4

Mienv Nyei Hungh Seix Yesu

(Beiv mangc Matv^taai 4:1-11; Maako 1:12-13)

1Yesu mingh Jor^ndaen Ndaaih nzuonx, Singx Lingh yiem buangv ninh nyei hnyouv. Singx Lingh yaac dorh ninh mingh yiem deic-bung-huaang, 2feix ziepc hnoi, zuqc mienv nyei hungh seix. Naaiv deix hnoi gu'nyuoz, Yesu maiv nyanc haaix nyungc. Naaiv deix hnoi-nyieqc jiex liuz, ninh hnyouv sie aqv.
3Mienv nyei hungh ziouc gorngv mbuox ninh, “Se gorngv meih zoux Tin-Hungh nyei Dorn nor, heuc naaiv norm la'bieiv benx njuov daaih maah!”
4Yesu dau, “Ging-Sou fiev jienv gorngv,
  ‘Mienh maiv zeiz kungx kaux nyanc hopv yungz maengc hnangv.’ ”
5Mienv nyei hungh aengx dorh ninh faaux norm dorngx hlang nyei, ziouc zorqv baamh gen nyei maanc guoqv hinc cuotv njapc dangh bun ninh mangc, 6yaac gorngv, “Naaiv yietc zungv nyei lingc caux naaiv deix norm-norm guoqv nyei zinh zoih yie jiu bun meih, weic zuqc naaiv deix yietc zungv se jiu bun yie mi'aqv. Yie oix bun haaix dauh se sueih yie bun aqv. 7Se gorngv meih baaix yie, naaiv deix yietc zungv ziouc benx meih nyei nzengc.”
8Yesu aengx dau ninh, “Ging-Sou fiev jienv gorngv,
  ‘Oix zuqc baaix Ziouv, meih nyei Tin-Hungh,
   kungx oix zuqc zaangc ninh nduqc dauh hnangv.’ ”
9Mienv nyei hungh aengx dorh Yesu mingh Ye^lu^saa^lem Zingh, zaangc Tin-Hungh nyei biauv wuov, bun ninh yiem hlang jiex wuov norm dorngx, gorngv mbuox ninh, “Se gorngv meih benx Tin-Hungh nyei Dorn nor, yiem naaiv biu njiec gaax. 10Weic zuqc Ging-Sou fiev jienv gorngv,
  ‘Tin-Hungh oix paaiv ninh nyei fin-mienh
   beu jienv, goux jienv meih,’
yaac gorngv,
  11‘Ninh mbuo ziouc longc buoz bouh jienv meih,
   maiv bun meih nyei zaux zong zuqc la'bieiv.’+”
12Yesu dau, “Ging-Sou gorngv,
  ‘Maiv dungx seix Ziouv,
   meih nyei Tin-Hungh.’ ”
13Mienv nyei hungh longc nyungc-nyungc za'eix seix liuz, ziouc mingh mi'aqv, zuov jienv lorz qangx daaih seix.

Yesu Yiem Gaa^li^li Saengv Jiez Gorn Zunh Doz

(Beiv mangc Matv^taai 4:12-17; Maako 1:14-15)

14Yesu aengx nzuonx Gaa^li^li Saengv, maaih Singx Lingh nyei qaqv caux ninh yiem. Ninh nyei jauv-louc sing buangv wuov norm deic-bung. 15Ninh yiem ninh mbuo nyei norm-norm wuic dorngh njaaux mienh. Zuangx mienh yaac ceng ninh.

Naa^saa^letv Mienh Maiv Longc Yesu Yiem

(Beiv mangc Matv^taai 13:53-58; Maako 6:1-6)

16Yesu aengx nzuonx Naa^saa^letv, dongh ninh yiem wuov hlo daaih wuov norm mungv. Taux ⟨Dingh Gong Hnoi⟩ ninh hnangv yietc gau nor, mingh wuic dorngh. Ninh ziouc souv jiez daaih doqc Ging-Sou. 17Maaih dauh zorqv njunc wuov dauh douc waac mienh, I^saa^yaa, nyei sou cunv bun Yesu. Ninh ziouc koi daaih lorz buatc fiev jienv naaiv deix waac,
  18“Ziouv nyei Singx Lingh caux yie yiem,
   weic zuqc ninh ginv yie daaih zunh kuv fienx
    mbuox mienh jomc mienh.
  Ninh paaiv yie daaih zunh mbuox zuqc wuonx nyei mienh
   ninh mbuo oix duqv bungx cuotv,
  yaac zunh mbuox m'zing maengh nyei mienh,
   ninh mbuo haih mangc duqv buatc,
  yaac bun zuqc mienh zoux doqc hoic wuov deix duqv bungx nqoi,
   19aengx zunh gorngv Ziouv ceix en nyei hnyangx taux aqv.”
20Yesu doqc liuz ziouc njunc jienv sou jiu bun goux wuic dorngh nyei mienh siou ziouc zueiz njiec. Yietc zuangx wuic dorngh nyei mienh nih nungx nuqv nyei mangc jienv Yesu. 21Ninh ziouc gorngv mengh mbuox ninh mbuo, “Meih mbuo haiz liuz naaiv douc Ging-Sou nyei waac, ih hnoi cuotv daaih doix-diuc nzengc.”
22Zuangx mienh haiz horpc hnyouv haic ninh, yaac mbuoqc horngh ninh nyei waac ndongc naaic kuh muangx. Ninh mbuo naaic gaax, “Naaiv Yosepv nyei dorn maiv zeiz?”
23Yesu gorngv mbuox ninh mbuo, “Yie hiuv duqv meih mbuo ndongc haaix oix gorngv naaiv diuh waac-beiv bun yie, ‘Ndie-sai aah! Oix zuqc zorc meih ganh maah!’ Yaac oix mbuox yie, ‘Yie mbuo haiz meih yiem Kaa^be^naa^um Mungv zoux nyei sic. Ih zanc meih yiem naaiv meih nyei buonv-mungv zoux gaax maah!’+”
24Yesu aengx mbuox ninh mbuo, “Douc waac mienh yiem ganh nyei buonv-mungv maiv maaih haaix dauh a'hneiv zipv. 25Yie mbuox meih mbuo, yiem ⟨E^li^yaa⟩ nyei lungh ndiev lungh haanz buo hnyangx-bienx. Buangh zuqc domh huaang domh ngorc wuov zanc, I^saa^laa^en Deic-Bung maaih auv-guaav camv nyei. 26Tin-Hungh yaac maiv paaiv E^li^yaa mingh lorz yiem I^saa^laa^en Deic-Bung nyei haaix dauh. Kungx paaiv ninh mingh lorz yiem Sai^ndorn deic, Saax^le^fatv Mungv wuov dauh hnangv. 27Douc waac mienh, E^li^saa, nyei lungh ndiev maaih butv ⟨E^li^yaa⟩ nyei mienh camv nyei. Mv baac maiv maaih haaix dauh noic duqv ninh ganh nyei baengc longx. Kungx maaih wuov dauh Silie Mienh, Naa^aa^maan, nduqc dauh duqv baengc longx hnangv.”
28Yiem wuic dorngh nyei zuangx mienh haiz Yesu hnangv naaiv nor gorngv, ninh mbuo qiex jiez! haic, 29ziouc jiez sin nzengc daaih, tor Yesu cuotv ziqc mungv. Wuov norm mungv yiem mbong gu'nguaaic, ninh mbuo ziouc tor jienv mingh taux kamx-mbaang daauh, oix fongv ninh ndortv. 30Mv baac Yesu yangh zuangx mienh mbu'ndongx, mingh mi'aqv.

