9

Chúa Sai Mười Hai Sứ Ðồ Ði Truyền Giáo

(Mat 10:5-15; Mác 6:7-13)

1Ngài gọi mười hai sứ đồ đến, ban cho họ quyền năng và uy quyền để đuổi tất cả các quỷ và chữa lành mọi thứ tật bịnh, 2rồi Ngài sai họ đi rao giảng về vương quốc Ðức Chúa Trời và chữa lành những người bịnh tật. 3Ngài dặn họ, “Khi lên đường, các ngươi đừng mang gì theo, đừng mang gậy, đừng mang túi đi đường, đừng mang bánh, đừng mang tiền, và cũng đừng đem hai áo. 4Hễ các ngươi vào nhà nào, hãy ở đó, cho đến khi rời nơi đó ra đi. 5Hễ nơi nào người ta không tiếp các ngươi, khi ra khỏi thành đó, hãy phủi bụi đã dính nơi chân các ngươi để làm chứng nghịch lại họ.”
6Các sứ đồ ra đi, đến các thôn làng, rao giảng Tin Mừng, và chữa lành bịnh tật khắp nơi.

Vua Hê-rốt Bối Rối

(Mat 14:1-12; Mác 6:14-29)

7Bấy giờ Vua Chư Hầu Hê-rốt được báo cáo tất cả những điều đã xảy ra. Ông rất bối rối, vì có người bảo rằng đó là Giăng đã từ cõi chết sống lại, 8nhưng một số người khác lại bảo đó là Tiên Tri Ê-li-gia đã xuất hiện, và một số khác thì đồn rằng đó là một trong các vị tiên tri thời xưa đã sống lại.
9Hê-rốt nói, “Giăng thì ta đã chặt đầu, nhưng người nầy là ai mà ta nghe những chuyện như thế?” Rồi ông tìm cách gặp Ðức Chúa Jesus.

Chúa Hóa Bánh Cho Năm Ngàn Người Ăn

(Mat 14:13-21; Mác 6:30-44; Gg 6:1-14)

10Các sứ đồ trở về và tường trình cho Ngài mọi việc họ đã làm. Ngài đem họ riêng ra với Ngài, lui về một thành tên Bết-sai-đa. 11Nhưng đoàn dân đông biết điều đó, họ đi theo Ngài. Ngài tiếp họ, giảng cho họ về vương quốc Ðức Chúa Trời, và chữa lành những người cần được chữa lành.
12Bấy giờ ngày bắt đầu tàn, mười hai sứ đồ đến và nói với Ngài, “Xin Thầy cho đoàn dân đông giải tán để họ có thể vào các làng mạc và thôn xóm quanh đây tìm chỗ tạm trú và kiếm thức ăn, vì chỗ chúng ta ở đây là nơi hoang vắng.”
13Nhưng Ngài phán với họ, “Chính các ngươi phải cho họ ăn.”
 Họ đáp, “Chúng ta có không quá năm cái bánh và hai con cá. Trừ phi chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đoàn dân nầy.”
14Bấy giờ có khoảng năm ngàn đàn ông tại đó. Ngài nói với các môn đồ Ngài, “Hãy bảo họ ngồi xuống thành từng nhóm, mỗi nhóm khoảng năm mươi người.” 15Họ làm như vậy, và mọi người ngồi xuống. 16Ðoạn Ngài lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, tạ ơn, bẻ ra, và trao cho các môn đồ để họ phát ra cho đoàn dân đông. 17Mọi người đều ăn và được no nê. Họ lượm lại những mảnh bánh thừa và được mười hai giỏ.

Phi-rơ Tuyên Xưng Ðức Chúa Jesus Là Ðấng Christ

(Mat 16:13-19; Mác 8:27-29)

18Một ngày kia Ðức Chúa Jesus đang cầu nguyện riêng, các môn đồ Ngài đến với Ngài; Ngài hỏi họ, “Ðám đông nói Ta là ai?”
19Họ trả lời và nói, “Có người nói Thầy là Giăng Báp-tít, những người khác bảo Thầy là Ê-li-gia, nhưng một số người khác nữa lại bảo Thầy là một trong các vị tiên tri thời xưa đã sống lại.”
20Ngài hỏi họ, “Nhưng các ngươi nói Ta là ai?”
 Phi-rơ trả lời và nói, “Thầy là Ðấng Christ đến từ Ðức Chúa Trời.”
21Ngài nghiêm cấm và truyền cho họ không được nói điều đó với ai.

