17

Tơlơi Plư Pơlê̆ Laih Anŭn Tơlơi Pap Brơi

(Mathiơ 18:6, 7, 21, 22; Markôs 9:42)

1Yêsu laĭ hăng ƀing ding kơna Ñu tui anai, “Sĭt či hơmâo lu tơlơi plư yơh ngă kơ mơnuih ngă soh, samơ̆ răm ƀăm yơh kơ pô plư ngă brơi kơ arăng ngă soh. 2Hiam hloh kơ ñu anŭn tơdah arăng akă sa boh rơsŭng pơtâo prŏng ƀơi tơkuai ñu laih anŭn glŏm trŭn hĭ ñu amăng ia rơsĭ yơh hlâo kơ ñu hơmâo plư pơlê̆ hĭ laih sa čô amăng ƀing đaŏ kơ Kâo anai ngă soh. Tui anŭn, gih pô khŏm răng bĕ!
3“Tơdah ayŏng adơi gih pơsoh hĭ ƀing gih, brơi kơ ƀing gih ƀuăh pơtô ñu bĕ. Tơdah ñu kơhma̱l laih tơlơi soh, brơi ƀing gih pap brơi kơ ñu bĕ. 4Tơdah ayŏng adơi gih anŭn pơsoh hĭ ƀing gih tơjuh wơ̆t amăng sa hrơi laih anŭn ăt tơjuh wơ̆t mơ̆n ñu rai pơ ƀing gih kơhma̱l laĭ tui anai, ‘Rơkâo ih pap brơi kơ kâo đa,’ brơi ƀing gih pap brơi ñu bĕ.”

Pơkơtang Brơi Tơlơi Đaŏ

5Ƀing ding kơna pơjao rơkâo kơ Khua Yang tui anai, “Rơkâo kơ Ih djru pơkơtang brơi tơlơi đaŏ gơmơi bĕ!”
6Yêsu laĭ glaĭ tui anai, “Tơdah ƀing gih hơmâo tơlơi đaŏ wơ̆t tơdah anet đơr asar añăm hơbơi samơ̆ dưi prŏng đĭ laih anŭn ƀing gih ăt dưi laĭ kơ kơyâo prŏng anai, ‘Tơbuč bĕ laih anŭn nao čăt bĕ amăng ia rơsĭ!’ Kơyâo anŭn či gưt kơ ƀing gih yơh.”

Bruă Jao Kơ Ding Kơna

7“Năng ai sa čô amăng ƀing gih hơmâo sa čô ding kơna nao jik kai hơma ƀôdah nao wai triu, tơdang pô ding kơna anŭn glaĭ pơ sang, khua ñu či laĭ kơ gơ̆ tui anai hă, ‘Rai dŏ ƀơ̆ng huă pơ anai mơtam bĕ’? 8Ƀu djơ̆ ôh, ñu či laĭ kơ pô ding kơna anŭn tui anai yơh, ‘Čut hơô bĕ ih pô djơ̆ hơnơ̆ng kiăng kơ prap pre laih anŭn yŏng gơnam ƀơ̆ng huă kơ kâo! Tơdơi kơ kâo ƀơ̆ng huă giŏng laih, anŭn kăh ih dưi ƀơ̆ng huă.’ 9Giŏng anŭn, ñu kŏn bơni lơi kơ pô ding kơna anŭn yuakơ tui gưt tơlơi ñu hơmâo pơđar laih. 10Gah kơ ƀing gih ăt kar kaĭ mơ̆n, tơdang ƀing gih ngă giŏng laih abih bang bruă Ơi Adai hơmâo pơđar laih kơ ƀing gih, brơi ƀing gih năng laĭ tui anai, ‘Ƀing gơmơi kơnơ̆ng jing ding kơna đôč ƀu lăp mă tŭ tơlơi bơni ôh. Ƀing gơmơi kơnơ̆ng ngă giŏng hĭ tơlơi Ơi Adai pơđar kơ ƀing gơmơi đôč.’ ”

