5

Yexus hu thawj pab thwjtim

(Mth. 4:18-22; Mk. 1:16-20)

1Thaum Yexus sawv ntsug ntawm ntug dej hiavtxwv Kenexale, muaj neeg sib txiv qev vij nws xav mloog Vajtswv tej lus. 2Yexus pom ob lub nkoj ntawm ntug hiavtxwv, cov neeg muab ntses twb tawm hauv lub nkoj los lawm thiab tabtom ntxhua vas. 3Yexus txawm nce rau hauv ib lub nkoj uas yog Ximoos lub, thiab thov Ximoos txav kom deb ntug mentsis. Yexus txawm zaum hauv lub nkoj qhuab qhia cov neeg. 4Thaum nws qhia tag lawd, nws hais rau Ximoos tias, “Cia li tsav nkoj mus rau tom qhov uas dej tob es muab lub vas ntaus ntses.” 5Ximoos teb Yexus tias, “Xibhwb, peb twb ntaus ib hmos khwv kawg tsis tau dabtsi li. Tiamsis yog koj hais, ces kuv yuav ntaus ib vag.” 6Lawv txawm ntaus ib vag mas lawv tau ntses ntau kawg li, lub vas twb yuav ntuag. 7Lawv txawm co tes hu cov phoojywg uas nyob dua ib lub nkoj tuaj pab. Cov ntawd kuj tuaj mas tau ntses puv nkaus ob lub nkoj, mas ob lub nkoj twb yuav tog. 8Thaum Ximoos Petus pom li ntawd nws txawm khwb nkaus ntawm Yexus hauv caug pe thiab hais tias, “Tus Tswv, cia li tawm ntawm kuv mus rau qhov kuv yog neeg muaj txim,” 9vim nws thiab txhua tus uas nrog nws ua ke phimhwj rau cov ntses uas lawv ntaus tau ntawd. 10Yakaunpau thiab Yauhas uas yog Xenpedi li tub uas nrog Ximoos ntaus ntses ua ke kuj phimhwj ib yam nkaus. Yexus txawm hais rau Ximoos tias, “Tsis txhob ntshai, txij no mus koj yuav ua tus uas mus npo neeg.” 11Thaum lawv nquam ob lub nkoj los txog tim ntug lawm, lawv txawm tso txhua yam tseg raws Yexus qab mus.

Yexus kho tus mob lig mob ruas

(Mth. 8:1-4; Mk. 1:40-45)

12Thaum Yexus nyob hauv ib lub moos txawm muaj ib tug mob ruas thoob plaws ib ce los. Thaum nws pom dheev Yexus nws txawm pe khwb ti nkaus av thov hais tias, “Tus Tswv, yog koj xav kho, koj yeej kho tau kuv zoo kom huv.” 13Yexus txawm cev kiag tes mus npuab nws thiab hais tias, “Kuv xav los maj, cia li zoo kiag huv lauj.” Tamsim ntawd nws tej mob ruas txawm tawm hauv nws lub cev lawm. 14Yexus txwv tus ntawd kom tsis txhob qhia rau leejtwg, thiab hais tias, “Cia li mus qhia koj lub cev rau tus pov thawj saib thiab xyeem tej uas ua kevcai ntxuav kom koj huv raws li Mauxe qhia tseg lawd ua timkhawv rau sawvdaws.” 15Tiamsis Yexus lub moo yimhuab nrov nto moo mus, thiab muaj neeg coob coob tuaj txoos ua ke yuav mloog Yexus thiab kho lawv tej mob kom zoo. 16Tiamsis Yexus cia li ncaim lawv mus rau ib qho uas tsis muaj neeg nyob thiab thov Vajtswv.

Yexus kho tus tuag tes tuag taw

(Mth. 9:1-8; Mk. 2:1-12)

