12

Răng Bĕ Kơ Ƀing Pơƀlŏr

(Mathiơ 10:26, 27)

1Tơdang anŭn, hơmâo rơbâo rơbăn čô mơnuih hơmâo rai pơƀut glaĭ tơl pơtơlư̆ pơkơhñet tơdruă. Hlak anŭn, Yêsu čơdơ̆ng pơhiăp hăng ƀing ding kơna Ñu hlâo tui anai, “Răng bĕ kơ tơpơi ƀing khua Pharisai, jing ƀing ngă bruă le̱ng kơ pơƀlŏr. 2Ƀu hơmâo hơget ôh go̱m si̱r ƀu či pŏk blang hĭ, laih anŭn kŏn hơmâo hơget lơi pơdŏp hơgŏm ƀu či thâo krăn rơđah hĭ. 3Hơget tơlơi ƀing gih hơmâo pơhiăp laih amăng mlam arăng či hơmư̆ yơh tơdang tơ hrơi, laih anŭn hơget tơlơi ƀing gih pơhiăp hơmač ƀơi tơngia amăng anih gah lăm sang arăng či pơhaih kraih mơ̆ng bơbŭng sang yơh.”

Pô Ta Khŏm Huĭ Pơpŭ

(Mathiơ 10:28-31)

4“Ơ ƀing gơyut gơyâo Kâo hơi! Kâo laĭ kơ ƀing gih: Anăm huĭ ôh kơ ƀing kơnơ̆ng thâo pơdjai hĭ drơi jan, samơ̆ tơdơi kơ anŭn ƀu dưi pơrai hĭ hơget dơ̆ng tah. 5Samơ̆ Kâo či pơtă kơ ƀing gih hlơi pô ƀing gih khŏm huĭ pơpŭ: Huĭ pơpŭ bĕ kơ Pô anai, jing Pô tơdơi kơ Ñu hơmâo pơdjai hĭ laih, Ñu ăt hơmâo tơlơi dưi glŏm mŭt hĭ amăng war apui mơ̆n. Sĭt yơh Kâo laĭ kơ ƀing gih, huĭ pơpŭ kơ Pô anŭn bĕ!
6“Ƀu djơ̆ ôh hă, arăng sĭ rơma drơi čim gač kơ dua prăk anet? Samơ̆ Ơi Adai ƀu wơr bĭt ôh sa drơi pă amăng hơdôm čim anŭn. 7Sĭt biă mă yơh, wơ̆t dah ƀŭk ƀơi akŏ gih Ơi Adai ăt hơmâo yap laih abih bang mơ̆n. Tui anŭn, anăm huĭ ôh, yuakơ ƀing gih jing yom hloh kơ hơdôm čim gač anŭn yơh.”

Pơhaih Ƀôdah Hơngah Yêsu Ƀơi Anăp Arăng

(Mathiơ 10:32, 33; 12:32; 10:19, 20)

8“Laih anŭn Kâo laĭ kơ ƀing gih tui anai: Hlơi pô pơhaih đuaĭ tui Kâo ƀơi anăp arăng, Kâo, jing Ană Mơnuih, ăt či pơhaih ñu mơ̆n ƀơi anăp ƀing ling jang hiam Ơi Adai. 9Samơ̆ hlơi pô hơngah hĭ ƀu đuaĭ tui Kâo ôh ƀơi anăp arăng, Kâo ăt či hơngah lui hĭ ñu ƀơi anăp ƀing ling jang hiam Ơi Adai mơ̆n. 10Laih anŭn hlơi pô pơhiăp pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Ană Mơnuih, Ơi Adai či pap brơi kơ pô anŭn yơh, samơ̆ hlơi pô pơhiăp ƀrưh mơhiăh kơ Yang Bơngăt Hiam, Ơi Adai ƀu či pap brơi kơ ñu anŭn ôh.”
11“Tơdang ƀing arăng mă dui ba ƀing gih nao ƀơi anăp ƀing khua sang pơjơnum laih anŭn ƀing khua djă̱ akŏ wai lăng kơnŭk kơna, ƀing gih anăm ƀlơ̆ng bơngơ̆t ôh hơget tơlơi ƀing gih či laĭ glaĭ kiăng kơ pơrơđah ƀing gih ƀu ngă tơlơi soh hơget gĕt ôh, 12yuakơ Yang Bơngăt Hiam yơh či pơtô brơi kơ ƀing gih hơget tơlơi kiăng kơ pơhiăp ƀơi mông anŭn.”

