3

Nau Y-Yôhan Nơm Ƀư Ƀatem Nti Lah

1Tâm năm jât ma prăm, Sêsar Tiber chiă uănh, tơlah Pôns Pilat jêng Kôranh toyh ma n'gor Yuđa, Hêrôt chiă uănh n'gor Galilê jêh ri oh păng, Y-Philip chiă uănh n'gor Iturê jêh ri n'gor Trakônit Y-Lisanius chiă uănh n'gor Abilen, 2tâm rnôk Y-Anas jêh ri Y-Kaip jêng Kôranh ƀư brah toyh. Brah Ndu ngơi ma Y-Yôhan, kon Y-Sakari, tâm bri rdah. 3Jêh ri păng hăn lĕ n'gor jŭm dak krong Yurdan, nti lah nau ƀaptem ma nau rmal nau tih, gay geh nau yô̆ an nau tih, 4tĭng nâm nau nchih jêh tâm ndrom samƀŭt kôranh nơm mbơh lor Y-Êsai:
 "Geh bâr nter tâm bri rdah:
 Nkra hom trong Kôranh Brah, ƀư ăn lâng trong păng.
5Lĕ rngôch rlŭng mra bŏl lơi,
 lĕ rngôch yôk jêh ri kô neh mra
 jêng lâng,
 jêh ri ndơ kue mra jêng sŏng.
 Jêh ri trong nduh ndăp mra ƀư ăn lâng.
6Jêh ri lĕ rngôch ntil nglay săk mra saơ nau tâm rklaih tă bơh Brah Ndu."
7Pôri Yôhan lah ma phung âk, văch gay ma đă păng ƀư ƀaptem: "Hơi mpôl băl bêh rmâng, mbu đă khân may der nau Brah Ndu nuih mra tât? 8Ăn khân may geh rplay khlay, khư ma nau tâm rmal nau tih, jêh ri lơi lah tâm khân may nơm: 'Hên geh Y-Abraham jêng mbơ̆ hên, 'yorlah gâp mbơh ma khân may, Brah Ndu dơi njêng lŭ aơ jêng kon sau Y-Abraham. 9Yor ri bu dơm jêh sung ta reh si, tơm si mâu geh play ueh, bu mra kăl lơi, su tâm ŭnh?"
10Phung âk nây ôp păng pô aơ: "Mâm hên mra ƀư mih?" 11Păng plơ̆ lah ma phung nây: "Mbu nơm geh bar blah ao mbâl ăn păng tâm pă ma nơm mâu hŏ geh; jêh ri mbu nơm geh ndơ sông sa ƀư tâm ban lĕ." 12Phung riu pi văch tâm ban lĕ gay ma dơn nau ƀatem, jêh ri khân păng lah ma Y-Yôhan: "Hơi Kôranh nơm nti, mâm hên mra ƀư?" 13Păng plơ̆ lah ma phung nây: "Lơi sŏk âk ir ma rnoh bu hŏ ntăm jêh ma khân may." 14Phung tahan ôp ma păng tâm ban lĕ: "Bi hên, mâm hên mra ƀư?" Păng plơ̆ lah: "Lơi ta sŏk nchâp mâu lĕ dơi sŏk ndơ bu ma nau ndơm, jêh ri dơn ma nau maak, prăk khay khân may hŏ geh jêh."
15Dôl phung âk kâp gân, jêh ri lĕ rngôch bunuyh tâm ôp êng tâm nuih n'hâm khân păng nơm gĭt Y-Yôhan jêng Brah Krist. 16Y-Yôhan lah ma lĕ ngôch: "Gâp ƀư ƀaptem ma khân may ma dak, ƀiălah geh du huê brah lơn ma gâp mra văch jêh ri gâp mâu khư ôh doh rse ntâu jot Păng. Păng mra ƀư ƀaptem ma khân may ma Brah Huêng Ueh, jêh ri ma ŭnh. 17Ti păng djôt dông nsiăng, gay ma mpruh ăn kloh ntŭk Păng plên ba, jêh ri păng rgum ba tâm jay Păng, ƀiălah, Păng mra su lơi njôk ma ŭnh mâu blau ngôm ôh."
18Pôri âk ntil ƀaƀă păng nti lah nau mhe mhan ueh ma phung ƀon lan. 19Ƀiălah yor Y-Yôhan nduyh Hêrôt ma nau đah H'Hêrôdias ur oh păng, ndrel ma âk nau mhĭk păng ƀư, 20Hêrôt ntop đŏng lĕ nau tih ƀaƀă, nau păng nhŭp Y-Yôhan krŭng tâm ndrung.