17Muaj ib hnub thaum Yexus tabtom qhuab qhia, muaj cov Falixai thiab cov xibhwb qhia kevcai zaum ua ke, yog tuaj hauv txhua lub zos uas nyob hauv Kalilais thiab Yudia, thiab tuaj hauv Yeluxalees tuaj. Yexus muaj hwjchim ntawm tus Tswv kho tau mob. 18Txawm muaj neeg kwv ib tug tuag tes tuag taw hauv lub chaw pw tuaj, lawv yuav kwv tus ntawd los tso rau ntawm Yexus xubntiag. 19Thaum lawv tsis tau kev kwv los rau hauv vim neeg coob heev, lawv txawm nce mus rau txheej sab saud thiab yaws cov vuas ib qho tso tus ntawd dauv nrog lub chaw pw ua ke los rau ntawm Yexus xubntiag hauv nruab nrab cov neeg ntawd. 20Thaum Yexus pom lawv kev ntseeg nws txawm hais tias, “Phoojywg 'e, koj lub txim twb muab daws lawm.” 21Cov xibhwb qhia Vajtswv kevcai thiab cov Falixai txawm pib nug hais tias, “Tus uas hais lus tuam mom Vajtswv no yog leejtwg? Leejtwg yuav daws tau lub txim tsuas yog Vajtswv xwb?” 22Thaum Yexus paub tias lawv xav li cas nws thiaj teb lawv tias, “Ua cas nej yuav xav li no hauv nej lub siab? 23Qhov uas hais tias, ‘Twb daws koj lub txim lawm,’ thiab hais tias, ‘Cia li sawv tsees mus kev,’ qhov twg yoojyim dua? 24Kom nej thiaj paub tias Neeg leej Tub muaj hwjchim hauv lub ntiajteb daws tau lub txim,” Yexus thiaj hais rau tus tuag tes tuag taw tias, “Kuv hais rau koj tias, cia li sawv tsees nqa koj lub chaw pw mus tsev.” 25Tamsim ntawd nws txawm sawv tsees tab meeg sawvdaws thiab nqa kiag nws lub chaw pw mus tsev thiab qhuas Vajtswv. 26Tej neeg sawvdaws thiaj phimhwj heev thiab qhuas Vajtswv thiab ntshai heev hais tias, “Hnub no peb tau pom yam uas txawv ua luaj li.”

Yexus hu Levi

(Mth. 9:9-13; Mk. 2:13-17)

27Dhau ntawd lawm Yexus tawm mus mas pom ib tug neeg sau se hu ua Levi zaum ntawm lub rooj sau se. Yexus txawm hais rau nws tias, “Cia li raws kuv qab mus.” 28Levi txawm sawv tsees tso txhua yam tseg raws Yexus qab mus. 29Levi npaj ib pluag rau Yexus noj hauv nws lub tsev, mas cov neeg sau se coob coob thiab lwm tus nrog Yexus lawv zaum ua ke ntawm rooj mov. 30Cov Falixai thiab lawv cov xibhwb qhia Vajtswv kevcai yws rau Yexus cov thwjtim tias, “Ua cas nej nrog cov neeg sau se thiab cov neeg muaj txim noj haus ua ke?” 31Yexus txawm teb lawv tias, “Cov neeg uas tsis muaj mob tsis cheem tsum Kws tshuaj, tsuas yog cov muaj mob thiaj cheem tsum xwb. 32Kuv tsis yog los hu cov neeg ncaj ncees, tiamsis yog los hu cov neeg muaj txim kom ntxeev dua siab tshiab.”

Kevcai yoo mov

(Mth. 9:14-17; Mk. 2:18-22)

33Mas lawv hais rau Yexus tias, “Yauhas cov thwjtim thiab cov Falixai cov thwjtim kuj coj kevcai yoo mov ntau zaus thiab thov Vajtswv, tiamsis koj cov thwjtim cia li noj thiab haus.” 34Yexus hais rau lawv tias, “Nej yuam tau tus nraug vauv cov kwvluag kom yoo mov rau thaum tus nraug vauv tseem nrog lawv nyob lov? 35Yuav muaj ib hnub twg uas tus nraug vauv yuav raug muab coj ncaim lawv mus, mas thaum ntawd lawv yuav coj kevcai yoo mov.”
36Yexus kuj ua ib zaj paj lug hais rau lawv tias, “Tsis muaj leejtwg muab lub tsho tshiab dua ib qho los ntxiv lub tsho qub. Yog ua li ntawd lub tsho tshiab yuav ntuag thiab daim ntaub ntawm lub tsho tshiab kuj tsis phim lub tsho qub. 37Thiab tsis muaj leejtwg muab cawv txiv hmab tshiab ntim rau hauv lub hnab tawv qub. Yog ua li ntawd, cov cawv txiv hmab tshiab yuav ua rau lub hnab tawv tawg, mas cov cawv txiv hmab yuav xau tag thiab lub hnab yuav piam tag. 38Cov cawv txiv hmab tshiab yuav tsum muab ntim rau hauv lub hnab tawv tshiab. 39Tsis muaj leejtwg thaum haus cawv txiv hmab qub lawm, yuav nqhis cawv txiv hmab tshiab, rau qhov nws hais tias, ‘Cov qub zoo dua.’ ”