9

Yexus Txib Kaum Ob Tug Thwjtim mus Qhia Txojmoo Zoo

(Mathais 10.5-15; Malakaus 6.7-13)

1Yexus hu nws kaum ob tug thwjtim los, nws pub hwjchim rau lawv ntiab tau dab thiab kho tau mob zoo. 2Tom qab ntawd nws txib lawv mus qhia zaj uas hais txog Vajtswv lub Tebchaws thiab mus kho tej neeg uas muaj mob. 3Yexus hais rau lawv hais tias, “Thaum nej mus, nej tsis txhob nqa ib yam dabtsi mus: Txawm yog tus pas nrig, hnab thoob puab, zaub mov, nyiaj thiab ris tsho hloov los tsis txhob nqa li. 4Yog yim twg zoo siab hu nej mus hauv lawv tsev, nej cia li mus so hauv yim ntawd mus txog hnub uas nej tawm hauv lub nroog ntawd mus; 5nej mus txog qhov twg, yog tsis muaj leejtwg hu nej mus so hauv lawv tej tsev, nej cia li tawm hauv lub nroog ntawd mus, thiab nchos tej hmoov av uas lo nej kotaw, nej ua li ntawd kom lawv paub hais tias lawv muaj txhim.”
6Cov thwjtim txawm mus rau txhua lub zos, lawv qhia txoj Txojmoo Zoo thiab kho tej neeg muaj mob uas nyob txhua qhov zoo huv tibsi.

Helauj Ntxhov Siab

(Mathais 14.1-12; Malakaus 6.14-29)

7Helauj tus uas ua nom kav lub xeev Kalilais, thaum nws hnov tej uas Yexus ua ntawd, nws ntxhov siab heev; rau qhov muaj neeg hais tias, Yauhas tus uas muab neeg ua kevcai raus dej sawv hauv qhov tuag rov qab los lawm. 8Muaj qee leej hais tias, yog Eliyas rov qab los tshwm rau sawvdaws pom, thiab muaj qee leej hais tias yog ib tug cev Vajtswv lus txheej thaud sawv rov qab los. 9Helauj hais tias, “Kuv twb muab Yauhas txiav cajdab lawm; tus uas kuv hnov moo no ho yog leejtwg?” Helauj hajyam xav pom Yexus heev.

Yexus Muab Mov rau Tsib Txhiab Leej Noj

(Mathais 14.13-21; Malakaus 6.30-44; Yauhas 6.1-14)

10Thaum cov timthawj rov qab los, lawv qhia txhua yam uas lawv mus ua lawm rau Yexus mloog. Yexus coj lawv mus rau tim ib lub nroog hu ua Npexaidas. 11Thaum cov neeg hnov hais tias, Yexus thiab nws cov thwjtim mus rau tid lawm, lawv txawm raws Yexus qab mus. Yexus zoo siab txais tos lawv txhua tus, thiab qhia zaj uas hais txog Vajtswv lub Tebchaws rau lawv, thiab nws kho txhua tus uas muaj mob zoo huv tibsi.
12Thaum hnub yuav poob qho, kaum ob tug thwjtim los hais rau Yexus hais tias, “Koj cia li kom sawvdaws mus nrhiav zaub mov noj thiab chaw pw hauv tej zos thiab hauv tej teb uas nyob ibncig ze ntawm no, rau qhov ntawm no nyob deb nroog.”
13Tiamsis Yexus hais rau cov thwjtim hais tias, “Nej cia li nrhiav rau lawv noj.”
 Cov thwjtim teb hais tias, “Peb tsuas muaj tsib lub ncuav thiab ob tug ntses xwb. Koj xav kom peb mus muas mov los rau sawvdaws noj los?” (
14Cov txivneej uas nyob ntawd muaj kwvlam li tsib txhiab leej.)
 Yexus hais rau nws cov thwjtim hais tias, “Nej kom sawvdaws los zaum ua tej pab, ib pab twg tsib caug leej.”
15Cov thwjtim kom sawvdaws zaum raws li Yexus hais, 16Yexus muab tsib lub ncuav thiab ob tug ntses los, nws tsa qhovmuag ntsia saum ntuj thiab ua Vajtswv tsaug, nws muab cov ncuav thiab ob tug ntses ntais cev rau cov thwjtim nqa mus faib rau sawvdaws. 17Txhua tus puavleej tau noj tsau huv tibsi, cov thwjtim mus sau cov uas sawvdaws noj tsis tas tau kaum ob tawb.

