19

Sakc^kietv Mingh Lorz Yesu

1Yesu bieqc Ye^li^ko Zingh, oix yangh zingh jiex. 2Yiem wuov maaih dauh mienh zoux siou nzou-zinh nyei bieiv zeiv, mbuox heuc Sakc^kietv. Ninh yaac butv-zoih mienh.
3Ninh oix mangc gaax Yesu hnangv haaix nor, mv baac Sakc^kietv aiv haic. Mienh camv torngv jienv ninh, ninh mangc maiv buatc Yesu. 4Ninh ziouc caangv jiex ndaangc faaux ngongh nyorx ndiangx, yiem wuov zuov jienv mangc Yesu, weic zuqc Yesu oix yangh naaiv diuh jauv jiex. 5Yesu jiex taux ndiangx-gorn ziouc cau hmien gorngv mbuox Sakc^kietv, “Sakc^kietv aac, gaanv njiec daaih maah! Ih hnoi yie oix zuqc mingh hitv meih nyei biauv.” 6Sakc^kietv huaang-huaang zaang-zaang nyei njiec daaih, a'hneiv nyei zipv Yesu.
7Zuangx mienh buatc naaiv deix sic ninh mbuo ziouc ngopv gorngv, “Naaic laanh mienh mingh zoux zuiz-mienh nyei kaeqv aqv loh!”
8Sakc^kietv souv jiez daaih gorngv mbuox Ziouv, “Ziouv aah! Yie maaih nyei yietc zungv ga'naaiv yie oix zorqv yietc buonc bun mienh jomc mienh. Se gorngv yie pienx haaix dauh nyei haaix nyungc, yietc gouv yie oix buih biei gouv ninh mbuo.” 9Yesu gorngv mbuox ninh, “Ih hnoi njoux en daaih taux naaiv buonc mienh. Naaiv laanh mienh yaac zoux Apc^laa^ham nyei zeiv-fun. 10Yie, Baamh Mienh nyei Dorn, daaih lorz yaac njoux dingx laaih nyei mienh.”

Ziepc Diuh Nyaanh Nyei Waac-Beiv

(Beiv mangc Matv^taai 25:14-30)

11Zuangx mienh corc muangx jienv naaiv deix waac, Yesu aengx gorngv diuh waac-beiv. Wuov zanc ninh aav lamh deix taux Ye^lu^saa^lem Zingh, mienh laaic ⟨Tin-Hungh zoux Ziouv gunv mienh⟩ nyei ziangh hoc taux aqv mv bei. 12Yesu ziouc gorngv, “Maaih dauh jien oix cuotv mingh go nyei guoqv zipv lingc zoux hungh. Zipv liuz ninh aengx nzuonx daaih. 13Oix mingh wuov zanc ninh heuc ninh nyei ziepc dauh bou daaih, yietc dauh bun diuh nyaanh. Ninh gorngv, ‘Dorh naaiv deix nyaanh mingh zoux saeng-eix taux yie nzuonx.’
14“Wuov dauh jien nyei baeqc fingx nzorng haic ninh ziouc paaiv mienh gan nqaang mingh gorngv, ‘Yie mbuo maiv oix longc naaiv laanh mienh zoux yie mbuo nyei hungh.’
15“Mv baac wuov dauh jien duqv lingc zoux hungh aengx nzuonx daaih aqv. Ninh ziouc heuc dongh ninh bun nyaanh wuov deix bou, daaih mangc gaax ninh mbuo zornc duqv mbu'ziex.
16“Da'yietv dauh bou daaih gorngv, ‘Ziouv aah! Meih bun yie wuov diuh nyaanh yie zornc duqv ziepc diuh.’
17“Ziouv dau, ‘Longx aqv. Meih za'gengh hnyouv zingx nyei bou. Deix baav faix-fiuv sic meih zungv goux ndongc naaic longx, yie bun meih gunv ziepc norm zingh.’
18“Da'nyeic dauh bou daaih gorngv, ‘Ziouv aah! Meih bun yie wuov diuh nyaanh yie aengx zornc duqv biaa diuh.’
19“Ziouv mbuox ninh, ‘Yie bun meih gunv biaa norm zingh.’
20“Aengx maaih dauh bou daaih gorngv, ‘Ziouv aah! Naaiv! Meih bun yie wuov diuh nyaanh. Yie longc siqc jaauv beu jienv siou longx nyei. 21Yie gamh nziex haic meih. Yie hiuv duqv meih maiv sie haaix dauh. Maiv zeiz meih ganh nyei ga'naaiv meih yaac zorqv. Meih ganh maiv zuqc ndortv qaqv zuangx mv baac meih yaac siou.’
22“Ziouv gorngv mbuox ninh, ‘Meih waaic haic nyei bou aah! Yie longc meih ganh nyei waac dingc meih nyei zuiz. Meih hiuv duqv yie maiv sie haaix dauh? Meih yaac hiuv duqv maiv zeiz yie nyei ga'naaiv yie yaac zorqv? Maiv zeiz yie ndortv qaqv zuangx yie yaac siou? 23Hnangv naaic meih zoux haaix nyungc maiv dorh yie nyei nyaanh mingh dapv nyaanh lamz? Yie nzuonx daaih yie duqv buonv-zinh yaac duqv deix leic zinh caux jienv niaa.’
24“Ziouv aengx mbuox souv ga'hlen wuov deix mienh, ‘Zorqv ninh wuov diuh nyaanh bun maaih ziepc diuh wuov dauh maah!’
25“Wuov deix gorngv, ‘Ziouv aah! Ninh zungv maaih ziepc diuh niaa.’
26“Wuov dauh hungh dau, ‘Yie mbuox meih mbuo, haaix dauh maaih nyei, oix jaa bun ninh maaih gauh camv. Haaix dauh maiv maaih, liemh ninh maaih deix baav, zungv oix zuqc zorqv mingh. 27Mv baac maiv oix yie zoux hungh wuov deix win-wangv dorh daaih naaiv yiem yie nyei nza'hmien daix guangc.’+”