Yêsu Pơsuaih Pluh Čô Ruă Phŭng

11Tơdang Yêsu anăp nao pơ plei prŏng Yerusalaim, Ñu găn nao kơtuai guai kwar Samaria hăng kwar Galilê. 12Tơdang Ñu mŭt nao pơ sa boh plei anŭn, hơmâo pluh čô mơnuih ruă phŭng tơbiă nao čơkă Ñu. Ƀing gơñu dŏ mơ̆ng ataih 13laih anŭn rơkâo kraih kơ Yêsu tui anai, “Ơ Yêsu, Khua hơi, pap mơñai pơsuaih brơi kơ ƀing gơmơi đa.”
14Tơdang Yêsu ƀuh ƀing gơñu, Ñu laĭ kơ ƀing gơñu tui anai, “Nao pơrơđah bĕ gih pô kơ ƀing khua ngă yang kiăng kơ thâo krăn ƀing gih suaih laih!” Tui anŭn, tơdang ƀing gơñu čơdơ̆ng rơbat nao, ƀing gơñu suaih hĭ mơtam.
15Tơdang ƀing gơñu ƀuh gơñu pô hơmâo suaih laih, hơmâo sa čô amăng ƀing gơñu đôč wơ̆t glaĭ pơ Yêsu laih anŭn bơni hơơč kraih krin kơ Ơi Adai. 16Ñu bon kơkuh ñu pô ƀơi anăp Yêsu laih anŭn bơni kơ Yêsu. Ñu anŭn jing mơnuih Samaria ƀu djơ̆ mơnuih Yehudah ôh kŏn hrup hăng ƀing suaih pơkŏn lơi.
17Yêsu tơña tui anai, “Ƀu djơ̆ pluh čô ôh Kâo hơmâo pơsuaih laih hă? Pơpă duapăn čô adih dơ̆ng lĕ? 18Hiư̆m ƀing gơñu ƀu wơ̆t glaĭ bơni hơơč kơ Ơi Adai lĕ? Kơnơ̆ng sa čô mơnuih tuai anai đôč ngă tui anŭn hă?” 19Tui anŭn, Yêsu laĭ kơ pô anŭn tui anai, “Tơgŭ bĕ laih anŭn nao hiam! Ih hơmâo suaih laih yuakơ ih đaŏ kơ Kâo yơh.”

Yêsu, Jing Ană Mơnuih, Či Trŭn Rai Dơ̆ng

(Mathiơ 24:23-28, 37-41)

