24

Yesu Aengx Nangh Daaih

(Beiv mangc Matv^taai 28:1-10; Maako 16:1-8; Yo^han 20:1-10)

1Taux wuov norm leiz-baaix nyei da'yietv hnoi lungh ndorm nziouv nyei, lungh mbiouz-mbiouz njang hnangv, wuov deix m'sieqv dorn dorh jienv ninh mbuo mbenc daaih nyei ndie-ndaang mingh Yesu nyei zouv. 2Taux wuov buatc mbaeqc zouv-gaengh wuov kuaaiv la'bieiv tui nqoi mi'aqv. 3Ninh mbuo ziouc bieqc mingh mangc, maiv buatc Ziouv Yesu nyei sei. 4Ninh mbuo souv jienv wuov hnamv maiv mengh baeqc. Liemh zeih maaih i laanh mienh zuqv jienv lui-houx zaengh zaengh nyei souv jienv ninh mbuo nyei ga'hlen. 5Wuov deix m'sieqv dorn gamh nziex haic ziouc puoqv njiec ndau. Naaiv deix i laanh mienh naaic ninh mbuo, “Meih mbuo weic haaix diuc daaih naaiv janx-daic yiem nyei dorngx lorz mienh nangh mienh? 6Ninh maiv yiem naaiv lorqc. Ninh nangh daaih aqv. Meih mbuo oix zuqc jangx taux ninh yiem Gaa^li^li wuov zanc gorngv mbuox meih mbuo wuov deix waac. 7Ninh gorngv, ‘Yie, Baamh Mienh nyei Dorn, oix zuqc jiu bun mienh waaic mienh dorh mingh ding ziepc nzaangc jaax. Mv baac da'faam hnoi yie aengx nangh daaih’ wuov deix waac.” 8Wuov deix m'sieqv dorn ziouc jangx zuqc Yesu nyei waac aqv.
9Yiem zouv nzuonx mingh, ninh mbuo zorqv naaiv deix yietc zungv sic mbuox wuov deix ziepc yietv dauh ⟨gong-zoh⟩ caux ga'hlen nyei zuangx mienh. 10Mbuox gong-zoh mbuo wuov deix m'sieqv dorn, dongh Makv^ndaa^laa Mungv wuov dauh Maa^li^yaa caux Yo^an^naa caux Yaagorpc nyei maa, Maa^li^yaa, aengx caux ninh mbuo daaih wuov deix m'sieqv dorn. 11Mv baac gong-zoh mbuo maiv sienx. Laaic naaiv deix m'sieqv dorn la'guaih gorngv hnangv.
12Mv baac Bide jiez sin tiux jienv mingh taux zouv, ndoqv njiec ciepv mangc, kungx buatc ndie-damh hnangv. Ninh ziouc daaux nqaang nzuonx, yaac hnamv maiv mengh baeqc naaiv deix sic.

Mingh Em^maa^utc Laangz Nyei Sai-Gorx Buangh Zuqc Yesu

(Beiv mangc Maako 16:12-13)

