24

Yexus ciaj sawv rov los

(Mth. 28:1-10; Mk. 16:1-8; Yh. 20:1-10)

1Hnub ib thaum sawv ntxov tsis tau kaj ntug cov pojniam coj tej tshuaj tsw qab uas lawv npaj lawd mus txog lub qhov ntxa. 2Lawv pom daim lag zeb twb muab dov tawm ntawm rooj ntxa lawm. 3Thaum lawv nkag mus saib mas tsis pom Yexus lub cev tuag lawm. 4Thaum lawv tseem xav tsis thoob rau tej no ua ciav txawm muaj ob tug yawg hnav tsoos tsho ci ntsa iab los sawv ze ntawm lawv. 5Lawv ntshai heev thiab nyo ntsej muag rau hauv pem teb, mas ob tug yawg ntawd txawm hais rau lawv tias, “Ua cas nej nrhiav tus neeg ciaj hauv cov neeg tuag? 6Nws tsis nyob ntawm no, nws twb ciaj sawv rov los lawm. Cia li nco txog tej lus uas thaum tseem nyob hauv Kalilais nws hais rau nej tias, 7‘Neeg leej Tub yuav tsum raug muab cob rau hauv cov neeg muaj txim txhais tes, thiab yuav raug muab teem rau saum khaublig ntoo, mas peb hnub yuav ciaj sawv rov los.’ ” 8Ces lawv thiaj nco dheev txog Yexus tej lus, 9thiab rov tom lub ntxa los piav tej xwm txheej no huvsi rau kaum ib tug tubtxib thiab lwm tus uas nyob ntawd mloog. 10Cov uas piav tej xwm txheej no rau cov tubtxib mloog yog Maivliag Madala thiab Yau‑ana thiab Maivliag uas yog Yakaunpau niam thiab lwm tus pojniam uas nrog lawv ua ke. 11Tiamsis cov tubtxib pom tias tej lus ntawd tsis muaj tseeb thiaj tsis ntseeg cov pojniam hais. 12[Tiamsis Petus sawv tsees dhia mus tom lub ntxa. Thaum nyo xauj rau hauv tsuas pom tej ntaub mag xwb, txawm rov los phimhwj kawg rau tej xwm txheej uas tshwm los ntawd.]

Taug kev mus lub zos Ema‑u

(Mk. 16:12-13)

13Tib hnub ntawd muaj ob tug thwjtim taug kev mus rau ib lub zos npe hu ua Ema‑u, nyob deb ntawm Yeluxalees kwvlam kaum ib kilumeb. 14Ob tug sib tham txog txhua yam xwm txheej uas tshwm los no. 15Thaum ob tug tabtom sib tham sib nug ntawd, Yexus txawm los ze nrog ob tug taug kev ua ke mus. 16Tiamsis ob tug qhov muag plooj lawm cim tsis tau Yexus. 17Yexus hais rau ob tug tias, “Thaum taug kev tuaj neb sib tham txog dabtsi?” Ob tug txawm nres nkaus ua ntsej muag mluas mlob. 18Tus uas npe hu ua Khelaupa txawm teb Yexus tias, “Koj tib leeg yog qhua hauv Yeluxalees uas tsis paub tej xwm txheej uas tshwm los ob peb hnub no lov?” 19Yexus hais rau ob tug tias, “Xwm txheej dabtsi?” Ob tug teb nws tias, “Tej xwm txheej uas tshwm rau Yexus uas yog neeg Naxale. Nws yog ib tug xibhwb cev Vajtswv lus uas muaj hwjchim ua haujlwm thiab hais tau lus tseem ceeb tab meeg Vajtswv thiab tab meeg cov neeg sawvdaws, 20mas peb cov pov thawj hlob thiab cov thawj muab nws cob rau luag rau txim tuag thiab muab teem rau saum khaublig ntoo. 21Peb twb vam tias nws yuav ua tus uas txhiv cov Yixayee dim. Dua li ntawd, hnub no yog hnub peb uas muaj tej xwm txheej ntawd tshwm los. 22Cov pojniam uas nrog peb ua ke muaj qee leej ua rau peb phimhwj heev. Lawv sawv mus tom lub qhov ntxa, 23mas tsis pom Yexus lub cev tuag lawm. Lawv rov los piav tias lawv ua yog toog pom ob tug tubtxib saum ntuj hais tias tus ntawd tseem muaj txojsia nyob. 24Peb cov qee leej txawm mus tom lub qhov ntxa mas pom raws li cov pojniam hais, tiamsis tsis pom Yexus.” 25Yexus txawm hais rau ob tug tias, “Au neeg ruam thiab tsis kub siab ntseeg txhua yam uas cov xibhwb cev Vajtswv lus hais cia lawd. 26Tus Khetos yeej yuav tsum raug txom nyem li ntawd thiaj li tau nws lub hwjchim ci ntsa iab los tsis yog?” 27Ces Yexus txawm txhais Vajtswv txojlus txhua nqe uas ntsig txog nws rau ob tug mloog pib kiag ntawm Mauxe mus rau cov xibhwb cev Vajtswv lus huvsi.
28Thaum lawv tuaj ze lub zos uas yuav mus ntawd, Yexus txawm ua li nws yuav dhau plaws mus. 29Tiamsis ob tug cheem cheem nws hais tias, “Koj cia li nrog wb so ua ke vim twb yuav tsaus ntuj thiab hnub yuav poob qho.” Yexus thiaj nkag mus nrog ob tug so. 30Thaum Yexus nrog ob tug zaum ntawm rooj mov, nws txawm muab ncuav los thov Vajtswv foom koob hmoov, thiab muab ntais cev rau ob tug. 31Ces ob tug qhov muag txawm qheb kiag ob tug thiaj cim tau Yexus. Ces Yexus txawm ploj ntais ntawm ob tug mus lawm. 32Ob tug txawm sib tham tias, “Wb ob leeg lub siab kub qas lug rau thaum nws nrog wb tham taug kev thiab thaum nws txhais Vajtswv txojlus rau wb mloog los tsis yog?” 33Ob tug txawm sawv tsees tamsim ntawd rov mus rau Yeluxalees, mas ntsib kaum ib tug tubtxib thiab cov uas nrog lawv ua ke tuaj txoos ua ke. 34Lawv hais tias, “Tus Tswv ciaj sawv rov los lawm tiag tiag li, nws twb los tshwm rau Ximoos pom.” 35Ob tug ntawd txawm piav tej uas tshwm taug kev thiab qhov uas ob tug paub Yexus rau thaum muab ncuav ntais ntawd, rau lawv mloog.