Pơhơmutu Kơ Sa Čô Mơnuih Pơdrŏng Mlŭk

13Hơmâo sa čô amăng ƀing mơnuih lu laĭ kơ Yêsu tui anai, “Ơ Nai ăh, rơkâo kơ ih laĭ brơi kơ ayŏng kâo pơpha brơi bĕ dram gơnam kŏng ngăn kơ kâo.”
14Samơ̆ Yêsu laĭ kơ ñu tui anai, “Hơi ih, hlơi pô jao brơi kơ Kâo jing pô pơsir kơđi kiăng pơpha brơi dram gơnam kŏng ngăn kơ ih lĕ?” 15Giŏng anŭn, Yêsu pơhiăp hăng abih bang ƀing mơnuih lu anŭn tui anai, “Răng bĕ hăng răk wai gih pô mơ̆ng djŏp mơta tơlơi hưp kluh, yuakơ wơ̆t tơdah ƀing ta hơmâo dram gơnam rơbeh rơbai, tơlơi anŭn ƀu ngă kơ ƀing ta hơdip sui mơak mơai ôh.”
16Giŏng anŭn, Yêsu ruai kơ ƀing gơñu tơlơi pơhơmutu anai, “Đang hơma sa čô mơnuih pơdrŏng anŭn hơmâo pơdai lu biă mă. 17Tui anŭn, ñu pô pơmĭn tui anai, ‘Hơget tơlơi kâo či ngă lĕ, yuakơ kâo ƀu hơmâo djŏp ôh atông či răk pioh pơdai kâo?’ 18Laih anŭn ñu laĭ dơ̆ng, ‘Kâo či ngă tui anai: Kâo či ruh hĭ abih bang atông so kâo, laih anŭn pơkra khul atông prŏng hloh dơ̆ng. Amăng hơdôm atông anŭn yơh kâo či pioh abih bang pơdai wơ̆t hăng dram gơnam kâo. 19Giŏng anŭn, kâo či laĭ kơ kâo pô tui anai: Kâo mơyŭn biă mă, kâo hơmâo lu laih dram gơnam kiăng răk pioh lui kơ sui thŭn pơanăp. Tui anŭn, kâo či pơdơi mơtam, ƀơ̆ng mơñum laih anŭn hơ̆k kơdơ̆k nanao yơh!’
20“Samơ̆ Ơi Adai laĭ kơ ñu tui anai, ‘Ơ mơnuih mlŭk ăh, mlam anai mơtam yơh Kâo či rai mă hĭ bơngăt ih, laih anŭn hơdôm dram gơnam ih hơmâo prap rơmet laih kơ ih pô, hlơi či yua mă dram gơnam kŏng ngăn ih anŭn lĕ?’
21“Tui anŭn yơh, hlơi pô răk pioh dram gơnam kŏng ngăn kơ ñu pô, ñu anŭn ƀu pơdrŏng sĭt ôh ƀơi anăp Ơi Adai.”

Kơnang Bĕ Kơ Ơi Adai

(Mathiơ 6:25-34)

