13

Ntxeev dua siab tshiab

1Lub sijhawm ntawd muaj qee leej piav rau Yexus mloog txog cov neeg Kalilais uas Philaj tau muab lawv cov ntshav xyaw ua ke nrog cov ntshav tsiaj uas lawv tua xyeem. 2Yexus txawm hais rau lawv tias, “Nej xav hais tias cov Kalilais ntawd yog neeg muaj txim heev dua cov Kalilais sawvdaws rau qhov lawv raug li ntawd no lov? 3Kuv hais rau nej tias, tsis yog li ntawd. Yog nej tsis ntxeev dua siab tshiab nej txhua tus kuj yuav puam tsuaj ib yam li lawv. 4Lossis kaum yim leej uas lub chaw tsom faj hauv Xilau‑as pob los tais tuag ntawd, nej xav hais tias lawv ua txhaum loj dua sawvdaws uas nyob hauv Yeluxalees no lov? 5Kuv hais rau nej tias, tsis yog li ntawd. Yog nej tsis ntxeev dua siab tshiab nej txhua tus kuj yuav puam tsuaj ib yam li ntawd.”

Paj lug tsob txiv cev

6Yexus hais ib zaj paj lug tias, “Muaj ib tug yawg cog ib tsob txiv cev rau hauv nws lub vaj txiv hmab, nws tuaj xyuas los tsis muaj txiv. 7Nws txawm hais rau tus uas tu txiv hmab tias, ‘Kuv tuaj xyuas tsob txiv cev no peb xyoos lawm los tsis pom muaj txiv li. Cia li muab ntov pov tseg, yuav cia ntxoov av do do ua dabtsi?’ 8Tus tu txiv hmab teb nws tias, ‘Yawg hlob, thov tseg cia ib xyoos thiab, es kuv npoog av thiab rau chiv rau. 9Yog lwm xyoo txi txiv kuj zoo. Yog tsis txi txiv koj li muab ntov pov tseg kuj tau.’ ”

Kho ib tug pojniam khoov duav hnub Xanpatau

10Muaj ib hnub Xanpatau Yexus tabtom qhuab qhia hauv ib lub tsev sablaj. 11Muaj ib tug pojniam raug dab ua rau nws muaj mob tau kaum yim xyoo, nws khoov duav sawv tsis tau ntseg li. 12Thaum Yexus pom nws, Yexus txawm hu tus pojniam ntawd los hais rau nws tias, “Tus ntxhais 'e, koj dim koj tus mob lawm lauj!” 13Thaum Yexus muab tes npuab nws, tamsim ntawd nws txawm sawv tau ntses, thiab nws qhuas Vajtswv. 14Tiamsis tus thawj uas saib xyuas lub tsev sablaj chim rau qhov uas Yexus kho mob rau hnub Xanpatau, nws txawm hais rau cov neeg tias, “Muaj rau hnub uas tsim nyog ua haujlwm, nej cia li tuaj kho mob rau rau hnub ntawd, tsis txhob tuaj kho rau hnub Xanpatau.” 15Tus Tswv txawm teb nws tias, “Cov niag neeg ncauj lus zoo siab phem, hnub Xanpatau nej txhua tus twb daws nyuj daws nees luav ntawm lub dab zaub cab mus haus dej los tsis yog? 16Tus pojniam no yog Aplahas li ib tug ntxhais uas raug Xatas muab khi tau kaum yim xyoo lawm, tsis tsim nyog muab nws daws kom dim txoj hlua khi no rau hnub Xanpatau lov?” 17Thaum Yexus hais li ntawd lawd, cov uas tawm tsam nws kuj raug txaj muag, mas cov neeg sawvdaws zoo siab xyiv fab rau tej yam zoo uas Yexus ua.

