9

Yexus txib kaum ob tug thwjtim tawm mus qhuab qhia

(Mth. 10:5-15; Mk. 6:7-13)

1Yexus hu kaum ob tug thwjtim los mas pub hwjchim peevxwm rau lawv kov yeej txhua tus dab thiab kho mob zoo, 2thiab txib lawv tawm mus tshaj tawm txog Vajtswv lub tebchaws thiab kho mob kom zoo. 3Thiab nws hais rau lawv tias, “Tsis txhob coj dabtsi mus siv taug kev, tsis hais tus pas nrig, hnab thoob puab, mov noj, nyiaj siv lossis ob lub tsho. 4Yog nej mus poob rau yim twg kuj nyob hauv lub tsev ntawd mus txog thaum tawm qhov ntawd mus. 5Yog lub chaw twg tsis txais nej, mas thaum nej tawm hauv lub moos ntawd mus cia li nchos tej hmoov av ntawm nej kotaw pov tseg ua timkhawv tawm tsam lawv.” 6Lawv txawm tawm mus thoob plaws tej zej zog tshaj tawm txoj xov zoo thiab kho mob zoo rau txhua qhov.

Helauj ntxhov siab

(Mth. 14:1-12; Mk. 6:14-29)

7Thaum tus tswv xeev Helauj hnov tej xwm txheej no huvsi nws ntxhov siab heev, vim qee leej hais tias, Yauhas ciaj sawv hauv qhov tuag rov los lawm, 8thiab qee leej hais tias yog Eliya tshwm los, thiab qee leej hais tias yog ib tug xibhwb cev Vajtswv lus yav thaum ub sawv rov los. 9Helauj hais tias, “Kuv twb muab Yauhas lub taubhau txiav lawm, mas tus uas kuv tau hnov tej xwm txheej no yog leejtwg nev?” Ces Helauj txawm xav ntsib Yexus.

Pub mov rau tsib txhiab leej noj

(Mth. 14:13-21; Mk. 6:30-44; Yh. 6:1-14)

10Thaum cov tubtxib rov los lawv piav tej uas lawv tau ua rau Yexus mloog. Nws txawm coj lawv mus rau ib cag ntawm lub moos Npexaida. 11Thaum tej neeg paub lawm lawv raws Yexus qab mus. Yexus zoo siab txais lawv thiab hais txog Vajtswv lub tebchaws rau lawv mloog thiab cov uas cheem tsum kho mob nws kuj kho kom zoo huvsi.
12Thaum hnub yuav poob qho, kaum ob tug thwjtim los hais rau Yexus tias, “Cia li tso cov neeg mus kom lawv thiaj tau mus so thiab nrhiav mov noj hauv tej zej zog thiab tom tej teb ib ncig no, vim qhov uas peb nyob no ntuj nrag teb do xwb.” 13Yexus hais rau lawv tias, “Nej cia li pub rau lawv noj.” Lawv hais tias, “Peb tsis muaj dabtsi tsuas muaj tsib lub ncuav thiab ob tug ntses xwb, ntshai ho mus yuav mov los yug cov neeg no sawvdaws xwb.” 14Rau qhov cov txivneej kwvlam muaj tsib txhiab leej. Yexus txawm hais rau cov thwjtim tias, “Kom cov neeg zaum ua tej pab tej pawg ib pawg kwvlam tsib caug leej.” 15Lawv kuj ua raws li ntawd thiab hais kom cov neeg sawvdaws zaum. 16Thaum Yexus txais tsib lub ncuav thiab ob tug ntses ntawd lawm, nws tsa muag ntsia rau saum ntuj thov Vajtswv foom koob hmoov mas muab ntais cev rau cov thwjtim kom lawv faib rau cov neeg. 17Lawv txhua tus noj tsau huvsi. Cov thwjtim khaws tej uas noj tsis tag tau kaum ob tawb.

Petus hais tias Yexus yog tus Khetos

(Mth. 16:13-20; Mk. 8:27-30)

18Thaum Yexus tabtom thov Vajtswv ib leeg cov thwjtim kuj nrog nws nyob. Yexus txawm nug lawv tias, “Luag tej hais tias kuv yog leejtwg?” 19Lawv teb tias, “Yog Yauhas uas coj ua kevcai raus dej, tiamsis qee leej hais tias yog Eliya, dua li lwm tus hais tias yog ib tug xibhwb cev Vajtswv lus thaum ub sawv rov los.” 20Nws hais rau lawv tias, “Nej nev nej hais tias kuv yog leejtwg?” Petus teb tias, “Koj yog Vajtswv tus Khetos.”

