8

Cov pojniam uas nrog Yexus mus

1Dhau ntawd Yexus txawm mus thoob plaws tej moos thiab tej zej zog tshaj tawm thiab qhia txoj xov zoo hais txog Vajtswv lub tebchaws. Kaum ob tug thwjtim kuj nrog Yexus mus, 2thiab muaj cov pojniam qee leej uas Yexus ntiab dab tawm thiab kho mob zoo, yog Maivliag uas hu ua Madala yog tus uas xya tus dab twb tawm hauv nws mus lawm, 3thiab Yau‑ana uas yog Khuxa uas saib xyuas Helauj lub tsev tus pojniam, thiab Xuxana, thiab muaj dua ntau tus pojniam uas lawv siv lawv tej nyiaj txiag qhov txhia chaw yug Yexus lawv.

Tus uas tseb noob

(Mth. 13:1-9; Mk. 4:1-9)

4Thaum cov neeg tuaj txoos ua ke coob coob thiab muaj neeg tuaj ntau lub moos tuaj cuag Yexus, nws txawm ua paj lug hais tias, 5“Muaj ib tug tawm mus tseb noob. Thaum nws tseb cov noob ib txhia poob rau saum txojkev mas raug muab tsuj thiab nas noog los khaws noj lawm. 6Muaj ib txhia poob rau saum tej lag zeb. Thaum noob tuaj lawd txawm tuag tshav rau qhov tsis muaj dej yug. 7Muaj ib txhia poob rau hauv plawv tsob pos, ces tsob pos hlob tuaj ua ke laum lawm. 8Muaj ib txhia poob rau hauv thaj av zoo mas hlob thiab txi txiv ib puas npaug.” Thaum Yexus hais tag li no lawd nws txawm qw nrov hais tias, “Leejtwg muaj qhov ntsej hnov cia li mloog nawj!”

Txhais zaj paj lug tseb noob

(Mth. 13:10-23; Mk. 4:10-20)

9Thaum cov thwjtim nug Yexus txog zaj paj lug ntawd lub ntsiab yog li cas, 10Yexus hais tias, “Tej uas muab npog cia lawd hais txog Vajtswv lub tebchaws, twb muab pub rau nej paub lawm, tiamsis ua paj lug qhia rau lwm tus
  “ ‘kom lawv thiaj saib tag saib thiab
   los tsis pom
  lawv mloog tag mloog thiab
   los tsis nkag siab.’
11“Zaj paj lug ntawd lub ntsiab yog li no. Cov noob yog Vajtswv txojlus. 12Cov uas poob rau saum txojkev yog cov uas tau hnov mas dab Ntxwg Nyoog tuaj txeeb kiag tej lus ntawd hauv lawv lub siab mus kom lawv thiaj tsis ntseeg thiab tsis txais txojkev dim. 13Cov uas poob rau saum tej lag zeb mas yog cov uas thaum tau hnov tej lus ntawd lawv zoo siab txais yuav, tiamsis lawv cog cag tsis tob, lawv thiaj ntseeg ib ntus xwb. Thaum muaj kev sim siab lawv txawm tso tseg lawm. 14Cov noob uas poob rau hauv plawv tsob pos yog cov uas tau hnov lawm, tiamsis thaum lawv ua neej nyob tej kev txhawj kev nyiaj txiag kev lomzem hauv lawv lub neej muab lawv laum, lawv tej txiv thiaj tsis puv. 15Cov noob uas poob rau hauv thaj av zoo yog cov uas tau hnov tej lus ntawd thiab muab khaws cia rau hauv lub siab uas ncaj thiab zoo, thiab lawv muaj siab ntev txi txiv.

Muab thoob khwb lub teeb

(Mk. 4:21-25)

16“Tsis muaj leejtwg taws teeb es muab thoob khwb cia lossis txawb rau hauv qab txag, yeej yuav muab txawb rau saum lub chaw txawb teeb kom cov neeg uas nkag los thiaj li pom kev. 17Rau qhov tsis muaj ib yam twg uas muab zais cia lawm yuav tsis raug muab thws tshwm los, thiab tsis muaj ib yam twg uas muab npog cia lawm yuav tsis raug muab nthuav tawm los rau luag pom. 18Vim li no nej yuav tsum ua tib zoo mloog. Rau qhov tus uas muaj lawd yuav muab tsav ntxiv rau nws, tiamsis tus uas tsis muaj, txawm yog tej uas nws xav tias nws muaj los yuav muab rho ntawm nws mus.”

