14

Yêsu Pơsuaih Sa Čô Ruă Pơur Amăng Hrơi Saƀat

1Hơmâo sa hrơi Saƀat, tơdang Yêsu nao ƀơ̆ng huă amăng sang sa čô pô khua djă̱ akŏ ƀing Pharisai, ƀing Pharisai laih anŭn ƀing nai pơtô thâo hluh tơlơi juăt dŏ krăp lăng Yêsu. 2Samơ̆ anai nê, hơmâo sa čô đah rơkơi ruă pơur ƀơi gah anăp Yêsu. 3Yêsu pơhiăp kơ ƀing Pharisai, ƀing nai pơtô Tơlơi Juăt laih anŭn tơña tui anai, “Djơ̆ tui hăng tơlơi juăt ta mơ̆ kiăng kơ pơsuaih mơnuih amăng hrơi Saƀat?” 4Samơ̆ ƀing gơñu kơnơ̆ng dŏ rơiăt đôč. Tui anŭn, Yêsu iâu rai pô ruă anŭn, pơsuaih hĭ gơ̆ laih anŭn brơi gơ̆ tơbiă glaĭ yơh.
5Giŏng anŭn, Yêsu laĭ kơ ƀing gơñu dơ̆ng, “Tơdah ană ƀing gih ƀôdah rơmô gih lê̆ amăng ia dơmun ƀơi hrơi Saƀat, hơmâo mơ̆ hlơi pô amăng ƀing gih ƀu mă đĭ ană ñu ƀôdah hlô ñu anŭn mơtam ôh hă?” 6Tui anŭn, ƀing gơñu mlâo ƀu dưi laĭ glaĭ kơ tơlơi hơget gĕt ôh.

Yêsu Pơtô Kơ Tơlơi Luă Gŭ

7Tơdang Yêsu lăng kơ ƀing hlơi pô khua sang anŭn jak iâu rai ƀơ̆ng huă, Ñu ƀuh ƀing gơñu ruah mă anih dŏ yom pơpŭ. Tui anŭn, Ñu ruai kơ sa tơlơi pơhơmutu tui anai, 8“Tơdang arăng jak iâu ƀing gih nao pơ anih ƀơ̆ng huă dŏ rơkơi bơnai, ƀing gih anăm ruah mă anih dŏ yom pơpŭ ôh, yuakơ huĭ kơ arăng jak iâu rai pô pơkŏn jing yom hloh kơ ƀing gih. 9Pô jak iâu abih dua ƀing gih anŭn či ba nao pô yom hloh pơ anih ƀing gih dŏ laih anŭn laĭ hăng ƀing gih tui anai, ‘Lui brơi bĕ anih dŏ gih kơ pô anai.’ Tui anŭn, ƀing gih či mlâo hyâo yơh yuakơ ƀing gih či nao dŏ pơ anih dŏ ƀu yom pơpŭ. 10Samơ̆, tơdah arăng jak iâu ƀing gih, brơi ƀing gih nao dŏ bĕ pơ grê dŏ ƀu yom pơpŭ, tui anŭn tơdang ñu rai laĭ hăng ƀing gih tui anai, ‘Ơ gơyut ăh, nao dŏ pơ anih dŏ anŭn bĕ!’ Tui anŭn, ƀing gih či hơmâo tơlơi yom pơpŭ yơh ƀơi anăp abih bang ƀing mơnuih dŏ ƀơ̆ng huă hrŏm hăng ƀing gih. 11Kâo laĭ kơ ƀing gih: Hlơi pô pơang ñu pô, Ơi Adai či ngă kơ ñu luă gŭ hĭ, laih anŭn hlơi pô luă gŭ ñu pô, Ơi Adai či pơang hĭ ñu yơh.”
12Yêsu ăt laĭ hăng pô khua sang jak iâu Ñu rai tui anai, “Tơdang ih jak iâu arăng huă ƀơ̆ng hăng ih wơ̆t tơdah ih pơkra tơlơi ƀơ̆ng huă ƀơi yang hrơi dơ̆ng ƀôdah tơlơi ƀơ̆ng huă prŏng klăm, hiam yơh tơdah ih jak iâu ƀing gơyut gơyâo ih, ƀing ayŏng adơi ih, ƀing adơi ai ih ƀôdah ƀing mơnuih pơdrŏng re̱ng gah ih. Tơdah ih ngă tui anŭn, ƀing gơñu ăt či jak iâu glaĭ ih mơ̆n, anŭn jing tơlơi kla glaĭ kơ ih yơh. 13Samơ̆ tơdang ih pơkra tơlơi ƀơ̆ng huă, hiam hloh jak iâu bĕ ƀing ƀun rin laih anŭn ƀing rơwen rơwo, jo tơkai, klai bum. 14Sĭt ih či tŭ tơlơi mơyŭn hiam yơh, yuakơ ƀing gơñu ƀu dưi kla glaĭ ih ôh. Ơi Adai yơh či kla glaĭ kơ ih ƀơi hrơi Ñu pơhơdip glaĭ ƀing mơnuih tơpă hơnơ̆ng.”