22Giŏng anŭn, Yêsu wir nao pơ ƀing ding kơna Ñu laih anŭn laĭ tui anai, “Hơnŭn yơh, Kâo laĭ kơ ƀing gih, anăm ƀlơ̆ng bơngơ̆t ôh kơ gơnam ƀơ̆ng kiăng kơ hơdip ƀôdah kơ sum ao kiăng kơ čut hơô ƀơi drơi jan gih, 23yuakơ tơlơi hơdip jing yom hloh kơ gơnam ƀơ̆ng laih anŭn drơi jan jing yom hloh kơ sum ao yơh. 24Pơmĭn lăng bĕ kơ čim ak anŭn, gơñu ƀu jŭ pla ôh kŏn pĕ hơpuă lơi; gơñu ƀu hơmâo ôh anih pioh gơnam kŏn hơmâo atông lơi, samơ̆ Ơi Adai ăt čem rong gơñu mơ̆n. Sĭt ƀing gih yơh jing yom hloh kơ khul čim brĭm. 25Hơmâo hlơi pô mơ̆ amăng ƀing gih ƀlơ̆ng bơngơ̆t dưi thim đĭ tơlơi hơdip ñu sui ƀiă dơ̆ng? 26Tui anŭn, tơdah ƀing gih ƀu dưi ngă ôh kơnơ̆ng bruă anet aneo kar hăng anŭn, yua hơget ƀing gih ƀlơ̆ng bơngơ̆t kơ hơdôm tơlơi pơkŏn dơ̆ng lĕ?
27“Pơmĭn lăng bĕ kơ khul bơnga glai anai, hiư̆m gơñu hơmâo čăt đĭ amăng đang hơma. Ƀing gơñu ƀu mă bruă kŏn săk mơñam lơi, samơ̆ Kâo laĭ kơ ƀing gih, wơ̆t dah pơtao Solomôn kơdrưh kơang pơdrŏng săh biă mă ăt kŏn dưi hơmâo lơi sum ao hiam rô̆ hrup hăng bơnga anai. 28Ơ ƀing mơnuih tơdu tơlơi đaŏ ăh, samơ̆ tơdah Ơi Adai ăt răk rong brơi kơ khul rơ̆k bơnga čăt amăng đang hơma hrơi anai laih anŭn arăng hrui čuh hĭ amăng tơpur apui hrơi pơgi kiăng kơ ŏm gơnam ƀơ̆ng, sĭt lu hloh kơ anŭn yơh Ơi Adai či răk rong brơi kơ abih bang ƀing gih sum ao kiăng kơ čut hơô. 29Laih anŭn, ƀing gih anăm hơduah pơmĭn nanao ôh hơget ƀing gih khŏm ƀơ̆ng laih anŭn mơñum, anăm ƀlơ̆ng bơngơ̆t ôh kơ gơnam anŭn. 30Abih bang ƀing lŏn čar ƀơi lŏn tơnah anai le̱ng kơ hơduah pơmĭn nanao hơdôm tơlơi kar hăng anŭn soh sel, laih anŭn Ama gih pơ adai adih thâo laih ƀing gih kơƀah kiăng kơ hơdôm gơnam anŭn. 31Pơala kơ tơlơi anŭn, brơi kơ ƀing gih hơduah sem bĕ kiăng kơ dưi jing ană plei Dêh Čar Hlŏng Lar Ñu, tui anŭn Ñu ăt či pha brơi mơ̆n abih bang tơlơi mơnơ̆ng anŭn kơ ƀing gih.”

Pơkom Bĕ Kŏng Ngăn Pơ Adai

(Mathiơ 6:19-21)

32Yêsu pơhiăp dơ̆ng hăng ƀing ding kơna Ñu tui anai, “Ơ tơpul anet Kâo hơi, anăm huĭ ôh yuakơ Ama gih pơ adai adih mơak biă mă pha brơi kơ ƀing gih tơlơi mơnơ̆ng ƀing ană plei amăng Dêh Čar Hlŏng Lar Ơi Adai hơmâo yơh. 33Sĭ hĭ bĕ dram gơnam gih laih anŭn brơi djru kơ ƀing ƀun rin tui hăng tơlơi ƀing gơ̆ kơƀah kiăng; pơkom pioh bĕ kơ gih pô kŏng ngăn pơ adai adih ƀu thâo hrŏ hăng kơdŭng prăk ƀu thâo so răm hĭ ôh. Tui anŭn, ƀing gih či pioh kŏng ngăn amăng kơdŭng prăk gih ƀu thâo so răm hĭ ôh. Pơ anih anŭn ƀing klĕ dŏp ƀu thâo nao jĕ laih anŭn ăt kŏn hơmâo moa reh pơrai hĭ lơi. 34Kâo laĭ kơ ƀing gih: Pơpă kŏng ngăn gih dŏ, pran jua gih ăt dŏ pơ anŭn mơ̆n.”

