19

Yêsu leh anăn Y-Sačê

1Yêsu mŭt hlăm ƀuôn Yêrikô leh anăn găn ƀuôn anăn. 2Mâo tinăn sa čô mnuih anăn ñu Y-Sačê, jing sa čô khua phung rĭng jia leh anăn jing mdrŏng. 3Ñu duah čiăng dlăng hlei Yêsu jing, ƀiădah amâo dưi ôh kyua phung lu, kyuadah awan ñu biêr. 4Snăn ñu êran nao êlâo leh anăn đĭ sa ƀĕ ana kyâo Sikamôr čiăng dlăng Yêsu, kyuadah Yêsu srăng găn tinăn. 5Tơdah Yêsu truh ti anôk anăn, Yêsu angưi dlăng kơ ñu leh anăn lač, “Ơ Y-Sačê, trŭn bĕ bi djăl, kyuadah hruê anei kâo srăng dôk hlăm sang ih yơh.” 6Snăn Y-Sačê trŭn mtam leh anăn jum Yêsu hŏng klei hơ̆k. 7Tơdah phung lu ƀuh klei anăn, jih jang blŭ dŭñ dŭñ, lač, “Ñu nao mŭt jing tue hlăm sang sa čô mnuih soh.” 8Y-Sačê dôk dơ̆ng ti anăp Khua Yang leh anăn lač, “Ơ Khua Yang, nĕ anei kâo brei kơ phung ƀun ƀin sa mkrah dŏ dô kâo, leh anăn tơdah kâo tuôm mplư ƀơ̆ng ngăn arăng, kâo lŏ bi wĭt pă bliư̆ lu hĭn.” 9Yêsu lač kơ ñu, “Hruê anei klei bi mtlaih truh leh kơ sang anei, kyuadah pô anei msĕ mơh jing sa čô anak êkei Y-Abraham. 10 Kyuadah Anak Mnuih hriê čiăng duah leh anăn bi mtlaih pô luč leh.”

Klei Bi Hriêng kơ Klei Yua Prăk

(Mat 25:14-30)

11Êjai diñu dôk hmư̆ klei anăn, Yêsu lŏ blŭ sa klei bi hriêng, kyuadah Ñu dôk giăm ƀuôn Yêrusalem, leh anăn kyuadah diñu mĭn ƀuôn ala mtao Aê Diê srăng truh djăl. 12Snăn Yêsu lač, “Sa čô mnuih arăng mpŭ đuĕ nao kơ čar kbưi čiăng mă tŭ klei dưi jing mtao leh anăn lŏ wĭt. 13Ñu iêu pluh čô hlăm phung dĭng buăl Ñu. Ñu brei kơ digơ̆ pluh asăr prăk leh anăn lač, ‘Brei diih mnia hŏng asăr prăk anei tơl kâo lŏ wĭt.’ 14Ƀiădah phung ƀuôn sang ñu bi êmut kơ ñu leh anăn tiŏ nao phung dĭng ktang ti tluôn ñu brei lač, ‘Hmei amâo čiăng ôh kơ mnuih anei kiă kriê hmei.’ 15Leh ñu mă tŭ klei dưi jing mtao ñu lŏ wĭt, ñu mtă brei arăng iêu phung dĭng buăl hriê kơ ñu, phung ñu brei leh asăr prăk, čiăng kơ ñu dưi thâo ya digơ̆ ƀơ̆ng đĭ leh hŏng klei mnia. 16Dĭng buăl mrô sa truh ti anăp ñu, lač, ‘Ơ Khua, asăr prăk ih lŏ đĭ jing pluh asăr.’ 17Khua lač kơ gơ̆, ‘Jăk leh, Ơ dĭng buăl jăk; kyuadah ih jing sĭt suôr leh hlăm bruă điêt, ih srăng mâo klei dưi kiă kriê pluh boh ƀuôn.’ 18Dĭng buăl mrô dua hriê leh anăn lač, ‘Ơ Khua, asăr prăk ih lŏ đĭ jing êma asăr.’ 19Ñu lač kơ gơ̆, ‘Ih srăng kiă kriê êma boh ƀuôn.’ 20Dĭng buăl mkăn hriê leh anăn lač, ‘Ơ Khua, nĕ anei asăr prăk ih, kâo đŭng pioh hlăm čhiăm, 21kyuadah kâo huĭ kơ ih, kyuadah ih jing sa čô khăng. Ih mă mnơ̆ng amâo jing dŏ ih ôh, leh anăn wiă mnơ̆ng ih amâo tuôm rah ôh.’ 22Khua anăn lač kơ gơ̆, ‘Ơ dĭng buăl ƀai! kâo srăng phat kđi ih tui si klei ih pô blŭ! Ih thâo leh kâo jing sa čô khăng, mă mnơ̆ng amâo jing dŏ kâo ôh, leh anăn wiă mnơ̆ng kâo amâo tuôm rah ôh. 23Snăn si ngă ih amâo dưm prăk kâo hlăm sang pioh prăk lĕ? Leh anăn tơdah kâo lŏ wĭt, kâo dưi lŏ mă gơ̆ hŏng mnga.’ 24Leh anăn ñu lač kơ phung dôk giăm, ‘Sua mă asăr prăk mơ̆ng ñu, leh anăn brei kơ pô mâo leh pluh asăr prăk.’ 25Digơ̆ lač kơ ñu, ‘Ơ khua, gơ̆ mâo leh pluh asăr prăk!’ 26 Kâo hưn kơ diih, Aê Diê srăng lŏ thiăm kơ hlei pô mâo leh; ƀiădah hlei pô amâo mâo mnơ̆ng ôh, Aê Diê srăng sua mă wăt mnơ̆ng ñu mâo leh. 27 Ƀiădah bi kơ phung roh kâo, phung amâo čiăng ôh kơ kâo kiă kriê diñu, atăt ba diñu tinei leh anăn bi mdjiê hĕ diñu ti anăp kâo.”

