13

Phi-lat Cachĩt Máh Cũai Cali-lê

1Bo ki bữn cũai ỡt ngki atỡng Yê-su tễ ranáq Phi-lat cachĩt máh cũai Cali-lê bo alới kiac charán sang Yiang Sursĩ. 2Yê-su ta‑ỡi alới neq: “Anhia chanchớm máh cũai Cali-lê ca chĩuq cuchĩt ki bữn lôih ntâng hỡn tễ máh cũai Cali-lê canŏ́h tỡ? 3Lứq tỡ cỡn ngkíq! Cứq atỡng anhia samoât lứq, khân anhia tỡ bữn ngin lôih lêq cỡt mứt tamái ễn, anhia lứq cóq cuchĩt machớng alới ki tê. 4Cớp ntrớu anhia chanchớm tễ muoi chít tacual náq cũai tâng Salũam, bo ngôl cuti ralíh catễt alới? Anhia chanchớm alới bữn lôih hỡn tễ máh cũai tâng vil Yaru-salem tỡ? 5Lứq tỡ cỡn ngkíq! Cứq atỡng anhia samoât lứq, khân anhia tỡ bữn ngin lôih lêq cỡt mứt tamái ễn, anhia lứq cóq cuchĩt machớng alới ki tê.”

Yê-su Sacâm Tễ Aluang Tỡ Bữn Cỡt Palâi

6Chơ Yê-su atỡng alới toâq parnai sacâm neq: “Bữn manoaq cũai bữn muoi nỡm tarúng dáh tâng nưong án. Án pỡq chuaq palâi tễ nỡm ki, ma tỡ hữm bữn palâi. 7Ngkíq án ớn cũai kĩaq nưong ki neq: ‘Nâi! Khoiq pái cumo nâi chơ cứq toâq chuaq palâi tễ nỡm nâi, ma cứq tỡ hữm án palâi ntrớu. Chơ mới tamư táh chíq nỡm nâi. Án sâc cutễq miat sâng.’ 8Ma cũai kĩaq nưong ki ta‑ỡi neq: ‘Ncháu ơi! Sễq mới dŏq nỡm nâi tamoong muoi cumo voai. Cứq ễ píq prúng pễr nỡm nâi, chơ cứq ễ chóq phốn. 9Toâq cumo ntun, khân án cỡt palâi, ki hái bữn cha. Ma khân án tỡ bữn cỡt palâi, hái tamư táh.’”

Yê-su Táq Bán Cũai Tacô Tâng Tangái Rlu

10Bữn muoi Tangái Rlu, Yê-su atỡng tâng dống sang. 11Ỡt ngki bữn manoaq mansễm cloong tacô khoiq muoi chít tacual cumo chơ, yuaq bữn muoi lám yiang sâuq táq yỗn án tỡ têq tayứng tanoang. 12Toâq Yê-su hữm mansễm ki, án arô neq: “Avia ơi! Sanua, avia tỡ bữn a‑ĩ ngkíq noâng!”
13Moâm ki, Yê-su satoaq atĩ tâng tỗ mansễm ki. Bo ki toâp cloong án cỡt tanoang loah, cớp án khễn Yiang Sursĩ.
14Ma cũai ndỡm dống sang ki sâng ũan lứq Yê-su táq yỗn bán cũai a‑ĩ tâng Tangái Rlu. Ngkíq án pai chóq máh cũai ỡt ngki neq: “Bữn tapoât tangái dŏq hái táq ranáq. Máh tangái ki anhia têq toâq pỡ nâi yỗn noau táq bán. Anhia chỗi toâq sễq noau táq bán anhia tâng Tangái Rlu!”
15Ma Yê-su atỡng cũai ndỡm dống sang ki neq: “Anhia la cũai táq nan sâng! Nheq tữh anhia, khân bữn ntroŏq tỡ la aséh ỡt tâng cuaq, anhia lứq pớh yỗn án loŏh nguaiq dỡq tê tâng Tangái Rlu. 16Mansễm nâi la tễ tŏ́ng toiq A-praham machớng anhia tê, ma yiang Satan khoiq chŏ́q án nheq muoi chít tacual cumo chơ. Nŏ́q tỡ bữn o acláh án tâng Tangái Rlu?”
17Bo Yê-su pai ngkíq, máh cũai ca ũan án, alới sâng casiet táq lứq. Ma máh cũai proai ki sâng bũi pahỡm tễ máh ranáq o Yê-su táq.

Yê-su Sacâm Tễ Ŏ́c Bát Cớt Cớt

(Mathia 13:31-32; Mac 4:30-32)

18Yê-su atỡng ễn neq. “Yiang Sursĩ táq sốt la samoât ntrớu? Cớp ramứh ntrớu têq cứq sacâm tễ sốt ki? 19Sốt ki la samoât riang muoi ŏ́c cuplốq lavứng. Bữn manoaq samiang ĩt ŏ́c cuplốq ki pỡq trứh tâng sarái án. Chơ ŏ́c ki dáh cớp toâr achỗn cỡt samoât nỡm aluang. Têq chớm táq sóh tâng abễng án.”

