8

Orn Aalon Dorn-Diex Doic Zoux Sai Mienh

(Beiv mangc Cuotv I^yipv 29:1-37)

1Ziouv gorngv mbuox Mose, 2“Dorh Aalon caux ninh nyei dorn mbuo daaih souv jienv Wuic Buangh Ndopv-Liuh nyei gaengh ndaangc. Aengx dorh zoux sai nyei lui-houx caux orn mienh nyei youh caux dauh ngongh gouv ziec fiqv zuiz caux i dauh ba'gi yungh gouv, caux ndaan maiv an bingv nyei njuov daaih. 3Aengx heuc zuangx baeqc fingx daaih gapv zunv yiem Wuic Buangh Ndopv-Liuh nyei gaengh ndaangc.” 4Mose ziux Ziouv mbuox nyei waac zoux nzengc. Zuangx mienh ziouc daaih gapv zunv yiem Wuic Buangh Ndopv-Liuh nyei gaengh ndaangc.
5Mose mbuox zuangx mienh, “Ziouv paaiv ziangx oix zuqc hnangv naaiv nor zoux.” 6Mose ziouc dorh Aalon caux ninh nyei dorn mbuo daaih, longc wuom tengx ninh mbuo nzaaux sin. 7Ninh zorqv gu'nyuoz wuov yiemc lui-ndaauv tengx Aalon zuqv jienv, sai jienv jiex jaaiv ndie. Zorqv domh lui-guaax tengx ninh zuqv jienv. Aengx zorqv ⟨efotv⟩ bun ninh zuqv jienv, yaac longc buoz-dauh longx, ndatv daaih nzueic nyei efotv hlaang, sai jienv sin longx nyei. 8Mose aengx zorqv buang la'kuotv wuov kuaaiv ga'naaiv buang jienv Aalon nyei la'kuotv, yaac zorqv ⟨efotv⟩ dapv jienv gu'nyuoz, 9zorqv m'nqorngv-beu beu jienv ninh nyei m'nqorngv. Aengx zorqv zoux jangx-hoc biux mengh fungx bun Ziouv wuov kuaaiv jiem-baaih naetv jienv m'nqorngv-beu nza'hmien maengx.
10Mose ziouc longc orn mienh nyei youh dox zaangc Tin-Hungh nyei ndopv-liuh caux yiem ndopv-liuh nyei nyungc-nyungc ga'naaiv, zorqv yietc zungv fungx benx Ziouv nyei. 11Ninh aengx longc wuov deix youh fuqv ziec-dorngh gu'nguaaic siec nzunc, yaac guoqv ziec dorngh caux ziec-dorngh nyei yietc zungv jaa-sic caux bunh caux bunh nyei taapv weic saax cing-nzengc daaih. 12Ninh aengx longc orn mienh nyei youh dox Aalon nyei m'nqorngv weic orn ninh yaac saax ninh cing-nzengc. 13Mose aengx dorh Aalon nyei dorn mbuo daaih tengx ninh mbuo zuqv lui-ndaauv, sai jienv jiex jaaiv ndie, zorqv muoc bun ninh ndongx jienv, ziux Ziouv mbuox Mose nor.
14Mose zorqv ziec weic fiqv zuiz wuov dauh ngongh gouv daaih. Aalon caux ninh nyei dorn mbuo ziouc dorh buoz maan jienv ngongh nyei m'nqorngv. 15Mose ziouc daix wuov dauh ngongh, longc buoz-ndoqv coqv ngongh nyei nziaamv zaix ziec-dorngh biei norm gorqv nyei jorng weic bun ziec-dorngh cing-nzengc. Ninh zorqv nziaamv dox njiec ziec-dorngh nyei gorn weic saax ziec-dorngh nyei uix, zorqv ziec-dorngh fungx bun Ziouv. 16Mose zorqv yietc zungv yiem hnyouv nyei hmei, buang jienv hlan nyei orv-mbiorngz, i norm nyutc zeiv caux naetv nyutc zeiv nyei hmei, an jienv ziec-dorngh gu'nguaaic buov. 17Mv baac ngongh nyei ndopv caux orv caux jaangh dorh cuotv ziqc ndopv-liuh ciangv longc douz buov guangc, ziux Ziouv mbuox Mose nyei waac zoux.
18Ninh aengx zorqv weic buov ziec nyei ba'gi yungh gouv daaih. Aalon caux ninh nyei dorn mbuo dorh buoz maan jienv naaiv dauh ba'gi yungh nyei m'nqorngv. 19Mose ziouc daix daaih, zorqv ba'gi yungh nyei nziaamv pietv huing gormx ziec-dorngh biei bung. 20Hngaqv ba'gi yungh benx yietc nqanx yietc nqanx liuz, Mose zorqv m'nqorngv caux orv, liemh hmei buov nzengc. 21Longc wuom nzaaux liuz gu'nyuoz hnyouv nyei ga'naaiv caux zuih, Mose ziouc zorqv naaiv dauh ba'gi yungh nyei nyungc-nyungc an ziec-dorngh buov ziec, weih ndaang nyei qiex horpc Ziouv nyei hnyouv. Se longc douz buov ziec fongc horc bun Ziouv, ziux Ziouv mbuox Mose zoux wuov nor.