Yexus hais txog nws kev tuag

(Mth. 16:21-28; Mk. 8:30-9:1)

21Yexus txawm nkaw lus rau lawv txwv tsis txhob qhia zaj no rau leejtwg paub, 22thiab hais tias, “Neeg leej Tub yuav tsum raug kev tsim txom ntau yam thiab cov kev txwj laus thiab cov pov thawj hlob thiab cov xibhwb qhia Vajtswv kevcai yuav tsis lees yuav nws, thiab nws yuav raug muab tua thiab peb hnub nws yuav raug muab tsa ciaj sawv rov los.” 23Thiab Yexus hais rau lawv txhua tus tias, “Yog leejtwg xav raws kuv qab mus, cia tus ntawd tswj nws tus kheej thiab niaj hnub kwv nws tus khaublig ntoo raws kuv qab. 24Vim tias tus uas xav cawm tau nws txojsia yuav piam txojsia, tiamsis tus uas tso nws txojsia tseg vim yog saib rau kuv, mas yuav cawm tau nws txojsia. 25Yog leejtwg tau tag nrho lub ntiajteb huvsi tiamsis muab nws tus kheej rhuav tshem puam tsuaj tag lawm, tus ntawd yuav tau qabhau dabtsi? 26Leejtwg txaj muag rau kuv thiab kuv tej lus ces thaum Neeg leej Tub nrog nws lub hwjchim ci ntsa iab thiab nrog leej txiv thiab cov tubtxib saum ntuj uas dawb huv lub hwjchim ua ke los, nws yuav txaj muag rau tus ntawd. 27Kuv hais tseeb rau nej tias, cov uas sawv ntawm no muaj qee leej yuav tsis tau sim txojkev tuag ces yuav xub pom Vajtswv lub tebchaws.”

Yexus lub cev hloov kiag

(Mth. 17:1-8; Mk. 9:2-8)

28Yexus hais tej lus ntawd dhau kwvlam yim hnub, nws txawm coj Petus thiab Yauhas thiab Yakaunpau nrog nws nce mus thov Vajtswv saum lub roob. 29Thaum Yexus tabtom thov, nws lub ntsej muag txawm hloov kiag, thiab nws cev tsoos tsho kuj dawb ci nplas. 30Txawm muaj ob tug yawg nrog Yexus sib tham, yog Mauxe thiab Eliya, 31nrog hwjchim ci ntsa iab tshwm los thiab hais txog qhov uas Yexus yuav ncaim mus uas twb yuav tiav rau hauv Yeluxalees. 32Petus thiab cov uas nrog nws nyob ua ke tabtom ncaws dab ntub tsaug zog, mas thaum lawv tsim dheev lawv pom Yexus lub hwjchim ci ntsa iab thiab pom ob tug yawg uas nrog nws sawv ua ke.
33Thaum ob tug yawg ntawd tabtom ncaim Yexus mus, Petus hais rau Yexus tias, “Xibhwb, peb nyob ntawm no kuj zoo. Cia peb ua peb lub tsev pheeb suab, ua ib lub rau koj, ib lub rau Mauxe thiab ib lub rau Eliya.” Petus tsis paub tias nws hais li cas lawm. 34Thaum nws tabtom hais li ntawd txawm muaj ib tauv huab los laum nkaus lawv. Thaum tauv huab laum lawv ntawd lawv ntshai kawg. 35Muaj ib lub suab hais hauv tauv huab tuaj tias, “Tus no yog kuv tus Tub uas kuv xaiv cia lawm. Nej cia li mloog nws hais.” 36Thaum lub suab ntawd tu nrho lawd tsuas yog pom Yexus tib leeg xwb. Lawv npog zaj no cia twjywm rau ncua sijhawm ntawd tsis piav rau leejtwg hnov txog tej uas lawv pom ntawd li.

Yexus kho tus tub raug dab

(Mth. 17:14-18; Mk. 9:14-27)

37Hnub tom qab thaum Yexus lawv nqes pem roob los muaj neeg coob coob tuaj ntsib Yexus. 38Muaj ib tug yawg hauv cov neeg ntawd qw tias, “Xibhwb, thov saib kuv tus tub rau qhov kuv muaj tib tug tub xwb. 39Thaum dab ntswj nws, nws txawm qw tamsim ntawd. Dab pheej ua rau nws nti ntswj ua npuas ncauj nto plaws, tsis tshua tawm hauv nws mus kiag li, ua rau nws ib ce ntsuab tag. 40Kuv thov koj cov thwjtim ntiab dab tawm tiamsis lawv ntiab tsis tau.” 41Yexus teb tias, “Au tiam neeg uas tsis muaj kev ntseeg tsuas muaj kev phem kev qias xwb, kuv yuav nrog nej nyob thiab ua siab ntev thev nej mus ntev li cas? Cia li coj koj tus tub los ntawm no.”
42Thaum tus tub ntawd tabtom los dab txawm ua rau nws ntog huam ib tshaj. Yexus hais tawv rau tus dab qias ntawd thiab kho tus tub ntawd zoo, thiab muab nws rov rau leej txiv. 43Txhua tus kuj phimhwj qhov uas Vajtswv loj kawg nkaus.