20Hơmâo sa hrơi, đơđa ƀing Pharisai rai tơña kơ Yêsu kiăng kơ thâo hơbĭn rơnŭk Dêh Čar Ơi Adai git gai wai lăng mơnuih mơnam či truh. Yêsu laĭ glaĭ tui anai, “Rơnŭk Dêh Čar Ơi Adai git gai wai lăng mơnuih mơnam či truh ƀu djơ̆ tui hăng tơlơi ƀing gih thâo kơsem ƀuh pơñen ôh, 21kŏn djơ̆ tui hăng arăng dưi laĭ tui anai lơi, ‘Rơnŭk Dêh Čar anŭn pơ anai,’ ƀôdah ‘Rơnŭk Dêh Čar anŭn pơ adih,’ yuakơ Dêh Čar Ơi Adai truh amăng tŏng krah ƀing gih laih.”
22Giŏng anŭn, Yêsu laĭ hăng ƀing ding kơna Ñu tui anai, “Či hơmâo rơnŭk tơnap tap tơdang ƀing gih čang rơmang kiăng kơ mưn tŭ biă mă wơ̆t tơdah kơnơ̆ng sa hrơi đôč kiăng dŏ hăng Kâo, jing Ană Mơnuih, samơ̆ gih ƀu či dưi mưn tŭ ôh. 23Arăng či laĭ hăng ƀing gih kơ tơlơi Kâo, jing Ană Mơnuih, tui anai, ‘Lăng adih, Ñu dŏ pơ adih!’ Ƀôdah ‘Lăng anai, Ñu dŏ pơ anai!’ Samơ̆ anăm đaŏ đuaĭ tui ƀing gơñu ôh. 24Kâo laĭ kơ ƀing gih tui anai: Tơdang hrơi Kâo, jing Ană Mơnuih, či wơ̆t glaĭ, Kâo či rai hrup hăng kơmlă ƀlĭp ƀlăp pơčrang mơ̆ng rơnuč adai anai truh pơ rơnuč adai adih yơh. 25Samơ̆ hlâo kơ hrơi anŭn truh, Kâo khŏm tŭ ruă nuă lu laih anŭn mơnuih rơnŭk anai či hơngah lui hĭ tơlơi Kâo pơtô laĭ yơh.
26“Hiư̆m pă hơdră jơlan mơnuih mơnam hơmâo ngă ƀai laih amăng rơnŭk Noah đưm hlâo adih, ăt hơdră jơlan hrup hăng anŭn mơ̆n mơnuih mơnam či ngă amăng rơnŭk Kâo, jing Ană Mơnuih či wơ̆t glaĭ. 27Hlak amăng rơnŭk đưm anŭn, ƀing gơñu ƀơ̆ng mơñum, ngui ngor, pơdŏ rơkơi bơnai nanao, hlŏng truh kơ hrơi Noah hăng sang anŏ ñu mŭt amăng kŏmpăn. Giŏng anŭn, ia li̱ng rai lip pơrai hĭ abih bang ƀing gơñu yơh.
28“Hrơi Kâo trŭn rai dơ̆ng ăt či truh hrup hăng amăng rơnŭk Lot đưm hlâo adih mơ̆n tui anai: Mơnuih mơnam či ƀơ̆ng mơñum, sĭ blơi, pla gơnam tăm laih anŭn pơdơ̆ng đĭ sang dŏ, jing tơlơi ƀing gơñu juăt ngă. Samơ̆ djơ̆ ƀơi hrơi Lot hăng sang anŏ ñu tơbiă đuaĭ hĭ mơ̆ng plei Sedôm, 29Ơi Adai pơhơjan trŭn apui kơsum mơ̆ng adai hăng čuh pơrai hĭ abih bang ƀing gơñu ƀing plei pla anŭn.
30“Amăng hrơi Kâo, jing Ană Mơnuih, trŭn rai dơ̆ng kiăng kơ pơrơđah Kâo pô, ăt či truh hrup hăng anŭn mơ̆n yuakơ mơnuih mơnam ƀu prap pre ôh kơ hrơi anŭn. 31Amăng hrơi anŭn, hlơi pô dŏ pơdơi gah rơngiao kơ sang, anăm mŭt mă dram gơnam ñu amăng lăm sang ôh. Ăt kar kaĭ mơ̆n, hlơi pô dŏ pơ đang hơma, anăm đuaĭ glaĭ mă hơget gơnam pơ sang ôh hlâo kơ đuaĭ kơdŏp. 32Pơmĭn glaĭ bĕ tơlơi truh kơ bơnai Lot jing pô hơưi kơ dram gơnam. 33Hlơi pô gir kiăng răk wai tơlơi hơdip ñu ƀơi lŏn tơnah anai ƀu kiăng đuaĭ tui Kâo, ñu anŭn či pơrơngiă hĭ tơlơi hơdip hlŏng lar ñu yơh. Samơ̆ hlơi pô ƀu gir răk wai ôh tơlơi hơdip ñu ƀơi lŏn tơnah anai hăng đuaĭ tui Kâo, ñu anŭn či hơmâo tơlơi hơdip hlŏng lar yơh. 34Kâo laĭ kơ ƀing gih, amăng mlam anŭn, jing ƀơi hrơi Kâo či trŭn rai, dua čô či đih pĭt amăng sa boh anih: Ơi Adai či mă đĭ hĭ sa čô anai laih anŭn sa čô adih či dŏ glaĭ. 35Dua čô đah kơmơi či dŏ tơ̆p pơdai hrŏm hơbĭt: Ơi Adai či mă đĭ hĭ sa čô anai laih anŭn sa čô adih či dŏ glaĭ yơh. 36Laih anŭn dơ̆ng, dua čô đah rơkơi či dŏ pơ đang hơma mă bruă hrŏm hơbĭt: Ơi Adai či mă đĭ hĭ sa čô anai laih anŭn sa čô adih či dŏ glaĭ yơh.”
37Ƀing ding kơna Yêsu tơña kơ Ñu tui anai, “Ơ Khua ăh, pơpă Ană Mơnuih či trŭn rai dơ̆ng lĕ?” Yêsu laĭ glaĭ hăng tơlơi pơrơtưh tui anai, “Pơpă hơmâo drơi djai, pơ anŭn yơh khul čim grư̆ či pơƀut glaĭ.”