Dŏ Kơčăng Bĕ Kơ Khua Gih Wơ̆t Glaĭ

35Yêsu pơhiăp dơ̆ng tui anai, “Hruă bĕ hơdrăng kơiăng brơi kơjăp laih anŭn tuč bĕ apui kơđen gih brơi jă̱ bơngač nanao, 36hrup hăng ƀing ding kơna dŏ tơguan khua gơñu glaĭ mơ̆ng tơlơi ƀơ̆ng huă pơdŏ rơkơi bơnai. Ƀing gơñu dŏ tơguan kiăng kơ pŏk brơi bah amăng tañ mơtam, tơdang khua gơñu truh hăng khŏk ƀơi bah amăng. 37Mơyŭn hiam yơh kơ ƀing ding kơna tơdang khua gơñu rai ƀuh gơñu ăt dŏ mơdưh kơčăng. Kâo laĭ kơ ƀing gih sĭt biă mă: Khua gơñu anŭn či buh hruă ao mă bruă kar hăng ding kơna, brơi ƀing ding kơna ñu anŭn dŏ ƀơi kơƀa̱ng ƀơ̆ng huă laih anŭn ñu pô či yŏng rai gơnam ƀơ̆ng kơ ƀing gơ̆ yơh. 38Tơdah khua ñu truh ƀơi mông mlam, ƀôdah mông lur, samơ̆ ăt ƀuh ƀing ding kơna ñu dŏ tơguan mơ̆n, sĭt mơyŭn hiam yơh kơ ƀing ding kơna anŭn!
39“Samơ̆ brơi thâo hluh bĕ kơ tơlơi anai: Tơdah sa čô pô sang thâo ƀơi mông pă pô klĕ dŏp či mŭt rai, ñu či dŏ mơdưh yơh, ƀu brơi kơ pô klĕ dŏp anŭn mŭt klĕ sang ñu ôh. 40Ƀing gih ăt khŏm prap pre kơčăng bĕ, yuakơ Kâo, jing Ană Mơnuih, či wơ̆t glaĭ ƀơi mông ƀing gih ƀu pơmĭn Kâo či truh ôh.”

Ding Kơna Ơi Adai Khŏm Tŏng Ten

(Mathiơ 24:45-51)

41Pêtrôs laĭ hăng Yêsu tui anai, “Ơ Khua, Ih ră ruai tơlơi pơhơmutu anai kơnơ̆ng kơ ƀing gơmơi đôč hă, ƀôdah kơ abih bang mơnuih?”
42Yêsu laĭ glaĭ tui anai, “Tui anŭn, hlơi jing khua ding kơna tŏng ten rơgơi lĕ? Ñu yơh jing pô khua ñu či jao brơi bruă wai lăng abih bang sang anŏ khua ñu, laih anŭn pơpha brơi gơnam ƀơ̆ng djơ̆ mông kơ abih bang ƀing ding kơna amăng sang khua ñu anŭn tơdang khua ñu nao pơ anih ataih. 43Sĭt mơyŭn hiam yơh kơ ding kơna anŭn, yuakơ tơdah khua ñu glaĭ ƀuh ñu ngă hiam tui hăng khua ñu pơtă laih. 44Kâo laĭ hăng ƀing gih sĭt biă mă: Khua ñu či jao brơi kơ ñu wai lăng abih dram gơnam kŏng ngăn amăng sang khua ñu yơh. 45Samơ̆ tơdah khua ding kơna anŭn pơmĭn amăng pran jua ñu pô tui anai, ‘Khua kâo dŏ sui amơĭ kăh glaĭ,’ tui anŭn ñu čơdơ̆ng taih čŏm ƀing ding kơna đah rơkơi đah kơmơi laih anŭn ƀơ̆ng mơñum măt tơpai. 46Tơdang khua ñu či rai amăng hrơi ñu ƀu kơčăng, amăng mông ñu ƀu pơmĭn, khua ñu či pơkơhma̱l hĭ ñu kơtang laih anŭn či yap ñu hrŏm hăng ƀing ƀu đaŏ yơh.
47“Yuakơ ding kơna pă thâo laih tơlơi khua ñu kiăng, samơ̆ ƀu kiăng prap pre ngă tui ôh tơlơi khua ñu kiăng anŭn, ñu anŭn năng lăp kơ tơlơi arăng taih ama̱ng lu yơh. 48Samơ̆ ding kơna pă ƀu thâo ôh tơlơi khua ñu kiăng laih anŭn ngă bruă lăp kơ arăng taih ama̱ng, ñu anŭn arăng či taih ama̱ng ƀiă. Hlơi pô khua ñu pha brơi lu tơlơi dưi ngă, khua ñu či hơduah kiăng kơ ñu ngă lu mơ̆n; hlơi pô khua ñu jao brơi bruă prŏng, arăng či tơña hơduah glaĭ tơlơi grơ̆ng glăm prŏng mơ̆n.”