Yexus rov hais txog nws kev tuag

(Mth. 17:22-23; Mk. 9:30-32)

 Thaum lawv tseem phimhwj rau txhua yam uas Yexus ua, Yexus txawm hais rau nws cov thwjtim tias, 44“Cia li ua tib zoo mloog tej lus no. Neeg leej Tub yuav raug muab cob rau hauv neeg txhais tes.” 45Tiamsis lawv tsis nkag siab tej lus no, thiab lub ntsiab raug muab zais ntawm lawv lawm lawv thiaj tsis nkag siab. Lawv kuj tsis kav nug Yexus txog zaj no.

Leejtwg yuav tau ua tus loj dua

(Mth. 18:1-5; Mk. 9:33-37)

46Cov thwjtim muaj lus sib cam tias lawv cov leejtwg yog tus loj dua ntais. 47Thaum Yexus paub tej uas lawv lub siab xav nws txawm muab ib tug menyuam yaus los sawv rau ntawm nws ib sab, 48mas hais rau lawv tias, “Leejtwg lees yuav tus menyuam yaus no vim yog saib rau kuv lub npe, kuj yog tus ntawd lees yuav kuv. Thiab tus uas lees yuav kuv kuj yog lees yuav tus uas txib kuv los thiab. Tus uas me kawg nkaus hauv nej cov sawvdaws yog tus loj.”

Tus uas tuaj Yexus tog

(Mk. 9:38-40)

49Yauhas hais tias, “Xibhwb, peb pom ib tug tuav koj lub npe ntiab dab tawm, mas peb txwv nws rau qhov nws tsis koom nrog peb.” 50Yexus hais rau nws tias, “Tsis txhob txwv nws, rau qhov tus uas tsis tawm tsam nej yeej yog tuaj nej tog lawm.”

Cov Xamali tsis lees txais Yexus

51Thaum ze lub sijhawm uas Yexus yuav raug coj mus saum ntuj, nws txiav txim siab ncaj nraim mus rau Yeluxalees. 52Nws txawm txib cov xa xov ua nws ntej mus. Lawv mus rau hauv cov Xamali ib lub zos mus npaj tos Yexus. 53Tiamsis cov neeg ntawd tsis lees txais Yexus vim yog nws txhob txwm ncaj nraim mus rau Yeluxalees. 54Thaum Yakaunpau thiab Yauhas uas yog Yexus cov thwjtim pom li ntawd ob tug txawm hais rau Yexus tias, “Tus Tswv, koj xav kom wb thov hluavtaws saum ntuj los hlawv cov neeg ntawd los tsis xav?” 55Tiamsis Yexus tig los txwv ob tug, 56mas Yexus lawv txawm mus dua rau ib lub zos.

Tus uas xav ua Yexus thwjtim

(Mth. 8:19-22)

57Thaum lawv tabtom taug kev mus muaj ib tug hais rau Yexus tias, “Koj mus qhovtwg kuv yuav nrog koj mus qhov ntawd.” 58Yexus hais rau nws tias, “Tej hma tseem muaj qhov nkaum thiab tej nas noog saum nruab ntug tseem muaj zes, tiamsis Neeg leej Tub tsis muaj lub chaw rau ncoo.”
59Thiab Yexus hais dua rau ib tug tias, “Koj cia li nrog kuv mus.” Tiamsis tus ntawd hais tias, “Tus Tswv, thov cia kuv mus log kuv txiv tso.” 60Yexus hais rau nws tias, “Cia cov neeg tuag lawv log lawv tus tuag. Koj cia li mus tshaj tawm txog Vajtswv lub tebchaws.” 61Muaj dua ib tug hais tias, “Tus Tswv, kuv yuav nrog koj mus. Tiamsis cia kuv mus hais lus ncaim kuv tsev neeg tso.” 62Yexus hais rau nws tias, “Tsis muaj leejtwg tuav tus khais lawm tseem tig ntsia tom qab es yuav tsim nyog rau Vajtswv lub tebchaws.”