19

Yexus thiab Xakhais

1Yexus tuaj txog hauv lub nroog Yelikaus, thiab yuav dhau mus. 2Nyob hauv muaj ib tug txivneej hu ua Xakhais, nws yog cov sau se tus thawj thiab nws muaj nyiaj heev. 3Xakhais xav pom Yexus saib yog tus twg, tiamsis muaj neeg coob coob ntis nws, nws ntsia tsis pom Yexus, rau qhov nws yog neeg qigtaub. 4Xakhais thiaj khiav huas sawvdaws ntej mus nce ib tsob ntoo xikamaus, kom nws pom Yexus, rau qhov Yexus yuav taug txojkev ntawd tuaj. 5Thaum Yexus tuaj txog ntawd, Yexus tsa qhovmuag ntsia thiab hais rau Xakhais hais tias, “Xakhais, koj cia li nqis los, rau qhov hnub no kuv yuav mus so hauv koj tsev.”
6Xakhais txawm nqis nrawm nroos los tos txais Yexus, thiab zoo siab kawg li. 7Cov neeg uas pom li ntawd, lawv thuam hais tias, “Ua li cas Yexus yuav mus so hauv tus neeg txhaum tsev!”
8Xakhais sawv ntsug thiab hais rau Yexus hais tias, “Tus Tswv, koj mloog kuv hais! Kuv yuav muab tej uas kuv muaj ib nrab faib rau cov neeg pluag. Thiab yog kuv tau muab leejtwg ib yam dabtsi los yuav lawm, kuv yuav them plaub npaug rov qab rau tus ntawd.”
9Yexus hais tias, “Hnub no txojkev cawm dim twb los rau hauv tus txivneej no lub tsev lawm. Tus txivneej no yog Anplahas ib tug xeebntxwv thiab. 10Neeg Leej Tub yeej los nrhiav cov neeg uas yuam kev lawm, thiab cawm kom lawv dim.”

Tus Tswv Muab Nyiaj rau Cov Tubtxib

(Mathais 25.14-30)

11Thaum cov neeg tseem tabtom mloog Yexus hais ntawd, Yexus txawm hais ib zaj lus pivtxwv rau lawv mloog. Thaum nws mus yuav txog hauv lub nroog Yeluxalees, thiab tej neeg xav hais tias, Vajtswv lub Tebchaws twb los yuav txog. 12Yexus hais tias, “Muaj ib tug nom tabtom yuav sawv kev mus rau lwm lub tebchaws deb deb, kom luag muab nws tsa ua vajntxwv, nws mam li rov qab los. 13Thaum nws yuav mus, nws hu nws kaum tus tubtxib los thiab nws muab nyiaj rau lawv ib leeg ib choj; thiab hais rau lawv hais tias, ‘Nej cia li coj cov nyiaj no mus ua lag ua luam mus txog hnub kuv rov los.’ 14Tiamsis cov pejxeem uas nyob hauv tus nom ntawd lub tebchaws ntxub nws, lawv txawm txib neeg lawv qab mus hais tias, ‘Peb tsis yuav tus nom no ua peb tus vajntxwv.’
15“Thaum luag tsa tus nom ntawd ua vajntxwv lawm, nws rov qab los thiab hu kom cov tubtxib uas nws muab nyiaj rau, tuaj cuag nws saib lawv mus ua luam ib leeg tsam pestsawg. 16Thawj tug tubtxib los hais tias, ‘Tus tswv, choj nyiaj uas koj muab rau kuv, kuv coj mus ua luam tsam kaum choj.’ 17Tus tswv hais tias, ‘Zoo heev, koj yog tus tubtxib uas mloog lus! Vim koj ua ncaj rau tej yam me me no, kuv yuav tsa koj ua tus uas saib kaum lub nroog.’ 18Tus tubtxib ob los hais tias, ‘Tus tswv, choj nyiaj uas koj muab rau kuv, kuv coj mus ua luam tsam tsib choj.’ 19Tus tswv hais rau tus tubtxib ntawd hais tias, ‘Koj yuav tau ua tus saib tsib lub nroog.’ 20Muaj dua ib tug tubtxib los hais tias, ‘Tus tswv, choj nyiaj uas koj muab rau kuv nyob ntawm no; kuv muab phuam qhwv khaws cia zoo zoo. 21Kuv ntshai koj, rau qhov koj yog ib tug neeg nruj tsiv heev. Koj ibtxwm hlais tej uas tsis yog koj cog, thiab sau tej uas tsis yog koj tseb.’ 22Tus tswv hais rau tus tubtxib ntawd hais tias, ‘Tus tubtxib uas siab phem! Kuv yuav rau txim rau koj raws li tej lus uas koj hais! Koj twb paub hais tias, kuv yog ib tug neeg uas nruj tsiv heev, kuv ibtxwm hlais tej uas tsis yog kuv cog, thiab sau tej uas tsis yog kuv tseb. 23Ua li cas koj tsis muab kuv choj nyiaj coj mus tso rau hauv txhab nyiaj? Thaum kuv rov qab los kuv thiaj tau kuv choj nyiaj thiab tau tej paj ntxiv?’ 24Nws hais rau cov neeg uas sawv ntawd hais tias, ‘Nej cia li muab nws choj nyiaj coj mus ntxiv rau tus tubtxib uas muaj kaum choj.’ 25Lawv hais rau tus tswv hais tias, ‘Tus tswv, tus ntawd twb muaj kaum choj lawm!’ 26Tus tswv teb hais tias, ‘Kuv qhia rau nej hais tias, txhua tus uas muaj lawm, yeej yuav muab ntxiv kom nws muaj ntau dua, tiamsis tus uas tsis muaj, txawm yog nws muaj mentsis xwb los yuav muab rho tawm ntawm nws mus. 27Cia li coj kuv cov yeebncuab uas tsis yuav kuv ua lawv tus vajntxwv los ntawm no, thiab muab lawv tua tabmeeg kuv!’ ”

