24

Yexu caj sawv rov lug

(Mth. 28:1-10; Mk. 16:1-8; Yh. 20:1-10)

1Nub ib thaus sawv ntxuv tsw tau kaaj ntug cov quaspuj coj tej tshuaj tsw qaab kws puab npaaj lawd moog txug lub qhov ntxaa. 2Puab pum daim laag zeb tub muab dov tawm ntawm rooj ntxaa lawm. 3Thaus puab nkaag moog saib mas tsw pum Yexu lub cev tuag lawm. 4Thaus puab tseed xaav tsw thoob rua tej nuav ua cav txawm muaj ob tug yawm naav tsoog tsho ci ntsaa ab lug sawv ze ntawm puab. 5Puab ntshai heev hab nyo lub plhu rua huv peg teb, mas ob tug yawm hov txawm has rua puab tas, “Ua caag mej nrhav tug tuabneeg caj huv cov tuabneeg tuag? 6Nwg tsw nyob ntawm nuav, nwg tub caj sawv rov lug lawm. Ca le ncu txug tej lug kws thaus tseed nyob huv Kalilai nwg has rua mej tas, 7‘Tuabneeg leej Tub yuav tsum raug muab cob rua huv cov tuabneeg muaj txem txhais teg, hab yuav raug muab teem rua sau khaublig ntoo, mas peb nub yuav caj sawv rov lug.’ ” 8Tes puab txhad ncu dheev txug Yexu tej lug, 9hab rov tom lub ntxaa lug pav tej xwm txheej nuav huvsw rua kaum ib tug tubkhai hab lwm tug kws nyob ntawd noog. 10Cov kws pav tej xwm txheej nuav rua cov tubkhai noog yog Maivlag Mantala hab Yau‑ana hab Maivlag kws yog Yakaunpau nam hab lwm tug quaspuj kws nrug puab ua ke. 11Tassws cov tubkhai pum tas tej lug hov tsw muaj tseeb txhad tsw ntseeg cov quaspuj has. 12[Tassws Petu sawv tseeg dha moog tom lub ntxaa. Thaus nyo xauj rua huv tsuas pum tej ntaub maag xwb, txawm rov lug phemfwj kawg rua tej xwm txheej kws tshwm lug ntawd.]

Taug kev moog lub zog Ema‑u

(Mk. 16:12-13)

13Tuab nub ntawd muaj ob tug thwjtim taug kev moog rua ib lub zog npe hu ua Ema‑u, nyob deb ntawm Yeluxalee kwvlaam kaum ib kilumeb. 14Ob tug sws thaam txug txhua yaam xwm txheej kws tshwm lug nuav. 15Thaus ob tug saamswm sws thaam sws nug ntawd, Yexu txawm lug ze nrug ob tug taug kev ua ke moog. 16Tassws ob tug qhov muag plooj lawm cim tsw tau Yexu. 17Yexu has rua ob tug tas, “Thaus taug kev tuaj meb sws thaam txug daabtsw?” Ob tug txawm nreg nkaus ua plhu mluag mlob. 18Tug kws npe hu ua Khelaupa txawm teb Yexu tas, “Koj tuab leeg yog qhua huv Yeluxalee kws tsw paub tej xwm txheej kws tshwm lug ob peb nub nua lov?” 19Yexu has rua ob tug tas, “Xwm txheej daabtsw?” Ob tug teb nwg tas, “Tej xwm txheej kws tshwm rua Yexu kws yog tuabneeg Naxale. Nwg yog ib tug xwbfwb cev Vaajtswv lug kws muaj fwjchim ua num hab has tau lug tseem ceeb taab meeg Vaajtswv hab taab meeg cov tuabneeg suavdawg, 20mas peb cov pov thawj hlub hab cov thawj muab nwg cob rua luas rau txem tuag hab muab teem rua sau khaublig ntoo. 21Peb tub vaam tas nwg yuav ua tug kws txhwv cov Yixayee dim. Dua le ntawd, nub nua yog nub peb kws muaj tej xwm txheej hov tshwm lug. 22Cov quaspuj kws nrug peb ua ke muaj qee leej ua rua peb phemfwj heev. Puab sawv moog tom lub qhov ntxaa, 23mas tsw pum Yexu lub cev tuag lawm. Puab rov lug pav tas puab ua yug quas toog pum ob tug tubkhai ntuj has tas tug hov tseed muaj txujsa nyob. 24Peb cov qee leej txawm moog tom lub qhov ntxaa mas pum lawv le cov quaspuj has, tassws tsw pum Yexu.” 25Yexu txawm has rua ob tug tas, “Au tuabneeg ruag hab tsw kub sab ntseeg txhua yaam kws cov xwbfwb cev Vaajtswv lug has ca lawd. 26Tug Kheto yeej yuav tsum raug txom nyem le ntawd txhad le tau nwg tug fwjchim ci ntsaa ab los tsw yog?” 27Tes Yexu txawm txhais Vaajtswv txujlug txhua nqai kws ntswg txug nwg rua ob tug noog chiv hlo ntawm Mauxe moog rua cov xwbfwb cev Vaajtswv lug huvsw.
28Thaus puab tuaj ze lub zog kws yuav moog ntawd, Yexu txawm ua le nwg yuav dhau plhawv moog. 29Tassws ob tug cheem cheem nwg has tas, “Koj ca le nrug ib su ua ke vem tub yuav tsaus ntuj hab nub yuav poob qho.” Yexu txhad nkaag moog nrug ob tug su. 30Thaus Yexu nrug ob tug nyob tsawg ntawm rooj mov, nwg txawm muab ncuav lug thov Vaajtswv foom koob moov, hab muab ndais cev rua ob tug. 31Tes ob tug qhov muag txawm qheb hlo ob tug txhad cim tau Yexu. Tes Yexu txawm pluj plag ntawm ob tug moog lawm. 32Ob tug txawm sws thaam tas, “Ib ob leeg lub sab kub quas lug rua thaus nwg nrug ib thaam taug kev hab thaus nwg txhais Vaajtswv txujlug rua ib noog los tsw yog?” 33Ob tug txawm sawv tseeg taamswm hov rov moog rua Yeluxalee, mas ntswb kaum ib tug tubkhai hab cov kws nrug puab ua ke tuaj txoos ua ke. 34Puab has tas, “Tug Tswv caj sawv rov lug lawm tag tag le, nwg tub lug tshwm rua Ximoo pum.” 35Ob tug hov txawm pav tej kws tshwm taug kev hab qhov kws ob tug paub Yexu rua thaus muab ncuav ndais hov, rua puab noog.