Klei Yêsu Đĭ Aseh Dliê Mŭt Ti Ƀuôn Yêrusalem

(Mat 21:1-11; Mark 11:1-11; Yôh 12:12-19)

28Leh Ñu blŭ klei anăn, Yêsu êbat đĭ nao kơ ƀuôn Yêrusalem êlâo kơ diñu. 29Tơdah Ñu giăm truh kơ ƀuôn Betphajê leh anăn ƀuôn Ƀêthani ti čư̆ arăng bi anăn čư̆ Ôliwơ, Ñu tiŏ nao dua čô phung ƀĭng kna Ñu, 30lač, “Nao kơ ƀuôn ti anăp diih. Tơdah diih mŭt tinăn, diih srăng ƀuh sa drei êđai aseh dliê arăng kă leh. Aseh dliê anăn ka arăng tuôm đĭ ôh. Kleh đoh ba gơ̆ tinei. 31Tơdah arăng êmuh kơ diih, ‘Si ngă diih kleh aseh dliê anăn lĕ?’ brei diih lač snei, ‘Khua Yang čiăng kơ gơ̆.’ ” 32Snăn phung anăn đuĕ nao leh anăn ƀuh djŏ si klei Yêsu lač leh kơ diñu. 33Êjai diñu kleh êđai aseh dliê anăn, pô gơ̆ lač kơ diñu, “Si ngă diih kleh êđai aseh dliê anăn lĕ?” 34Diñu lač, “Khua Yang čiăng kơ gơ̆.” 35Leh anăn diñu đoh ba gơ̆ kơ Yêsu. Diñu siap čhiăm ao diñu ti rŏng êđai aseh dliê leh anăn brei Yêsu đĭ. 36Êjai Yêsu đĭ aseh dliê nao, diñu siap čhiăm ao diñu ti êlan. 37Tơdah Yêsu giăm truh kơ ƀuôn Yêrusalem ti anôk trŭn čư̆ Ôliwơ, jih jang phung ƀĭng kna dơ̆ng hơ̆k mơak leh anăn mpŭ mni kơ Aê Diê hŏng asăp kraih kyua jih jang bruă myang diñu ƀuh leh. 38 Diñu lač, “Aê Diê hơêč hmưi kơ Mtao hriê hlăm anăn Khua Yang! Brei mâo klei êđăp ênang hlăm adiê leh anăn klei guh kơang kơ Pô Ti Dlông Hĭn!” 39Mâo đa đa phung Pharisi ti krah phung lu lač kơ Yêsu, “Ơ Nai, ghă bĕ phung ƀĭng kna ih.” 40Yêsu lŏ wĭt lač, “Kâo lač kơ diih, tơdah phung anei dôk ñăt, boh tâo yơh srăng ur.”

Yêsu Hia Kyua Ƀuôn Yêrusalem

41Tơdah Yêsu giăm truh leh anăn ƀuh ƀuôn Yêrusalem, Ñu hia kyua ƀuôn anăn, lač, 42“Čiăng snăk tơdah hruê anei ih dưi thâo klei dưi brei klei êđăp ênang kơ ih! Ƀiădah ară anei klei anăn mdăp leh kơ ală ih. 43Kyuadah hruê srăng truh kơ ih tơdah phung roh ih srăng mđĭ lăn jŭm dar ih leh anăn wang ih, leh anăn krư̆ ih jŭm gah găn, 44diñu bi klưh ih ti lăn, wăt phung anak ih ti krah ih, leh anăn diñu amâo srăng lui ôh hlăm ih sa boh tâo ti dlông sa boh tâo mkăn, kyuadah ih amâo thâo ôh hruê Aê Diê čhưn leh hŏng ih.”

Yêsu Nao kơ Sang Kkuh Mpŭ

(Mat 21:12-17; Mark 11:15-19; Yôh 2:13-22)

45Yêsu mŭt hlăm Sang Kkuh Mpŭ leh anăn dơ̆ng suôt phung čhĭ mnia tinăn, 46 Ñu lač kơ phung anăn, “Mâo klei čih leh snei, ‘Sang kâo srăng jing sang pioh wah lač;’ ƀiădah diih mjing gơ̆ ƀăng kơ phung knĕ.”
47 Ñu mtô grăp hruê hlăm Sang Kkuh Mpŭ. Phung knơ̆ng khua ngă yang, phung khua čih hră, leh anăn phung arăng mpŭ čiăng bi mdjiê Ñu. 48Ƀiădah diñu amâo ƀuh ôh ya klei diñu dưi ngă, kyuadah jih jang mnuih ƀuôn sang khăp hmư̆ jih klei Yêsu blŭ.