Chúa Báo Trước về Sự Chết và Sự Sống Lại của Ngài (lần thứ nhất)

(Mat 16:21; Mác 8:31)

22Ngài nói tiếp, “Con Người phải chịu nhiều đau đớn, bị các trưởng lão, các trưởng tế, và các thầy dạy giáo luật loại trừ và giết đi, nhưng đến ngày thứ ba sẽ sống lại.”

Ðiều Kiện Ðể Theo Chúa

(Mat 16:24-27; Mác 8:34-38)

23Bấy giờ Ngài nói với mọi người, “Nếu ai muốn theo Ta, người ấy phải từ bỏ chính mình, hằng ngày vác thập tự giá mình mà theo Ta. 24Vì ai muốn cứu mạng sống mình sẽ mất, nhưng ai vì cớ Ta mà mất mạng sống mình sẽ cứu được nó. 25Vì nếu một người được cả thế giới mà mất chính mình hoặc thiệt hại chính mình thì có ích gì? 26Vì ai hổ thẹn về Ta và những lời Ta, Con Người cũng sẽ hổ thẹn về kẻ ấy khi ngự đến trong vinh hiển của Người, của Cha Người, và của các thiên sứ thánh. 27Nhưng quả thật Ta nói với các ngươi, có những người đang đứng đây sẽ không nếm trải sự chết trước khi thấy vương quốc Ðức Chúa Trời.”

Chúa Biến Hóa Hình Dạng

(Mat 17:1-8; Mác 9:2-8)

28Khoảng tám ngày sau khi nói những lời đó Ngài dẫn Phi-rơ, Giăng, và Gia-cơ lên núi để cầu nguyện. 29Ðang khi Ngài cầu nguyện, diện mạo Ngài bỗng đổi khác và y phục của Ngài trở nên trắng toát rạng lòa. 30Và nầy, hai người hầu chuyện với Ngài, đó là Mô-sê và Ê-li-gia. 31Hai vị đó hiện ra trong vinh hiển để hầu chuyện với Ngài về việc Ngài sẽ ra đi, là điều sắp được thực hiện tại Giê-ru-sa-lem. 32Số là Phi-rơ và các đồng bạn của ông đều buồn ngủ quá đỗi nên đã ngủ thiếp đi; nhưng khi tỉnh dậy, họ thấy hào quang của Ngài và hai vị đứng với Ngài. 33Khi hai vị kia sắp sửa rời Ngài, Phi-rơ nói với Ðức Chúa Jesus, “Thưa Thầy, chúng ta ở đây tốt quá. Ðể chúng con dựng ba cái lều: một cái cho Thầy, một cái cho Mô-sê, và một cái cho Ê-li-gia.” Ông nói mà không biết mình nói gì.
34Khi Phi-rơ còn nói những lời ấy, một đám mây kéo đến bao phủ mọi người. Ba vị môn đồ kinh hoảng vì bị ngập trong mây. 35Bấy giờ từ trong đám mây có tiếng phán, “Ðây là Con Ta, Người-Ðược-Chọn của Ta, hãy nghe lời Người.”
36Khi tiếng nói ấy vừa dứt, họ chỉ còn thấy một mình Ðức Chúa Jesus.
 Các môn đồ giữ im chuyện đó, và trong những ngày ấy họ không thuật lại cho ai biết những gì họ đã thấy.

Chúa Chữa Lành Ðứa Trẻ Bị Quỷ Kinh Phong Ám Hại

(Mat 17:14-18; Mác 9:14-27)

37Hôm sau khi họ vừa xuống núi, một đoàn dân đông đến gặp Ngài. 38Nầy, một người trong đám đông kêu lên, “Thưa Thầy, tôi van xin Thầy đoái xem con trai tôi; cháu là con một của tôi. 39Nầy, mỗi lần quỷ nhập vào cháu, cháu đột nhiên gào thét; quỷ vật cháu lăn lộn, sùi bọt mép, khiến cháu bầm cả người, và ít khi chịu xuất ra. 40Tôi đã khẩn cầu các môn đồ của Thầy đuổi quỷ ấy ra, nhưng họ không đuổi được.”
41Ðức Chúa Jesus trả lời và nói, “Hỡi thế hệ vô tín và hư hỏng nầy. Ta phải ở với các ngươi và chịu đựng các ngươi bao lâu nữa? Hãy đem con ngươi lại đây.”
42Ðang khi đứa trẻ tiến lại, quỷ vật nó xuống đất, khiến nó lăn lộn quằn quại. Nhưng Ðức Chúa Jesus quát đuổi con quỷ ô uế, chữa lành đứa trẻ, và trao nó lại cho cha nó. 43aMọi người đều kinh ngạc trước quyền năng lớn lao của Ðức Chúa Trời.