13Dongh naaic hnoi maaih i dauh Yesu nyei sai-gorx mingh norm laangz heuc Em^maa^utc, yiem nitv Ye^lu^saa^lem Zingh leih maiv go ziepc yietv gilo jauv. 14Gan jauv mingh wuov zanc, ninh mbuo gorngv jienv koqv hoqc cuotv liuz nyei sic mingh. 15Doix ninh mbuo gorngv jienv wuov zanc, Yesu ganh daaih fatv caux jienv ninh mbuo mingh. 16Ninh mbuo buatc nyei mv baac weic haaix diuc mv bei, ninh mbuo zieqv maiv duqv ninh. 17Yesu naaic gaax ninh mbuo, “Meih mbuo gan jienv jauv mingh meih mbuo gorngv haaix nyungc?” Ninh mbuo ziouc dingh jienv, hmien nzauh nzauh wuov. 18Maaih dauh, mbuox heuc Ken^o^batc, naaic Yesu, “Kungx meih ganh nduqc dauh kaeqv yiem Ye^lu^saa^lem Zingh maiv hiuv duqv naaiv deix i ziex hnoi cuotv daaih nyei sic?”
19Yesu aengx naaic, “Haaix nyungc sic?”
 Ninh mbuo dau, “Naa^saa^letv Mungv nyei Yesu nyei sic. Ninh zoux dauh douc waac mienh. Yiem Tin-Hungh caux zuangx mienh nyei nza'hmien ninh gorngv nyei waac caux zoux nyei sic maaih domh qaqv.
20Yie mbuo nyei sai mienh bieiv caux jien-fouv zorqv ninh jiu bun Janx dingc zuiz daix ninh ziouc dorh ninh mingh ding ziepc nzaangc jaax daic. 21Yie mbuo yaac hnamv jienv dongh naaiv dauh oix zuoqc I^saa^laa^en Mienh nzuonx. Yaac maiv daan mbuoqc naaiv hnangv. Naaiv deix sic cuotv liuz duqv buo hnoi aqv. 22Mv baac yiem yie mbuo wuov maaih deix m'sieqv dorn zoux bun yie mbuo hnamv maiv mengh baeqc. Ninh mbuo a'ndorm nziouv nyei mingh wuov zouv mangc. 23Maiv buatc ninh nyei sei mi'aqv. Ninh mbuo nzuonx daaih gorngv ninh mbuo buatc fin-mienh hinc cuotv daaih mbuox ninh mbuo, Yesu ziangh jienv nyei. 24Yie mbuo maaih deix mingh mangc yaac buatc hnangv naaiv deix m'sieqv dorn gorngv nor. Mv baac ninh mbuo maiv buatc Yesu.”
25Yesu gorngv mbuox ninh mbuo, “Meih mbuo mienh hngongx mienh aah! Douc waac mienh gorngv nyei yietc zungv waac meih mbuo weic haaix diuc sienx ndongc naaic ndanh? 26Giduc oix zuqc siouc liuz naaic deix kouv nyei sic cingx daaih bieqc ninh nyei njang-laangc maiv zeiz?” 27Yesu ziouc gorngv mengh Ging-Sou ziangv jienv ninh ganh gorngv nyei joux-joux waac bun ninh mbuo muangx, yiem ⟨Mose nyei Leiz-Latc Sou⟩ jiez gorn aengx gorngv nzengc Tin-Hungh nyei zuangx Douc Waac Mienh nyei Sou.
28Mingh aav lamh taux ninh mbuo oix mingh wuov norm laangz, Yesu zoux hnangv oix baeng zaqc nyei jiex. 29Mv baac ninh mbuo qaqv liouh ninh gorngv, “Ih zanc aav lamh hmuangx aqv. Mba'hnoi oix muotv aqv. Caux yie mbuo bueix muonz naaiv maah!” Yesu ziouc bieqc biauv caux ninh mbuo hitv wuov.
30Yesu caux ninh mbuo juangc dieh nyanc hnaangx wuov zanc, ninh aengx zorqv njuov daaih laengz zingh liuz Tin-Hungh ziouc maeqv nqoi bun ninh mbuo. 31Tin-Hungh bun ninh mbuo i laanh liemh zeih zieqv duqv Yesu, ziang naaic maiv buatc ninh mi'aqv. 32Laanh mbuox laanh, “Mbuo gan jauv daaih wuov zanc, ninh caux mbuo gorngv waac yaac porv mengh Ging-Sou, mbuo haiz jorm hnyouv haic hnangv maaih douz zieqc jienv nor orqc?”
33Ninh mbuo liemh zeih jiez sin nzuonx Ye^lu^saa^lem. Ninh mbuo buatc wuov deix ziepc yietv dauh sai-gorx caux deix ninh mbuo nyei doic gapv zunv wuov, 34haiz ninh mbuo gorngv, “Ziouv za'gengh nangh daaih aqv. Ninh hinc bun Simon buatc liuz aqv.” 35Wuov deix i laanh yaac gorngv ninh mbuo yiem jauv zaangc buangh nyei sic yaac gorngv Yesu maeqv njuov wuov zanc ninh mbuo zieqv duqv ninh aqv.

