7

Yexus kho tus thawj rog Loos tus qhev

(Mth. 8:5-13)

1Thaum Yexus hais tej lus no huvsi rau lawv mloog tag lawm nws txawm mus rau hauv lub moos Khapena‑u. 2Ib tug thawj rog uas kav ib puas leej muaj ib tug qhev uas nws hlub heev mob hnyav twb yuav tuag. 3Thaum nws hnov txog Yexus nws txawm txib Yudai cov kev txwj laus mus thov Yexus tuaj kho nws tus qhev. 4Thaum lawv tuaj cuag Yexus lawv siv zog thov nws tias, “Tus thawj rog ntawd tsim nyog koj mus ua yam no rau nws, 5rau qhov nws hlub peb haiv neeg thiab ua lub tsev sablaj rau peb.” 6Yexus txawm nrog lawv mus. Thaum mus yuav txog tsev tus thawj rog txawm txib phoojywg mus hais rau Yexus tias, “Tus Tswv, thov tsis txhob tab kaum koj, rau qhov kuv yog ib tug uas tsis tsim nyog koj yuav nkag mus rau hauv kuv lub tsev. 7Vim li no kuv thiaj pom tias kuv tsis tsim nyog mus cuag koj. Thov koj cia li hais xwb thiab kho kuv tus qhev kom zoo. 8Rau qhov kuv kuj nyob hauv tub rog txoj qab kev tswjhwm thiab tseem muaj cov tub rog uas kuv tswjhwm. Kuv hais rau tus no tias, ‘Cia li mus,’ nws kuj mus, thiab hais rau dua ib tug tias, ‘Cia li los,’ nws kuj los, thiab kuv hais rau kuv tus tub qhe tias, ‘Cia li ua yam no,’ nws kuj ua.” 9Thaum Yexus hnov nws hais li ntawd, Yexus xav tsis thoob rau nws, Yexus txawm tig los hais rau cov neeg coob uas raws nws qab tias, “Kuv hais rau nej tias, txawm yog hauv cov Yixayee los kuv tsis tau pom muaj kev ntseeg loj li no.” 10Thaum cov uas tus thawj rog txib mus ntawd rov los txog tsev kuj pom tus qhev ntawd zoo kiag lawm.

Tsa tus poj ntsuam tus tub ciaj los

11Dhau ntawd tsis ntev Yexus mus rau hauv lub moos Na‑i, nws cov thwjtim thiab tej neeg coob coob nrog nws mus. 12Thaum nws tuaj ze lub rooj loog ntawd, txawm muaj neeg kwv ib tug tuag tawm tuaj, yog ib tug poj ntsuam tib tug tub. Muaj neeg coob hauv lub moos nrog nws tuaj. 13Thaum Yexus pom leej niam ntawd nws khuvleej heev, thiab hais rau nws tias, “Tsis txhob quaj.” 14Yexus txav mus kov lub hleb, cov neeg kwv tuag kuj nres. Yexus hais tias, “Tub hluas 'e, kuv hais rau koj, cia li sawv.” 15Tus tuag ntawd txawm sawv zaum pib hais lus. Yexus thiaj muab tus ntawd cob rau leej niam. 16Txhua tus kuj ntshai heev thiab lawv qhuas Vajtswv hais tias, “Ib tug xibhwb cev Vajtswv lus loj kawg tshwm los rau hauv peb lawm.” thiab hais tias, “Vajtswv los saib nws haiv neeg lawm.” 17Yexus lub moo no nrov nto moo lug mus thoob plaws lub xeev Yudia thiab ib ncig ntawd.

Yauhas txib neeg mus nug Yexus

(Mth. 11:2-19)