Petus Hais Tias Yexus Yog Tus Mexiyas

(Mathais 16.13-19; Malakaus 8.27-29)

18Muaj ib zaug thaum Yexus tib leeg tabtom thov Vajtswv, nws cov thwjtim los cuag nws. Yexus nug lawv hais tias, “Tej neeg sawvdaws hais tias kuv yog leejtwg?”
19Cov thwjtim teb hais tias, “Muaj qee leej hais tias koj yog Yauhas tus uas muab neeg ua kevcai raus dej. Muaj qee leej hais tias koj yog Eliyas thiab muaj qee leej hais tias koj yog ib tug ntawm cov cev Vajtswv lus txheej thaud sawv rov qab los.”
20Yexus nug cov thwjtim hais tias, “Nej ne, nej ho hais tias kuv yog leejtwg?”
 Petus teb hais tias, “Koj yog tus Mexiyas uas Vajtswv txib los.”

Yexus Hais Txog Nws Kev Tuag

(Mathais 16.21-28; Malakaus 8.31–9.1)

21Yexus txwv cov thwjtim tawv tawv hais tias, “Nej tsis txhob qhia zaj no rau leejtwg li.” 22Thiab nws hais ntxiv rau lawv tias, “Neeg Leej Tub yuav raug kev tsimtxom ntau yam, thiab cov txwjlaug, cov thawj ntawm cov povthawj thiab cov xibhwb uas qhia Vajtswv txoj Kevcai yuav tsis lees yuav nws. Lawv yuav muab nws tua povtseg, tiamsis tom qab ntawd peb hnub nws yuav sawv hauv qhov tuag rov qab los.”
23Thiab Yexus hais rau lawv hais tias, “Yog leejtwg xav nrog kuv mus, tus ntawd yuav tsum tswj nws lub siab thiab niaj hnub kwv nws tus ntoo khaublig nrog kuv mus. 24Rau qhov tus uas khuvxim nws txojsia, tus ntawd yuav tsis tau txojsia, tiamsis tus uas tsis khuvxim nws txojsia vim nws ntseeg kuv, tus ntawd yuav tau txojsia. 25Yog leejtwg tau ib puas tsav yam hauv ntiajteb no los ua nws tug, tiamsis nws txojsia tu lawm, tej ntawd yuav muaj nqis dabtsi rau nws! 26Yog leejtwg txajmuag qhia kuv lub npe thiab kuv tej lus, thaum Neeg Leej Tub tus uas muaj Leej Txiv lub tshwjchim uas ci ntsa iab nrog cov timtswv dawbhuv los saum ntuj los, kuv yuav txajmuag lees hais tias tus ntawd yog kuv li. 27Kuv qhia tseeb rau nej hais tias, cov neeg uas nyob ntawm no, muaj qee leej yuav tsis tau tuag ua ntej lawv pom Vajtswv lub Tebchaws.”

