11

Yêsu Mtô kơ Klei Wah Lač

(Mat 6:9-13; 7:7-11)

1Sa hruê, Yêsu dôk wah lač hlăm sa bĭt anôk. Tơdah ruê̆ leh wah lač, sa čô hlăm phung ƀĭng kna lač kơ Ñu, “Ơ Khua Yang, bi hriăm hmei wah lač msĕ si Y-Yôhan bi hriăm leh phung ƀĭng kna ñu.” 2Yêsu lač kơ diñu, “Tơdah diih wah lač, lač snei:
  ‘Ơ Ama, brei anăn ih mâo klei mpŭ.
  Brei ƀuôn ala mtao ih truh.
  3Brei kơ hmei grăp hruê mnơ̆ng ƀơ̆ng huă bi djăp.
  4Pap brei kơ klei soh hmei,
   kyuadah hmei pô pap brei mơh kơ grăp čô bi msoh kơ hmei leh;
  leh anăn đăm atăt ba hmei hlăm klei mplư ôh.’ ”
5Yêsu lač kơ diñu, “Hlei pô hlăm phung diih mâo sa čô mah jiăng, leh anăn srăng nao kơ gơ̆ ti krah mlam leh anăn lač kơ gơ̆, ‘Ơ jiăng, brei kâo čan tlâo klŏ kpŭng, 6kyuadah sa čô mah jiăng kâo hiu truh leh ti sang kâo, leh anăn kâo amâo mâo mnơ̆ng mdơ̆ng kơ ñu ôh.’ 7Leh anăn pô anăn srăng lŏ wĭt lač mơ̆ng lam sang, ‘Đăm bi kpăk kâo ôh. Ƀăng bhă kđăl leh. Phung anak leh anăn kâo dôk đih leh. Kâo amâo dưi kgŭ brei mnơ̆ng kơ ih ôh.’ 8Kâo lač kơ diih, wăt tơdah ñu amâo srăng kgŭ brei mnơ̆ng kơ gơ̆ ôh kyua gơ̆ jing mah jiăng ñu, ƀiădah kyua gơ̆ amâo hêñ ôh ăt dôk akâo nanao, ñu srăng kgŭ leh anăn brei kơ gơ̆ jih mnơ̆ng gơ̆ čiăng. 9Leh anăn kâo lač kơ diih, Akâo bĕ, leh anăn Aê Diê srăng brei kơ diih; duah bĕ, leh anăn diih srăng ƀuh; khŏk bĕ, leh anăn Aê Diê srăng pŏk brei kơ diih. 10Kyuadah grăp čô hlei pô akâo mâo; hlei pô duah ƀuh; leh anăn Aê Diê srăng pŏk kơ hlei pô khŏk. 11Hlei hlăm phung diih jing ama, tơdah anak êkei ñu akâo kpŭng srăng brei boh tâo mơ̆ kơ gơ̆? amâodah gơ̆ akâo kan, ñu srăng brei mơ̆ kơ gơ̆ ala hrô kơ kan? 12Amâodah tơdah gơ̆ akâo boh mnŭ, ñu srăng brei sa drei aguăt mơ̆? 13Tơdah diih jing phung jhat thâo brei mnơ̆ng jăk kơ phung anak diih, kdlưn hĭn kơ anăn mơh Ama hlăm adiê srăng brei Yang Mngăt Jăk kơ hlei pô akâo kơ Ñu.”

Yêsu leh anăn Bêlsêbul

(Mat 12:22-30; Mark 3:20-27)

14Yêsu suôt sa čô yang jhat kmlô. Tơdah yang jhat kbiă leh, mnuih kmlô blŭ, leh anăn phung ƀuôn sang bi kngăr. 15 Ƀiădah đa đa lač, “Ñu suôt phung yang jhat hŏng Bêlsêbul, khua kơ phung yang jhat.” 16 Leh anăn phung mkăn čiăng lông dlăng Ñu, akâo Ñu ngă sa klei bi knăl mdê mơ̆ng adiê. 17Ƀiădah Ñu thâo klei mĭn phung anăn, lač kơ digơ̆, “Grăp boh ƀuôn ala mtao bi kah mbha ñu pô bi rai ñu pô, leh anăn sa boh sang bi kah mbha ñu pô bi rai ñu pô. 18Msĕ mơh tơdah Satan bi kah mbha ñu pô, si ƀuôn ala mtao ñu dưi dôk kjăp? Kyuadah diih lač kâo suôt phung yang jhat hŏng Bêlsêbul. 19Leh anăn tơdah kâo suôt phung yang jhat hŏng Bêlsêbul, hŏng hlei pô phung anak diih suôt diñu lĕ? Kyuanăn phung anak diih srăng jing khua phat kđi kơ diih. 20Ƀiădah tơdah hŏng kđiêng Aê Diê kâo suôt phung yang jhat, snăn ƀuôn ala mtao Aê Diê truh leh yơh kơ diih. 21Tơdah sa čô êkei ktang mâo leh djăp mnơ̆ng bi blah kiă kriê sang ñu pô, dŏ dô ñu dôk êđăp ênang. 22Ƀiădah tơdah sa čô ktang hĭn kơ ñu hriê ngă leh anăn dưi hŏng ñu, pô anăn mă hĕ mnơ̆ng bi blah ñu knang, leh anăn plah mă dŏ dô ñu. 23 Hlei pô amâo dôk mbĭt hŏng kâo bi kdơ̆ng hŏng kâo, leh anăn hlei pô amâo bi mguôp mbĭt hŏng kâo, klah đuĕ mdê mdê.”