Yê-su Sacâm Tễ Crơng Táq Yỗn Bễng Mi Cỡt Pluoih

(Mathia 13:33)

20Cớp Yê-su sacâm ễn neq: “Yiang Sursĩ táq sốt la samoât riang ntrớu? 21Sốt ki la samoât crơng táq yỗn bễng mi cỡt pluoih. Bữn mansễm ĩt manhũt crơng ki, chơ talốc cớp bỗt mi tâng adéh pống. Chơ bỗt mi ki cỡt pluoih nheq.”

Ngoah Toong Hễp

(Mathia 7:13-14, 21-23)

22Bo Yê-su pỡq tâng rana ễ pỡq chu vil Yaru-salem, án veh tâng vil cớt vil toâr cớp atỡng cũai tâng máh vil ki. 23Bữn manoaq blớh án neq: “Ncháu ơi! Yiang Sursĩ chuai amoong cũai ống bĩq náq sâng tỡ?”
 Yê-su atỡng nheq tữh cũai ki neq:
24“Cóq anhia cutóng mut tâng ngoah toong hễp. Cứq atỡng anhia samoât lứq, bữn clứng cũai yoc ễ mut tâng ngoah toong hễp ki, ma alới tỡ dáng bữn mut.
25“Toâq ncháu dống yuor catáih chíq ngoah toong, nheq tữh anhia ỡt tayứng yáng tiah cucŏ́q toong cớp arô neq: ‘Ncháu ơi! Sễq Ncháu pớh toong yỗn hếq mut!’ Ma Ncháu ki ta‑ỡi anhia neq: ‘Cứq tỡ dáng tễ léq anhia toâq!’ 26Chơ anhia atỡng loah neq: ‘Hếq khoiq nguaiq cha parnơi cớp Ncháu, cớp Ncháu khoiq atỡng tâng vil hếq!’ 27Ma Ncháu ki ta‑ỡi loah neq: ‘Cứq tỡ dáng tễ léq anhia toâq. Anhia pang yơng tễ cứq, yuaq anhia la moang cũai loâi!’ 28Toâq nỡ‑ra anhia lứq nhiam cớp carữot canễng tabang cỗ sâng túh arức lứq, bo anhia hữm A-praham, I-sac, Yacốp, cớp máh cũai tang bỗq Yiang Sursĩ ỡt tâng ntốq Yiang Sursĩ sốt, ma anhia ỡt yáng tiah tỡ têq mut. 29Bữn máh cũai toâq tễ angia mandang loŏh, angia mandang pât, angia pỡng cớp angia pưn. Alới ki bữn tacu cha tâng ntốq Yiang Sursĩ sốt tâng paloŏng. 30Lứq samoât alới cacớt sanua, chumát alới cỡt toâr ễn. Cớp alới ca toâr sanua, chumát alới cỡt cacớt ễn.”

Yê-su Ayooq Lứq Cũai Ỡt Tâng Vil Yaru-salem

(Mathia 23:37-39)

31Bo ki bữn máh cũai tễ tỗp Pha-rasi toâq pỡ Yê-su cớp atỡng án neq: “Cóq thâi loŏh tễ ntốq nâi, pỡq chu ntốq canŏ́h ễn, yuaq puo Hê-rôt ễ cachĩt chíq thâi.”
32Ma Yê-su ta‑ỡi alới neq: “Anhia pỡq chu Hê-rôt, án ca yoc lứq dốq rathũ, cớp atỡng án neq: ‘Noâng bĩq tangái sâng cứq tuih aloŏh yiang sâuq cớp táq bán máh ramứh cũai a‑ĩ. Chơ toâq moâm nheq máh ranáq cứq, ki cứq lứq cuchĩt.’ 33Ma sanua cớp parnỡ pra, cóq cứq puai ngê Yiang Sursĩ, chơ chỗn chu vil Yaru-salem, yuaq cũai tang bỗq Yiang Sursĩ tỡ têq cuchĩt yáng tiah vil Yaru-salem.
34“Ơ vil Yaru-salem, anhia ca ỡt tâng vil Yaru-salem ơi! Anhia la cũai dốq cachĩt cũai tang bỗq Yiang Sursĩ, cớp tám tamáu chóq máh cũai Yiang Sursĩ ớn toâq pỡ anhia. Bữn sa‑ữi trỗ chơ cứq yoc ễ parỗm pachứm nheq tữh anhia, samoât riang ntruoi atu cutrốc arô con án yỗn ỡt nhưp khlap. Ma anhia tỡ ễq! 35Sanua cứq tỡ bữn cláh clơ noâng dống sũ anhia. Cứq atỡng anhia neq: Nỡ‑ra anhia tỡ bữn hữm noâng cứq, toau toâq tangái anhia pai neq: ‘Bốn lứq án ca toâq nhơ ramứh Ncháu hái.’”