Yexus Lub Cev Hloov

(Mathais 17.1-8; Malakaus 9.2-8)

28Yim hnub tom qab uas Yexus qhia tej ntawd tas, Yexus coj Petus, Yauhas thiab Yakaunpaus nrog nws mus thov Vajtswv pem roob. 29Thaum Yexus tabtom thov Vajtswv, Yexus lub ntsejmuag txawm hloov hlo, thiab nws cev ris tsho ci ntsa iab dawb paug. 30Tamsim ntawd muaj ob tug txivneej los nrog Yexus tham. Ob tug ntawd yog Mauxes thiab Eliyas, 31nkawd muaj tshwjchim ci ntsa iab thiab nkawd nrog Yexus tham txog tes haujlwm uas Vajtswv kom Yexus ua thiab yuav tiav rau thaum Yexus tuag rau hauv lub nroog Yeluxalees. 32Petus thiab Petus ob tug phoojywg tsaug zog heev, tiamsis lawv tsim dheev los, lawv pom Yexus lub tshwjchim ci ntsa iab thiab muaj ob tug txivneej nrog Yexus sawv ntawd. 33Thaum ob tug txivneej ntawd ncaim Yexus mus lawm, Petus hais rau Yexus hais tias, “Tus Tswv, peb tuaj nyob ntawm no zoo kawg li! Peb yuav ua peb lub tsev pheebsuab, ib lub rau koj, ib lub rau Mauxes thiab ib lub rau Eliyas.” (Petus tsis paub xyov ua cas Petus hais li ntawd.)
34Thaum Petus tseem tabtom hais li ntawd, txawm muaj ib tauv huab los roos lawv; cov thwjtim ntshai kawg li. 35Thiab muaj ib lub suab hais hauv tauv huab tuaj hais tias, “Tus no yog kuv tus Tub uas kuv xaiv cia lawm, nej yuav tsum mloog nws lus!”
36Thaum lub suab ntawd hais xaus lawm, lawv pom Yexus tib leeg nyob ntawd xwb. Peb tug thwjtim npog tej uas lawv pom ntawd, tsis qhia rau leejtwg paub li.

Yexus Kho Tus Tub uas Raug Dab

(Mathais 17.14-18; Malakaus 9.14-27)

37Hnub tom qab, thaum Yexus thiab nws peb tug thwjtim nqis pem roob los, muaj neeg coob coob tuaj cuag Yexus. 38Muaj ib tug txivneej hauv pab neeg ntawd hu Yexus nrov nrov hais tias, “Xibhwb! Kuv thov koj pab kuv tus tub, kuv muaj tib leeg tub no xwb! 39Nws raug dab; thaum dab nkag rau hauv nws, tamsim ntawd nws qw nrov nrov thiab huam ib tshaj, ua rau nws npuas ncauj tawm plaws. Dab pheej tsimtxom nws thiab tsis kam tawm hauv kuv tus tub mus li! 40Kuv thov koj cov thwjtim ntiab dab tawm, tiamsis lawv ntiab tsis tau.”
41Yexus teb hais tias, “Cov neeg tsis ntseeg thiab tsis ncaj! Kuv tseem yuav nrog nej nyob ntev li cas? Thiab kuv yuav ua siab ntev rau nej mus txog thaum twg?” Yexus hais rau tus txivneej ntawd tias, “Cia li coj koj tus tub los ntawm no.”
42Thaum tus metub tabtom los, dab ua rau nws ntog kiag rau hauv av, nws huam ib tshaj thiab nti mus nti los. Yexus txawm ntiab kom dab tawm, Yexus kho tus metub ntawd thiab muab nws rov rau nws txiv. 43Cov neeg uas pom Vajtswv lub hwjchim uas loj kawg nkaus ntawd, lawv xav tsis thoob li.

Yexus Rov Hais Txog Nws Kev Tuag

(Mathais 17.22-23; Malakaus 9.30-32)

 Thaum sawvdaws tseem pheej xav tsis thoob rau txhua yam uas Yexus ua ntawd, Yexus hais rau nws cov thwjtim hais tias, 44“Nej yuav tsum nco ntsoov tej uas kuv qhia rau nej no! Luag yuav ntes Neeg Leej Tub coj mus rau neeg tsimtxom.” 45Tiamsis cov thwjtim tsis totaub lub ntsiab lus uas Yexus hais ntawd li. Yexus tsis qhia lub ntsiab rau lawv, lawv thiaj tsis paub, thiab lawv ntshai nug Yexus txog zaj ntawd.

