4

Yexus raug Dab Dxwg Nyoog sim

(Mth. 4:1-11; Mk. 1:12-13)

1Yexus rov ntawm tus dej Yaladee los puv npo Vaj Ntsuj Plig uas dawb huv, thiab Vaj Ntsuj Plij coj nws mus rau hauv tebchaws moj sab qhua 2mas Yexus raug Ntxwg Nyoog sim tau plaub caug hnub. Txhua hnub ntawd Yexus tsis tau noj dabtsi li. Thaum dhau lub sijhawm ntawd, Yexus tshaib plab heev. 3Ntxwg Nyoog txawm hais rau Yexus tias, “Yog koj yog Vajtswv tus tub cia li hais kom lub pob zeb no ntxeev ua ncuav los maj.” 4Yexus teb nws tias, “Twb muaj lus sau cia tias, ‘Tsis yog tib cov mov xwb yuav yug tau neeg txojsia.’ ”
5Ntxwg Nyoog txawm coj Yexus nce mus rau ib lub chaw siab mas muab tag nrho tej tebchaws hauv ntiajteb ua tshwm rau Yexus saib ib ntsais muag, 6thiab hais rau Yexus tias, “Lub hwjchim thiab tej koob meej no huvsi kuv yuav muab pub rau koj. Rau qhov twb muab tej no cob rau kuv lawm, thiab kuv muab pub rau tus uas kuv xav pub. 7Yog koj pe hawm kuv, txhua yam no yuav yog koj li.” 8Yexus txawm teb nws tias, “Twb muaj lus sau cia tias, ‘Koj yuav tsum pe hawm tus Tswv uas yog koj tus Vajtswv thiab ua koom tu nws ib leeg xwb.’ ”
9Ntxwg Nyoog txawm coj Yexus mus rau hauv lub nroog Yeluxalees, thiab kom Yexus mus sawv saum lub tuam tsev txheej tsev las tshav uas siab tshaj plaws, thiab hais rau nws tias, “Yog koj yog Vajtswv tus tub, cia li caws qia ntawm no lawm hauv, 10rau qhov twb muaj lus sau cia tias,
  “ ‘Vajtswv yuav muab koj cob
   rau nws cov tubtxib saum ntuj
   kom tsom kwm koj,’
11thiab hais tias,
  ‘Lawv txhais tes yuav hwj koj, kom koj kotaw
   thiaj tsis ntsawm pob zeb.’ ”
12Yexus teb nws tias, “Twb muaj lus sau cia tias, ‘Tsis txhob sim tus Tswv uas yog koj tus Vajtswv.’ ” 13Thaum Ntxwg Nyoog sim txhua yam tag lawm nws txawm tso Yexus tseg mus lawm tos txog thaum rov muaj zoo sijhawm.

Yexus pib ua nws tes haujlwm

(Mth. 4:12-17; Mk. 1:14-15)

14Yexus rov mus pem Kalilais muaj Vaj Ntsuj Plig lub hwjchim nrog nraim, thiab nws lub moo nrov nto moo lug mus thoob plaws ib ncig ntawd. 15Nws qhuab qhia hauv lawv tej tsev sablaj mas sawvdaws qhuas nws.

Cov Naxale tsis lees yuav Yexus

(Mth. 13:53-58; Mk. 6:1-6)

