24

Yexus Sawv Hauv Qhov Tuag Rov Los

(Mathais 28.1-10; Malakaus 16.1-8; Yauhas 20.1-10)

1Hnubkaj thaum kaj ntug txoog, cov pojniam txawm nqa tej tshuaj tsw qab uas lawv twb npaj tseg lawm, thiab lawv mus rau tom lub qhov ntxa. 2Lawv pom daim txiagzeb uas npog lub rooj ntxas twb dov rau ibcag lawm, 3lawv mus saib hauv; tiamsis tsis pom Tswv Yexus lub cev lawm. 4Lawv sawv ntsug hauv thiab xav tsis thoob li, tamsim ntawd muaj ob tug txivneej hnav ris tsho ci ntsa iab los sawv ntawm lawv ib sab. 5Cov pojniam ntawd ntshai kawg, thiab nyo hau rau hauv av, saib tsis taus ob tug txivneej ntawd li, ob tug txivneej ntawd hais rau lawv hais tias, “Ua li cas nej tuaj nrhiav tus neeg ciaj ntawm cov neeg tuag no? 6Nws tsis nyob ntawm no; nws twb sawv lawm. Nej nco ntsoov tej lus uas nws hais rau nej, thaum nej tseem nyob pem lub xeev Kalilais hais tias, 7‘Yeej yuav muaj neeg ntes Neeg Leej Tub coj mus rau cov neeg txhaum, muab nws ntsia rau saum ntoo khaublig thiab peb hnub tom qab, nws yuav sawv hauv qhov tuag rov qab los.’ ”
8Cov pojniam ntawd nco dheev txog Yexus tej lus, 9thiab lawv tawm hauv lub qhov ntxa rov los qhia tej ntawd rau kaum ib tug thwjtim thiab cov uas nrog lawv nyob mloog. 10Cov pojniam ntawd yog, Malis Madalas, Yauhanas thiab Malis uas yog Yakaunpaus niam; thiab muaj dua ob peb tug pojniam los qhia tej no rau cov timthawj. 11Tiamsis cov thwjtim xav hais tias, tej uas cov pojniam ntawd hais yog tso dag xwb, lawv thiaj tsis ntseeg cov pojniam ntawd tej lus. 12Tiamsis Petus cia li sawv tsees khiav mus rau tom lub qhov ntxa; nws khoov xauj hauv lub qhov ntxa, ua ciav tsis pom dabtsi, tsuas pom cov ntaub uas qhwv Yexus lub cev nyob hauv xwb. Nws rov qab los tsev, thiab xav tsis thoob rau tej uas nws pom ntawd.

Yexus Taug Kev Mus Pem Lub Zos Ema-us

(Malakaus 16.12-13)

13Tib hnub ntawd Yexus ob tug thwjtim tabtom taug kev mus rau pem lub zos Ema-us uas nyob nrug deb ntawm lub nroog Yeluxalees kwvlam li kaum ib kilumev, 14thiab nkawd sib tham txog tej uas twb tshwm muaj lawm. 15Thaum nkawd tseem sib tham thiab sib nug txog zaj ntawd, Yexus txawm los nrog nkawd taug kev mus; 16nkawd pom Yexus, tiamsis zoo li muaj tej yam ua rau nkawd cim tsis tau nws. 17Yexus nug nkawd hais tias, “Neb pheej sib tham dabtsi thaum neb taug kev?”
 Nkawd nres ua ntsejmuag mluas mlob.
18Ob tug ntawd, tus uas hu ua Kelupas, nug Yexus hais tias, “Tagnrho cov neeg uas nyob hauv lub nroog Yeluxalees puavleej paub tej uas nyuam qhuav muaj tau ob peb hnub los no huv tibsi, tsuas yog koj tib leeg thiaj tsis paub tej ntawd xwb los?”
19Yexus nug nkawd hais tias, “Tej ntawd yog dabtsi?”
 Nkawd teb hais tias, “Tej ntawd yog tej xwm uas Yexus tus uas yog neeg Naxales raug. Nws yog ib tug cev Vajtswv lus. Vajtswv thiab tej neeg sawvdaws puavleej pom hais tias, nws tej lus muaj hwjchim thiab nws ua tau tej txujci tseemceeb.
20Peb cov thawj ntawm cov povthawj thiab cov nomtswv muab nws rau Philaj txiav txim tua nws povtseg, thiab lawv muab nws ntsia rau saum ntoo khaublig. 21Peb cia siab hais tias nws yog tus uas yuav pab cov Yixalayees dim! Dua li ntawd, txij li muaj tej ntawd los twb tau peb hnub rau hnub no lawm. 22Cov pojniam uas yog peb pab qee leej tau ua rau peb xav tsis thoob li; thaum kaj ntug txoog lawv mus rau tom lub qhov ntxa, 23tiamsis lawv tsis pom Yexus lub cev lawm. Lawv rov los qhia rau sawvdaws hais tias, lawv pom cov timtswv ceebtsheej qhia rau lawv hais tias, Yexus twb rov muaj sia lawm. 24Peb cov muaj qee leej mus saib lub qhov ntxa, thiab pom muaj raws li cov pojniam ntawd hais tiag, tiamsis lawv tsis pom Yexus.”
25Ces Yexus hais rau nkawd hais tias, “Ua li cas neb yuav ruam ua luaj li, ua li cas neb tsis ntseeg tej uas cov cev Vajtswv lus tau qhia tseg lawm! 26Puas yog tus Mexiyas yeej yuav raug tsimtxom thiab tom qab ntawd nws yuav tau nws lub tshwjchim ci ntsa iab?” 27Yexus txawm piav Vajtswv Txojlus uas hais txog nws, nws xub pib qhia tej uas Mauxes sau thiab tej uas cov cev Vajtswv lus txhua tus sau tseg lawm.
28Thaum lawv mus yuav txog lub zos uas lawv mus ntawd, Yexus txawm ua li nws yuav dhau plaws mus. 29Tiamsis nkawd cheem hais tias, “Koj nrog wb so ntawm no, rau qhov twb yuav tsaus ntuj.” Yexus thiaj mus nrog nkawd so. 30Thaum Yexus nrog nkawd zaum noj mov ntawm rooj, Yexus muab ib lub ncuav los nws ua Vajtswv tsaug thiab muab faib rau nkawd noj. 31Yam uas plooj ntawm nkawd lub qhovmuag txawm tshem hlo lawm, nkawd thiaj paub hais tias, yog Yexus, tamsim ntawd Yexus cia li ploj ntais ntawm nkawd mus lawm. 32Nkawd sib tham hais tias, “Thaum peb taug kev tuaj, nws nrog wb tham thiab piav Vajtswv Txojlus rau wb mloog, mas wb lub siab kub lug cuag li hluavtaws hlawv puas yog?”
33Tamsim ntawd nkawd txawm sawv tsees rov qab mus rau nram lub nroog Yeluxalees, thiab nkawd mus rau ntawm kaum ib tug thwjtim thiab lwm tus uas tuaj nyob ua ke ntawd, 34thiab lawv sib tham hais tias, “Tus Tswv twb sawv rov los lawm tiag tiag! Nws twb los tshwm rau Ximoos pom lawm!”
35Nkawd txawm piav tej uas nkawd pom thaum nkawd taug kev mus, thiab thaum tus Tswv muab ncuav ntais faib rau nkawd noj, nkawd thiaj paub hais tias yog Yexus tiag rau lawv mloog.