18Yauhas cov thwjtim kuj piav txhua yam no rau Yauhas mloog. 19Yauhas txawm hu nws ob tug thwjtim los thiab txib ob tug mus nug tus Tswv tias, “Koj yog tus uas yuav los ntawd lov? Lossis peb yuav tos dua lwm tus?” 20Thaum ob tug mus cuag Yexus lawd, ob tug hais tias, “Yauhas uas coj ua kevcai raus dej txib wb tuaj cuag koj nug tias, ‘Koj yog tus uas yuav los ntawd lov? Lossis peb yuav tos dua lwm tus?’ ” 21Lub sijhawm ntawd Yexus kho ntau leej mob nkeeg zoo thiab dim ntawm dab thiab kho ntau leej uas dig muag pom kev. 22Yexus txawm teb ob tug ntawd tias, “Cia li mus qhia tej uas nej pom thiab nej hnov lawd rau Yauhas. Neeg dig muag kuj pom kev lawm, neeg ceg tawv kuj mus tau kev, cov uas mob lig mob ruas kuj zoo huv lawm, cov uas lag ntseg kuj hnov tau lus, cov uas tuag kuj raug muab tsa ciaj sawv los thiab txoj xov zoo kuj piav mus rau cov neeg pluag lawm. 23Tus uas tsis dawm kuv kuj tau nyob kaj siab lug.”
24Thaum Yauhas ob tug tub xa xov rov mus lawm, Yexus pib hais txog Yauhas rau cov neeg ntawd mloog tias, “Nej tawm mus rau tom tebchaws moj sab qhua mus saib dabtsi? Nej mus saib tug tauj deg uas cua ntsawj rawv mus rawv los lov? 25Los nej tawm mus saib dabtsi? Nej mus saib ib tug uas hnav tsuj hnav npuag lov? Saib maj, cov uas hnav tsoos zoo nkauj thiab muaj nplua mias yeej nyob hauv vajntxwv lub tsev. 26Los nej mus saib dabtsi? Mus saib ib tug xibhwb cev Vajtswv lus lov? Kuv hais rau nej tias, tseeb tiag, thiab nws loj dua ib tug xibhwb cev lus. 27Nws yog tus uas twb muaj sau tseg cia lawm tias,
  “ ‘Saib maj, kuv tso kuv tus tubtxib mus ua koj ntej,
   tus ntawd yuav npaj kev rau tom koj hauv ntej.’
28Kuv hais rau nej tias, cov neeg uas yug ntawm pojniam los tsis muaj ib tug loj dhau Yauhas. Tiamsis tus uas yau kawg hauv Vajtswv lub tebchaws tseem loj dua Yauhas.” 29Thaum cov neeg sawvdaws thiab cov neeg sau se hnov tej lus no, lawv kuj lees tias Vajtswv ncaj ncees, vim lawv tau ua kevcai raus dej ntawm Yauhas lawm. 30Tiamsis cov Falixai thiab cov xibhwb qhia kevcai tsis txais yuav tej uas Vajtswv npaj tseg rau lawv, vim lawv tsis ua kevcai raus dej ntawm Yauhas.
31“Vim li no kuv yuav muab cov neeg tiam no piv txog dabtsi thiab lawv zoo li cas? 32Lawv zoo li cov menyuam yaus uas zaum tom tshav puam ib leeg hu rau ib leeg tias, ‘Peb twb tshuab raj rau nej los nej tsis dhia seev cev, peb twb quaj nyiav los nej tsis quaj ntsuag.’ 33Rau qhov Yauhas uas coj ua kevcai raus dej los nws tsis noj mov tsis haus cawv txiv hmab, mas nej hais tias, ‘Nws raug ib tug dab.’ 34Neeg leej Tub los nws noj thiab haus, los nej hais tias, ‘Saib maj, niag neeg noj loj haus qaug, nrog cov neeg sau se thiab cov neeg muaj txim ua kwvluag.’ 35Tiamsis txhua tus uas ua raws li tswvyim tej menyuam sawvdaws kuj qhia tias tswvyim ua raug cai lawm.”

Tus pojniam muaj txim raug daws txim

36Muaj ib tug Falixai hu Yexus mus nrog nws noj mov, Yexus txawm mus rau hauv tus Falixai ntawd lub tsev mas pw pheeb ntawm rooj mov. 37Ces txawm muaj ib tug pojniam muaj txim nyob hauv lub moos ntawd thaum nws paub tias Yexus tabtom noj mov hauv tus Falixai tsev nws txawm nqa ib hwj roj tsw qab tuaj, 38sawv ntsug ntawm Yexus kotaw sab tom nrob qaum, mas quaj quaj kua muag pib ntub Yexus kotaw, ces nws txawm muab nws cov plaubhau los so thiab nwj Yexus kotaw, thiab muab roj tsw qab pleev rau. 39Thaum tus Falixai uas hu Yexus los noj mov pom li ntawd, ces txawm xav hauv lub siab tias, “Yog tus no nws yog xibhwb cev Vajtswv lus nws yeej yuav paub tias tus niag pojniam uas kov nws yog leejtwg thiab yog neeg zoo li cas, rau qhov tus pojniam ntawd yog neeg muaj txim.” 40Yexus txawm hais rau nws tias, “Ximoos 'e, kuv muaj ib yam yuav hais rau koj.” Ximoos teb tias, “Xibhwb, hais los maj.” Yexus hais tias, 41“Muaj ob tug tshuav ib tug yawg nqe, ib tug tshuav tsib puas denalia, ib tug tshuav tsib caug denalia. 42Thaum ob tug them tsis tau tej nuj nqes, tus yawg ntawd txawm zam kiag rau ob tug. Ob tug ntawd leejtwg yuav nyiam tus yawg ntawd heev dua?” 43Ximoos teb tias, “Raws li kuv xav mas yog tus uas nws zam ntau dua.” Yexus hais rau nws tias, “Koj txiav cai raug lawm.” 44Yexus txawm tig saib rau tus pojniam ntawd thiab hais rau Ximoos tias, “Koj pom tus pojniam no los tsis pom? Thaum kuv los rau hauv koj tsev koj twb tsis muab dej ntxuav kuv kotaw tiamsis tus pojniam no muab nws cov kua muag ntxuav kuv kotaw thiab muab nws cov plaubhau so. 45Koj twb tsis nwj kuv tiamsis txij thaum kuv los rau hauv tsev nws nwj kuv txhais kotaw tsis tu ncua li. 46Koj twb tsis muab roj pleev kuv taubhau tiamsis nws muab roj pleev kuv kotaw. 47Vim li no kuv hais rau koj tias, tej kev txhaum uas nws ua ntau kawg twb muab daws tag lawm vim nws muaj lub siab hlub heev. Tus uas daws nws lub txim tsawg nws kuj hlub tsawg.” 48Yexus thiaj hais rau tus pojniam ntawd tias, “Koj lub txim twb muab daws lawm.” 49Cov uas nrog Yexus nyob pheeb ntawm rooj mov kuj pib sib hais tias, “Tus no yog leejtwg es yuav daws tau lub txim?” 50Yexus hais rau tus pojniam ntawd tias, “Koj txojkev ntseeg cawm koj dim lawm. Cia li mus ua siab tus yees.”