Yexus tshwm rau cov thwjtim pom

(Mth. 28:16-20; Mk. 16:14-18; Yh. 20:19-23; Ttx. 1:6-8)

36Thaum ob tug tabtom piav txog zaj no, Yexus txawm los sawv ntsug hauv lawv nruab nrab, thiab hais rau lawv tias, [“Nej cia li nyob kaj siab lug.”] 37Lawv poob siab ntshai kawg, lawv xav tias pom ib tug dab. 38Yexus hais rau lawv tias, “Nej ntxhov siab ua dabtsi? Vim li cas nej tsis tso siab ntseeg? 39Cia li saib kuv txhais tes thiab kuv txhais kotaw yeej yog kuv ntag. Thiab kov kuv lub cev saib, rau qhov dab tsis muaj nqaij muaj txha yam li nej pom kuv muaj.” 40[Thaum hais li ntawd tag, Yexus txawm muab nws txhais tes txhais kotaw rau lawv saib.] 41Thaum lawv tseem tsis tshua ntseeg vim yog zoo siab thiab tseem tabtom phimhwj, Yexus txawm hais rau lawv tias, “Ntawm no nej muaj dabtsi noj los tsis muaj?” 42Lawv txawm muab ib qhov ntses ci rau Yexus, 43nws txawm noj tab meeg lawv.
44Yexus hais rau lawv tias, “No yog tej lus uas kuv hais rau nej rau thaum kuv tseem nrog nej nyob tias txhua lo lus uas sau cia rau hauv Mauxe phau kevcai thiab sau rau hauv cov xibhwb cev Vajtswv lus thiab hauv ntawv nkauj uas hais txog kuv puavleej yeej yuav tsum tiav.” 45Thiab Yexus qheb lawv lub siab kom to taub Vajtswv txojlus, 46thiab hais rau lawv tias, “Muaj lus sau cia hais tias tus Khetos yuav tsum raug kev tsim txom thiab peb hnub yuav ciaj sawv hauv qhov tuag rov los, 47thiab yuav tsum tuav tus Khetos lub npe tshaj tawm qhov uas ntxeev dua siab tshiab thiab qhov uas daws tau lub txim rau txhua haiv neeg mloog, yuav pib ntawm Yeluxalees mus. 48Nej yog cov uas ua timkhawv rau tej no ntag. 49Saib maj, kuv yuav tso yam uas kuv leej Txiv cog lus tseg lawm los rau saum nej. Tiamsis nej yuav tsum nyob hauv lub nroog tos mus txog thaum nej tau hnav lub hwjchim uas los saum ntuj los.”

Yexus mus saum ntuj

(Mk. 16:19-20; Ttx. 1:9-11)

50Yexus txawm coj lawv tawm mus txog lub zos Npethani, mas nws tsa ob txhais tes foom koob hmoov rau lawv. 51Thaum nws tabtom foom koob hmoov ntawd, nws txawm ncaim lawv mus lawm, thiab nws raug coj mus saum ntuj. 52Lawv txawm pe hawm nws thiab rov los rau hauv Yeluxalees zoo siab kawg, 53thiab niaj hnub nyob hauv lub tuam tsev qhuas Vajtswv.