Yesu Hinc Bun Sai-Gorx Mbuo Buatc

(Beiv mangc Matv^taai 28:16-20; Maako 16:14-18; Yo^han 20:19-23; Gong-Zoh 1:6-8)

36Wuov deix i laanh gorngv jienv naaiv deix jauv wuov zanc, Ziouv Yesu ganh liemh zeih hinc daaih souv jienv ninh mbuo zuangx mienh nyei mbu'ndongx gorngv mbuox ninh mbuo, “Meih mbuo baengh orn aqv oc.”
37Ninh mbuo laaic buatc janx-daic njoiz mv bei, ziouc haeqv ninh mbuo gamh nziex haic, hnyouv huaang nzengc. 38Mv baac Yesu mbuox ninh mbuo, “Meih mbuo weic haaix diuc nzauh faanh? Zoux haaix nyungc maaih hnyouv mbungh mbienv? 39Samx mangc gaax yie nyei buoz-zaux! Hluo mangc, meih mbuo ziouc hiuv duqv dongh yie aqv. Janx-daic njoiz maiv maaih orv, maiv maaih mbungv hnangv meih mbuo buatc yie maaih nor.”
40Ninh hnangv naaiv nor gorngv yaac bun ninh mbuo mangc ninh nyei buoz-zaux. 41Mangc liuz ninh mbuo a'hneiv haic, mbuoqc horngh haic, mv baac corc maiv gaengh sienx. Yesu naaic ninh mbuo, “Yiem naaiv maaih nyanc nyei ga'naaiv nyei fai?” 42Ninh mbuo zorqv deix ziqv daaih nyei mbiauz bun ninh. 43Ninh zipv daaih ziouc dorng jienv ninh mbuo nyanc.
44Nyanc liuz, ninh mbuox ninh mbuo, “Naaiv deix sic se yie caux meih mbuo yiem wuov zanc yie mbuox jiex meih mbuo. Yiem Mose nyei Leiz-Latc Sou caux Tin-Hungh nyei Douc Waac Mienh nyei Sou caux Singx Nzung ziangv jienv yie wuov deix waac yietc zungv, oix zuqc cuotv daaih doix-diuc nzengc.”
45Yesu ziouc porv nqoi ninh mbuo nyei hnyouv bun ninh mbuo mengh baeqc Ging-Sou. 46Ninh yaac gorngv mbuox ninh mbuo, “Ging-Sou fiev jienv hnangv naaiv nor gorngv Giduc oix zuqc siouc kouv. Daic mingh taux da'faam hnoi aengx nangh daaih. 47Oix zuqc dengv ninh nyei mbuox mingh zunh mbuox mienh goiv hnyouv guangc zuiz ziouc duqv Tin-Hungh guangc ninh mbuo nyei zuiz. Oix zuqc yiem Ye^lu^saa^lem Zingh jiez gorn zunh cuotv buangv maanc guoqv maanc fingx. 48Meih mbuo zoux naaiv deix sic nyei zorng-zengx mienh. 49Dongh yie nyei Die laengz bun nyei, yie ganh oix paaiv daaih caux meih mbuo yiem. Mv baac meih mbuo oix zuqc yiem naaiv zingh zuov taux yiem gu'nguaaic daaih nyei qaqv njiec taux meih mbuo.”

Yesu Faaux Tin-Dorngh Mi'aqv

(Beiv mangc Maako 16:19-20; Gong-Zoh 1:9-11)

50Yesu dorh ninh mbuo cuotv mingh taux Mbe^taa^ni Laangz-hlen ziouc cau jienv buoz buang waac ninh mbuo. 51Buang gau waac, ninh ziouc leih nqoi ninh mbuo, faaux tin-dorngh mi'aqv. 52Ninh mbuo ziouc yiem wuov baaix ninh, njien-youh a'hneiv nyei nzuonx Ye^lu^saa^lem, 53yaac zanc-zanc yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv ceng Tin-Hungh.