Yesu Zunc Hieh Guaiv Mienv Cuotv

(Beiv mangc Maako 1:21-28)

31Yesu njiec taux Gaa^li^li Saengv, Kaa^be^naa^um Mungv. Dingh Gong Hnoi ninh yiem wuov njaaux mienh. 32Zuangx mienh mbuoqc horngh ninh njaaux nyei waac, weic zuqc ninh nyei waac maaih hatc maaz.
33Yiem wuov wuic dorngh maaih laanh mienh maaih hieh guaiv mienv yiem ninh nyei sin. Ninh nauc-nauc nyei gorngv, 34“Naa^saa^letv Mungv nyei Yesu aah! Meih maaih haaix nyungc guen zuqc yie mbuo? Meih daaih naaiv oix mietc yie mbuo? Meih haaix dauh yie hiuv nyei. Meih se Tin-Hungh nyei Cing-Nzengc Mienh wuov dauh.”
35Yesu hatc wuov dauh mienv, “Maiv dungx ko lo. Cuotv naaiv dauh mienh nyei sin daaih maah!” Mienv ziouc muoqv wuov dauh mienh king nquekc njiec zuangx mienh nyei nza'hmien, ziang naaic cuotv mi'aqv, yaac maiv zoux haaix nyungc hoic wuov laanh mienh.
36Zuangx mienh mbuoqc horngh haic. Laanh mbuox laanh, “Naaic haaix nyungc waac ni? Ninh maaih lingc maaih hatc maaz hatc hieh guaiv mienv cuotv, mienv ziouc cuotv mi'aqv.” 37Yesu zoux nyei jauv-louc ziouc sing buangv wuov norm deic-bung.

Yesu Zorc Mienh Camv Nyei Baengc

(Beiv mangc Matv^taai 8:14-17; Maako 1:29-34)

38Yesu cuotv wuic dorngh aengx mingh Simon nyei biauv. Simon nyei maa-diev butv baengc, sin hluqv jorm nyei. Ninh mbuo ziouc tov Yesu tengx. 39Yesu ziouc mingh souv jienv ninh nyei ga'hlen hatc sin jorm baengc tuix. Baengc ziouc tuix mi'aqv. Bide nyei maa-diev liemh zeih jiez sin daaih fu-sux Yesu mbuo.
40Mba'hnoi muotv nyei ziangh hoc, haaix dauh maaih gorx-youz butv haaix nyungc baengc ziouc dorh daaih lorz Yesu. Yesu maan jienv dauh dauh, zorc yietc zungv nyei baengc longx nzengc. 41Mienv yiem mienh camv nyei sin cuotv nih nungx nauc nyei heuc jienv gorngv, “Meih se Tin-Hungh nyei Dorn.” Mv baac Yesu hatc mienv, maiv bun ninh mbuo gorngv waac, weic zuqc ninh mbuo hiuv duqv ninh se ⟨Giduc.⟩

Yesu Yiem Wuic Dorngh Zunh Doz

(Beiv mangc Maako 1:35-39)

42Lungh njang Yesu cuotv ziqc mungv mingh lengh nyei dorngx. Zuangx mienh cuotv mingh lorz. Lorz buatc, ninh mbuo oix liouh ninh yiem wuov, maiv bun ninh leih nqoi ninh mbuo.
43Yesu mbuox ninh mbuo, “Tin-Hungh paaiv yie, yie ziouc oix zuqc mingh wuov deix ganh norm mungv zunh ⟨Tin-Hungh zoux Ziouv gunv mienh⟩ nyei kuv fienx. Tin-Hungh paaiv yie daaih se weic hnangv naaiv nor zoux.” 44Yesu ziouc mingh gormx Yu^ndie Deic nyei wuic dorngh zunh doz.