Yexus Los Tshwm rau Cov Thwjtim Pom

(Mathais 28.16-20; Malakaus 16.14-18; Yauhas 20.19-23; Tes Haujlwm 1.6-8)

36Thaum nkawd tseem tabtom piav txog tej uas nkawd pom ntawd rau cov thwjtim mloog, tamsim ntawd tus Tswv txawm los sawv nruab nrab ntawm lawv, thiab hais rau lawv hais tias, “Nej cia li tau nyob kaj siab lug.”
37Lawv poob siab thiab ntshai kawg, lawv xav hais tias yog lawv pom dab. 38Tiamsis Yexus hais rau lawv hais tias, “Ua li cas nej ntshai ua luaj li? Vim li cas nej tsis ntseeg? 39Nej cia li saib kuv ob txhais tes thiab kuv ob txhais kotaw, nej thiaj yuav paub hais tias yog kuv tiag. Nej cia li cev tes kov kuv, nej thiaj li yuav paub, rau qhov dab tsis muaj nqaij tsis muaj txha li uas nej pom kuv muaj no.”
40Thaum Yexus hais li ntawd, nws txawm xyab hlo nws ob txhais tes thiab ob txhais kotaw rau lawv saib. 41Lawv zoo siab kawg thiab xav tsis thoob li, tiamsis lawv tseem tsis tau ntseeg tiag; Yexus nug lawv hais tias, “Nyob ntawm no, nej puas muaj dabtsi noj?” 42Lawv muab ib daim nqaij ntses ci cev rau Yexus, 43Yexus txais mus noj tabmeeg lawv sawvdaws.
44Yexus hais rau lawv hais tias, “Tej no yog tej uas kuv twb qhia rau nej thaum kuv tseem nrog nej nyob: Rau qhov txhua yam uas Mauxes hais thiab tej uas cov cev Vajtswv lus sau tseg rau hauv Phau Ntawv Nkauj uas hais txog kuv ntawd puavleej yuav tiav.”
45Yexus txawm ua rau lawv totaub Vajtswv Txojlus, 46thiab Yexus hais rau lawv hais tias, “Twb muaj lus sau tseg lawm hais tias, tus Mexiyas yeej yuav raug kev tsimtxom thiab peb hnub tom qab, nws yuav sawv hauv qhov tuag rov qab los 47nej yuav tsum tuav nws lub npe mus qhia txojmoo zoo rau txhua haivneeg hauv qab ntuj no hais tias, Vajtswv yuav zam txim rau tus uas tso nws tej kev txhaum tseg. Nej cia li pib qhia hauv lub nroog Yeluxalees. 48Nej yuav tsum ua timkhawv qhia tej no rau sawvdaws paub. 49Kuv yuav muab yam uas kuv Txiv coglus tseg lawm rau nej. Tiamsis nej yuav tsum nyob hauv lub nroog Yeluxalees tos mus txog thaum uas nej tau lub hwjchim uas yuav los saum ntuj los.”

Yexus Mus Saum Ntuj

(Malakaus 16.19-20; Tes Haujlwm 1.9-11)

50Yexus coj lawv tawm hauv lub nroog Yeluxalees mus txog nram lub zos Npethanis. Nws tsa tes foom koob hmoov rau lawv. 51Thaum nws foom koob hmoov rau lawv tas, nws txawm ncaim lawv thiab Vajtswv coj nws mus rau saum ntuj lawm. 52Lawv pehawm nws thiab rov mus rau pem lub nroog Yeluxalees, lawv zoo siab kawg li, 53thiab lawv niaj hnub mus nyob hauv lub Tuamtsev ua Vajtswv tsaug.