxuav nej li kev txhaum txim. 35Nej yuav tsum nyob ntawm lub qhov rooj tsev ntaub sib ntsib xya hnub nruab hnub hmo ntuj thiab ua tej uas Yawmsaub hais cia lawd tsam ces nej ho tuag, vim tej no yog Yawmsaub hais rau kuv ntag.” 36Aloo thiab nws cov tub kuj ua raws li Yawmsaub hais rau Mauxe lawd txhua yam huvsi.