Yang Jhat Lŏ Wĭt Dôk

(Mat 12:43-45)

24“Tơdah yang čhŏ kbiă leh mơ̆ng sa čô mnuih, ñu găn hlăm anôk thu duah anôk mdei; tơdah amâo ƀuh anôk ôh, ñu lač, ‘Kâo srăng lŏ wĭt kơ sang mơ̆ng anăn kâo kbiă leh.’ 25Tơdah ñu truh ñu ƀuh sang anăn arăng kih leh anăn prăp leh bi jăk. 26Snăn ñu đuĕ nao leh anăn mă mbĭt hŏng ñu kjuh čô yang jhat mkăn jhat hĭn kơ ñu. Diñu mŭt dôk hlăm sang anăn. Klei hdĭp pô anăn tal êdei jing jhat hĭn kơ tal êlâo.”

Klei Hơ̆k Mơak Sĭt

27Êjai Yêsu blŭ klei anăn, mâo sa čô mniê ti krah phung lu ur lač kơ Yêsu, “Jăk mơak yơh tian kkiêng kơ ih leh anăn ksâo bi mam ih leh!” 28Ƀiădah Yêsu lač, “Jăk mơak hĭn phung dôk hmư̆ leh anăn djă pioh gưt klei Aê Diê blŭ.”

Arăng Akâo Klei Bi Knăl Mdê

(Mat 12:38-42)

29 Tơdah lŏ mâo mnuih lu hĭn êjai, Yêsu dơ̆ng lač, “Phung ênuk anei jing phung ƀai; diñu duah sa klei bi knăl mdê, ƀiădah Aê Diê amâo srăng brei kơ diñu klei bi knăl mdê ôh, knŏng klei bi knăl mdê Y-Yôna. 30 Kyuadah msĕ si Y-Yôna jing sa klei bi knăl mdê kơ phung mnuih ƀuôn Niniwơ, msĕ snăn mơh Anak Mnuih srăng jing sa klei bi knăl mdê kơ phung ênuk anei. 31 Mtao mniê čar Dhŭng srăng kgŭ ti hruê phat kđi mbĭt hŏng phung êkei ênuk anei leh anăn phat kđi diñu, kyuadah gơ̆ hriê mơ̆ng knhal lăn ala čiăng hmư̆ klei knhâo Y-Salômôn. Leh anăn nĕ anei, mâo tinei pô jing prŏng hĭn kơ Y-Salômôn. 32 Phung mnuih ƀuôn Niniwơ srăng kgŭ ti hruê phat kđi mbĭt hŏng phung ênuk anei leh anăn srăng phat kđi diñu, kyuadah digơ̆ kmhal kơ klei soh leh hmư̆ klei Y-Yôna mtô. Leh anăn nĕ anei, mâo tinei pô jing prŏng hĭn kơ Y-Yôna.”

Klei Mngač kơ Asei Mlei

(Mat 5:15; 6:22-23)

33 “Arăng amâo čuh ôh pui kđen čiăng dưm ti anôk hgăm amâodah ti gŭ kčaih, ƀiădah arăng dưm ti gơ̆ng čiăng kơ hlei pô mŭt dưi ƀuh klei mngač. 34Ală ih jing pui kđen kơ asei mlei ih; tơdah ală ih dôk jăk, jih asei mlei ih bŏ hŏng klei mngač. Ƀiădah tơdah ală ih amâo jing jăk ôh, asei mlei ih bŏ hŏng klei mmăt. 35Snăn răng bĕ huĭdah klei mngač hlăm ih mbliư̆ jing hĕ mmăt. 36Tơdah kluôm asei mlei ih bŏ hŏng klei mngač, amâo mâo sa kdrêč mmăt ôh, ñu srăng mâo klei mngač kluôm msĕ si pui kđen mtrang klei mngač kơ ih.”

