1

Klei Yêhôwa Khăp kơ Phung Yakôp

1Klei ktrŏ Yêhôwa blŭ djŏ kơ Israel, hŏng Y-Malaki. 2“Kâo khăp leh kơ diih,” Yêhôwa lač. “Ƀiădah diih lač, ‘Si klei ih khăp leh kơ hmei?’ ” Yêhôwa lač, “Amâo djŏ hĕ Y-Êsâo jing ayŏng Y-Yakôp? Ăt kâo khăp leh kơ Y-Yakôp, 3ƀiădah kâo bi êmut leh kơ Y-Êsâo; kâo bi rai leh čar kbuôn ñu leh anăn kâo lui ngăn dưn ñu kơ asâo dliê hlăm kdrăn tač.” 4Tơdah phung Êđôm lač, “Hmei rai leh, ƀiădah hmei srăng lŏ mdơ̆ng mnơ̆ng rai,” Yêhôwa kơ phung kahan lač, “Diñu dưi mdơ̆ng, ƀiădah kâo srăng bi klưh hĕ tơl arăng pia kơ diñu Čar Măk Ƀai, phung ƀuôn sang Yêhôwa ngêñ hlŏng lar.” 5Ală diih pô srăng ƀuh klei anăn, leh anăn diih srăng lač, “Prŏng êdi Yêhôwa, wăt ti êngao knông lăn Israel!”

Yêhôwa Ƀuah kơ Phung Khua Ngă Yang

6“Sa čô anak êkei mpŭ kơ ama ñu, leh anăn sa čô dĭng buăl mpŭ kơ khua ñu. Tơdah kâo jing sa čô ama, ti lei klei mpŭ năng kơ kâo? Tơdah kâo jing sa čô khua, ti lei klei arăng huĭ năng kơ kâo?” Yêhôwa kơ phung kahan lač. “Diih, Ơ phung khua ngă yang, jing phung bi êmut kơ anăn kâo? Diih lač, ‘Si klei hmei bi êmut leh kơ anăn ih?’ 7Êjai diih myơr ti dlông knưl kâo mnơ̆ng ƀơ̆ng huă čhŏ mrŏ. Leh anăn diih lač, ‘Si klei hmei bi čhŏ ih leh?’ Êjai diih lač jhưng huă Yêhôwa jing mnơ̆ng bi êmut. 8Tơdah diih myơr hlô mnơ̆ng bum ală čiăng ngă yang, klei anăn amâo jing soh hĕ? Leh anăn tơdah diih myơr hlô mnơ̆ng êwiên amâodah djiu ruă, klei anăn amâo jing soh hĕ? Myơr mnơ̆ng anăn kơ khua čar diih; ñu srăng mơak leh anăn pap kơ diih hĕ?” Yêhôwa kơ phung kahan lač. 9Ară anei kwưh bĕ kơ klei Aê Diê pap. Hŏng mnơ̆ng myơr msĕ snăn mơ̆ng kngan diih, ñu srăng tŭ diih mơ̆? Yêhôwa kơ phung kahan lač. 10“Ơ, čiăng snăk mâo sa čô hlăm phung diih kđăl hĕ ƀăng bhă sang yang, čiăng đăm diih čuh pui hơăi mang ôh ti dlông knưl kâo! Kâo amâo mâo klei mơak ôh hŏng diih,” Yêhôwa kơ phung kahan lač, “Leh anăn kâo amâo srăng tŭ ôh sa mnơ̆ng myơr mơ̆ng kngan diih. 11Kyuadah mơ̆ng anôk yang hruê ƀlĕ truh ti anôk yang hruê lĕ, anăn kâo jing prŏng ti krah phung găp djuê mnuih, leh anăn hlăm jih jang anôk arăng myơr mnơ̆ng ƀâo mngưi leh anăn mnơ̆ng myơr doh kơ anăn kâo, kyuadah anăn kâo jing prŏng ti krah phung găp djuê mnuih,” Yêhôwa kơ phung kahan lač. 12Ƀiădah diih bi čhŏ gơ̆ êjai diih lač, “Jhưng Yêhôwa jing čhŏ leh,” leh anăn “bi mnơ̆ng ƀơ̆ng huă leh anăn boh kroh mơ̆ng ñu, hmei bi êmut.” 13Diih lač, “Êmăn snăk yơh klei anei,” leh anăn diih čôñ kơ mnơ̆ng anăn, Yêhôwa kơ phung kahan lač. “Diih ba mnơ̆ng diih tlĕ mă mgô̆ amâodah jing êwiên amâodah djiu ruă, leh anăn mnơ̆ng anăn diih ba jing mnơ̆ng diih myơr! Kâo srăng tŭ mơ̆ mnơ̆ng anăn mơ̆ng kngan diih,” Yêhôwa lač? 14“Tăm pah hĕ kơ pô mplư, pô mâo sa drei knô hlăm biăp ñu, ƀuăn leh gơ̆, ƀiădah myơr ngă yang kơ Yêhôwa mnơ̆ng djiu ruă; kyuadah kâo jing sa čô Mtao prŏng,” Yêhôwa kơ phung kahan lač. “Leh anăn arăng srăng huĭ kơ anăn kâo ti krah phung găp djuê mnuih.”