Yesu Hnangv Hungh Nor Bieqc Ye^lu^saa^lem Zingh

(Beiv mangc Matv^taai 21:1-11; Maako 11:1-11; Yo^han 12:12-19)

28Yesu gorngv liuz naaiv deix waac ninh ziouc mingh ndaangc. Sai-gorx mbuo gan jienv mingh Ye^lu^saa^lem Zingh. 29Mingh taux Ga'lanv Mbong, leih Mbetc^faa^yi caux Mbe^taa^ni Laangz maiv go, ninh paaiv i dauh sai-gorx mingh ndaangc. 30Ninh gorngv mbuox ninh mbuo, “Meih mbuo mingh taux nza'hmien maengx wuov norm laangz. Bieqc laangz mingh ziouc buatc dauh maaz-li dorn ndoh jienv wuov, mienh maiv gaengh geh jiex. Jaiv ken jienv daaih oc. 31Se gorngv maaih mienh naaic, ‘Meih mbuo jaiv maaz-li dorn zoux haaix nyungc?’ Oix zuqc mbuox ninh mbuo, ‘Ziouv qiemx zuqc longc.’+”
32Ninh mbuo ziouc mingh ndaangc, buatc nyungc-nyungc doix Yesu gorngv nyei waac.
33Ninh mbuo jaiv maaz-li dorn wuov zanc, maaz-li nyei ziouv naaic gaax, “Meih mbuo jaiv maaz-li dorn zoux haaix nyungc?”
34Ninh mbuo dau, “Ziouv qiemx zuqc longc.”
35Ninh mbuo ziouc ken maaz-li dorn mingh Yesu wuov, aengx zorqv ganh nyei domh lui dimc jienv, yaac baav Yesu faaux mingh geh jienv maaz-li nyei diqc daanz. 36Geh jienv mingh wuov zanc, zuangx mienh zorqv ninh mbuo nyei domh lui dimc jienv wuov jauv.
37Yesu taux fatv Ye^lu^saa^lem Zingh, njiec Ga'lanv Mbong wuov zanc, zuangx sai-gorx ziouc lomh nzoih njien-youh nyei longc qiex hlo nyei ceng Tin-Hungh weic ninh mbuo buatc jiex yietc zungv mbuoqc horngh haic nyei sic. Ninh mbuo ziouc heuc,
  38“Tov Tin-Hungh ceix fuqv
   dengv Ziouv nyei mbuox daaih naaiv dauh hungh.
  Tin-dorngh maaih baengh orn.
   Yiem hlang jiex nyei dorngx maaih njang-laangc.”
39Yiem wuov maaih deix Faa^li^si Mienh gorngv mbuox Yesu, “Fin-Saeng aah! Hatc meih nyei sai-gorx mbuo sekv maah!”
40Yesu dau, “Yie mbuox meih mbuo, se gorngv ninh mbuo maiv ko lo, la'bieiv zungv oix zuqc heuc jiez daaih.”

Yesu Nyiemv Ye^lu^saa^lem Zingh

41Yesu mingh aav lamh taux Ye^lu^saa^lem Zingh. Mangc buatc zingh ninh ziouc weic wuov norm zingh nyiemv. 42Ninh yaac gorngv, “Feix duqv ih hnoi meih hiuv duqv haaix nyungc haih bun meih maaih baengh orn. Mv baac ih zanc naaiv deix sic gem jienv, meih nyei m'zing mangc maiv buatc. 43Ziangh hoc oix taux, meih nyei win-wangv oix wetv nie-ndui huing gormx meih. Ninh mbuo oix weic jienv biei bung kuonx jienv meih. 44Liemh meih ganh caux yiem meih nyei zingh laatc gu'nyuoz nyei mienh yietc zungv ninh mbuo oix mietc nzengc, maiv liouh yietc kuaaiv la'bieiv lapv jienv, weic zuqc meih zieqv maiv duqv Tin-Hungh daaih njoux meih nyei ziangh hoc.”

Yesu Fioux Nzengc Zaangc Tin-Hungh Nyei Biauv

(Beiv mangc Matv^taai 21:12-17; Maako 11:15-19; Yo^han 2:13-22)

45Yesu bieqc zaangc Tin-Hungh nyei biauv mingh ziouc zunc maaiz maaic nyei mienh cuotv mingh, 46yaac mbuox ninh mbuo, “Ging-Sou fiev jienv gorngv,
  ‘Yie nyei biauv oix zuqc zoux daux gaux nyei biauv,’
mv baac meih mbuo longc zoux
  ‘Janx-zaqc bingx nyei kuotv.’ ”
47Yesu hnoi-hnoi yiem wuov zaangc Tin-Hungh nyei biauv njaaux mienh. Sai mienh bieiv caux njaaux leiz nyei fin-saeng caux gunv baeqc fingx nyei bieiv oix daix Yesu, 48mv baac ninh mbuo lorz maiv duqv qangx weic zuqc zuangx mienh a'hneiv muangx Yesu njaaux, yaac maiv oix bungx ndortv yietc joux ninh nyei waac.