Yexu tshwm rua cov thwjtim pum

(Mth. 28:16-20; Mk. 16:14-18; Yh. 20:19-23; Tkh. 1:6-8)

36Thaus ob tug saamswm pav txug zaaj nuav, Yexu txawm lug sawv ntsug huv plawv puab, hab has rua puab tas, [“Mej ca le nyob kaaj sab lug.”] 37Puab poob sab ntshai kawg, puab xaav tas pum ib tug daab. 38Yexu has rua puab tas, “Mej ntxhuv sab ua daabtsw? Vem le caag mej tsw tso sab ntseeg? 39Ca le saib kuv txhais teg hab kuv txhais kwtaw yeej yog kuv ntaag. Hab kov kuv lub cev saib, tsua qhov daab tsw muaj nqaj muaj txhaa yaam le mej pum kuv muaj.” 40[Thaus has le ntawd taag, Yexu txawm muab nwg txhais teg txhais kwtaw rua puab saib.] 41Thaus puab tseed tsw tshua ntseeg vem yog zoo sab hab tseed saamswm phemfwj, Yexu txawm has rua puab tas, “Ntawm nuav mej muaj daabtsw noj los tsw muaj?” 42Puab txawm muab ib qhov ntseg ci rua Yexu, 43nwg txawm noj taab meeg puab.
44Yexu has rua puab tas, “Nuav yog tej lug kws kuv has rua mej rua thaus kuv tseed nrug mej nyob tas txhua lu lug kws sau ca rua huv Mauxe phoo kevcai hab sau rua huv cov xwbfwb cev Vaajtswv lug hab huv ntawv nkauj kws has txug kuv puavleej yeej yuav tsum tav.” 45Hab Yexu qheb puab lub sab kuas to taub Vaajtswv txujlug, 46hab has rua puab tas, “Muaj lug sau ca has tas tug Kheto yuav tsum raug kev tswm txom hab peb nub yuav caj sawv huv qhov tuag rov lug, 47hab yuav tsum tuav tug Kheto lub npe tshaaj tawm qhov kws ntxeev dua sab tshab hab qhov kws daws tau lub txem rua txhua haiv tuabneeg noog, yuav chiv ntawm Yeluxalee moog. 48Mej yog cov kws ua timkhawv rua tej nuav ntaag. 49Saib maj, kuv yuav tso yaam kws kuv leej Txwv cog lug tseg lawm lug rua sau mej. Tassws mej yuav tsum nyob huv lub nroog tog moog txug thaus mej tau naav tug fwjchim kws lug sau ntuj lug.”

Yexu moog sau ntuj

(Mk. 16:19-20; Tkh. 1:9-11)

50Yexu txawm coj puab tawm moog txug lub zog Npethani, mas nwg tsaa ob txhais teg foom koob moov rua puab. 51Thaus nwg saamswm foom koob moov hov, nwg txawm ncaim puab moog lawm, hab nwg raug coj moog sau ntuj. 52Puab txawm pe hawm nwg hab rov lug rua huv Yeluxalee zoo sab kawg, 53hab naj nub nyob huv lub tuam tsev qhuas Vaajtswv.