22Mose aengx zorqv da'nyeic dauh ba'gi yungh gouv, dongh longc orn mienh zoux sai mienh wuov dauh. Aalon caux ninh nyei dorn mbuo dorh buoz maan jienv wuov dauh ba'gi yungh gouv nyei m'nqorngv. 23Mose ziouc daix daaih aengx zorqv deix ba'gi yungh nyei nziaamv guoqv Aalon nyei mbiaauc bung m'normh biouv caux mbiaauc jieqv buoz-ndoqv-nyeiz caux mbiaauc jieqv zaux-ndoqv-nyeiz. 24Zoux liuz, ziouc dorh Aalon nyei dorn mbuo daaih aengx zorqv deix naaiv dauh yungh nyei nziaamv guoqv ninh mbuo nyei mbiaauc bung m'normh biouv, mbiaauc jieqv buoz-ndoqv-nyeiz caux mbiaauc jieqv zaux-ndoqv-nyeiz. Zengc njiec nyei nziaamv Mose pietv ziec-dorngh biei bung. 25Ninh aengx zorqv hmei caux junc nyei dueiv, liemh yietc zungv yiem hnyouv nyei hmei, caux buang jienv hlan nyei orv-mbiorngz, i norm nyutc zeiv caux banv youh caux mbiaauc bung zaux-zuih. 26Yiem Ziouv nyei nza'hmien wuov ndaan maiv an bingv nyei njuov Mose zorqv norm maiv an bingv zorpc jienv ga'lanv youh nyei njuov, caux yietc norm nzaatv jienv ga'lanv youh nyei njuov caux yietc norm njuov-bieqc hietv jienv hmei caux mbiaauc bung zaux-zuih gu'nguaaic. 27Naaiv deix ga'naaiv yietc zungv ninh hietv jienv Aalon caux ninh nyei dorn mbuo nyei buoz. Ninh mbuo ziouc yiem Ziouv nyei nza'hmien cunv ging weic zoux cunv ging fongc horc nyei ga'naaiv. 28Mose aengx zorqv yiem ninh mbuo nyei buoz wuov deix ga'naaiv daaih an jienv ziec-dorngh, buov ziec nyei ga'naaiv gu'nguaaic, yietc njiec buov. Se ziec weic orn mienh zoux sai mienh nyei ga'naaiv, longc douz buov ziec fongc horc bun Ziouv, weih ndaang nyei qiex horpc Ziouv nyei hnyouv. 29Mose yaac zorqv lorqc hiuang orv yiem Ziouv nyei nza'hmien cunv ging weic zoux cunv ging fongc horc nyei ga'naaiv. Naaiv se Mose nyei buonc longc orn mienh zoux sai mienh nyei yungh gouv orv, ziux Ziouv paaiv Mose nyei waac.
30Mose aengx zorqv deix orn mienh nyei youh caux yiem ziec-dorngh nyei nziaamv fuqv Aalon caux ninh nyei lui-houx. Yaac fuqv Aalon nyei dorn mbuo caux ninh mbuo nyei lui-houx. Hnangv naaic ninh zorqv Aalon caux ninh nyei dorn mbuo caux ninh mbuo zoux sai nyei lui-houx fungx bun Ziouv.
31Mose mbuox Aalon caux ninh nyei dorn mbuo, “Zorqv orv yiem wuov Wuic Buangh Ndopv-Liuh nyei gaengh ndaangc zouv, yaac yiem wuov nyanc, caux jienv fongc horc weic orn zoux sai mienh wuov norm ndaan nyei njuov hnangv yie paaiv ziangx gorngv, ‘Naaiv se Aalon caux ninh nyei dorn mbuo oix zuqc nyanc.’ 32Zengc njiec nyei orv caux njuov oix zuqc longc douz buov guangc. 33Oix zuqc yiem Wuic Buangh Ndopv-Liuh nyei gaengh ndaangc siec hnoi yaac maiv dungx cuotv mingh haaix ndau. Zuov taux orn zoux sai mienh nyei leiz nyei hnoi-nyieqc buangv, weic zuqc orn mienh nyei leiz se longc siec hnoi cingx dunh yunh. 34Ih hnoi zoux nyei se ziux Ziouv mbuox nyei waac weic tengx meih mbuo fiqv zuiz. 35Oix zuqc yiem Wuic Buangh Ndopv-Liuh nyei gaengh ndaangc buangv siec hnoi siec muonz, ei jienv Ziouv nyei waac zoux. Maiv zei aeqv, nziex meih mbuo zuqc daic weic zuqc Ziouv hnangv naaiv nor hatc yie.” 36Aalon caux ninh nyei dorn mbuo ziouc ei jienv Ziouv longc Mose paaiv nyei waac zoux nzengc.