20

Brah Yêsu Geh Nau Dơi Toyh

1Geh du nar, dôl Brah Yêsu nti ma phung bunuyh âk tâm ngih brah Yuđa jêh ri mbơh nau mhe mhan ueh, phung n'gâng kôranh ƀư brah, phung kôranh nchih samƀŭt ndrel ma phung bubŭnh buranh văch lah ma Păng: 2"Lah ma hên ma moh nau dơi toyh, may ƀư nau nây, mâu lah mbu nơm ăn ma may nau dơi toyh nây?" 3Păng plơ̆ lah ma phung nây: "Gâp mra ôp khân may tâm ban lĕ. 4Lah ma gâp, nau Y-Yôhan ƀư ƀaptem luh tă bơh trôk lĕ mâu lah tă bơh bunuyh?" 5Khân păng tâm nchră ndrăng khân păng nơm: "Tơlah he plơ̆ lah: 'Tă bơh trôk, 'Păng mra lah: 'Mâm ƀư khân may mâu chroh ma Păng?' 6Tơlah, he lah: 'Tă bơh bunuyh, 'lĕ rngôch bunuyh ƀon lan mra klŭp lŭ ma he, yorlah khân păng chroh ma Y-Yôhan jêng du huê kôranh nơm mbơh lor." 7Khân păng plơ̆ lah, khân păng mâu gĭt ôh mbah tă păng luh. 8Pôri Brah Yêsu lah ma khân păng: "Jêh ri gâp tâm ban lĕ mâu mra lah ma khân may ôh ma moh nau dơi toyh gâp ƀư nau aơ."

Nau Hôr Ma Phung Chiă Uănh Tơm Play Kriăk Ƀâu

9Brah Yêsu ngơi nau hôr aơ ma phung ƀon lan: "Du huê bunuyh ƀư mir tăm play kriăk ƀâu. Păng nkhôm bu chiă jêh ri păng gŭ jŏ tâm n'gor êng. 10Yan rek tât jêh, păng njuăl du huê oh mon ma phung chiă mir play kriăk ƀâu nây, gay ma khân păng tâm pă play kriăk ƀâu, ma nơm nây. Phung chiă mir nây dong păng, nsot plơ̆ sĭt dơm dam. 11Păng njuăl tay du huê oh mon êng, ƀiălah ăt phung chiă mir dong đŏng, suai rak, jêh ri nsot plơ̆ sĭt dơm dam. 12Păng njuăl đŏng du huê tal pe, ƀiălah khân păng ƀư tât sôt rmanh jêh ri mprơh lơi. 13Kôranh mir kriăk ƀâu lah: 'Mâm gâp mra ƀư? Gâp mra njuăl kon gâp nơm rŏng ngăn ngên, klăp lah phung nây mra yơk ma păng!' 14Ƀiălah tơlah phung chiă uănh mir saơ păng, khân păng tâm nchră ndrăng khân păng nơm jêh ri lah: 'Aơ nơm dơn drăp he nkhĭt lơi păng, pôri mơ drăp ndơn ma he.' 15Khân păng klŭp nơm nây ta pĭt mir kriăk ƀâu, jêh ri nkhĭt lơi păng. Aƀaơ mâm kôranh mir kriăk ƀâu mra ƀư? 16Păng mra nkhĭt lơi lĕ rngôch phung chiă mir jêh ri păng mra ăn mir play kriăk ƀâu ma phung êng."
 Tơlah khân păng tăng nau nây, khân păng lah: "Brah Ndu buay pô nây!"
17Ƀiălah Brah Yêsu uănh ma khân păng jêh ri lah:
 "Pô nây nâm bu ntĭt nau bu nchih aơ:
 Lŭ phung nkra ngih mƀăr lơi jêh,
 jêng lŭ njônh?
18Mbu nơm mra tŭp ta klơ lŭ aơ, păng mra chah, ƀiălah ta mbu nơm lŭ aơ mra tŭp ta klơ păng, păng mra lêk." 19Phung n'gâng kôranh ƀư brah jêh ri phung kôranh nchih samƀŭt joi ŭch ƀư mhĭk ma Brah Yêsu mông nây ro, ƀiălah khân păng klach ma phung âk yorlah khân păng gĭt rbăng jêh ma khân păng yơh Brah Yêsu ngơi nau hôr nây.