Yexus Caij Tus Neesluav Mus Hauv Lub Nroog Yeluxalees

(Mathais 21.1-11; Malakaus 11.1-11; Yauhas 12.12-19)

28Thaum Yexus hais li no tas, nws txawm ua lawv ntej mus rau nram lub nroog Yeluxalees. 29Thaum Yexus mus yuav txog lub zos Npefakhes thiab lub zos Npethanis uas nyob ntawm lub Roob Txiv Ntoo Roj, nws txawm txib ob tug thwjtim ua nws ntej mus, 30thiab qhia rau nkawd hais tias, “Neb cia li ncaj nraim mus rau hauv lub zos uas nyob tom neb hauv ntej; thaum neb mus txog, neb yuav pom ib tug menyuam neesluav uas tsis tau muaj neeg caij dua li, khi cia qhov ntawd. Neb cia li daws cab los rau kuv ntawm no. 31Yog muaj leejtwg nug hais tias, ‘Neb yuav daws cab mus ua dabtsi?’ Neb teb tus ntawd hais tias, ‘Tus Tswv xav siv.’ ”
32Nkawd mus pom txhua yam raws li Yexus qhia rau nkawd. 33Thaum nkawd tabtom daws tus menyuam neesluav, tus tswv txawm nug nkawd hais tias, “Neb yuav daws cab mus ua dabtsi?”
34Nkawd teb hais tias, “Tus Tswv xav siv.” Nkawd cab tus menyuam neesluav los rau Yexus. 35Nkawd hle nkawd ob lub tsho ntev los pua tus menyuam neesluav nraubqaum rau Yexus caij. 36Thaum Yexus caij tus menyuam neesluav taug kev mus, tej neeg sawvdaws hle lawv tej tsho los pua hauv kev.
37Thaum Yexus mus yuav txog lub nroog Yeluxalees, ntawm txojkev uas nqis pem lub Roob Txiv Ntoo Roj los, cov neeg coob coob uas yog Yexus cov thwjtim txawm ua Vajtswv tsaug, vim tej txujci tseemceeb uas lawv tau pom, thiab lawv qhuas Vajtswv nrov nrov hais tias, 38“Thov Vajtswv foom koob hmoov rau tus vajntxwv uas Vajtswv txib los! Thov kom saum ntuj muaj kev kaj siab lug, thiab kom sawvdaws hwm Vajtswv tus uas muaj tshwjchim ci ntsa iab!”
39Cov Falixais qee leej uas nrog cov neeg coob coob ntawd, hais rau Yexus hais tias, “Xibhwb, koj hais kom koj cov thwjtim ua twjywm!”
40Yexus teb lawv hais tias, “Kuv qhia rau nej hais tias, yog lawv cov no ua twjywm lawm los tej pobzeb yeej yuav qw.”

Yexus Quaj Lub Nroog Yeluxalees

41Thaum Yexus tuaj ze lub nroog Yeluxalees, nws pom lub nroog, nws quaj, 42nws hais tias, “Kheev lam koj paub tej uas yuav pab kom koj nyob kaj siab lug! Tiamsis nimno koj tsis paub tej ntawd. 43Rau qhov muaj ib hnub koj cov yeebncuab yuav tuaj puab ntsa yeej vij koj, thiab yuav tuaj txhua ceg kaum tuaj kuav koj. 44Lawv yuav ua rau koj thiab koj cov neeg uas nyob hauv koj, kom puastsuaj tas huv tibsi. Lawv yuav tsis cia ob lub pobzeb nyob sib txuas ua ke, rau qhov koj tsis nco txog lub sijhawm uas Vajtswv los pab koj lawm.”

Yexus Ntiab Cov Neeg Ua Luam Tawm Ntawm Lub Tuamtsev

(Mathais 21.12-17; Malakaus 11.15-19; Yauhas 2.13-22)

45Yexus mus rau ntawm lub Tuamtsev, thiab ntiab tej neeg uas tuaj ua luam kom tawm mus, 46thiab Yexus hais rau lawv hais tias, “Vajtswv Txojlus sau tseg hais tias, ‘Kuv lub Tuamtsev yog qhov chaw thov Vajtswv.’ Tiamsis nej muab ua chaw rau tubsab nkaum.”
47Yexus niaj hnub qhia hauv lub Tuamtsev, cov thawj ntawm cov povthawj, cov xibhwb uas qhia Vajtswv txoj Kevcai, thiab cov thawjcoj ntawm cov pejxeem xav muab Yexus tua povtseg, 48tiamsis lawv ua tsis tau li cas rau Yexus, rau qhov sawvdaws nyiam mloog tej uas Yexus qhia heev.