Yexus niam thiab nws cov kwv

(Mth. 12:46-50; Mk. 3:31-35)

19Thaum ntawd Yexus niam thiab nws cov kwv txawm tuaj cuag Yexus tiamsis tuaj tsis tau ti vim neeg coob heev. 20Muaj neeg hais rau Yexus tias, “Koj niam thiab koj cov kwv sawv sab nraud xav ntsib koj.” 21Yexus hais rau lawv tias, “Kuv niam thiab kuv cov kwv yog cov uas mloog Vajtswv tej lus thiab ua raws nraim li.”

Yexus txwv cua daj cua dub

(Mth. 8:23-27; Mk. 4:35-41)

22Muaj ib hnub Yexus nrog nws cov thwjtim nce rau hauv lub nkoj thiab hais rau lawv tias, “Peb cia li hla hiavtxwv mus rau sab tim ub.” Lawv txawm sawv kev mus. 23Thaum lawv tabtom caij nkoj mus Yexus pw tsaug zog lawm. Ces cua daj cua dub txawm ntsawj dej hiavtxwv mas dej twb yuav puv lub nkoj, ua rau lawv raug ceeblaj. 24Cov thwjtim thiaj mus tsa Yexus hais tias, “Tus Tswv tus Tswv, peb tabtom yuav puam tsuaj.” Yexus txawm tsim dheev los txwv cua thiab tej nthwv dej uas ntas, cua thiab dej txawm tu nrho txhua yam thiaj li tus yees lawm. 25Yexus hais rau lawv tias, “Nej txojkev ntseeg dua twg lawm?” Lawv kuj ntshai thiab phimhwj, sib hais tias, “Tus no yog leejtwg es hais rau cua thiab dej mas cua thiab dej kuj mloog nws lus?”

Yexus kho tus raug dab

(Mth. 8:28-34; Mk. 5:1-20)

26Yexus lawv txawm caij nkoj mus txog lub moos Kelaxa li kav xyuam, uas ncaj ntawm Kalilais sab tim ub. 27Thaum Yexus nce saum ntug nqhuab, muaj ib tug yawg raug dab hauv lub moos ntawd txawm ntsib Yexus. Nws tsis hnav ris tsho thiab tsis nyob hauv tsev ntev los lawm, nws nyob tom toj ntxas xwb. 28Thaum nws pom dheev Yexus nws txawm qw nrov thiab khwb nkaus ntawm Yexus hais nrov nrov tias, “Au Yexus uas yog Vajtswv uas Loj Dua Ntais tus tub, koj tuaj thab kuv ua dabtsi? Kuv thov koj tsis txhob tsim txom kuv.” 29Twb yog vim Yexus tau hais kom tus dab qias tawm hauv tus yawg ntawd mus. (Dab pheej ntswj nws ntau zaus. Luag zov nws zoo thiab twb muab loj cuj thiab saw hlau khi nws lawm los nws rub saw hlau tu nrho thiab raug dab muab raws rau tom tebchaws moj sab qhua.) 30Mas Yexus nug dab tias, “Koj npe hu li cas?” Nws teb tias, “Kuv npe hu ua Coob,” rau qhov muaj dab coob coob nkag rau hauv nws. 31Tej dab ntawd txawm taij thov Yexus tsis txhob ntiab lawv mus rau hauv lub niag qhov tob tob. 32Muaj ib pab npua coob tabtom nrhiav noj ntawm ntav toj. Cov dab ntawd txawm thov Yexus cia lawv txeem rau hauv cov npua ntawd. Yexus txawm tso ncauj. 33Cov dab txawm tawm hauv tus yawg ntawd mus nkag rau hauv pab npua, mas pab npua thiaj dhia plas toj ntxhab rau hauv hiavtxwv txham dej tuag tag.
34Thaum cov neeg yug npua pom tej xwm txheej no lawv txawm dhia mus piav tej ntawd rau hauv lub moos thiab tej zej zog. 35Mas neeg txawm tawm tuaj saib tej xwm txheej uas tshwm los ntawd. Thaum lawv tuaj txog ntawm Yexus, lawv pom tus uas dab twb tawm mus lawd hnav ris tsho thiab meej pem zoo, zaum ntawm Yexus kotaw, lawv thiaj ntshai kawg. 36Cov neeg uas tau pom, kuj piav rau lawv mloog txog tus uas raug dab ntawd zoo kiag li cas. 37Cov neeg uas nyob lub moos Kelaxa li kav xyuam sawvdaws txawm thov Yexus tawm ntawm lawv mus, vim lawv ntshai heev. Yexus txawm nce nkoj rov mus. 38Tus uas dab tawm hauv nws lawd kuj thov cia nws nrog Yexus nyob ua ke. Tiamsis Yexus kom nws rov mus thiab hais tias, 39“Cia li mus tsev thiab piav tias Vajtswv tau ua li cas rau koj lawd rau lawv mloog.” Ces tus ntawd txawm rov qab mus thiab piav txhua yam uas Yexus tau ua rau nws thoob plaws lub moos ntawd paub.