Pơhơmutu Kơ Hrơi Ƀơ̆ng Huă Prŏng Tơdơi

(Mathiơ 22:1-10)

15Tơdang sa čô amăng ƀing dŏ ƀơ̆ng huă hrŏm hăng Yêsu pơ anŭn hơmư̆ tui anŭn, ñu laĭ kơ Yêsu tui anai, “Mơyŭn mơak yơh kơ pô či dưi ƀơ̆ng huă nanao amăng anih Dêh Čar Ơi Adai!”
16Samơ̆ Yêsu laĭ glaĭ kơ pô anŭn, “Hơmâo sa wơ̆t, sa čô mơnuih pơkra tơlơi ƀơ̆ng huă prŏng laih anŭn ñu jak iâu lu mơnuih biă mă. 17Tơl truh mông jĕ či ƀơ̆ng huă laih, ñu pơkiaŏ ƀing ding kơna ñu nao laĭ pơthâo kơ ƀing mơnuih ñu hơmâo jak iâu laih tui anai, ‘Rai tañ bĕ, yuakơ abih bang gơnam prap pre giŏng laih.’
18“Samơ̆ abih bang ƀing gơñu hrup soh sel čơdơ̆ng hơduah tơhơnal tơlơi ƀu kiăng nao. Pô tal sa laĭ hăng pô ding kơna anŭn tui anai, ‘Kâo phrâo blơi laih hơma, tui anŭn kâo kiăng nao lăng hơma kâo yơh; rơkâo pap mơñai, kâo ƀu dưi nao ôh.’
19“Pô pơkŏn laĭ, ‘Kâo phrâo blơi laih rơma grop rơmô dui laih anŭn kâo kiăng nao lông lăng gơñu yơh; rơkâo pap mơñai, kâo ƀu dưi nao ôh.’
20“Pô pơkŏn dơ̆ng laĭ, ‘Kâo phrâo dŏ bơnai, hơnŭn yơh kâo ƀu dưi nao ôh.’
21“Tui anŭn, pô ding kơna anŭn wơ̆t glaĭ ruai tơlơi anŭn kơ khua ñu. Tơdang khua ñu hơmư̆ tơlơi anŭn, ñu hil biă mă laih anŭn pơđar kơ gơ̆ tui anai, ‘Jač amač nao bĕ pơ jơlan prŏng, jơlan kơčep laih anŭn anih sĭ mơnia amăng plei pla, iâu rai bĕ ƀing mơnuih ƀun rin, rơwen rơwo, jo tơkai, klai bum.’
22“Tơdơi ƀiă kơ anŭn pô ding kơna laĭ tui anai, ‘Ơ khua ăh, tơlơi ih pơđar anŭn kâo hơmâo pơgiŏng hĭ laih, samơ̆ amăng sang ih ăt aka bă hăng mơnuih mơ̆n.’
23“Tui anŭn, pô khua sang anŭn pơđar kơ ding kơna ñu anŭn tui anai, ‘Tơbiă nao bĕ pơ hơdôm jơlan prŏng gah rơngiao kơ plei laih anŭn pơ anih hơmâo ƀiă mơnuih dŏ, pơtrŭt pơđu̱r bĕ ƀing hlơi pô ih bưp, brơi ƀing gơñu rai, tui anŭn sang kâo či bă hăng mơnuih yơh. 24Kâo laĭ kơ ih, ƀu hơmâo hlơi pô ôh amăng ƀing mơnuih kâo jak iâu hlâo laih či dưi ƀơ̆ng djơ̆ gơnam ƀơ̆ng huă kâo!’ ”