Yêsu Ƀuah kơ Phung Khua Čih Hră leh anăn Phung Pharisi

(Mat 23:1-36; Mark 12:38-40)

37Êjai Yêsu dôk blŭ, sa čô Pharisi jak Ñu huă ƀơ̆ng mbĭt hŏng gơ̆. Snăn Ñu mŭt leh anăn dôk huă ƀơ̆ng. 38Êkei Pharisi anăn bi kngăr ƀuh Ñu amâo rao kngan ôh êlâo huă. 39Ƀiădah Khua Yang lač kơ gơ̆, “Phung diih Pharisi bi doh ti êngao kčok leh anăn jam, ƀiădah hlăm lam diih bŏ hŏng klei mplư leh anăn klei ƀai. 40Diih mluk yơh! Amâo djŏ hĕ Pô mjing mnơ̆ng ti êngao mjing wăt mnơ̆ng ti lam msĕ mơh? 41Ƀiădah brei diih myơr mnơ̆ng hlăm lam jing mnơ̆ng pap; snăn jih jang mnơ̆ng jing doh kơ diih.
42 Ƀiădah knap mñai yơh kơ diih, Ơ phung Pharisi! Kyuadah diih myơr sa kdrêč hlăm pluh êč, êbai, leh anăn jih djam rơ̆k, ƀiădah amâo uêñ ôh kơ klei kpă leh anăn kơ klei Aê Diê khăp. Klei anei brei diih ngă, leh anăn ăt ngă mơh klei mkăn. 43Knap mñai yơh kơ diih, Ơ phung Pharisi! Kyuadah diih khăp anôk dôk gŭ jăk hĭn hlăm sang bi kƀĭn leh anăn klei arăng kkuh kơ diih hlăm sang mnia. 44Knap mñai yơh kơ diih! Kyuadah diih jing msĕ si msat sô amâo êdah ôh, leh anăn arăng êbat ti dlông msat anăn, ƀiădah amâo thâo ôh.”
45Sa čô hlăm phung khua klei bhiăn lač kơ Ñu, “Ơ Nai, êjai ih blŭ snăn ih ƀuah wăt kơ hmei mơh.” 46Leh anăn Yêsu lač, “Knap mñai yơh wăt kơ diih mơh, Ơ phung khua klei bhiăn! Kyuadah diih brei arăng gui mnơ̆ng ktrŏ, ƀiădah diih pô amâo ruêh mnơ̆ng ktrŏ anăn hŏng sa ƀĕ kđiêng ôh. 47Knap mñai yơh kơ diih, kyuadah diih ngă msat phung khua pô hưn êlâo phung aê diih bi mdjiê leh. 48Snăn diih hưn kơ bruă phung aê diih leh anăn tŭ klei diñu ngă. Kyuadah diñu bi mdjiê leh phung khua pô hưn êlâo, leh anăn diih ngă msat digơ̆. 49Kyuanăn mơh Klei thâo mĭn Aê Diê lač leh, ‘Kâo srăng tiŏ nao kơ diñu phung khua pô hưn êlâo leh anăn phung khua ƀĭng kna. Đa đa hlăm phung anăn diñu srăng bi mdjiê leh anăn ngă jhat,’ 50čiăng bi lĕ kơ phung mnuih ênuk anei êrah jih jang phung khua pô hưn êlâo tuh leh mơ̆ng ênuk hrih lăn ala, 51dơ̆ng mơ̆ng êrah Y-Aƀel truh ti êrah Y-Sakari, pô arăng bi mdjiê leh plah wah knưl ngă yang leh anăn adŭ doh jăk. Sĭt nik kâo lač kơ diih, arăng srăng bi lĕ êrah anăn kơ phung ênuk anei. 52Knap mñai yơh kơ diih, Ơ phung khua klei bhiăn! Kyuadah diih djă pioh leh kliăng klei thâo mĭn; diih pô amâo tuôm mŭt ôh, leh anăn diih ghă phung čiăng mŭt.”
53Êjai Ñu đuĕ mơ̆ng anôk anăn, phung khua čih hră leh anăn phung Pharisi dơ̆ng kpĭ êmuh Ñu ktang, leh anăn brei Ñu blŭ kơ lu mta klei, 54kăp hmư̆ Ñu čiăng bi mâo klei kčŭt kơ Ñu.