Phung Pharisi Ôp Samƀŭt Chê̆ Pi

20Khân păng ntơm uănh nđôi Brah Yêsu jêh ri njuăl phung ƀư tâm ban ma phung răp jăp, gay ma dơi nhŭp Brah Yêsu, yor nau Păng ngơi, pôri dơi jao Păng ma phung kôranh phat dôih jêh ri ma kôranh toyh.
21Nơm nây ôp ma Păng pô aơ: "Hơi Kôranh nơm nti, hên gĭt may ngơi, jêh ri nti ma nau sŏng. May mâu uănh ôh pah dih, ƀiălah may nti trong Brah Ndu tĭng nâm nau nanê̆. 22Vay lĕ he chê̆ pi ma Sêsar mâu lah, lơi?" 23Brah Yêsu gĭt nau khân păng ndơm jêh ri plơ̆ lah ma khân păng pô aơ: 24"Mpơl ma gâp du rêl. Mbu rup jêh ri moh nau nchih aơ?" Khân păng plơ̆ lah: "Tă bơh Sêsar yơh." 25Păng lah ma phung nây: "Moh jêng ndơ Sêsar, mplơ̆ lơi ma Sêsar, jêh ri moh ndơ Brah Ndu, mplơ̆ ma Brah Ndu nơm." 26Phung nây mâu dơi nduyh Brah Yêsu ôh, yor nau păng ngơi ta năp băl âk. Khân păng hih rhâl ma nau Brah Yêsu plơ̆ lah, jêh ri khân păng gŭ rklăk.

Nau Dâk Rêh Tă Bơh Khĭt

27Geh ƀaƀă phung Sađusê lah, mâu geh nau dâk rêh ôh. Khân păng hăn dăch jêh ri ôp Brah Yêsu pô aơ: 28"Hơi Kôranh nơm nti, aơ Y-Môis ntăm jêh ma hên pô aơ: 'Tơlah nâu khĭt lăn geh ur ƀiălah ê geh kon, oh păng ntrok ur păng jêh ri mra geh kon ma nâu păng.' 29Pôri geh pơh nuyh oh nâu, nâu lor lơn gŭ ur khĭt, ƀiălah ê geh kon ôh. 30Oh groi deh (tal bar), 31jêh ri tal pe dơi gŭ ur păng lĕ, nđâp ma oh mpŭt tal pơh ăt dơi gŭ lĕ. Khân păng khĭt lĕ, ƀiălah mâu geh kon ôh. 32Kêng lôch dŭt bu ur nây khĭt tâm ban lĕ. 33Ta nar dâk rêh, ma mbu nơm bu ur nây mra jêng ur, yorlah lĕ pơh nuyh jêng sai păng dadê jêh?" 34Brah Yêsu plơ̆ lah ma khân păng: "Phung kon rnôk aơ tâm gŭ ur sai, 35ƀiălah phung mra khư lăp tâm rnôk kăndơ̆, jêh ri dâk rêh tă bơh khĭt, mâu mra hôm tâm gŭ ur sai ôh, 36Yorlah khân păng mâu hôm dơi khĭt ôh, yorlah khân păng mra jêng nâm bu phung tông păr ueh Brah Ndu, jêh ri khân păng jêng kon Brah Ndu, jêng kon nau dâk rêh. 37Bi ma nau phung khĭt dâk rêh, Y-Môis hŏ mpơl jêh tâm nau nchih ma rlô ŭnh sa, tơlah păng kuăl Brah Ndu Y-Abraham, Brah Ndu Y-Isăk, jêh ri Brah Ndu Y-Yakôp. 38Păng mâu jêng Brah Ndu ma phung khĭt ôh, ƀiălah ma phung rêh, yorlah lĕ rngôch gŭ rêh, yorlah lĕ rngôch gŭ rêh ma Păng." 39Geh ƀaƀă phung nchih samƀŭt ngơi ma Păng: "Hơi Kôranh nơm nti may ngơi di." 40Jêh ri khân păng mâu janh ôp du ntil nau ma Brah Yêsu ôh.

Brah Krist Jêng Kon Bu Klâu Y-Đavit

41Brah Yêsu lah ma khân păng: "Mâm ƀư bu dơi lah ma Brah Krist jêng kon Y-Đavit? 42Yorlah Y Đavit nơm lah tâm ndrom samƀŭt nau mprơ ơm:
 'Kôranh Brah lah ma kôranh Brah gâp: Gŭ hom may mpeh pama gâp.
43Tât gâp ăn phung rlăng may jêng ntŭk may chrong jâng.'
44Tơlah Y-Đavit kuăl ma Păng Kôranh Brah; mâm ƀư Brah Yêsu dơi jêng kon păng?"

Nau Ngơi Ma Phung Kôranh Nchih Samƀŭt

45Dôl phung âk gŭ iăt nau Păng, Păng lah ma phung oh mon Păng: 46"Njrăng hom khân may ma phung kôranh nchih samƀŭt, khân păng ŭch nsoh ao jong hăn nsong, jêh ri khân păng ŭch bu mbah ma khân păng tâm ngih tăch drăp. Khân păng joi ntŭk mrô nguay tâm ngih rƀŭn Yuđa. Jêh ri ntŭk mrô nguay tâm nau sông sa toyh. 47Khân păng rvăn sa phung bu ur khĭt sai jêh ri khân păng jan lah mbơh sơm jŏ. Khân păng mra dơn nau tâm rmal ktang lơn."