Y-Yôhan Ƀư Ƀaptem Ma Brah Yêsu

21Jêh lĕ rngôch bunuyh dơn nau ƀaptem, nđâp ma Brah Yêsu dơn nau ƀaptem tâm ban lĕ, jêh ri dôl Păng mhơh sơm trôk pơk tâm mpôl, 22jêh ri Brah Huêng Ueh jŭr ta Păng tâm ban ma du mlâm plŭk, jêh ri bu tăng bâr ngơi tă bơh trôk pô aơ: "May jêng Kon gâp rŏng hâu ngăn, tâm may gâp geh nau maak hâu ngăn."

Phung Che Brah Yêsu Krist

23Brah Yêsu geh klăp lah tâm pe jât năm, tơlah dôl Păng ntơm nti lah. Tĭng nâm bu mĭn, Păng jêng kon Y-Yôsep, Y-Yôsep jêng kon Y-Hêli. 24Y Hêli jêng kon Y-Mathat, Y-Mathat jêng kon Y-Lêvi, Y-Lêvi jêng kon Y-Mêlki, Y-Mêlki jêng kon Y-Yanai, Y-Yanai jêng kon Y-Yôsep, 25Y-Yôsep jêng kon Y-Matathias, Y-Matathias jêng kon Y-Amôs, Y-Amôs jêng kon Y-Nahum, Y-Nahum jêng kon Y-Êsli, Y-Êsli jêng kon Y-Nagai, 26Y-Nagai jêng kon Y-Math, Y-Math jêng kon Y-Matathias, Y-Matathias jêng kon Y-Sêmi, Y-Sêmi jêng kon Y-Yôsek, Y-Yôsek jêng kon Y-Yôda, 27Y-Yôda jêng kon klâu Y-Yôanan, Y-Yôanan jêng kon Y-Rêsa, Y-Rêsa jêng kon Y-Sôrôƀaƀel, Y-Sôrôƀaƀel jêng kon Y-Salathiel, Y-Salathiel jêng kon Y-Nêri. 28Y-Nêri jêng kon Y-Mêlki, Y-Mêlki jêng kon Y-Adi, Y-Adi jêng kon Y-Kôsan, Y-Kôsan jêng kon Y-Êlmadam, Y-Êlmadam jêng kon Y-Er, 29Y-Er jêng kon Y-Yêsu, Y-Yêsu kon Y-Êliêsar, Y-Êliêsar jêng kon Yôrim, Yôrim jêng kon Y-Mathat, Y-Mathat jêng kon Y-Lêvi, 30Y-Lêvi jêng kon Y-Simêôn, Y-Simêôn jêng kon Y-Yuđas, Y-Yuđas jêng kon Y-Yôsep, Y-Yôsep jêng kon Y-Yônam, Y-Yônam jêng kon Y-Êliakim, 31Y-Êliakim jêng kon Y-Mêlêa, Y-Mêlêa jêng kon Y-Mêna, Y-Mêna jêng kon Matatha, Y-Matatha jêng kon Y-Nathan, Y-Nathan jêng kon Y-Đavit, 32Y-Đavit jêng kon Y-Yêsê, Y-Yêsê jêng kon Y-Ôbet, Y-Ôbet jêng kon Y-Bôas, Y-Bôas jêng kon Y-Salmôn, Y-Salmôn jêng kon Y-Nahsôn, Y-Nahsôn jêng kon Y-Aminadap, 33Y-Aminadap jêng kon Y-Armin, Y-Armin jêng kon Y Êsrôm, Y-Êsrôm jêng kon Y-Parês, Y-Parês jêng kon Y-Yuđa, 34Y-Yuđa jêng kon Y-Yakôp, Y-Yakôp jêng kon Y-Isăk, Y-Isăk jêng kon Y-Abraham, Y-Abraham jêng kon Y-Têra, Y-Têra jêng kon Y-Nakôr, 35Y-Nakôr jêng kon Y-Sêruk, Y-Sêruk jêng kon Y-Rêu, Y-Rêu jêng kon Y-Palek, Y-Palek jêng kon Y-Êber, Y-Êber jêng kon Y-Sala, 36Y-Sala jêng kon Y-Kainan, Y-Kainan jêng kon Y-Arpasal, Y-Arpasal jêng kon Y-Sem, Y-Sem jêng kon Y-Nôê, Y-Nôê jêng kon Y-Lamek, 37Y-Lamek jêng kon Y-Mêthusêla, Y-Mêthusêla jêng kon Y-Ênok, Y-Ênok jêng kon Y-Mahalalel, Y-Mahalalel jêng kon Y-Kainan, 38Y-Kainan jêng kon Y-Ênôs, Y-Ênôs jêng kon Y Seth, Y Seth jêng kon Y-Ađam, Y-Ađam jêng kon Brah Ndu.