14

Kho tus uas mob phoj vog

1Muaj dua ib hnub Xanpatau Yexus mus noj mov rau hauv ib tug thawj Falixai tsev, mas lawv ntsia ntsoov Yexus. 2Txawm muaj ib tug yawg tes taw phoj vog tuaj nyob ntawm Yexus xubntiag. 3Yexus txawm nug cov xibhwb uas paub kevcai thiab cov Falixai tias, “Muaj cai kho mob rau hnub Xanpatau los tsis muaj cai?” 4Lawv nyob ntsiag to. Yexus txawm ntsiab nkaus tus ntawd thiab kho nws zoo kiag li tso nws mus. 5Yexus hais rau lawv tias, “Nej cov yog leejtwg muaj menyuam lossis nyuj uas poob rau hauv qhov dej rau hnub Xanpatau nws yuav tsis muab rho tawm los tamsim ntawd lov?” 6Mas lawv teb tsis tau li.

Tus uas mus ua qhua

7Thaum Yexus pom cov neeg uas hu tuaj ntawd xaiv sam tsum zaum xwb, nws txawm ua paj lug hais rau lawv tias, 8“Thaum luag hu nej mus noj tshoob, nej tsis txhob mus zaum sam tsum ntshai tsam lawv twb hu ib tug uas muaj meej dua koj tuaj, 9mas tus uas hu neb ob leeg tuaj yuav los hais rau koj tias, ‘Cia tus no nyob lub chaw kod,’ ces koj yuav poob ntsej muag nqes mus zaum lub rooj uas qes kawg. 10Thaum luag hu koj mus, cia li mus zaum lub rooj qes ua ntej xwv thaum tus uas hu koj los hais rau koj tias ‘Kwvluag, cia li mus zaum sam tsum,’ mas thaum ntawd koj thiaj li tau koob meej tab meeg sawvdaws uas tuaj koom noj mov ntawd. 11Txhua tus uas tsab ua loj yuav raug muab txo kom qes, thiab tus uas txo hwjchim yuav raug muab tsa ua loj.”
12Mas Yexus txawm hais rau tus uas hu Yexus mus noj mov ntawd tias, “Thaum koj muaj pluag noj tsis hais pluas su pluas hmo, tsis txhob yog hu koj cov kwvluag lossis kwvtij lossis tej txheeb ze lossis neeg zej zog uas nplua nuj xwb, tsam ces lawv rov hu koj thiaj pauj tau koj. 13Thaum koj muaj pluag noj cia li hu cov pluag, cov qhuav tes qhuav taw, cov tuag taw thiab cov dig muag, 14mas koj yuav tau hmoov zoo rau qhov lawv pauj tsis tau koj, mas yuav pauj rau koj thaum cov neeg ncaj ncees ciaj sawv hauv qhov tuag rov los.”

Piv lus hais txog rooj tshoob

(Mth. 22:1-10)

15Thaum ib tug uas nrog Yexus nyob ntawm rooj mov hnov tej lus ntawd, nws txawm hais rau Yexus tias, “Tus uas yuav tau noj mov hauv Vajtswv lub tebchaws kuj nyob kaj siab lug.” 16Yexus hais rau nws tias, “Muaj ib tug yawg npaj ib pluag noj loj heev thiab hu qhua coob. 17Thaum txog sijhawm noj nws txib nws tus tub qhe mus hais rau cov uas twb hu lawd tias, ‘Cia li tuaj, twb npaj txhua yam txhij lawm.’ 18Lawv txhua tus nyias taus nyias yig. Ib tug hais tias, ‘Kuv yuav teb lawm, kuv yuav tsum mus saib daim teb ntawd. Kuv tuaj tsis tau, txhob tu siab.’ 19Muaj dua ib tug hais tias, ‘Kuv yuav tau tsib nkawg nyuj cia, kuv yuav mus xyuas. Kuv tuaj tsis tau, txhob tu siab.’ 20Muaj dua ib tug hais tias, ‘Kuv nyuam qhuav yuav pojniam, vim li no kuv tuaj tsis tau.’ 21Tus tub qhe ntawd rov los hais tej no huvsi rau tus lospav mloog. Mas tus tswv tsev kuj chim thiaj hais rau tus tub qhe tias, ‘Cia li tawm mus sai sai tom tej kev loj thiab tej kev me hauv lub moos coj cov pluag, cov qhuav tes qhuav taw, cov dig muag thiab cov tuag taw tuaj noj.’ 22Tus tub qhe txawm los hais tias, ‘Yawg hlob, kuv twb ua txhua yam raws li koj hais tseg lawm, tiamsis tseem tshuav chaw seem.’ 23Tus lospav txawm hais rau tus tub qhe tias, ‘Cia li tawm mus tom tej kev loj kev me mus yuam cov neeg ntawd kom tuaj, thiaj li muaj qhua puv kuv lub tsev. 24Kuv hais rau nej tias cov neeg uas twb hu lawd tsis muaj ib tug yuav tau saj kuv rooj mov li.’ ”

Tus uas xav ua Yexus thwjtim

(Mth. 10:37-38)

25Muaj neeg coob coob nrog Yexus mus, mas Yexus tig los hais rau lawv tias, 26“Yog leejtwg los cuag kuv es tsis ntxub nws niam nws txiv nws pojniam menyuam kwvtij nkauj muam thiab nws txojsia tus ntawd ua tsis tau kuv li thwjtim. 27Leejtwg tsis kwv nws tus khaublig ntoo raws kuv qab mus, tus ntawd ua tsis tau kuv li thwjtim. 28Nej cov muaj leejtwg uas xav ua lub chaw tsom faj es yuav tsis xub zaum xam txog tus nqe ua ntej tias muaj txaus ua kom tiav los tsis muaj? 29Yog tsis ua li ntawd, thaum twb tiag tej taw lawm nws ua tsis tau kom tiav, mas txhua tus uas pom yuav thuam luag nws, 30hais tias, ‘Tus no pib ua lawm, tiamsis nws ua tsis tau kom tiav.’ 31Lossis muaj ib tug vajntxwv twg uas yuav mus ua rog rau dua ib tug vajntxwv, es tsis zaum ua tib zoo xav ua ntej saib muaj tub rog ib vam leej yuav mus ua rog tau rau tus uas muaj ob vam leej los tsis tau? 32Yog ua tsis tau, mas thaum tus vajntxwv ntawd tseem nyob deb nws cia li txib neeg mus thov kom nyob sib raug zoo. 33Ib yam li ntawd, nej cov leejtwg tsis tso txhua yam uas nws muaj tseg mas ua tsis tau kuv li thwjtim.

Ntsev tsuag

(Mth. 5:13; Mk. 9:50)

34“Ntsev yog yam uas zoo, tiamsis yog ntsev tsuag lawm, yuav ua kom rov daw tau li cas? 35Siv ua chiv rau av kuj tsis tau, muab tov xyaw quav tsiaj kuj tsis tau, tsuas muaj uas muab laim pov tseg xwb. Leejtwg muaj qhov ntsej hnov, cia li mloog nawj!”