Klei Hưn Mdah

Hdruôm hră Y-Malaki mâo năng ai hlăm ênuk tal êma Êlâo kơ Krist, êdei kơ klei lŏ rŭ mdơ̆ng Sang yang kkuh mpŭ kơ Aê Diê ti ƀuôn Yêrusalem. Klei khua pô hưn êlâo kñăm hĭn jing klei iêu mthưr phung khua ngă yang leh anăn phung ƀuôn sang brei lŏ bi mrâo klei sĭt suôr diñu, klei diñu bi mguôp ƀuăn leh hŏng Aê Diê. Kyuadah ƀuh klă sĭt klei digơ̆ dôk kbưi leh anăn klei soh hlăm klei hdĭp klei kkuh mpŭ phung anak čô Aê Diê. Phung khua ngă yang leh anăn phung ƀuôn sang dôk tlĕ dŏ Aê Diê hŏng klei diñu amâo myơr ôh jih ya jing dŏ Khua Yang leh, leh anăn kăn hdĭp djŏ tui si klei Khua Yang mtô lač leh. Ƀiădah Khua Yang srăng hriê phat kđi leh anăn ngă klei bi doh phung ƀuôn sang Ñu, tiŏ nao leh phung dĭng buăl Ñu nao êlâo čiăng prăp êmiêt êlan leh anăn hưn klei bi mguôp Ñu ƀuăn srăng ngă.

Jar

Klei soh phung Israel (1:1–2:16)
Klei phat kđi leh anăn klei Khua Yang pap brei (2:17–4:6)