3

Atỡng Tễ Ranáq Yang Táq

(Mathia 3:1-12; Mac 1:1-8; Yang 1:19-28)

1Bo ki Tuber-rơ la puo Rô-ma, cỡt sốt cruang ki khoiq muoi chít la sỡng cumo chơ. Pon-ti Phi-lat cỡt sốt pưn Tuber-rơ tâng cruang Yudê. Hê-rôt cỡt sốt tâng cruang Cali-lê. Phi-lip, a‑ễm Hê-rôt, cỡt sốt tâng cruang I-turê cớp Tra-canit; cớp Li-sania cỡt sốt tâng cruang Abi-lên. 2An-na cớp Cai-pha ndỡm nheq tễ rit sang Yiang Sursĩ. Bo ki parnai Yiang Sursĩ toâq pỡ Yang, con samiang Sa-chari, bo án ỡt tâng ntốq aiq. 3Yang pỡq pau atỡng tâng nheq cruang pễr crỗng Yôr-dan tễ ranáq táq batễm. Batễm nâi la táq tếc cũai khoiq ngin lôih lêq cỡt mứt tamái ễn, dŏq Yiang Sursĩ táh lôih yỗn alới. 4Án táq machớng Ê-sai la cũai tang bỗq Yiang Sursĩ khoiq chĩc tễ mbŏ́q neq:
  “Bữn sưong sabau atỡng casang tễ ntốq aiq neq:
   ‘Cóq anhia atức rana yỗn Ncháu hái.
   Cháh báng yỗn tanoang rana yỗn án pỡq.
  5Máh prúng hŏ́ng tâng rana,
   cóq anhia cubớl yỗn poân.
  Cớp nheq cóh cớp dũal
   cóq anhia táq yỗn tapín.
  Máh rana cooc véc,
   cóq anhia báng yỗn tanoang.
  Cớp máh rana rahíc-rahŏ́c,
   cóq anhia puon yỗn li loah.
  6Ngkíq, dũ náq cũai têq hữm cớp dáng
Yiang Sursĩ lứq chuai amoong cũai!’”
7Bữn clứng cũai toâq pỡ Yang yoc án táq batễm yỗn alới. Án atỡng alới neq: “Anhia la pla ariang cusân tur. Anhia tỡ têq viaq vớt tễ Yiang Sursĩ táq anhia toâq án táq máh cũai lôih tâng tangái parsốt. 8Cóq anhia táq ranáq o. Nâi la tếc anhia khoiq ngin lôih lêq cỡt mứt tamái ễn. Chỗi chanchớm anhia têq viaq vớt tễ tôt cỗ anhia pai neq: ‘A-praham la achúc achiac hếq.’ Cứq atỡng anhia samoât lứq, khân Yiang Sursĩ yoc, têq án ĩt tamáu, chơ tễng cỡt tŏ́ng toiq A-praham! 9Sanua ariang pai bữn muoi pla achât payư cheq nỡm aluang. Nỡm aléq ma tỡ bữn cỡt palâi o, noau ễ tamư, chơ sarpứt tâng ũih.”
10Chơ máh cũai ki blớh Yang neq: “Khân ngkíq, ntrớu hếq cóq táq?”
11Yang ta‑ỡi alới neq: “Aléq bữn bar ploah au, cóq án yỗn cũai ca ŏ́q au. Aléq bữn crơng sana, cóq án táq machớng ki tê.”
12Bữn máh cũai parỗm práq thễq toâq pỡ Yang yoc án táq batễm yỗn alới. Alới blớh neq: “Thâi ơi! Ntrớu hếq cóq táq?”
13Yang atỡng alới neq: “Anhia chỗi ĩt práq thễq luat ngư.”
14Cớp máh tahan blớh tê neq: “Ma hếq, ntrớu hếq cóq táq?”
 Yang atỡng alới neq: “Anhia chỗi ễp cũai canŏ́h cóq yỗn anhia práq, cớp chỗi cauq apớt cũai canŏ́h. Anhia chỗi chanchớm ễ bữn práq hỡn tễ práq casâi anhia.”
15Toâq cũai clứng sâng máh santoiq Yang atỡng, alới ỡt ngcuang chanchớm tễ Yang, án la Crĩt ma tỡ bữn. 16Yang atỡng alới neq: “Cứq táq batễm yỗn anhia na dỡq. Ma án ca toâq ntun cứq, án ki bữn chớc clữi tễ cứq. Cứq tỡ bữn dũ chớc dếh leh cansái cỡp tễ ayững án, yuaq chớc cứq cacớt hỡn tễ án. Án lứq táq batễm yỗn anhia na Raviei Yiang Sursĩ cớp na ũih. 17Atĩ án yống taving dŏq ũm nheq tữh saro. Aléq ca chong, ki án dŏq tâng sanic. Ma aléq ca hũat, ki án apŏ́ng tâng ũih blữ tỡ nai pât, yỗn cat nheq.”
18Chơ Yang atỡng sa‑ữi santoiq canŏ́h ễn yỗn cũai ki dáng parnai o tễ Yiang Sursĩ. 19Ma Yang tếq puo Hê-rôt, cỗ án khoiq ĩt Hê-rô-dia, lacuoi a‑ễm án. Cớp Hê-rôt khoiq táq ranáq sâuq canŏ́h hỡ. 20Cớp noâng án táq sâuq palứq ễn, cỗ án chóq Yang tâng cuaq.