Tus ntxhais uas tuag thiab tus pojniam kov Yexus qab tsho

(Mth. 9:18-26; Mk. 5:21-43)

40Thaum Yexus rov los lawm muaj neeg coob zoo siab tos nws vim lawv sawvdaws tos ntsoov nws. 41Muaj ib tug npe hu ua Yaila, yog tus thawj uas saib xyuas lub tsev sablaj txawm tuaj khwb nkaus ntawm Yexus kotaw, thov kom Yexus mus tom nws tsev, 42rau qhov nws muaj tib tug ntxhais hnub nyoog kwvlam kaum ob xyoos, mob heev twb yuav tuag. Thaum Yexus mus, muaj neeg coob coob nrog nws mus sib txiv qev.
43Muaj ib tug pojniam uas muaj mob nchuav cev tau kaum ob xyoos lawm, tsis muaj leejtwg kho tau nws tus mob zoo, 44nws txawm los raws Yexus qab kov Yexus qab tsho. Tamsim ntawd nws ntshav txawm tu nrho lawm. 45Yexus hais tias, “Leejtwg kov kuv?” Thaum txhua tus tsis lees Petus txawm hais rau Yexus tias, “Xibhwb, neeg coob vij nkaus koj sib txiv qev koj.” 46Tiamsis Yexus hais tias, “Muaj ib tug kov kuv rau qhov kuv paub tias hwjchim tawm hauv kuv lawm.” 47Thaum tus pojniam ntawd pom tias tsiv nraim tsis tau nws los tshee hnyo los khwb nkaus rau ntawm Yexus xubntiag qhia tab meeg sawvdaws tias nws kov Yexus vim yog li cas, thiab nws tus mob twb zoo tamsid lawm. 48Yexus hais rau nws tias, “Mentxhais 'e, koj txojkev ntseeg ua rau koj zoo lawm. Cia li mus ua siab tus yees.”
49Thaum Yexus tseem hais tej lus ntawd, muaj ib tug tuaj ntawm tus thawj uas saib xyuas tsev sablaj lub tsev tuaj hais tias, “Koj tus ntxhais twb tuag lawm. Tsis txhob tab kaum xibhwb dua li lawm.” 50Thaum Yexus hnov li ntawd nws txawm teb tus ntawd tias, “Tsis txhob ntshai, cia li ntseeg xwb. Tus mentxhais yeej yuav zoo.” 51Thaum Yexus tuaj txog lub tsev lawm nws tsis kheev leejtwg nrog nws nkag mus tsuas yog Petus, Yauhas thiab Yakaunpau thiab leej niam leej txiv mus xwb. 52Sawvdaws quaj thiab quaj nyiav tus mentxhais ntawd, tiamsis Yexus hais tias, “Tsis txhob quaj. Nws tsis tuag, nws tsaug zog xwb.” 53Lawv txawm thuam luag Yexus rau qhov lawv paub tias tus mentxhais twb tuag lawm tiag. 54Tiamsis Yexus ntsiab nkaus tus mentxhais ntawd txhais tes thiab hais rau nws tias, “Mentxhais 'e, cia li sawv tsees.” 55Mas tus ntsuj plig txawm rov los rau nws, nws thiaj sawv tsees tamsim ntawd. Yexus hais kom muab mov rau tus mentxhais noj. 56Leej niam leej txiv kuj phimhwj heev. Yexus txwv kom tsis txhob qhia leejtwg paub txog zaj no.