17

Klei Soh

(Mat 18:6-7,21-22; Mark 9:42)

1Yêsu lač kơ phung ƀĭng kna Ñu, “Klei bi têč hnêč srăng truh sĭt, ƀiădah knap mñai yơh kơ pô bi truh klei têč hnêč anăn! 2Jăk hĭn kơ pô anăn tơdah arăng yuôl ti kkuê ñu sa boh êsŭng boh tâo leh anăn dlăm ñu hlăm êa ksĭ, hŏng klei ñu bi msoh sa čô hlăm phung điêt anei brei gơ̆ lui wir. 3 Răng bĕ kơ diih pô. Tơdah ayŏng adei ih ngă soh, ƀuah bĕ gơ̆; leh anăn tơdah gơ̆ kmhal kơ klei soh gơ̆, pap brei kơ gơ̆. 4Leh anăn tơdah gơ̆ ngă soh hŏng ih kjuh bliư̆ hlăm sa hruê, leh anăn kjuh bliư̆ gơ̆ hriê lač kơ ih, ‘Kâo kmhal kơ klei soh kâo,’ brei ih pap brei kơ gơ̆.”

Klei Đăo

5Phung khua ƀĭng kna lač kơ Khua Yang, “Bi ktang klei đăo hmei!” 6Leh anăn Khua Yang lač, “Tơdah diih mâo klei đăo msĕ si sa asăr djam bei hat, diih dưi lač kơ ana kyâo sikamôr anei, ‘Kbuč bĕ ih leh anăn nao čăt hlăm êa ksĭ,’ leh anăn gơ̆ srăng gưt kơ diih.”

Bruă Sa Čô Dĭng Buăl

7“Mâo mơ̆ sa čô hlăm phung diih mâo sa čô dĭng buăl kai hma amâodah kiă biăp srăng lač kơ gơ̆ tơdah gơ̆ wĭt mơ̆ng hma, ‘Hriê mtam leh anăn dôk gŭ huă ƀơ̆ng’? 8Amâo djŏ hĕ ñu srăng lač kơ gơ̆, ‘Mkra bĕ mnơ̆ng ƀơ̆ng huă, hyuă hdrăng kơiêng leh anăn mdơ̆ng kơ kâo tơl leh kâo huă mnăm kơh ih srăng huă ƀơ̆ng mnăm’? 9Ñu srăng bi mni mơ̆ kơ dĭng buăl anăn kyuadah gơ̆ ngă klei ñu mtă leh? 10Snăn diih msĕ mơh, tơdah diih ngă leh jih klei arăng mtă kơ diih, lač bĕ, ‘Hmei jing phung dĭng buăl amâo năng ôh, hmei ngă knŏng tui si bruă jao kơ hmei.’ ”

Yêsu Bi Hlao Pluh Čô Mnuih Djŏ Phŭng

11Êjai Yêsu nao kơ ƀuôn Yêrusalem, Ñu găn plah wah čar Samari hŏng čar Galilê. 12Êjai Ñu mŭt hlăm sa boh ƀuôn, mâo pluh čô mnuih djŏ phŭng hriê bi tuôm hŏng Ñu. Digơ̆ dôk hĕ kbưi ƀiă hŏng Yêsu 13leh anăn ur lač, “Ơ Yêsu, Nai hmei, pap mñai kơ hmei đa!” 14 Tơdah Yêsu ƀuh digơ̆, Ñu lač, “Nao bi êdah bĕ diih pô kơ phung khua ngă yang.” Leh anăn êjai digơ̆ nao, digơ̆ mâo klei bi doh. 15Sa čô hlăm phung digơ̆, tơdah ƀuh gơ̆ hlao leh, lŏ hriê mpŭ mni kơ Aê Diê hŏng asăp kraih ktang. 16Gơ̆ buôn kŭp ƀô̆ ti lăn ti jơ̆ng Yêsu, leh anăn bi mni kơ Ñu. Pô anăn jing sa čô Samari. 17Snăn Yêsu lač, “Amâo djŏ hĕ pluh čô mâo klei bi doh? Ti dua păn čô mkăn lĕ? 18Knŏng sa čô tue anei hĕ lŏ hriê mpŭ mni kơ Aê Diê?” 19Leh anăn Yêsu lač kơ gơ̆, “Kgŭ nao bĕ, klei ih đăo bi mtlaih ih leh.”

