17

Tội lỗi

1Một hôm, Chúa Giê-xu dạy các môn đệ: “Cạm bẫy tội lỗi không thể nào không có, nhưng khốn cho ai gài bẫy cho người khác phạm tội. 2Ai xui các em bé này phạm tội, thì thà buộc cối đá vào cổ người ấy ném xuổng biển còn hơn. 3Các con phải thận trọng! Nếu anh em con có lỗi, hãy khiển trách; khi họ ăn năn, phải tha thứ. 4Dù người ấy có lỗi với con đến bảy lần trong một ngày, mỗi lần đều đến xin lỗi, con cũng phải tha thứ.”

Đức tin

5Các sứ đồ thưa: “Xin Chúa cho chúng con có lòng tin vững mạnh!” 6Chúa Giê- xu đáp: “Với đức tin bằng hạt cải, các con có thể bảo cây dâu kia tự nhổ lên và trồng xuống biển, nó sẽ tuân lệnh ngay.

Bổn phận

7“Khi người đầy tớ đi cày hay đi chăn về, không thể ngồi vào bàn ăn ngay, 8nhưng phải lo nấu dọn cho chủ. Chủ ăn xong mới đến lượt đầy tớ. 9Chủ không cần phải cám ơn, vì đó là bổn phận đầy tớ. 10Cũng thế, khi các con làm xong những việc Thượng Đế dặn bào, đừng nghĩ mình đáng được khen thưởng: vì đó là bổn phận các con!”

Mười người cùi

11Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Chúa Giê-xu đến ranh giới xứ Ga-li-lê và xứ Sa-ma-ri. 12Lúc Ngài sắp vào một làng kia, mười người cùi đứng nơi xa, 13kêu lớn: “Lạy Giê-xu, xin thương xót anh em chúng con!”
14Khi thấy họ, Chúa Giê-xu bảo: “Cứ đến ngay thầy tế lễ, báo cáo các con đã lành!” Họ vừa lên đường, bệnh cùi liền biến mất, 15Một người thấy mình được lành, quay lại mừng rỡ: “Tạ ân Thượng Đế, con lành bệnh rồi!” 16Anh nằm sắp mặt dưới chân Chúa Giê-xu, tạ ân Ngài. Anh là người Sa-ma-ri.
17Chúa Giê-xu hỏi: “Ta chữa lành mười người tất cả, còn chín người kia đâu? 18Chỉ có người nước ngoài này trở lại tạ ân Thượng Đế sao?” 19Rồi Chúa bảo: “Con đứng dậy lên đường! Đức tin con đã chữa cho con lành.”

Nước Trời thể hiện

20Một hôm, các thầy Biệt-lập hỏi Chúa: “Khi nào Nước Trời mới thể hiện?”
Chúa đáp: “Nước Trời không thể hiện trong thế giới hữu hình này!
21Người ta không thể nói Nước Trời ở miền này hay xứ kia, vì Nước Trời ở trong lòng người.”
22Sau đó, Chúa bảo các môn đệ: “Sẽ có lúc các con mong mỏi được thấy một ngày của ta, nhưng chẳng thấy. 23Các con sẽ nghe người ta nói ta ở nơi này hay nơi kia, đừng theo họ. 24Vì ta sẽ trở lại như chớp nhoáng xuất hiện khắp vòm trời trong nháy mắt, bất cứ nơi nào cũng thấy ta. 25Nhưng trước hết ta phải chịu khổ hình, bị thế hệ này chối bỏ. 26,27Ngày ta trở lại, thế giới vẫn an nhiên hưởng thụ — cưới gả, tiệc tùng — như thời Nô-ê trước nạn hồng thủy. Rồi nước lụt tràn ngập tiêu diệt mọi người. 28Ngày ta trở lại, thế giới vẫn ăn uống, mua bán, trồng tỉa, xây cất y nhu thời Lót. 29Đến khi Lót ra khỏi thành Sô-đôm, lửa và diêm sinh từ trời trút xuống hủy diệt tất cả. 30Phải, ngày ta trở lại cũng sẽ giống như thế.
31“Ngày ấy, nếu ai đang đứng ngoài hiên, đừng vào nhà góp nhặt của cải, ai ở ngoài đồng, đừng trở về nhà. 32Phải nhớ bài học bà Lót. 33Ai tham sống sợ chết sẽ mất mạng, ai hy sinh tính mạng vì ta sẽ được sống. 34Đêm đó, hai người ngủ chung một giường, một người được rước đi, người kia bị bỏ lại. 35Hai người đang xay lúa, một người được rước đi, người kia bị bỏ lại. 36Hai người đang làm ruộng; một người được rước đi, người kia bị bỏ lại.”
37Các môn đệ hỏi: “Thưa Chúa, việc đó sẽ xảy ra tại đâu?” Chúa đáp: “Xác chết nằm đâu, chim kên kên tụ họp ở đó.”