2

Yug Yexus

(Mth. 1:18-25)

1Lub sijhawm ntawd Xixa Aukata rhawv kevcai kom neeg thoob ntiajteb txheeb npe rau hauv ntawv. 2No yog thawj zaug uas sau npe. Thaum ntawd Khilenia ua tus kav lub xeev Xilia. 3Txhua tus nyias mus sau npe rau hauv nyias lub moos. 4Yauxej kuj taug kev tawm hauv lub moos Naxale xeev Kalilais mus rau Davi lub moos uas hu ua Npelehee xeev Yudia, rau qhov nws yog Davi caj ces thiab yog Davi cum. 5Nws nrog Maivliag uas nws twb qhaib cia lawd ua ke mus sau npe thiab Maivliag kuj suab menyuam. 6Thaum ob tug nyob qhov ntawd txawm txog caij Maivliag yug menyuam. 7Nws txawm yug tau nws tus tub hlob thiab muab khaub ncaws qhwv tso pw rau hauv ib lub dab zaub, rau qhov hauv lub tsev so tsis muaj chaw rau ob tug so lawm.

Cov yug yaj thiab cov tubtxib saum ntuj

8Thaj tsam ntawd muaj neeg yug yaj zov yaj hmo ntuj tom tshav zaub. 9Mas tus Tswv ib tug tubtxib saum ntuj los tshwm rau lawv thiab muaj tus Tswv lub hwjchim ci ntsa iab vij nkaus lawv, mas lawv ntshai heev kawg li. 10Tus tubtxib saum ntuj hais rau lawv tias, “Nej tsis txhob ntshai, kuv coj txoj xov zoo los rau nej, yog hais txog txojkev xyiv fab loj kawg uas yuav los txog rau neeg sawvdaws, 11rau qhov hnub no yug ib tug Cawmseej rau hauv Davi lub moos rau nej, nws yog tus Kheto uas yog tus Tswv. 12No yog tus txujci uas qhia rau nej paub. Nej yuav pom ib tug menyuam mos qhwv khaub ncaws pw hauv ib lub dab zaub.”
13Tamsim ntawd muaj ib pab tubtxib saum ntuj coob coob los nrog tus tubtxib ntawd qhuas Vajtswv hais tias,
  14“Cia Vajtswv tau koob meej ci ntsa iab
   rau saum ntuj uas siab kawg nkaus,
  thiab hauv ntiajteb cia li muaj kev kaj siab lug
   rau cov neeg uas Vajtswv txaus siab.”
15Thaum cov tubtxib saum ntuj ncaim lawv rov mus saum ntuj lawm, cov neeg yug yaj txawm sib yaum hais tias. “Cia peb mus rau hauv lub moos Npelehee saib tej xwm txheej uas tshwm los raws li tus Tswv qhia rau peb lawd.” 16Lawv txawm maj nroos mus mas pom Maivliag thiab Yauxej thiab tus menyuam mos pw hauv lub dab zaub. 17Thaum lawv pom lawd lawv thiaj piav tej uas lawv tau hnov txog tus menyuam ntawd. 18Txhua tus uas hnov kuj xav tsis thoob txog zaj uas cov yug yaj piav rau lawv. 19Tiamsis Maivliag kuj khaws lawv tej lus ntawd huvsi cia xav ntsuj ntsoov rau hauv nruab siab. 20Cov uas yug yaj rov qab mus ua rau Vajtswv tau koob meej thiab qhuas Vajtswv rau txhua yam uas lawv tau hnov thiab pom raws li uas tau hais rau lawv lawd.
21Thaum puv yim hnub yog hnub uas muab tus metub ntawd ua kevcai txiav, lawv muab nws tis npe hu ua Yexus raws li tus tubtxib saum ntuj tau tis npe rau thaum tsis tau xeeb rau hauv plab.

