2

1“Cov pov thawj 'e, nimno tej lus qhuab qhia no yog hais rau nej ntag.” 2Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais tias, “Yog nej tsis mloog, thiab yog nej tsis muab siab rau ua kom kuv lub npe tau koob meej, kuv yuav tso tej lus tsawm foom los raug nej, thiab kuv yuav tsawm foom tej lus uas nej foom koob hmoov. Kuv twb tsawm foom tej koob hmoov ntawd lawm lauj, rau qhov nej tsis muab siab rau ua. 3Kuv yuav cem nej cov tub ki, thiab muab tej tsiaj uas nej muab xyeem cov quav pleev nej lub ntsej muag, thiab kuv yuav coj nej tawm ntawm kuv xubntiag nrog cov quav ua ke mus.
4“Nej thiaj paub tias tej lus qhuab qhia no yog kuv hais rau nej, kom kuv tej lus uas kuv cog tseg rau Levi thiaj li nyob ruaj.” Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais li no ntag. 5“Tej lus uas kuv cog tseg rau nws ntawd yog tej lus cog tseg uas pub txojsia thiab nyob kaj siab lug. Kuv muab tej lus cog tseg no rau nws kom nws thiaj paub ntshai kuv. Ces nws txawm paub ntshai kuv thiab hwm kuv lub npe. 6Nws lub qhov ncauj muaj tej lus qhuab qhia uas tseeb, nws tus nplaig tsis hais tej lus txhaum kiag li. Nws ua lub neej nrog kuv sib hum xeeb thiab ua ncaj ncees, thiab nws coj ntau leej tig ntawm txojkev txhaum txim. 7Cov pov thawj tus nplaig tsim nyog zov txojkev paub, thiab tsim nyog neeg nrhiav tej lus qhuab qhia ntawm lawv lub qhov ncauj, rau qhov lawv yog Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus li tubtxib. 8Tiamsis nej cov pov thawj tau tig ntawm txojkev ntawd mus lawm, nej tej lus qhuab qhia ua rau ntau leej dawm. Nej rhuav tej lus uas cog tseg rau Levi lawm.” Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais li no ntag. 9“Vim li no kuv thiaj ua rau nej raug saib tsis taus thiab raug poob qes tab meeg cov pejxeem sawvdaws rau qhov nej tsis tuav rawv kuv txhua txojkev, nej tseem saib neeg ntsej muag qhuab qhia.”

Yuda tsis xib rau Vajtswv

10Peb sawvdaws tsis yog koom tib leeg txiv lov? Tsis yog tib tug Vajtswv tsim peb los lov? Ua cas peb tseem yuav rhuav tej lus uas ib leeg cog rau ib leeg thiaj ua txhaum rau tej lus uas cog tseg rau peb tej poj koob yawm txwv? 11Yuda kuj fav xeeb rau tej lus cog tseg lawm, thiab ua qias vuab tsuab rau hauv Yixayee tebchaws thiab hauv Yeluxalees, rau qhov Yuda tau ua qias puas tsuas lub chaw pe hawm Yawmsaub uas Yawmsaub nyiam, thiab mus yuav lwm tebchaws tej dab li ntxhais. 12Yog tus txivneej twg ua li no ces thov Yawmsaub rhuav tshem tus ntawd tawm hauv Yakhauj tej tsev ntaub mus, txawm yog lawv coj qhov txhia chaw tuaj xyeem rau Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus kuj xij.
13Nej kuj ua li no thiab. Nej muab kua muag ywg Yawmsaub lub thaj, nej quaj thiab ntsaj laws vim Yawmsaub tsis quav ntsej thiab tsis zoo siab txais tej uas nej txhais tes coj tuaj xyeem li lawm. 14Nej nug tias, “Ua cas nws tsis txais?” Twb yog vim Yawmsaub ua timkhawv rau koj thiab koj tus pojniam uas thaum tseem hluas koj yuav nws. Txawm yog nws ua koj txij nkawm thiab ua koj pojniam raws li koj cog lus, los koj tseem fav xeeb rau nws. 15Vajtswv ua rau ob tug koom ua ib tug los tsis yog? Lub cev lub siab huvsi yog Vajtswv li. Qhov uas Vajtswv ua li no nws xav tau dabtsi? Yog xav tau tub ki uas hwm Vajtswv. Vim li no nej yuav tsum ceev faj tib zoo, tsis txhob cia leejtwg fav xeeb rau tus pojniam uas nws yuav thaum hluas. 16Yixayee tus Vajtswv Yawmsaub hais tias, “Kuv ntxub qhov uas sib nrauj thiab qhov uas ua limhiam ntais ntuj.” Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais li no ntag. Vim li no cia li ceev faj tib zoo tsis txhob ua neeg fav xeeb.

Hnub uas teem txim los ze lawm

17Nej tej lus ua rau Yawmsaub dhuav siab, los nej tseem hais tias, “Peb ua rau nws dhuav siab li cas?” Kuj yog tej lus uas nej hais tias, “Yawmsaub pom tias txhua tus uas ua phem kuj yog neeg zoo thiab nws txaus siab rau cov neeg ntawd.” Thiab nej tseem nug tias, “Vajtswv uas ua ncaj nyob qhovtwg?”