Leejtwg Yuav Tau ua Tus Loj Dua Ntais

(Mathais 18.1-5; Malakaus 9.33-37)

46Cov thwjtim sib cav hais tias, leejtwg yuav tau ua tus loj dua ntais. 47Yexus paub tej uas lawv xav ntawd, nws txawm coj ib tug menyuam yuav los sawv ntawm nws ib sab, 48thiab nws hais rau lawv hais tias, “Tus uas lees yuav tus menyuam yaus no los ntawm kuv lub npe, kuj yog nws lees yuav kuv. Thiab tus uas lees yuav kuv, kuj yog nws lees yuav tus uas txib kuv los, rau qhov tus uas yau dua ntais hauv nej cov, tus ntawm thiaj yog tus uas loj dua ntais.”

Tus uas Tsis Tawmtsam Nej, Tus Ntawm Yog Nej Pab

(Malakaus 9.38-40)

49Yauhas hais tias, “Tus Tswv, peb pom ib tug txivneej tuav koj lub npe ntiab dab, peb txwv tsis pub nws ua li ntawd, rau qhov nws tsis yog peb pab.”
50Yexus hais rau Yauhas thiab cov thwjtim hais tias, “Nej tsis txhob txwv nws, rau qhov tus uas tsis tawmtsam nej, tus ntawd yog nej pab.”

Cov Xamalis Tsis Pub Yexus Mus Hauv Lawv Lub Zos

51Thaum ze lub sijhawm uas Vajtswv yuav coj Yexus mus rau saum ntuj ceebtsheej, Yexus txiav txim siab mus nram lub nroog Yeluxalees. 52Yexus txib ib co neeg ua nws ntej mus, lawv mus rau hauv cov Xamalis ib lub zos, thiab mus npaj txhua yam tos Yexus. 53Tiamsis cov neeg Xamalis tsis pub Yexus mus rau hauv lawv lub zos, rau qhov lawv paub hais tias Yexus yuav mus nram lub nroog Yeluxalees. 54Thaum Yakaunpaus thiab Yauhas uas yog Yexus ob tug thwjtim hnov li ntawd, nkawd hais rau Yexus hais tias, “Tus Tswv, koj puas kheev wb hu hluavtaws poob saum ntuj los hlawv cov neeg ntawd kom puastsuaj?”
55Yexus tig hlo mus cem nkawd. 56Ces Yexus thiab nws cov thwjtim txawm mus dua lwm lub zos lawm.

Tus uas Xav Nrog Yexus Mus

(Mathais 8.19-22)

57Thaum lawv tabtom taug kev mus, muaj ib tug txivneej hais rau Yexus hais tias, “Kuv yuav nrog koj mus, txawm yog koj mus qhov twg los kuv yuav nrog koj mus.”
58Yexus teb tus ntawd hais tias, “Txawm yog hma los muaj qhov nkaum, thiab noog los muaj zes; tiamsis Neeg Leej Tub tsis muaj chaw pw.”
59Yexus hais rau lwm tus txivneej hais tias, “Koj cia li nrog kuv mus.”
 Tiamsis tus ntawd teb hais tias, “Tus Tswv, thov cia kuv mus faus kuv txiv tso, kuv mam li nrog koj mus.”
60Yexus teb hais tias, “Cia cov neeg tuag faus lawv tus tuag. Koj cia li mus qhia zaj uas hais txog Vajtswv lub Tebchaws.”
61Muaj dua ib tug txivneej hais tias, “Tus Tswv, kuv yuav nrog koj mus; tiamsis cia kuv mus hais rau kuv tsev neeg paub tso.”
62Yexus hais rau tus ntawd hais tias, “Yog leejtwg tabtom tuav khais laij liag, tiamsis nws pheej tig saib rov tom qab, tus ntawd tsis tsimnyog rau Vajtswv lub Tebchaws.”