Muab Yexus xyeem hauv lub tuam tsev

22Thaum txog lub sijhawm uas ob niam txiv yuav ua kevcai ntxuav raws li Mauxe txoj kevcai, ob tug txawm coj Yexus mus rau hauv lub nroog Yeluxalees yuav muab xyeem rau tus Tswv, 23raws li tus Tswv txoj kevcai uas sau tseg hais tias, “Txhua tus tub uas yug thawj plab los yuav hu tias dawb huv rau tus Tswv,” 24thiab ob tug yuav muab qhov txhia chaw xyeem raws li uas hais hauv tus Tswv txoj kevcai hais tias, “ib nkawg nquab taug lossis ob tug rhaws nquab nyeg.”
25Muaj ib tug yawg nyob hauv Yeluxalees npe hu ua Xime‑oo, nws yog ib tug ncaj ncees thiab hwm Vajtswv. Nws tos rawv lub sijhawm uas cov Yixayee yuav tau txojkev nplij siab, thiab Vaj Ntsuj Plig dawb huv nyob hauv nws. 26Vaj Ntsuj Plig dawb huv twb qhia rau nws paub tias nws yuav tsis pom txojkev tuag mus txog thaum nws pom tus Khetos uas tus Tswv tsa tso. 27Vaj Ntsuj Plig txawm coj Xime‑oo nkag mus rau hauv lub tuam tsev. Thaum ob niam txiv coj tus menyuam Yexus tuaj yuav ua raws li txoj kevcai, 28Xime‑oo txawm muab Yexus puag thiab qhuas Vajtswv hais tias,
  29“Tus Tswv, nimno thov cia koj tus qhev
   mus ua kaj siab lug, raws li koj tej lus,
  30rau qhov kuv lub qhov muag
   twb pom koj txojkev cawm dim,
  31uas koj twb npaj tab meeg
   ib tsoom neeg sawvdaws,
  32yog txojkev kaj uas yuav ci
   rau lwm haiv neeg pom kev,
  thiab ua rau koj haiv neeg Yixayee
   tau koob meej.”
33Leej niam thiab leej txiv xav tsis thoob txog tej lus uas hais txog tus menyuam ntawd. 34Xime‑oo kuj foom koob hmoov rau lawv thiab hais rau Maivliag uas yog Yexus niam hais tias, “Saib maj, tus menyuam no raug tsa ua rau cov Yixayee ntau leej ntog thiab ntau leej sawv, thiab ua txujci tseem ceeb uas neeg yuav tawm tsam, 35kom thiaj thws tej uas nyob hauv ntau leej lub siab tshwm los, thiab txawm yog koj lub siab los yuav raug rab ntaj nkaug.”
36Muaj ib tug pojniam ua xibhwb cev Vajtswv lus npe hu ua Ana, yog Fanu‑ee tus ntxhais yog xeem Asaw. Nws laus heev lawm, nws yuav txiv tau xya xyoo xwb, 37ces nws txawm ua poj ntsuam los txog thaum nws hnub nyoog muaj yim caum plaub xyoos. Nws tsis tawm hauv lub tuam tsev mus li, nws pe hawm Vajtswv thiab yoo mov thiab thov Vajtswv nruab hnub hmo ntuj. 38Tamsim ntawd Ana txawm tuaj txog, nws ua Vajtswv tsaug thiab hais txog tus metub ntawd rau txhua tus uas tos rawv qhov uas txhiv Yeluxalees dim.

Rov mus pem Naxale

39Thaum ob niam txiv ua txhua yam raws li tus Tswv txoj kevcai tiav lawm ces ob tug txawm rov mus rau ob tug lub moos Naxale hauv lub xeev Kalilais. 40Tus menyuam ntawd kuj hlob zoo thiab muaj zog, muaj tswvyim kawg, thiab Vajtswv txojkev hlub nrog nraim nws.

Yexus nyob hauv lub tuam tsev

41Yexus niam thiab txiv pheej niaj xyoo mus nram Yeluxalees rau thaum ua kevcai Hla Dhau. 42Thaum Yexus hnub nyoog muaj kaum ob xyoos lawv kuj mus ua kevcai Hla Dhau raws li ib txwm. 43Thaum tag lub sijhawm ua kevcai lawm, lawv tabtom rov qab mus, tiamsis Yexus tseem nyob hauv Yeluxalees, leej niam thiab leej txiv tsis paub. 44Ob tug xav tias Yexus nrog pab neeg uas taug kev ntawd ua ke lawm, ob tug txawm mus tau ib hnub ke mam li nrhiav nws hauv cov txheeb ze thiab cov kwvtij kwvluag. 45Thaum ob tug nrhiav tsis pom nws ob tug txawm rov qab mus nrhiav nram Yeluxalees. 46Nrhiav tau peb hnub ob tug li nrhiav tau nws nyob hauv lub tuam tsev nrog cov xibhwb zaum ua ke mloog lawv qhia thiab nug lawv. 47Txhua tus uas hnov nws hais kuj phimhwj rau nws tej tswvyim thiab tej lus uas nws teb. 48Thaum niam thiab txiv pom nws ob tug kuj xav tsis thoob. Leej niam hais rau nws tias, “Tub 'e, ua cas koj ua li no rau wb? Saib maj, koj txiv wb nrhiav koj txhawj kawg li.” 49Yexus hais rau ob tug tias, “Ua cas neb nrhiav kuv? Neb tsis paub tias kuv yeej yuav tsum nyob hauv kuv leej Txiv lub tsev lov?” 50Ob tug tsis nkag siab tej lus uas Yexus hais rau ob tug. 51Yexus txawm nrog ob tug rov mus rau Naxale, thiab nyob hauv ob tug qab kev tswjhwm. Leej niam khaws tej xwm txheej no huvsi cia rau hauv nruab siab. 52Yexus muaj tswvyim zuj zus thiab nws lub cev hlob zoo thiab nws txaus Vajtswv lub siab thiab neeg lub siab zuj zus.