Lời giới thiệu

Tin Lành theo Lu-ca trình bày Chúa Jêsus là Chúa Cứu Thế theo lời hứa cho dân Do Thái và cũng là Chúa Cứu Thế cho toàn thể nhân loại. Lu-ca ghi lại rằng Chúa Jêsus được xức dầu bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời để “rao giảng Tin Lành cho người nghèo” (4:18), và sách Tin Lành này cho thấy Chúa Jêsus đã quan tâm đến tất cả các nhu cầu của con người. Sự vui mừng là một đặc điểm nổi bật trong Tin Lành Lu-ca, đặc biệt ở những chương đầu nói về sự giáng sinh của Chúa Jêsus, và lặp lại trong phần kết thúc khi Chúa thăng thiên. Câu chuyện về sự tăng trưởng và truyền bá niềm tin Cơ Đốc sau khi Chúa Jêsus thăng thiên được tường thuật bởi cùng tác giả trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ.
 Có hai phần (các chương 1-2 và 9-19) thuật lại nhiều sự việc mà chỉ thấy trong sách Tin Lành này, như là bài ca của các thiên sứ và sự viếng thăm của các mục đồng lúc Chúa Jêsus giáng sinh, Chúa Jêsus đi lên Đền Thờ ở tuổi thiếu niên, câu chuyện về người Sa-ma-ri nhân lành và người con trai hoang đàng. Xuyên suốt sách Tin Lành nầy, Lu-ca nhấn mạnh về sự cầu nguyện, Đức Thánh Linh, vai trò của giới nữ trong chức vụ của Chúa Jêsus, và sự tha thứ tội lỗi.

Bố cục

Giới thiệu (1:1-4)
Sự ra đời và thời niên thiếu của Giăng Báp-tít và Chúa Jêsus (1:5 – 2:52)
Chức vụ của Giăng Báp-tít (3:1-20)
Chúa Jêsus nhận báp-têm và chịu cám dỗ (3:21 – 4:13)
Chức vụ công khai của Chúa Jêsus tại miền Ga-li-lê (4:14 – 9:50)
Hành trình từ Ga-li-lê đến Giê-ru-sa-lem (9:51 – 19:27)
Tuần lễ cuối cùng gần và tại Giê-ru-sa-lem (19:28 – 23:56)
Sự phục sinh, hiện ra và thăng thiên của Chúa Jêsus (24:1-53)