Lub noob me me thiab keeb ncuav

(Mth. 13:31-33; Mk. 4:30-32)

18Yexus txawm hais tias, “Vajtswv lub tebchaws zoo li cas? Kuv yuav muab piv rau dabtsi? 19Muab piv ib yam li lub noob me me uas ib tug coj mus tseb rau hauv nws lub vaj. Thaum tuaj hlob ua ib tsob ntoo, thiab tej nas noog saum nruab ntug los ua zes rau saum tej ceg.”
20Yexus hais dua ib zaug tias, “Kuv yuav muab Vajtswv lub tebchaws piv rau dabtsi? 21Yuav piv ib yam li cov keeb uas ib tug pojniam coj mus xyaw peb xe‑a hmoov mog tos txog thaum cov hmoov mog ntawd su tag huvsi.”

Lub qhov rooj nqaim

(Mth. 7:13-14, 21-23)

22Yexus mus hauv tej moos thiab tej zej zog qhuab qhia taug kev mus rau Yeluxalees. 23Muaj ib tug hais rau nws tias, “Tus Tswv, cov neeg uas dim muaj tsawg tsawg xwb lov?” Yexus hais rau lawv tias, 24“Yuav tsum siv zog nkag lub qhov rooj nqaim mus, rau qhov kuv hais rau nej tias, muaj neeg coob coob yooj xeeb nkag mus tiamsis nkag tsis tau. 25Thaum tus tswv tsev twb sawv los kaw qhov rooj lawm, nej yuav pib mus nyob sab nraud khob qhov rooj hais tias, ‘Tus tswv, qheb rau peb thiab.’ Nws yuav teb nej tias, ‘Kuv tsis paub nej tuaj qhovtwg tuaj.’ 26Thaum ntawd nej yuav pib hais tias, ‘Peb txeev nrog koj noj haus ua ke thiab koj tau qhia hauv peb tej kev.’ 27Tiamsis nws yuav hais rau nej tias, ‘Kuv tsis paub xyov nej tuaj qhovtwg tuaj. Cov niag neeg ua phem sawvdaws, nej cia li khiav ntawm kuv mus.’ 28Qhov chaw ntawd yuav muaj kev quaj tom hniav qas qawv rau thaum nej pom Aplahas, Yiha thiab Yakhauj thiab cov xibhwb cev Vajtswv lus sawvdaws nyob hauv Vajtswv lub tebchaws, tiamsis nej raug muab pov rau sab nraud. 29Yuav muaj neeg tuaj sab hnub tuaj sab hnub poob sab ped sab nram tuaj zaum koom rooj mov ua ke hauv Vajtswv lub tebchaws. 30Saib maj, yeej yuav muaj cov uas ua tom tw rov ua cov thawj, thiab cov thawj rov ua cov tom tw.”

Yexus quaj txog Yeluxalees

(Mth. 23:37-39)

31Thaum ntawd cov Falixai qee leej tuaj hais rau Yexus tias. “Koj cia li khiav ntawm no mus, rau qhov Helauj xav muab koj tua.” 32Yexus txawm hais rau lawv tias, “Cia li mus hais rau tus niag hma ntawd tias, ‘Saib maj, kuv yuav ntiab dab tawm thiab kho mob rau hnub no thiab tagkis mas hnub peb kuv yuav ua kuv tes haujlwm kom tiav. 33Tiamsis hnub no, tagkis thiab nagkis kuv yuav tsum taug kev mus, rau qhov tus xibhwb cev Vajtswv lus yuav raug tua tuag rau sab nraud Yeluxalees tsis tau li.’
34“Au Yeluxalees, Yeluxalees 'e, koj yog tus uas tua cov xibhwb cev Vajtswv lus thiab xuas pob zeb ntaus cov uas txib tuaj cuag koj tuag. Muaj ntau zaus kuv twb yuav qaws koj cov menyuam los ua ke ib yam li tus poj qaib puag nws cov menyuam rau hauv nws phab tis, tiamsis nej tsis yeem kiag li. 35Saib nawj, nej lub tuam tsev yuav raug muab tso tseg. Kuv hais rau nej tias nej yuav tsis pom kuv mus txog thaum nej hais tias, ‘Tus uas tuaj hauv tus Tswv lub npe tau nyob kaj siab lug.’ ”