3

Yauhas uas coj ua kevcai raus dej

(Mth. 3:1-12; Mk. 1:1-8; Yh. 1:19-28)

1Xyoo kaum tsib uas Xixa Thinpeli‑au ua vajntxwv, yog thaum Phauthi‑au Philaj ua tswv xeev kav Yudia thiab Helauj ua thawj kav lub xeev Kalilais, thiab nws tus kwv Fili ua thawj kav Ithulia thiab Thakhaunithi li kav xyuam thiab Lixana ua thawj kav lub xeev Anpilee, 2lub sijhawm ntawd Anas thiab Khayafa ua tuam pov thawj hlob, mas Vajtswv tej lus tuaj txog Xekhaliya tus tub Yauhas hauv tebchaws moj sab qhua. 3Yauhas mus thoob plaws ntawm ntug dej Yaladee tshaj tawm kom ua kevcai raus dej qhia tias ntxeev dua siab tshiab thiaj tau txais kev zam txim. 4Raws li tej lus sau cia hauv xibhwb Yaxaya uas cev Vajtswv lus phau ntawv hais tias, “Muaj ib lub suab qw hauv tebchaws moj sab qhua hais tias,
  “ ‘Cia li npaj tus Tswv txojkev,
   cia li ua nws txoj kev kom ncaj.
  5Txhua lub hav yuav raug muab
   txhub kom puv,
  txhua lub roob thiab tej pov roob
   yuav muab txo kom qes,
  tej kev nkhaus yuav muab kho kom ncaj,
   tej kev uas ib qho siab ib qho qes
   yuav ua kom tiaj,
  6thiab ib tsoom neeg sawvdaws
   yuav pom Vajtswv txojkev cawm dim.’ ”
7Yauhas hais rau cov neeg coob coob uas tuaj ua kevcai raus dej ntawm nws hais tias, “Cov niag noob nab phem, leejtwg ntuas kom nej khiav ntawm Vajtswv txojkev npau taws uas yuav los? 8Cia li ua lub neej kom phim qhov uas nej ntxeev dua siab tshiab, thiab tsis txhob pib xav hauv lub siab tias, ‘Peb muaj Aplahas ua peb txiv,’ rau qhov kuv qhia rau nej tias Vajtswv muab tau tej pob zeb no ua tau Aplahas li tub ki. 9Nimno twb muab rab taus twb rau ntawm hauv paus ntoo lawm. Txhua tsob ntoo uas tsis txi txiv zoo yuav raug muab ntov pov rau hauv cub hluavtaws.”
10Cov neeg ntawd thiaj nug Yauhas tias, “Yog li ntawd peb yuav ua li cas?” 11Nws teb lawv tias, “Tus uas muaj ob lub tsho ntev, cia li muab faib rau tus uas tsis muaj. Tus uas muaj zaub mov kuj cia nws muab faib ib yam nkaus.” 12Cov neeg sau se kuj tuaj ua kevcai raus dej thiab nug nws hais tias, “Xibhwb, peb yuav ua li cas?” 13Nws hais rau lawv tias, “Tsis txhob sau tshaj tej uas teem cia.” 14Cov tub rog kuj nug nws tias, “Peb nev, peb yuav ua li cas?” Nws hais rau lawv tias, “Tsis txhob txhav luag nyiaj, tsis txhob nrhiav lus nkaug luag, cia li txaus siab rau nej tej nqe zog.”
15Tej neeg tos ntsoov thiab sawvdaws xav hauv lub siab tias tej zaum Yauhas yog tus Khetos. 16Yauhas teb lawv sawvdaws tias, “Kuv muab nej ua kevcai raus hauv dej tiamsis muaj ib tug muaj hwjchim loj dua kuv yuav los, kuv twb tsis tsim nyog daws nws txoj hlua khau. Nws yuav muab nej ua kevcai raus hauv Vaj Ntsuj Plig uas dawb huv thiab hauv hluavtaws. 17Rab ntxuam nyob hauv nws txhais tes lawm, nws yuav ntxuaj nws lub tshav ntaus qoob, thiab yuav sau nws tej mog los cia rau hauv txhab, tiamsis nws yuav muab hluavtaws hlawv cov npluag kub hnyiab tsis txawj tuag li.” 18Yauhas qhuab qhia ntau zaj ntxiv thiab tshaj tawm txoj xov zoo rau lawv.
19Tus tswv xeev uas yog Helauj twb raug Yauhas yws vim yog tim Helaudia uas yog Helauj tus kwv Fili tus pojniam thiab tim tej kev phem huvsi uas Helauj ua, 20los Helauj tseem ua ib yam phem ntxiv rau tej uas nws ua tag lawd, yog qhov uas nws muab Yauhas kaw rau hauv tsev lojfaj.