16Yexus txawm los txog hauv lub moos Naxale uas nws loj hlob mas hnub Xanpatau nws mus rau hauv lub tsev sablaj yam li nws txeev mus. Nws sawv tsees yuav nyeem, 17lawv txawm muab thooj ntawv uas Yaxaya uas cev Vajtswv lus sau cia cev rau nws. Nws nthuav thooj ntawv ntawd thiab nrhiav tau nqe uas sau cia hais tias,
  18“Tus Tswv tus Ntsuj Plig nrog nraim kuv,
   vim nws tau tsa kuv kom coj
   xov zoo mus rau cov uas pluag.
  Nws txib kuv mus tshaj tawm txojkev dim
   rau cov uas raug ntes,
  thiab tshaj tawm qhov uas
   cov dig muag yuav rov pom kev,
  thiab ua kom cov uas raug quab yuam
   tau nyob ywj pheej,
  19thiab tshaj tawm xyoo uas tus Tswv r hlub.”
20Nws txawm muab thooj ntawv dov cev rov rau tus uas saib xyuas tej ntawv thiab rov zaum. Cov uas nyob hauv lub tsev sablaj txhua tus lub qhov muag ntsia ntsoov rau Yexus. 21Nws txawm pib hais rau lawv tias, “Vajtswv txojlus pwm uas nej lub qhov ntsej tau hnov kuj tiav rau hnub no lawm.” 22Txhua tus kuj qhuas Yexus thiab xav tsis thoob txog tej lus zoo uas tawm hauv nws lub qhov ncauj, thiab lawv hais tias, “Tus no tsis yog Yauxej tus tub lov?” 23Nws txawm hais rau lawv tias, “Nej yeej xav hais nqe paj lug no rau kuv hais tias, ‘Tus Kws tshuaj cia li rov kho koj tus kheej. Tej uas peb hnov koj ua rau hauv lub moos Khapena‑u cia li ua rau hauv koj lub moos no los maj.’ ” 24Thiab Yexus hais tias, “Kuv hais tseeb rau nej tias, tsis muaj ib tug xibhwb cev Vajtswv lus twg uas nws lub moos lees yuav nws.
25“Kuv hais tseeb rau nej tias, thaum Eliya nyob uas ntuj qhuav tau peb xyoos rau hli thiab muaj kev tshaib nqhis heev thoob plaws tebchaws tej poj ntsuam muaj coob kawg hauv Yixayee tebchaws. 26Vajtswv tsis txib Eliya mus rau ntawm tej poj ntsuam ntawd ib tug li tsuas yog mus rau ntawm tus poj ntsuam hauv lub zos Xalefa uas nyob ib cheeb tsam ntawm Xaidoo. 27Thiab thaum Elisa ua xibhwb cev Vajtswv lus muaj neeg mob lig mob ruas ntau leej hauv Yixayee tebchaws. Tsis muaj leejtwg raug kho zoo kom huv tsuas yog Na‑amas uas yog neeg Xilia xwb.”
28Thaum lawv hnov li ntawd, txhua tus hauv lub tsev sablaj ntawd kuj chim heev. 29Lawv sawv pes tsees muab Yexus thawb tawm hauv lub moos mus thiab coj nws mus rau saum hauv tsua uas rhawv lub moos ntawd yuav muab nws thawb poob mus. 30Tiamsis nws cia li pluav dhau plaws hauv lawv mus lawm.

Tus yawg uas raug dab

(Mk. 1:21-28)

31Yexus txawm mus txog lub moos Khapena‑u hauv lub xeev Kalilais, thiab qhuab qhia lawv rau hnub Xanpatau. 32Lawv kuj xav tsis thoob rau tej lus uas nws qhia, rau qhov nws tej lus muaj hwjchim. 33Muaj ib tug nyob hauv tsev sablaj raug dab qias qw nrov hais tias, 34“Au Yexus uas yog neeg Naxale, koj tuaj thab peb ua dabtsi? Koj tuaj ua kom peb puam tsuaj lov? Kuv paub koj yog leejtwg, koj yog tus dawb huv ntawm Vajtswv.” 35Yexus txawm txwv dab hais tias, “Cia li nyob twjywm, thiab cia li tawm plaws hauv nws mus.” Tus dab ua rau tus ntawd ntog vau hlo rau hauv lawv nruab nrab ces txawm tawm hauv tus ntawd mus lawm, tsis ua phem li cas. 36Sawvdaws phimhwj heev sib tham tias, “Tej lus no yog dabtsi? Rau qhov nws muaj hwjchim thiab muaj peevxwm hais rau dab mas dab kuj tawm mus.” 37Yexus lub moo txawm nrov nto moo mus thoob plaws txhua qhov ib cheeb tsam ntawd.

Yexus kho ntau leej zoo

(Mth. 8:14-17; Mk. 1:29-34)

38Ces Yexus txawm sawv tsees tawm hauv tsev sablaj mus rau hauv Ximoos tsev. Ximoos niam tais tabtom ua npaws heev, lawv txawm thov Yexus pab nws. 39Yexus los sawv ntsug ntawm nws ib sab thiab txwv tus mob mas tus npaws txawm zoo kiag. Nws txawm sawv los tamsim ntawd thiab ua num rau lawv.
40Thaum hnub yuav poob qho txhua tus uas muaj neeg mob tsis hais mob yam twg kuj coj tuaj cuag Yexus. Nws muab tes npuab saum lawv txhua tus thiab kho lawv zoo huvsi. 41Dab kuj tawm hauv coob leej qw hais tias, “Koj yog Vajtswv tus tub.” Yexus txwv tsis kheev cov dab ntawd hais lus vim cov dab ntawd paub tias Yexus yog tus Khetos.

Yexus qhuab qhia txhua qhov

(Mk. 1:35-39)

42Thaum kaj ntug Yexus tawm mus rau ib qho chaw uas tsis muaj neeg nyob. Cov neeg kuj mus nrhiav Yexus thiab tuaj cuag nws, lawv thiaj cheem tsis kheev nws ncaim lawv mus. 43Tiamsis Yexus hais rau lawv tias, “Kuv yuav tsum tshaj tawm txoj xov zoo hais txog Vajtswv lub tebchaws rau lwm lub moos thiab, rau qhov Vajtswv yeej txib kuv los ua tes haujlwm no.” 44Yexus txawm mus tshaj tawm rau hauv tej tsev sablaj hauv Yudia tebchaws.