Yang Táq Batễm Yỗn Yê-su

(Mathia 3:13-17; Mac 1:9-11)

21Bo Yang táq batễm yỗn máh cũai ki, chơ án táq yỗn Yê-su ễn. Tữ Yê-su câu, paloŏng cỡt ariang noau pớh, 22cớp bữn Raviei Yiang Sursĩ sễng tễ paloŏng ariang chớm tariap, chơ póc tâng tỗ Yê-su. Cớp bữn sưong Yiang Sursĩ sabau atỡng tễ paloŏng neq: “Mới la Con cứq, án ca cứq ayooq lứq. Ntrớu mới táq, la cứq bũi lứq.”

Atỡng Tễ Achúc Achiac Yê-su

(Mathia 1:1-17)

23Bo Yê-su tabŏ́q táq ranáq án bữm, án bữn sám pái chít cumo. Puai ngê cũai, Yê-su la con samiang Yô-sep. Cớp Yô-sep la con samiang He-li. 24He-li la con samiang Mathat. Mathat la con samiang Lê-vi. Lê-vi la con samiang Mêl-ki. Mêl-ki la con samiang Yanê. Yanê la con samiang Yô-sep. 25Yô-sep la con samiang Ma-tathia. Ma-tathia la con samiang Amôt. Amôt la con samiang Nahum. Nahum la con samiang E-sali. E-sali la con samiang Nakê. 26Nakê la con samiang Mat. Mat la con samiang Ma-tathia. Ma-tathia la con samiang Samên. Samên la con samiang Yô-séc. Yô-séc la con samiang Yô-da. 27Yô-da la con samiang Yô-anan. Yô-anan la con samiang Rê-sa. Rê-sa la con samiang Saru-babel. Saru-babel la con samiang Sial-tiel. Sial-tiel la con samiang Nari. 28Nari la con samiang Mêl-ki. Mêl-ki la con samiang Adi. Adi la con samiang Cusam. Cusam la con samiang El-madan. El-madan la con samiang E-rơ. 29E-rơ la con samiang Yô-sũa. Yô-sũa la con samiang E-lia-se. E-lia-se la con samiang Yô-rim. Yô-rim la con samiang Mathat. Mathat la con samiang Lê-vi. 30Lê-vi la con samiang Si-mê-ôn. Si-mê-ôn la con samiang Yuda. Yuda la con samiang Yô-sep. Yô-sep la con samiang Yô-nam. Yô-nam la con samiang Alia-kim. 31Alia-kim la con samiang Malia. Malia la con samiang Me-na. Me-na la con samiang Ma-tatha. Ma-tatha la con samiang Nathan. Nathan la con samiang Davĩt. 32Davĩt la con samiang Yê-sai. Yê-sai la con samiang Ô-bêt. Ô-bêt la con samiang Bô-at. Bô-at la con samiang Sal-môn. Sal-môn la con samiang Nasôn. Nasôn la con samiang Ami-nadap. 33Ami-nadap la con samiang At-min. At-min la con samiang Arni. Arni la con samiang Hê-trôn. Hê-trôn la con samiang Pharêt. Pharêt la con samiang Yuda. 34Yuda la con samiang Yacốp. Yacốp la con samiang I-sac. I-sac la con samiang A-praham. A-praham la con samiang Thara. Thara la con samiang Nahor. 35Nahor la con samiang Sê-ruc. Sê-ruc la con samiang Rêu. Rêu la con samiang Pê-léc. Pê-léc la con samiang Ê-bêr. Ê-bêr la con samiang Sê-lah. 36Sê-lah la con samiang Cai-nan. Cai-nan la con samiang Apac-sat. Apac-sat la con samiang Sem. Sem la con samiang Nô-ê. Nô-ê la con samiang Lamec. 37Lamec la con samiang Mê-thu-sala. Mê-thu-sala la con samiang Ê-nóc. Ê-nóc la con samiang Yaret. Yaret la con samiang Maha-lalê. Maha-lalê la con samiang Kê-nan. 38Kê-nan la con samiang Ê-nôih. Ê-nôih la con samiang Sêt. Sêt la con samiang Adam. Cớp Adam la con samiang Yiang Sursĩ.