1

Yawmsaub hlub Yakhauj

1Nuav yog Yawmsaub tej lug kws nwg kuas Malakhi has rua cov Yixayee.
2Yawmsaub has tas, “Kuv hlub mej.” Tassws mej has tas, “Koj hlub peb le caag?” Yawmsaub has tas, “Exau yog Yakhauj tug tijlaug los tsw yog? Tassws kuv hlub Yakhauj, 3kuv ntxub Exau. Kuv ua rua nwg lub tebchaws toj sab nyob do cuas, hab muab nwg qub txeeg qub teg cob rua tej maa huv ntuj nraag teb do.” 4Cov Entoo has tas, “Peb raug puam tsuaj taag lawm tassws peb yuav rov muab tej kws pob taag tswm dua tshab.” Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus has tas, “Puab yuav tswm dua kuj tau, tassws kuv yuav muab rhuav pov tseg hab, moog txug thaus raug luas hu tas lub tebchaws phem, hab yog haiv tuabneeg kws Yawmsaub chim rua moog ib txhws. 5Mej lub qhov muag yuav pum ntsoov tej nuav hab mej yuav has tas, ‘Txawm yog dhau Yixayee lub tebchaws lawm los Yawmsaub yeej yog tug kws luj kawg nkaus.’ ”

Yawmsaub tshev cov pov thawj

6“Tug tub yeej fwm leej txwv, tug tub qhe yeej fwm tug lospaav. Yog tas kuv yog leej txwv, qhov kws fwm kuv dua twg lawd? Yog kuv yog tug lospaav, qhov kws paub ntshai kuv dua twg lawm? Cov pov thawj 'e, Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus has le nuav rua mej ntaag. Mej saib tsw taug kuv lub npe los mej tseed has tas, ‘Peb saib tsw taug koj lub npe le caag?’ 7Kuj yog qhov kws mej coj tej zaub mov qas tsw huv tuaj xyeem rua kuv sau kuv lub thaaj. Mej tseed has tas, ‘Peb ua rua tej zaub mov hov qas tsw huv le caag?’ Kuj yog qhov kws mej xaav has tas Yawmsaub lub rooj mas saib tsw taug kuj tau. 8Thaus mej muab tej tsaj dig muag xyeem, ua le hov tsw yog qhov phem lov? Hab thaus mej muab tej tsaj ceg tawv lossws muaj mob xyeem, ua le hov tsw yog qhov phem lov? Ca le coj tej hov moog ua tshaav ntuj rua tug thawj kws kaav mej lub tebchaws, nwg yuav txaus sab rua mej hab tsaa laaj muag saib mej zoo lov?” Yawmsaub has le nuav ntaag. 9“Nwgnuav mej swm taij thov Vaajtswv tsaa laaj muag saib peb, sub nwg txhad le khuvleej peb. Yog mej coj tej tshaav ntuj zoo le hov huv mej txhais teg moog rua nwg, nwg yuav txais yuav mej ib tug twg lov?” Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus has le nuav ntaag.
10“Au xaav kuas mej cov muaj ib tug twg muab lub qhov rooj kaw ca, sub mej txhad tsw moog rauv tawg sau kuv lub thaaj do do xwb. Kuv tsw txaus sab rua mej hab tsw txais yuav tej kws mej txhais teg muab xyeem hlo le.” Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus has le nuav ntaag. 11“Txwj saab nub tuaj moog txug saab nub poob, kuv lub npe kuj luj kawg nkaus rua huv ib tsoom tebchaws suavdawg, hab puab muab tej tshuaj tsw qaab hab tej kws dawb huv xyeem rua kuv lub npe rua txhua qhov chaw, vem tas kuv lub npe luj kawg rua huv ib tsoom tebchaws.” Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus has le nuav ntaag. 12“Tassws thaus mej has tas, ‘Tug Tswv lub thaaj qas tsw huv,’ hab has tas, ‘Yuav saib tsw taug tej zaub mov kws xyeem hov kuj tau,’ kuj yog mej ua puag tsuas kuv lub npe.”
13Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus has tas, “Mej has tas, ‘Peb dhuav sab rua tej nuav lawm,’ hab mej ua saib tsw taug kuv. Mej coj tej kws txeeb tau lug lossws tej kws ceg tawv tej muaj mob tuaj, mas mej muab tej hov xyeem ntaag. Kuv yuav txais tej hov ntawm mej txhais teg nua lov?” Yawmsaub has le nuav ntaag. 14“Leejtwg paab tsaj muaj ib tug txwv hab yeem lug yuav xyeem kuas tseed muab dua tug tsaj kws muaj chaw thuaj xyeem rua tug Tswvb mas tug kws ua tsw ncaaj hov yuav raug tsawm foom. Kuv yog tug vaajntxwv luj kawg hab kuv lub npe txaus ib tsoom tebchaws suavdawg fwm hab ntshai.” Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus has le nuav ntaag.