17

Nau Nti Âk Ntil

1Brah Yêsu lah ma phung oh mon Păng: "Nau tâm chêh yor tă bơh nau tih mra tât ngăn, ƀiălah rêh ni yơh ma nơm ƀư chêh bu. 2Ueh lơn bu dơm ta trô ko păng du glo lŭ mpăl jêh ri klŭp păng tâm dak mƀŭt, ma nau păng chêh du huê tâm phung jê̆ jănh aơ.
3"Njrăng hom ma khân may nơm. Tơlah oh nâu may ƀư tih, buay hom păng jêh ri tơlah păng rmal nau tih, yô̆ hom nau tih păng; 4jêh ri tơlah păng ƀư tih đah may pơh tơ̆ tâm du nar, jêh ri pơh tơ̆ păng plơ̆ tay ma may, lah: 'Gâp rmal nau tih gâp, 'jêh ri ăn may yô̆ an nau tih păng."
5Phung kôranh oh mon lah ma Kôranh Brah: "Sâm n'hao an nau chroh hên!"
6Jêh ri Brah Yêsu lah: "Tơlah khân may geh nau chroh jê̆ tâm ban ma găr trau, khân may mra lah ma tơm si sikamôr aơ: 'Đôk hom, jêh ri hon reh tâm dak mƀŭt, 'jêh ri păng mra tông bâr may.
7"Mbu nơm tâm phung khân may geh du huê oh mon ƀư mir mâu lah chiă biăp mra lah ma păng, tơlah păng sĭt tă bơh mir: 'Văch gơnh jêh ri sông sa hom?' 8Mâm ƀư păng mâu lah ma nơm nây pô aơ: 'Nkra hom ndơ sông sa, rêt rse bŭt, jêh ri njŭn ma gâp sông sa! Pô nây mơ, may mra sông sa jêh ri nhêt?' 9Păng mra kah gĭt tôr lĕ ma oh mon nây yorlah păng ƀư lĕ nau gâp ntăm? 10Khân may tâm ban lĕ, tơlah khân may ƀư jêh lĕ nau bu ntăm ma khân may, lah hom: 'Hên jêng phung oh mon mâu khlay; hên ƀư knŏng tĭng nâm bu đă hên.'"

Jât Nuyh Bunuyh Phŭng Sa

11Dôl Brah Yêsu hăn ta ƀon Yêrusalem Păng rgăn ntŭk vah vang n'gor Samari đah n'gor Galilê. 12Nok Păng lăp tâm du ƀon, geh jât nuyh phŭng sa văch tâm mâp đah Păng. 13Khân păng gŭ ngai oi đah Brah Yêsu, jêh ri nter lah: "Ơ Brah Yêsu, Kôranh Brah, yô̆ an ma hên ƀă."
14Dôl Brah Yêsu saơ khân păng, Păng lah pô aơ: "Hăn hom khân may mpơl ma phung kôranh ƀư brah."
 Jêh ri dôl khân păng hăn, khân păng dơi bah.
15Du huê tâm phung khân păng, saơ hŏ geh nau bah jêh, plơ̆ sĭt ro, mŏt ton tâm rnê ma Brah Ndu ma bâr huy ktang. 16Păng kŭnh bôk ta năp dăch jâng Brah Yêsu jêh ri tâm rnê ma Păng. Nơm nây jêng du huê Samari, 17Brah Yêsu lah pô aơ: "Mâu di hĕ phung jât nuyh dơi bah jêh? Mbah ntŭk sĭn nuyh nĕ? 18Knŏng du huê bu năch aơ bah, plơ̆ văch mŏt ton ma Brah Ndu?" 19Jêh ri Păng lah ma nơm bah nây: "Dâk hom may, hăn hom, nau chroh may tâm rklaih may jêh." Ƀon bri hđăch Brah Ndu jêh ri nau Kon Bunuyh mra plơ̆.
20Phung Pharisi ôp Brah Yêsu: "Ndah jŏ mra tât ƀon bri hđăch Brah Ndu." Păng plơ̆ lah: "Ƀon bri hđăch Brah Ndu mâu mra văch ôh ma nau tâm mbên tâm mpơl. 21Bu mâu lah ôh: Păng ta aơ! Mâu lah: Păng ta ri! Yorlah aơ, ƀon bri hđăch Brah Ndu gŭ ta nklang phung khân may."
22Jêh ri Păng lah ma phung oh mon: "Geh nar mra tât, khân may mra ŭch uănh nar Kon Bunuyh, ƀiălah khân may mâu mra saơ păng ôh. 23Bu mra lah ma khân may: 'Păng ta aơ!' Mâu lah: 'Păng ta ri!' Lơi hăn ôh. Lơi nchuăt ôh. 24Yorlah nâm bu lơp nchrat, ntơm bơh du n'gar trôk tât ma n'gar êng, tâm ban pô nây đŏng Kon Bunuyh mra jêng tâm nar Păng plơ̆ văch. 25Ƀiălah lor lơn Păng mra dơn nau rêh ni jêh ri phung rnôk aơ mra dun Păng. 26Nau tât jêh tâm rnôk Y-Nôê mra tât tâm ban lĕ tâm nar Kon Bunuyh. 27Phung bunuyh nhêt sông, tâm gŭ ur sai, jêh ri ăn phung oh kon khân păng tâm gŭ ur sai, tât nar Y-Nôê lăp tâm kŭmpăn, dak lip tât, jêh ri ƀư rai khân păng.
28Nau tât jêh tâm rnôk Y-Lot mra tât tâm ban lĕ. Phung bunuyh nhêt, sông, rvăt rgâl, tuch tăm, nkra ngih vâl. 29Ƀiălah nar Y-Lot luh tă bơh ƀon Sôdôm geh mih ŭnh jêh ri lŭ mô tŭp tă bơh trôk, jêh ri ƀư rai khân păng. 30Mra tât tâm ban lĕ tâm nar Kon Bunuyh mra tâm mpơl.
31Tâm nar nây mbu nơm gŭ ta klơ chor bôk pho, jêh ri geh drăp ndơ păng tâm ngih, lơi jŭr hăn sŏk ôh; jêh ri mbu nơm gŭ tâm mir, lơi hôm sĭt ôh. 32Ăn khân may kah gĭt ma ur Y-Lot. 33Mbu nơm joi gay tâm rklaih nau rêh păng, mra roh rai, jêh ri mbu nơm ƀư roh nau rêh păng nơm, păng mra saơ nau rêh. 34Gâp lah ma khân may, tâm măng nây, bar hê bunuyh gŭ bêch tâm du mlâm sưng, du huê bu mra sŏk, du huê bu mra lơi. 35Bar hê bu ur gŭ peh ndrel du huê bu sŏk, du huê bu lơi. 36Bar hê gŭ tâm du lôk mir; du huê bu sŏk, du huê bu lơi." 37Phung oh mon lah ma Păng: "Mbah ntŭk. Ơ Kôranh Brah?" Jêh ri Brah Yêsu plơ̆ lah: "Ta ntŭk geh săk jăn khĭt, ta nây phung klang mra tâm rƀŭn."