Yexus ua kevcai raus dej

(Mth. 3:13-17; Mk. 1:9-11)

21Thaum sawvdaws ua kevcai raus dej, Yexus kuj ua kevcai raus dej thiab. Thaum nws tabtom thov Vajtswv ces rooj ntug txawm qheb kiag, 22mas Vajtswv tus Ntsuj Plig uas dawb huv zoo li ib tug nquab nqes los rau saum nws, thiab muaj suab hais saum ntuj tuaj hais tias, “Koj yog kuv tus tub uas kuv hlub, kuv txaus siab rau koj heev.”

Yexus cov yawg koob

(Mth. 1:1-17)

23Thaum Yexus pib ua haujlwm, nws hnub nyoog muaj kwvlam peb caug xyoo. Raws li neeg suav mas Yexus yog Yauxej tus tub, Yauxej yog Heli tub, 24Heli yog Mathab tub, Mathab yog Levi tub, Levi yog Meekhi tub, Meekhi yog Yanai tub, Yanai yog Yauxej tub, 25Yauxej yog Mathathia tub, Mathathia yog Amau tub, Amau yog Nahu tub, Nahu yog Exali tub, Exali yog Nakai tub, 26Nakai yog Ma‑a tub, Ma‑a yog Mathathia tub, Mathathia yog Xeme‑i tub, Xeme‑i yog Yauxe tub, Yauxe yog Yauda tub, 27Yauda yog Yau‑anas tub, Yau‑anas yog Lexa tub, Lexa yog Xelunpanpee tub, Xelunpanpee yog Se‑athi‑ee tub, Se‑athi‑ee yog Neli tub, 28Neli yog Meekhi tub, Meekhi yog Adi tub, Adi yog Khauxas tub, Khauxas yog Eemada tub, Eemada yog Ws tub, 29Ws yog Yausua tub, Yausua yog Eliyexaw tub, Eliyexaw yog Yauli tub, Yauli yog Mathab tub, Mathab yog Levi tub, 30Levi yog Xime‑oo tub, Xime‑oo yog Yuda tub, Yuda yog Yauxej tub, Yauxej yog Yauna tub, Yauna yog Eliyakhi tub, 31Eliyakhi yog Melia tub, Melia yog Mena tub, Mena yog Mathatha tub, Mathatha yog Nathas tub, Nathas yog Davi tub, 32Davi yog Yexi tub, Yexi yog Aunpe tub, Aunpe yog Npau‑a tub, Npau‑a yog Xamoo tub, Xamoo yog Nasoo tub, 33Nasoo yog Aminada tub, Aminada yog Ami tub, Ami yog Alani tub, Alani yog Hexaloo tub, Hexaloo yog Peles tub, Peles yog Yuda tub, 34Yuda yog Yakhauj tub, Yakhauj yog Yiha tub, Yiha yog Aplahas tub, Aplahas yog Thela tub, Thela yog Nahau tub, 35Nahau yog Xelu tub, Xelu yog Le‑u tub, Le‑u yog Pele tub, Pele yog Enpaw tub, Enpaw yog Sela tub, 36Sela yog Khainas tub, Khainas yog Afaxa tub, Afaxa yog Xeeb tub, Xeeb yog Nau‑a tub, Nau‑a yog Lame tub, 37Lame yog Methuxela tub, Methuxela yog Enauj tub, Enauj yog Yale tub, Yale yog Mahalalee tub, Mahalalee yog Khainas tub, 38Khainas yog Enaus tub, Enaus yog Xej tub, Xej yog Adas tub, Adas yog Vajtswv tus tub.