9

Aloo thiab nws cov tub pib ua haujlwm

1Hnub yim Mauxe hu Aloo thiab nws cov tub thiab cov Yixayee tej kev txwj laus tuaj, 2mas nws hais rau Aloo tias, “Coj ib tug thav txiv nyuj tuaj ua kevcai xyeem daws txim thiab ib tug txiv yaj ua kevcai hlawv huvsi xyeem, coj ob tug uas tsis muaj chaw thuam li tuaj xyeem rau ntawm Yawmsaub xubntiag. 3Thiab hais rau cov Yixayee tias, ‘Coj ib tug txiv tshis tuaj ua kevcai xyeem daws txim thiab coj ib tug menyuam nyuj thiab ib tug menyuam yaj uas hnub nyoog muaj ib xyoos thiab tsis muaj chaw thuam li tuaj ua kevcai hlawv huvsi xyeem, 4thiab coj ib tug txiv nyuj thiab ib tug txiv yaj tuaj tua xyeem ua kevcai xyeem sib raug zoo rau ntawm Yawmsaub xubntiag, thiab coj cov ncuav ntse roj ua kevcai xyeem qoob loo tuaj xyeem, vim hnub no Yawmsaub yuav tshwm rau nej pom.’ ” 5Lawv thiaj coj tej uas Mauxe hais ntawd tuaj rau ntawm lub tsev ntaub sib ntsib sab qhov rooj, ib tsoom pejxeem kuj txav los ze sawv ntsug rau ntawm Yawmsaub xubntiag. 6Mauxe txawm hais tias, “Tej no yog tej uas Yawmsaub hais kom nej ua, mas Yawmsaub lub hwjchim ci ntsa iab yuav tshwm los rau nej pom.” 7Ces Mauxe txawm hais rau Aloo tias, “Cia li txav mus ze ze lub thaj, muab tus tsiaj tua ua kevcai xyeem daws txim thiab ua kevcai hlawv huvsi xyeem ua koj li feem, thiab ua kevcai ntxuav koj thiab tej pejxeem kev txhaum txim, thiab coj cov pejxeem tus tsiaj los tua ua kevcai ntxuav lawv kev txhaum txim, raws li Yawmsaub hais lawd.”
8Aloo txawm txav mus ze lub thaj thiab tua tus menyuam nyuj uas ua kevcai xyeem daws nws li txim. 9Aloo cov tub nqa cov ntshav los cev rau Aloo ces Aloo muab ntiv tes raus cov ntshav mus pleev cov kub ntawm lub thaj, thiab muab cov ntshav uas tshuav hliv rau ntawm taw thaj. 10Mas cov hlab hluas roj thiab ob lub raum thiab cov hlab hluas roj uas lo cov siab ntawm tus tsiaj uas ua kevcai xyeem daws txim ntawd nws muab hlawv saum lub thaj, raws li Yawmsaub hais rau Mauxe lawd. 11Cov nqaij thiab daim tawv nws muab hlawv rau sab nraum ntug zos.
12Nws tua tus txiv yaj uas ua kevcai hlawv huvsi xyeem. Aloo cov tub nqa cov ntshav los rau Aloo mas nws muab cov ntshav nchos lo puag ncig lub thaj. 13Lawv kuj muab tus txiv yaj uas ua kevcai hlawv huvsi xyeem ntawd ib yav zuj zus cev rau Aloo thiab cev lub taubhau mas Aloo muab tej no hlawv rau saum lub thaj. 14Nws ntxuav tej plab hnyuv thiab tej ceg mas muab hlawv rau saum cov nqaij uas ua kevcai hlawv huvsi xyeem ntawd saum lub thaj.
15Aloo txawm coj cov pejxeem tus tsiaj los xyeem. Nws coj tus tshis uas ua kevcai xyeem daws cov pejxeem li txim, mas nws muab tua xyeem ua kevcai xyeem daws txim ib yam li thawj tug uas nws ua kevcai xyeem daws txim ntawd. 16Aloo coj tus tsiaj uas ua kevcai hlawv huvsi xyeem tuaj xyeem raws li txoj kevcai. 17Nws kuj coj tej hmoov uas ua kevcai xyeem qoob loo tuaj xyeem thiab tsuab ib taus tes hlawv rau saum lub thaj, yog ntxiv rau tej uas niaj tagkis ua kevcai hlawv huvsi xyeem.
18Aloo kuj tua tus txiv nyuj thiab tus txiv yaj, rau cov pejxeem ua kevcai xyeem sib raug zoo. Aloo cov tub nqa cov ntshav los cev rau Aloo mas nws muab cov ntshav nchos lo puag ncig lub thaj. 19Cov hlab hluas roj nyuj thiab cov hlab hluas roj yaj thiab tus kotw uas rog rog thiab cov hlab hluas roj uas lo plab hnyuv, thiab ob lub raum thiab cov hlab hluas roj uas lo cov siab, 20mas tej hlab hluas roj no lawv muab tso rau saum tej hauv nrob, mas Aloo muab cov hlab hluas roj ntawd hlawv rau saum lub thaj, 21tiamsis lub hauv nrob thiab sab ceg xis Aloo muab cev ua kevcai cev xyeem rau ntawm Yawmsaub xubntiag, raws li Mauxe hais cia lawd.
22Aloo txawm tsa tes kiag foom koob hmoov rau cov pejxeem, ces nws txawm nqes saum lub chaw uas nws ua kevcai xyeem daws txim thiab ua kevcai hlawv huvsi xyeem thiab ua kevcai xyeem sib raug zoo los. 23Ces Aloo thiab Mauxe txawm mus rau hauv lub tsev ntaub sib ntsib. Thaum ob tug tawm los ob tug foom koob hmoov rau cov pejxeem mas Yawmsaub lub hwjchim ci ntsa iab txawm tshwm los rau cov pejxeem sawvdaws pom. 24Nplaim taws txawm tawm ntawm Yawmsaub xubntiag los kub kiag tej tsiaj uas muab ua kevcai hlawv huvsi xyeem thiab cov hlab hluas roj saum lub thaj. Thaum cov pejxeem pom li no sawvdaws qw thiab khwb pes nkaus rau hauv pem teb.