Tơlơi Pơhiăp Hlâo

Lăng Tañ

Pô čih: Malakhi
Ƀing mă tŭ: Ƀing Yehudah tơdơi kơ tơlơi dŏ ataih amăng lŏn čar tuai, hơdip amăng lŏn čar Yudah
Hrơi čih: Kơplăh wăh thŭn 430 Hlâo Kơ Krist
Atŭt akŏ: Pô pơala Malakhi pơhiăp pơkơjăp kơ ƀing Yehudah tơdơi kơ dŏ ataih amăng lŏn čar tuai kơ tơlơi Pơtao Messiah či rai ƀu djơ̆ kơnơ̆ng phat kơđi đôč ôh, samơ̆ ăt bơni hiam hăng rŭ̱ pơdơ̆ng ƀing gơñu mơ̆n.

Sŏp hră Malakhi hơmâo rai amăng rơnŭk kơplăh wăh tal rơma rơnŭk rơtuh (5 H.K.) tơdơi kơ Sang Yang amăng plei Yerusalaim arăng hơmâo pơdơ̆ng glaĭ laih. Tơlơi pô pơala anai kơñăm biă mă jing tơlơi ñu iâu mơthưr ƀing khua ngă yang laih anŭn ƀing ană plei kiăng pơphrâo glaĭ tơlơi hơdip hơdơ̆ng tŏng ten gơñu kơ tơlơi pơgop gơñu hăng Ơi Adai yơh. Rơđah rơđo̱ng biă mă yơh kơ tơlơi hơmâo tơlơi kĭ kơ̆ hăng tơlơi sat ƀai amăng tơlơi hơdip ƀing ană plei laih anŭn amăng tơlơi ƀing gơñu kơkuh pơpŭ kơ Ơi Adai. Ƀing khua ngă yang hăng ƀing ană plei pleč ƀlŏr kơ Ơi Adai yơh tơdang ƀing gơñu ƀu pơyơr djơ̆ hơnơ̆ng tui hăng tơlơi Ơi Adai kiăng laih anŭn ăt kŏn hơdip tui hăng tơlơi Ñu pơtô lơi. Samơ̆ Khua Yang či rai phat kơđi laih anŭn pơrơgoh hĭ ƀing ană plei Ñu, pơkiaŏ ding kơna Ñu nao hlâo kơ Ñu kiăng prap pre jơlan laih anŭn kiăng pơhaih kơ tơlơi pơgop Ñu yơh.

Jar Atŭt Kơsem

Tơlơi soh ƀing Israel (1:1–2:16)
Tơlơi Ơi Adai pơkơhma̱l laih anŭn tơlơi Ñu pap khăp (2:17–4:6)