Ƀuôn Ala Mtao Srăng Truh

(Mat 24:23-28,37-41)

20Phung Pharisi êmuh kơ Yêsu hbĭl ƀuôn ala mtao Aê Diê srăng truh. Ñu lŏ wĭt lač kơ digơ̆, “Ƀuôn ala mtao Aê Diê amâo srăng truh ôh hŏng klei bi knăl arăng dưi ƀuh. 21Kăn arăng srăng lač rei, ‘Nĕ tinei ñu!’ amâodah, ‘Ñu tinăn!’ Kyuadah nĕ anei, ƀuôn ala mtao Aê Diê dôk hlăm ai tiê diih.”
22Leh anăn Ñu lač kơ phung ƀĭng kna, “Hruê srăng truh tơdah diih čiăng dlăng sa hruê ênuk Anak Mnuih, ƀiădah diih amâo srăng ƀuh ôh. 23Leh anăn arăng srăng lač kơ diih, ‘Tinăn Ñu!’ amâodah ‘Tinei Ñu!’ Đăm nao ôh; đăm tui hlue diñu ôh. 24Kyuadah msĕ si kmlă mtrang leh anăn bi mngač adiê mơ̆ng sa knhal truh kơ knhal mkăn, msĕ snăn mơh Anak Mnuih srăng jing hlăm hruê Ñu. 25Ƀiădah êlâo hĭn Ñu srăng tŭ lu klei knap mñai leh anăn phung ênuk anei srăng hngah kơ Ñu. 26 Msĕ si truh leh hlăm ênuk Y-Nôê, srăng truh msĕ mơh hlăm ênuk Anak Mnuih. 27 Phung ênuk anăn huă, mnăm, bi dôk ung mô̆, leh anăn brei anak diñu bi dôk ung mô̆ tơl hruê Y-Nôê mŭt hlăm kŭmpăn, leh anăn êa lip truh bi rai diñu jih. 28 Snăn mơh msĕ si truh leh hlăm ênuk Y-Lot: phung ênuk anăn huă, mnăm, mblei mnia, pla, mdơ̆ng sang, 29ƀiădah hruê Y-Lot kbiă mơ̆ng ƀuôn Sôdôm mâo pui leh anăn boh tâo pui lĕ mơ̆ng adiê leh anăn bi rai diñu jih. 30Msĕ snăn mơh srăng truh ti hruê Anak Mnuih srăng bi êdah. 31 Ti hruê anăn, hlei pô dôk ti dlông čuôr sang, đăm trŭn mă dŏ dô ñu hlăm sang ôh; leh anăn msĕ mơh hlei pô dôk hlăm hma, đăm brei ñu wĭt kơ sang ñu ôh. 32 Brei diih hdơr kơ mô̆ Y-Lot. 33 Hlei pô duah čiăng bi mtlaih klei hdĭp ñu srăng bi luč gơ̆; ƀiădah hlei pô bi luč klei hdĭp ñu srăng djă pioh gơ̆. 34Kâo hưn kơ diih, hlăm mlam anăn srăng mâo dua čô mnuih hlăm sa boh jhưng pĭt, sa čô arăng srăng mă, leh anăn sa čô arăng srăng lui. 35Srăng mâo dua čô mniê dôk tăp mbĭt, sa čô arăng srăng mă, leh anăn sa čô arăng srăng lui.” 37Phung ƀĭng kna lač kơ Ñu, “Ti anôk, Ơ Khua Yang?” Yêsu lač kơ digơ̆, “Ti anôk mâo asei mlei djiê, tinăn tlang grư̆ srăng bi kƀĭn mbĭt.”