Arăng Či Pơčơlah Yuakơ Pơmĭn Phara Kơ Yêsu

(Mathiơ 10:34-36)

49Yêsu pơhiăp dơ̆ng tui anai, “Kâo rai kiăng kơ brơi rai apui ƀơi mơnuih lŏn tơnah anai kiăng kơ ngă kơ ƀing gơñu pơčơlah hĭ tơdruă gơñu, Kâo kwưh kiăng biă mă yơh apui anŭn jă̱ laih. 50Samơ̆ Kâo hơmâo sa tơlơi baptem ruă nuă Kâo khŏm tŭ, laih anŭn ră anai Kâo hlak gleh tơnap biă mă tơl tơlơi baptem anŭn giŏng rơgao hĭ. 51Ƀing gih pơmĭn Kâo kơnơ̆ng ba rai tơlơi rơnŭk rơno̱m ƀơi mơnuih lŏn tơnah anai đôč hă? Kâo laĭ kơ ƀing gih, ƀu djơ̆ ôh, kơđai glaĭ, Kâo ba rai tơlơi pơčơlah yơh. 52Hơmutu, čơdơ̆ng mơ̆ng anai hlŏng truh pơanăp, tơdah hơmâo tơpul rơma čô amăng sa boh sang anŏ, ƀing gơñu či pơčơlah pơkơdơ̆ng glaĭ hăng tơdruă gơñu; klâo čô či pơkơdơ̆ng glaĭ hăng dua čô, laih anŭn dua čô či pơkơdơ̆ng glaĭ hăng klâo čô yơh. 53Ƀing gơñu či pơkăh pơpha hĭ, ama či pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ană đah rơkơi, laih anŭn ană đah rơkơi či pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ama yơh; amĭ či pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ană đah kơmơi, laih anŭn ană đah kơmơi či pơkơdơ̆ng glaĭ hăng amĭ yơh; tơhmua đah kơmơi či pơkơdơ̆ng glaĭ hăng hơđŭ, laih anŭn hơđŭ či pơkơdơ̆ng glaĭ hăng tơhmua yơh.”

Ƀu Pơkơnăl Tơlơi Ơi Adai Ngă

(Mathiơ 16:2, 3)

54Yêsu ăt laĭ hăng ƀing mơnuih lu tui anai, “Tơdang ƀing gih ƀuh kơthul kơnăm mơ̆ng adai gah yŭ̱, ƀing gih laĭ, ‘Hơjan hlak rai yơh,’ sĭt truh tui anŭn mơtam. 55Laih anŭn tơdang ƀing gih mưn angĭn thut mơ̆ng gah thu̱ng, ƀing gih laĭ, ‘Pơđiă pơhang jĕ či truh yơh,’ sĭt truh tui anŭn mơtam. 56Ơ ƀing mơnuih pơƀlŏr ăh! Ƀing gih thâo pơblang pơkơnăl tơlơi truh adai lŏn, samơ̆ yua hơget ƀing gih ƀu thâo pơblang pơkơnăl ôh tơlơi Ơi Adai hlak ngă amăng rơnŭk anai lĕ?”

Pơsir Hĭ Bĕ Hăng Pô Phŏng Kơđi

(Mathiơ 5:25, 26)

57Yêsu pơhiăp dơ̆ng tui anai, “Laih anŭn dơ̆ng, yua hơget ƀing gih ƀu khưp ngă kơ gih pô hơget tơlơi jing djơ̆ tơpă lĕ? 58Tui anŭn, tơdang ƀing gih nao hrŏm hăng pô phŏng kơđi gih kiăng kơ truh pơ anăp khua phat kơđi, brơi ƀing gih pơrơklah pơsir hĭ bĕ tơdang hlak rơbat hăng ñu ƀơi kơtuai jơlan. Tơdah ƀing gih ƀu pơsir hĭ ôh, ñu či dui hrŏt hĭ ƀing gih nao pơ anăp khua phat kơđi. Giŏng anŭn, khua phat kơđi jao hĭ ƀing gih kơ pô khua sang mơnă laih anŭn krư̆ hĭ ƀing gih amăng sang mơnă yơh. 59Kâo laĭ kơ ƀing gih, ƀing gih ƀu dưi tơbiă rơngai hĭ ôh mơ̆ng sang mơnă anŭn tơl ƀing gih kla hĭ abih bang tơlơi đŭ đo̱m yơh.”