17

Kev Txhaum

(Mathais 18.6-7,21-22; Malakaus 9.42)

1Yexus hais rau nws cov thwjtim hais tias, “Ua li cas los yeej yuav muaj ib yam ua rau neeg ua txhaum, tiamsis tus uas ua yam ntawd, nws yuav raug kev puastsuaj! 2Yog tus ntawd ua rau cov menyuam no ib tug ua txhaum, cia li muab hlua khi ib txhib zeb uas loj loj dai rau tus ntawd cajdab thiab coj nws mus pov rau hauv hiavtxwv yuav zoo dua! 3Yog li ntawd, nej yuav tsum ceevfaj zoo!
 “Yog koj pom koj ib tug kwvtij ua txhaum rau koj, koj yuav tsum ntuas nws. Yog nws lees nws tej kev txhaum lawm, koj cia li zam txim rau nws.
4Yog ib hnub nws ua txhaum rau koj xya zaus, thiab txhua zaus uas nws tuaj lees rau koj hais tias, ‘Kuv ua txhaum lawm,’ koj yuav tsum zam txim rau nws.”

Kev Ntseeg

5Cov timthawj hais rau Yexus hais tias, “Thov koj pab kom peb muab siab rau ntseeg ntxiv.”
6Tus Tswv hais rau lawv hais tias, “Yog nej muaj kev ntseeg luaj li lub noob zaub, nej yuav hais rau tsob ntoo zaubkab no hais tias, ‘Koj cia li rho hlo mus cog rau hauv hiavtxwv,’ ces tsob ntoo zaubkab ntawd yuav mloog nej hais.”

Tus Tubtxib Tes Haujlwm

7“Nej cov yog leejtwg muaj ib tug tubtxib mus laij liag lossis mus yug yaj lawm, thaum nws rov qab nram liaj los, nej puas yuav hais rau tus tubtxib ntawd kom nws cia li los noj mov? 8Nej yeej yuav tsis hais li ntawd! Nej yuav hais rau nws hais tias, ‘Cia li tu cev khov kho mus ua mov rau kuv noj, thaum kuv noj kuv haus tas; koj mam li noj.’ 9Txawm yog tus tubtxib ua raws li nej hais los tsis tas nej yuav ua nws tsaug. 10Nej cov los kuj ib yam nkaus; thaum nej ua raws li kuv kom nej ua tas lawm, nej cia li hais tias, ‘Peb yog cov tubtxib uas tsis tseemceeb dabtsi li, peb tsuas ua raws li peb tes haujlwm xwb.’ ”

Yexus Kho Kaum Tus Mob Ruas

11Thaum Yexus mus nram lub nroog Yeluxalees, nws hla lub xeev Kalilais mus. 12Thaum nws tabtom yuav mus rau hauv ib lub zos, nws ntsib kaum tus mob ruas. Lawv sawv deb deb, 13thiab hu nrov nrov hais tias, “Tswv Yexus! Thov koj hlub peb!”
14Thaum Yexus pom dheev lawv, nws hais rau lawv hais tias, “Nej cia li mus cuag cov povthawj kom lawv saib nej.”
 Thaum cov neeg mob ruas ntawd tabtom mus, lawv tej ruas twb zoo lawm.
15Lawv cov ntawd muaj ib tug pom hais tias, nws tej ruas zoo tas lawm, nws txawm rov qab los thiab hais nrov nrov ua Vajtswv tsaug. 16Nws txhos caug ntua ntawm Yexus kotaw ua Yexus tsaug. Tus ntawd yog neeg Xamalis. 17Yexus hais tias, “Kaum leej twb zoo huv tibsi lawm; cuaj leeg dua twg tas lawm? 18Vim li cas tsuas muaj tib leeg uas yog lwm haivneeg los ua Vajtswv tsaug xwb?” 19Thiab Yexus hais rau tus ntawd hais tias, “Koj cia li sawv mus tsev; koj txojkev ntseeg twb ua rau koj tej ruas zoo lawm.”

Vajtswv Lub Tebchaws Yuav Los

(Mathais 24.23-28,37-41)

20Cov Falixais muaj qee leej nug Yexus hais tias thaum twg Vajtswv lub Tebchaws mam li los? Yexus teb hais tias, “Thaum uas Vajtswv lub Tebchaws los, yuav tsis muaj ib yam dabtsi qhia rau leejtwg paub. 21Tsis muaj leejtwg yuav hais tias, ‘Nej saib, nws nyob ntawm no,’ lossis ‘Nyob tod!’; Rau qhov Vajtswv lub Tebchaws twb los lawm.”
22Yexus hais rau cov thwjtim hais tias, “Yeej yuav muaj ib lub sijhawm uas nej xav pom hnub uas Neeg Leej Tub rov los, tiamsis nej yuav tsis pom. 23Yuav muaj neeg hais rau nej hais tias, ‘Nej mus saib tod!’ lossis ‘Nej los saib ntawm no!’ Tiamsis nej tsis txhob mus saib. 24Hnub uas Neeg Leej Tub los, yuav muaj xob laim saum nruab ntug, ib sab ntuj mus rau ib sab ntuj. 25Tiamsis ua ntej ntawd, nws twb xub raug kev tsimtxom ntau yam thiab cov neeg tiam no tsis lees yuav nws. 26Tiam uas Nau-es ua neej nyob zoo li cas, lub sijhawm uas Neeg Leej Tub los yuav zoo ib yam nkaus li ntawd. 27Tej neeg sawvdaws niaj hnub noj haus, ua tshoob ua kos mus txog hnub uas Nau-es nce mus rau hauv nkoj, thiab dej los nyab tej neeg ntawd tuag tas huv tibsi. 28Lub sijhawm uas Neeg Leej Tub los yuav zoo ib yam li tiam uas Lauj nyob. Tej neeg sawvdaws niaj hnub ua noj ua haus, ua lag ua luam, ua liaj ua teb thiab ua vaj ua tsev. 29Hnub uas Lauj tawm hauv lub nroog Xaudoos mus, txawm muaj nplaim taws thiab leejfaj poob saum ntuj los kub tej neeg tuag tas huv tibsi. 30Hnub uas Neeg Leej Tub los, yuav zoo ib yam nkaus li ntawd.
31“Hnub ntawd tus uas nyob nraum zoov, tsis txhob mus nqa nws tej qhov txhia chaw hauv tsev; ib yam li ntawd, tus uas mus rau tom teb lawm, tsis txhob rov qab los rau hauv tsev. 32Nej yuav tsum nco ntsoov txog Lauj tus pojniam! 33Tus uas khuvxim nws txojsia, tus ntawd yuav tsis tau txojsia; tus uas tsis khuvxim nws txojsia, tus ntawd yuav tau txojsia. 34Kuv qhia rau nej hais tias hmo ntawd, ob tug neeg uas pw ibtxag: yuav coj ib tug mus, tseg ib tug cia. 35Ob tug pojniam uas zom zeb ua ke: yuav coj ib tug mus, tseg ib tug cia.” 36[Ob tug txivneej uas nyob tom teb, yuav coj ib tug mus, tseg ib tug cia.]
37Cov thwjtim nug Yexus hais tias, “Tus Tswv, yuav muaj li ntawd nyob rau qhov twg?”
 Yexus teb hais tias, “Cev tuag nyob qhovtwg, dav npoj yuav sau nthwv mus rau qhov ntawd.”