Chúa Báo Trước về Sự Thương Khó của Ngài (lần thứ hai)

(Mat 17:22-23; Mác 9:30-32)

43b Trong khi mọi người còn đang sững sờ về việc Ngài làm, Ngài nói với các môn đồ, 44“Các ngươi hãy lắng nghe cho kỹ những lời Ta nói đây, Con Người sẽ bị phản nộp vào tay người ta.” 45Nhưng họ không hiểu những lời ấy. Ý nghĩa những lời ấy còn bị che khuất đối với họ, nên họ không nhận thức được, và họ cũng ngại mà không dám hỏi Ngài những lời ấy có ý nghĩa gì.

Người Lớn Nhất trong Vương Quốc Ðức Chúa Trời

(Mat 18:1-5; Mác 9:33-37)

46Khi ấy, các môn đồ nổi lên cãi nhau về việc ai là người lớn nhất trong vòng họ. 47Ðức Chúa Jesus biết rõ những ý nghĩ thầm kín trong lòng họ, nên Ngài đem một đứa trẻ để đứng bên cạnh Ngài, 48rồi nói với họ, “Ai nhân danh Ta đón tiếp đứa trẻ nầy là đón tiếp Ta; ai đón tiếp Ta là đón tiếp Ðấng đã sai Ta, vì người nhỏ nhất trong tất cả các ngươi sẽ là người lớn nhất.”

Nhân Danh Chúa Ðuổi Quỷ

(Mác 9:38-40)

49Bấy giờ Giăng lên tiếng và nói, “Thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà đuổi quỷ. Chúng con đã cố gắng ngăn cản người ấy, vì người ấy không đi theo Thầy với chúng con.”
50Nhưng Ðức Chúa Jesus đáp với ông, “Ðừng ngăn cản người ấy, vì hễ ai không chống lại các ngươi là thuận với các ngươi.”

(9:51 - 19:28)

Một Làng của Người Sa-ma-ri Không Tiếp Chúa

ÐỨC CHÚA JESUS ÐI LÊN GIÊ-RU-SA-LEM

51Khi ngày Ngài được cất lên trời đến gần, Ngài quyết định đi lên Giê-ru-sa-lem. 52Ngài sai các sứ giả đi trước. Họ ra đi và vào một làng của người Sa-ma-ri để chuẩn bị mọi sự sẵn sàng cho Ngài đến; 53nhưng dân làng ấy không muốn tiếp Ngài, vì Ngài đang trên đường về Giê-ru-sa-lem. 54Khi hai môn đồ Ngài là Gia-cơ và Giăng thấy thế, họ nói, “Lạy Chúa, Ngài có muốn chúng con truyền cho lửa từ trời xuống thiêu rụi họ không?”
55Nhưng Ðức Chúa Jesus quay lại quở hai người. [Ngài nói, “Các ngươi không biết linh nào đã xúi giục mình. 56Con Người đến không phải để hủy diệt mạng sống người ta, nhưng để cứu họ.”] Sau đó họ đến một làng khác.

Muốn Theo Chúa

(Mat 8:19-22)

57Ðang khi họ đi đường, có người thưa với Ngài, “Thầy đi đâu, con sẽ theo đó.”
58Ðức Chúa Jesus nói với người ấy, “Con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ gối đầu.”
59Ngài lại bảo một người khác, “Ngươi hãy theo Ta.”
 Người ấy đáp, “Lạy Chúa, xin cho con về nhà chôn cất cha con trước.”
60Nhưng Ngài bảo người ấy, “Hãy để kẻ chết chôn người chết của họ, còn phần ngươi, hãy đi và rao giảng vương quốc Ðức Chúa Trời.”
61Một người khác đến thưa với Ngài, “Lạy Chúa, con sẽ theo Ngài, nhưng trước hết xin cho con về từ biệt những người trong gia đình.”
62Ðức Chúa Jesus nói với người ấy, “Không ai đã tra tay cầm cày mà cứ quay nhìn đằng sau lại thích hợp với vương quốc Ðức Chúa Trời.”