Mơta Bruă Khŏm Ngă Kiăng Dưi Jing Ding Kơna Yêsu

(Mathiơ 10:37, 38)

25Hlak anŭn, hơmâo lu mơnuih kiaŏ tui Yêsu, tui anŭn Ñu wir glaĭ hăng laĭ kơ ƀing gơñu tui anai, 26“Tơdah hlơi pô đuaĭ tui Kâo, ñu khŏm yap Kâo jing yom pơphan hloh amăng tơlơi hơdip ñu. Ñu khŏm khăp kơ Kâo hloh kơ amĭ ama ñu, ană bơnai ñu laih anŭn hloh kơ ƀing ayŏng adơi, amai adơi ñu. Sĭt yơh, ñu khŏm yap Kâo yom pơphan hloh kơ tơlơi hơdip ñu pô yơh. Tơdah ñu ƀu ngă tui anŭn ôh, ñu ƀu dưi jing hĭ ding kơna Kâo ôh. 27Hlơi pô ƀu glăm mă ôh kơyâo bơrơkal pơsăn drơi ñu pô laih anŭn đuaĭ tui Kâo, ñu anŭn kŏn dưi jing hĭ ding kơna Kâo lơi.
28“Tơdah sa čô amăng ƀing gih kiăng kơ ma̱n pơdơ̆ng đĭ sa boh sang kơtŭm, hơget tơlơi ñu či ngă lĕ? Blung hlâo ñu či dŏ be̱r yap lăng kơ tơlơi pơhoăč yơh kiăng kơ thâo ñu hơmâo djŏp mơ̆n thâo, kiăng kơ dưi pơgiŏng hĭ sang anŭn. 29Kơđai glaĭ, tơdah ñu ƀu yap lăng hlâo ôh, tơdang ñu hơmâo pơdơ̆ng laih atur sang anŭn samơ̆ ƀu dưi pơgiŏng hĭ ôh sang anŭn, tơl anŭn abih bang ƀing hlơi pô ƀuh ñu ƀu dưi pơgiŏng hĭ ôh, ƀing gơñu či pơhiăp djik djak kơ ñu tui anai yơh, 30‘Mơnuih anai čơdơ̆ng ma̱n pơdơ̆ng laih sang, samơ̆ ñu ƀu dưi pơgiŏng hĭ ôh.’
31“Ƀôdah tơdah hơmâo pơtao pă kiăng kơ nao pơblah hăng pơtao pơkŏn, hơget tơlơi ñu či ngă lĕ? Blung hlâo ñu či dŏ be̱r pơmĭn črong sai lăng yơh, ñu hơmâo sa-rơbăn čô ling tơhan dưi nao pơblah mơ̆n thâo hăng pơtao hơmâo dua-rơbăn čô ling tơhan. 32Samơ̆ tơdah ñu pơmĭn ƀu dưi ôh, tơdang pô pơtao adih ăt dŏ mơ̆ng ataih, ñu či pơkiaŏ nao pô khua pơala ñu kiăng kơ pơhiăp pơrơno̱m glaĭ yơh.
33“Tui anŭn, hlơi pô amăng ƀing gih ƀu hơngah lui hĭ ôh abih bang tơlơi ñu hơmâo, ñu anŭn ƀu dưi jing ding kơna kâo ôh.”

Hra Rơngiă Ia Mơsĭn

(Mathiơ 5:13; Markôs 9:50)

34“Hra jing gơnam ƀơ̆ng hiam yơh, samơ̆ tơdah hra rơngiă hĭ laih tơlơi mơsĭn ñu, ƀing ta ƀu dưi ngă brơi kơ hra anŭn jing hĭ mơsĭn glaĭ ôh. 35Hra anŭn ƀu hơmâo tơlơi tŭ yua kơ lŏn hơma, kŏn hơmâo tơlơi tŭ yua lơi kiăng kơ lŭk hrŏm hăng kơmơ̆k. Arăng kơnơ̆ng či glŏm hĭ hra anŭn pơ rơngiao đôč yơh. Hlơi pô amăng ƀing gih hơmâo tơngia kiăng kơ hơmư̆, brơi ñu pơđi̱ng hơmư̆ bĕ!”